top_left_1

Studentam.net.ua

Курсові та дипломні роботи
top_right_1
top_left_2
Головна arrow Правознавство arrow Конституційна юстиція arrow 4.2. Попередня перевірка звернень і підготовка справи до розгляду
top_right_2
top_left_3
top_right_3
4.2. Попередня перевірка звернень і підготовка справи до розгляду

4.2. Попередня перевірка звернень і підготовка справи до розгляду

   Як свідчить практика діяльності Конституційного Суду України, він отримує велику кількість звернень. Проте не всі з них є такими, що підлягають розгляду Конституційному Суді України. Так, за десять років своєї діяльності Конституційний Суд України отримав 26229 звернень (листів) від громадян, 2532 – від юридичних осіб, 284 – від депутатів рад різних рівнів, які не належали до сфери конституційної юрисдикції. Справа в тому, що умовою прийняття до розгляду Конституційним Судом України конституційних подань та конституційних звернень є:
   1) наявність права на конституційне подання, конституційне звернення;
   2) відповідність конституційного подання, конституційного звернення вимогам щодо їх форми і змісту;
   3) підвідомчість Конституційному Суду України питань, порушених у конституційному поданні, конституційному зверненні.
   Попередня перевірка конституційних подань та конституційних звернень і підготовка справи до розгляду відбувається у кілька етапів. Спочатку зареєстровані конституційні подання та конституційні звернення перевіряє відповідний підрозділ Секретаріату Конституційного Суду України. Неналежно оформлені конституційні подання та конституційні звернення (листи, заяви, скарги тощо) Секретаріат Конституційного Суду України повертає авторам, про що вказується у письмовому повідомленні, підписаному керівником відповідного підрозділу Секретаріату Конституційного Суду України.
   У разі коли суб’єкт права на конституційне подання, конституційне звернення не погоджується із змістом надісланого йому повідомлення, його лист та подання (звернення) передаються керівникові Секретаріату Конституційного Суду України або його заступнику для перевірки обґрунтованості рішення, прийнятого керівником підрозділу. Після перевірки керівник Секретаріату (його заступник) приймає рішення про надіслання повторного повідомлення автору або про передачу матеріалів конституційного подання (звернення) на розгляд Колегії суддів у порядку, передбаченому пунктом 1 параграфа 12 Регламенту.
   Якщо з порушених у конституційному поданні, конституційному зверненні питань Конституційний Суд України приймав рішення, давав висновок або приймав процесуальну ухвалу про відмову у відкритті конституційного провадження чи припинення конституційного провадження у справі, суб’єкту права на таке подання (звернення) направляється повідомлення за підписом керівника Секретаріату Конституційного Суду України або його заступника. До повідомлення додається копія відповідного рішення, висновку або процесуальної ухвали Конституційного Суду України.
   У разі повторного звернення суб’єкта права на конституційне подання (звернення) до Конституційного Суду України з питання, з якого вже прийнято рішення, дано висновок Конституційного Суду України або прийнято процесуальну ухвалу про відмову у відкритті конституційного провадження чи припинення конституційного провадження у справі, заявнику повторно надається відповідь з одночасним повідомленням про припинення листування з порушеного питання. Подальші звернення таких осіб з того ж питання залишаються без відповіді і долучаються до справи за погодженням із заступником Голови Конституційного Суду України. Наступні явно не обґрунтовані звернення до Конституційного Суду України розцінюються як зловживання правом. У такому разі, відповідно до ст. 60 Закону, Конституційний Суд України після прийняття рішення про відмову у відкритті провадження у справі може прийняти рішення про стягнення з суб’єкта права на конституційне подання, конституційне звернення державного мита у розмірі, встановленому законом.
   Конституційні подання та конституційні звернення, які можуть бути прийняті до розгляду Конституційним Судом України, керівник Секретаріату Конституційного Суду України разом із попередніми висновками (їх підготовка здійснюється протягом п’ятнадцяти робочих днів) подає для ознайомлення Голові Конституційного Суду України, який направляє їх до відповідної Колегії суддів Конституційного Суду України.
   Наступним етапом конституційного провадження є розгляд конституційних подань чи конституційних звернень в Колегії суддів.
   На засіданні Колегії суддів Конституційного Суду України із числа кандидатур, запропонованих суддями Колегії суддів чи Головою Конституційного Суду України схвалюється кандидатура судді-доповідача у справі і подається на затвердження на засідання Конституційного Суду України. Розподіл конституційних подань та конституційних звернень між суддями - суддями-доповідачами проводиться рівномірно, з урахуванням їх спеціалізації.
