top_left_1

Studentam.net.ua

Курсові та дипломні роботи
top_right_1
top_left_2
Головна arrow Економічні науки
top_right_2
top_left_3
top_right_3
Онлайн бібліотека. Економічні науки
 • Аудит у зарубіжних країнах

  ua    У навчально-методичному посібнику, підготовленому вперше відповідно до навчальної програми курсу “Аудит у зарубіжних країнах”, висвітлюються поняття аудиту, аудиторської діяльності, їх сфера дії в зарубіжних країнах, організація і функціонування аудиторських фірм, критерії оцінки аудитором фінансової звітності, аудиторський ризик, етапи аудиту, аудиторські докази та їх види, документування роботи аудитора, складання аудиторського висновку, аудит окремих специфічних циклів та розрахунків. Теоретичний матеріал доповнено рисунками, таблицями, прикладами. Після кожної теми даються рекомендована література, а також завдання для практичних занять та навчальний матеріал до них.
     Для студентів економічних вузів, викладачів, аспірантів, практикуючих аудиторів, ревізорів, керівників підприємств, а також усіх тих, хто цікавиться сучасними проблемами аудиту.

  © О.А.Петрик, М.Т Фенченко, 2002


 • Банківські операції

  ua    Викладена методика здійснення банківських операцій, пов’язаних із формуванням ресурсів, готівковими і безготівковими розрахунками, кредитуванням, вексельним обігом, емісією та розміщенням цінних паперів, інвестиційною діяльністю, купівлею і продажем іноземної валюти, нетрадиційними банківськими послугами. Розглянуто питання створення, реєстрації і ліцензування комерційних банків, забезпечення їх фінансової стійкості.
     Для студентів вищих навчальних закладів економічних спеціальностей “Банківська справа”, “Фінанси”, “Бухгалтерський облік”, аспірантів, викладачів, спеціалістів банківської системи.

  Автори: А.М.Мороз, М.І.Савлук, М.Ф.Пуховкіна,  М.Д.Олексієнко, Т.П.Остапишин, І.Б.Івасів, А.М.Коряк,  А.В.Нікітін, М.А.Мороз, В.М.Кузьменко


 • Безпека банківської діяльності

  ua    У навчальному посібнику розкриваються основи забезпечення безпеки банківського бізнесу, структура безпеки та її форми, методи і види. Основна увага приділяється організації економічної безпеки комерційних банків, особливо банківських операцій. Матеріали посібника базуються на положеннях чинних правових актів, результатах наукових досліджень та досвіді банків з організації безпеки їхньої діяльності.
    
  Для студентів економічних та інших спеціальностей, які вивчають банківську справу, а також осіб, що займаються банківським бізнесом і забезпеченням його безпеки.

  © М.І.Зубок


 • Гроші та кредит

  ua    У підручнику висвітлені теоретичні аспекти функціонування в ринковій економіці таких економічних категорій, як гроші, кредит, грошовий та валютний ринки, визначені на цій основі методологічні засади формування, розвитку та діяльності банків, банківської, грошової та валютної систем. Проаналізовані процеси розвитку кількісної теорії грошей, сутність кейнсіанських та монетаристських грошових концепцій.
     Для студентів економічних спеціальностей вищих закладів освіти третього та четвертого рівнів акредитації, аспірантів, викладачів, наукових і практичних працівників.

  © М.І.Савлук, А.М.Мороз, М.Ф.Пуховкіна та ін.


 • Економіка праці та соціально-трудові відносини

  ua    У посібнику викладено теоретичні основи та практичні методи дослідження соціально-економічних та виробничих відносин на рівні підприємств, організацій. Значну увагу приділено вивченню питань формування та функціонування соціально-трудових відносин на основі соціального партнерства, регулювання попиту і пропозиції робочої сили на ринку праці; проблемам інтеграції соціально-трудових відносин України в систему відносин, визнану Міжнародною організацією праці.
     Посібник розрахований на студентів усіх економічних спеціальностей денної та заочно
  -дистанційної форм навчання вищих навчальних закладів, викладачів, аспірантів та фахівців, які займаються питаннями економіки, організації та нормування праці, управління персоналом.