   Суддя-доповідач у справі вивчає порушені в конституційному поданні, конституційному зверненні питання та готує матеріали на розгляд Колегії суддів Конституційного Суду України. Суддя-доповідач у справі:
- вирішує питання щодо витребування від суб’єктів конституційного подання, конституційного звернення, відповідних органів, посадових осіб, громадян необхідних документів, матеріалів, інших відомостей, що стосуються справи;
- дає керівникам відповідних структурних підрозділів Секретаріату Конституційного Суду України доручення та встановлює строки їх виконання;
- направляє конституційні подання та конституційні звернення Управлінню правової експертизи Секретаріату Конституційного Суду України для підготовки науково-експертного висновку у визначений строк. У разі необхідності цей строк може бути продовжений суддею-доповідачем;
- залучає для консультацій, проведення перевірок, дослідження документів відповідних спеціалістів;
- вносить пропозиції на засідання Колегії суддів питання щодо призначення експертизи у справі чи залучення до участі в конституційному провадженні експертів, виклику посадових осіб, експертів, свідків, представників за законом чи уповноважених за дорученням, громадян, участь яких повинна забезпечити об’єктивний і повний розгляд справи.
   Суддя-доповідач вирішує питання про направлення копій конституційного подання, конституційного звернення, інших документів керівникові органу, посадовій особі, що прийняли оспорюваний правовий акт, з пропозицією викласти свої пояснення щодо порушених у поданні, зверненні питань.
   У разі неможливості судді-доповідача з поважних причин (хвороба, відрядження, відпустка тощо) протягом тривалого часу проводити підготовку матеріалів справи до розгляду або задоволення його прохання про самовідвід секретар Колегії суддів Конституційного Суду України порушує перед Головою Конституційного Суду України питання про заміну судді-доповідача.
   На засіданні Конституційного Суду України приймається рішення про заміну судді-доповідача на суддю-доповідача цієї ж Колегії суддів, про перенесення розгляду справи на інше пленарне засідання Конституційного Суду України, якщо слухання у справі призначено. У разі необхідності приймається рішення про передачу матеріалів справи в іншу Колегію суддів, із складу якої і призначається суддя-доповідач.
   Після завершення вивчення та підготовки матеріалів конституційного подання, конституційного звернення за пропозицією судді-доповідача секретар Колегії суддів вносить ці матеріали на розгляд Колегії суддів для вирішення питання про відкриття конституційного провадження у справі чи про відмову у відкритті такого провадження. Повідомлення про засідання Колегії суддів та копії конституційних подань, конституційних звернень, необхідних матеріалів до них вручаються суддям Колегії суддів не пізніше ніж за 10 днів до дня засідання Колегії суддів.
   Розгляд конституційних подань чи конституційних звернень в Колегії суддів здійснюється на її засіданнях, які проводяться у визначені для засідань дні. Засідання Колегії суддів є повноважним за умови участі у ньому не менше чотирьох суддів Колегії суддів. Головує на засіданні Колегії суддів секретар Колегії суддів, а за його відсутності - суддя Конституційного Суду України, старший за віком. Засідання Колегії суддів протоколюється.
   За результатами розгляду конституційних подань, конституційних звернень на засіданні Колегії суддів виноситься процесуальна ухвала про відкриття конституційного провадження у справі або про відмову у такому провадження. В ухвалі зазначаються найменування Колегії суддів, конституційне подання, конституційне звернення, що розглядалося, його суть, мотиви прийняття відповідного рішення. Ухвала приймається більшістю голосів суддів, присутніх на засіданні Колегії суддів. Ухвала виноситься окремо щодо кожного конституційного подання, конституційного звернення і підписується суддями Колегії суддів, які брали участь у засіданні Колегії суддів і які проголосували “за” і “проти”.
   У разі прийняття Колегією суддів Конституційного Суду України процесуальної ухвали про відкриття провадження у справі в Конституційному Суді України матеріали справи оформляються Секретаріатом Конституційного Суду України як судова справа і ця справа вноситься Головою Конституційного Суду України на розгляд пленарного засідання Конституційного Суду України.