  Колектив авторів: В.Я.Брич, О.П.Дяків, С.А.Надвиничний, В.М.Островерхов, Н.М.Слівінська, С.А.Прохоровська


 • Економічна географія України (Лекції)

  ua    Лекції з "Економічної географії України"

  © Заставецька.О.В.
  © ТДПУ, Тернопіль


 • Інвестування

  ua    У навчально-методичному посібнику розглядаються питання організації інвестиційної діяльності фінансово-кредитних установ: методологічні основи інвестування; обґрунтування доцільності інвестування; бюджетування інвестиційних проектів; управління інвестиційним процесом; проектування інвестицій; капіталізація інвестицій.
     У посібнику детально аналізуються і вивчаються різні аспекти організації і реалізації інвестиційного процесу: форми інвестування; суб’єкти інвестиційної діяльності; напрями та об’єкти інвестування; інвестиційні ризики; фінансове забезпечення; передінвестиційні дослідження; процес інвестування капіталу; оцінка грошових потоків за проектом; методи оцінки реальних інвестиційних проектів; вартість капіталу; фінансове планування інвестицій; макроекономічне регулювання інвестиційного процесу; ціноутворення в інвестиційній сфері; інвесторські кошториси; ресурсне забезпечення і моніторинг інвестиційного процесу.
     Матеріал посібника подано у формі стислого викладу тематичного матеріалу, містить задачі і контрольні запитання для засвоєння лекційного курсу. До кожної теми додається список необхідної літератури. Окрім того, в кінці посібника наводиться загальний список літератури.
     Книга розрахована на спеціалістів у галузі інвестування, фінансів і кредиту, студентів вищих і середніх навчальних закладів, а також усіх, хто цікавиться цим економічним явищем.

  © А.А.Пересада, О.О.Смірнова, С.В.Онікієнко, О.О.Ляхова.


 • Історія економічних учень

  ua    У підручнику висвітлено історію розвитку економічної думки від стародавніх часів до наших днів. Основну увагу приділено викладенню провідних економічних концепцій, характеристиці основних напрямів та шкіл економічної теорії. Економічні доктрини розглядаються з позицій сучасних уявлень про закономірності економічного й соціального розвитку суспільства. Розкрито історію економічної думки в Україні, показано внесок українських учених у розвиток економічної науки.
    
  Для студентів економічних вищих навчальних закладів і факультетів.

  © Л.Я.Корнійчук, Н.О.Татаренко, А.М.Поручник та ін.


 • Капітал банку: питання теорії і практики

  ua    У монографії висвітлено основні теоретичні засади банківського капіталу в умовах ринкової економіки, розкрито та проаналізовано механізми формування основних складових банківського капіталу — власного, залученого та позиченого капіталів і викладено конкретні пропозиції щодо вдосконалення існуючої практики формування банківського капіталу в Україні. Розглянуто захист прав та інтересів учасників і кредиторів банків як необхідну умову стабільності їх ресурсної бази.
     Монографія розрахована на викладачів, наукових і практичних працівників, студентів економічних вищих навчальних закладів, слухачів центрів магістерської підготовки і курсів системи підвищення кваліфікації та перепідготовки кадрів. Стане у пригоді всім, хто цікавиться проблемами банківської справи.

   © М.Д.Алексеєнко


 • Маркетинг у банку

  ua    У навчальному посібнику комплексно розглядаються як теоретичні засади банківського маркетингу, так і практичні інструменти аналізу ринку банківських послуг, розробки і реалізації маркетингової стратегії банку шляхом здійснення оптимальної продуктової, цінової, збутової та комунікаційної політики в умовах мінливого ринкового середовища і гострої конкурентної боротьби. Аналізуються методи організаційного забезпечення ефективної маркетингової діяльності банків.
     Навчальний посібник розрахований насамперед на студентів економічних спеціальностей вищих закладів освіти освітньо-кваліфікаційних рівнів “магістр” і “спеціаліст”. Може бути корисний також науковцям, спеціалістам-практикам, усім, кого цікавлять проблеми ефективного використання маркетингових інструментів у сфері банківського бізнесу.