   У разі відмови у відкритті конституційного провадження у справі за ухвалою Колегії суддів секретар Колегії суддів не пізніше десяти днів з дня винесення ухвали направляє матеріали справи Голові Конституційного Суду України для розгляду їх на засіданні Конституційного Суду України.
   Прийнята Конституційним Судом України на його засіданні процесуальна ухвала про відмову у відкритті провадження у справі в Конституційному Суді України є остаточною. У разі прийняття на засіданні Конституційного Суду України процесуальної ухвали про відкриття провадження у справі в Конституційному Суді України ця справа вноситься Головою Конституційного Суду України на розгляд пленарного засідання Конституційного Суду України.
   Засідання Конституційного Суду України є повноважним, якщо на ньому присутні не менше одинадцяти суддів Конституційного Суду України. Рішення Конституційного Суду України на його засіданнях приймається, якщо за це рішення проголосувало більше половини суддів Конституційного Суду України, які брали участь у засіданні (ст. 50 Закону).
   Якщо до дня розгляду на засіданні Колегії суддів конституційне подання, конституційне звернення за письмовою заявою суб’єкта, який його направив, відкликається, Колегією суддів виноситься відповідна процесуальна ухвала.
   У разі надходження до Конституційного Суду України кількох конституційних подань, конституційних звернень, що стосуються того самого питання і щодо яких відкрито конституційні провадження у справах, вони об’єднуються в одне конституційне провадження ухвалою Колегії суддів або Конституційного Суду України, але до початку розгляду справи.
   Конституційне провадження у справі за конституційним поданням може бути визнане Конституційним Судом України невідкладним. Питання про визнання невідкладним конституційного провадження у справі за конституційним поданням розглядається на засіданні Конституційного Суду України за письмовим клопотанням судді-доповідача або Колегії суддів. При цьому на засіданні Конституційного Суду України може бути винесена або процесуальна ухвала про невідкладність конституційного провадження, відкритого за конституційним поданням, або про залишення клопотання без задоволення, за винятком, коли невідкладність конституційного провадження визначено відповідно до статті 83 Закону України “Про Конституційний Суд України” (справа розглядається Конституційним Судом України завжди невідкладно у разі виникнення у процесі загального судочинства спору щодо конституційності норми закону, яка застосовується судом).
   Для з’ясування обставин, що мають значення для справи і потребують спеціальних знань, Колегія суддів, Конституційний Суд України можуть призначити експертизу, про що виноситься ухвала. В ухвалі зазначаються мотиви призначення експертизи, питання, з яких потрібні висновки експертизи, та експерт, експерти, яким доручається проведення експертизи. Колегія суддів, Конституційний Суд України в разі призначення експертизи заслуховують пропозиції запрошених на засідання Колегії суддів осіб, учасників конституційного провадження і при прийнятті рішення враховують ці пропозиції. Колегією суддів, Конституційним Судом України може бути призначено додаткову чи повторну експертизу у складі тих же або інших експертів.
   У разі необхідності суддя-доповідач, Колегія суддів, Конституційний Суд України мають право залучати до підготовки та розгляду матеріалів справи спеціаліста, спеціалістів, не заінтересованих у результатах розгляду справи.
   Після відкриття конституційного провадження у справі суддя-доповідач здійснює підготовку справи до розгляду на пленарному засіданні Конституційного Суду України. За результатами аналізу матеріалів справи суддя-доповідач готує пропозиції до проекту рішення, висновку Конституційного Суду України у справі, а також, залежно від характеру і складності справи, визначає перелік питань, які, на його думку, мають обговорюватись під час розгляду справи на пленарному засіданні Конституційного Суду України.
   З дня прийняття процесуальної ухвали про відкриття конституційного провадження у справі починають обчислюватися строки конституційного провадження. Відповідно до ст. 57 Закону, строк конституційного провадження у справах за конституційними поданнями не повинен перевищувати трьох місяців. У разі провадження за конституційним поданням, яке визнано Конституційним Судом України невідкладним, строк розгляду такого подання не повинен перевищувати одного місяця. Строк провадження у справах за конституційними зверненнями не повинен перевищувати шести місяців.

Всі опубліковані на сайті матеріали належать їх авторам. Матеріали розміщено виключно для ознайомлення. Копіювання та використання інформації суворо заборонено.

 
< Попередня   Наступна >

Замовити реферат, курсову або дипломну роботу

bottom_left
bottom_right
Studentam.net.ua © 2008-2024