  © Ткачук В.О.


 • Менеджмент зовнішньоекономічної діяльності

  ua    Це навчальний посібник нового покоління. За оцінкою фахівців, його можна назвати енциклопедією зовнішньоекономічної діяльності і настільною книгою для бізнесменів-практиків. У посібнику послідовно розкриваються методологічні, організаційні та правові основи зовнішньоекономічної діяльності, інструментарій менеджменту в цій галузі, стратегічний, міжнародний, фінансовий та інноваційний менеджмент, система міжнародних розрахунків та фінансування зовнішньої торгівлі, особливості стратегічного планування зовнішньоекономічної діяльності підприємства, стратегія та особливості діяльності України у цій сфері міжнародних відносин.
  Розраховано насамперед на працівників компаній, фірм, закладів та організацій, що займаються зовнішньоекономічною діяльністю. Книга відповідає програмі навчальної дисципліни "Менеджмент зовнішньоекономічної діяльності" і може бути базовим навчальним посібником для студентів та аспірантів економічних спеціальностей вищих навчальних закладів.

  © О.А.Кириченко


 • Міжнародні ринки грошей і капіталів

  ua    "Міжнародні ринки грошей і капіталів". Навчально-методичний посібник. – Тернопіль: – ТНЕУ, 2008. – 120 с. 

   © Івасів Б.С., Комар В.В., 2008


 • Основи економічної теорії

  ua     "Основи економічної теорії" Посібник рекомендовано Міністерством освіти і науки України   (лист №14/18.2-28 від 22 січня 2001 р.)  Для студентів вищих навчальних закладів освіти

  Автори: А.А.Григорук, М.С.Палюх, Л.М.Литвин, Т.Д.Літвінова


 • Політична економія

  ua    Навчальний посібник створений за новою нормативною програмою дисципліни “Політична економія”, рекомендованою Всеукраїнською науково-методичною конференцією (1999 р.) У ньому комплексно розкриті загальні закономірності руху економічних систем, їх рушійні сили і суперечності, показана роль продуктивних сил і економічних відносин у процесі розвитку суспільного виробництва.
     Навчальний посібник рекомендується для студентів—бакалаврів, які навчаються за напрямами “Економіка та підприємництво” і “Менеджмент”; може бути використаний аспірантами, а також тими, хто самостійно вивчає політичну економію.

  © К.Т.Кривенко, В.С.Савчук, О.О.Бєляєв та ін.


 • Страхування

  ua    Підручник перероблено і доповнено відповідно до змін у законодавстві, уточненої типової програми нормативної навчальної дисципліни “Страхування”. У ньому з позицій теорії і практики страхової справи в умовах ринкової економіки і з урахуванням специфіки її формування в Україні розкрито зміст, принципи і класифікацію страхування. Показано природу страхових ризиків, методи їх оцінювання. Висвітлено великий комплекс питань, пов’язаних із функціонуванням страхового ринку. Викладено основи особистого страхування, страхування майна і відповідальності, перестрахування.
     У підручнику читач знайде відповіді на запитання щодо розрахунку страхових тарифів, формування доходів і витрат, оподаткування, організації резервів, оцінювання фінансової надійності страхових компаній та здійснення державного нагляду за їхньою діяльністю.
     Книга може бути корисною також для вивчення дисципліни “Страхові послуги”.
     Для студентів, аспірантів і викладачів економічних вищих навчальних закладів і факультетів, слухачів шкіл і інститутів підвищення кваліфікації, працівників страхових компаній, фінансових органів, банків, фінансових менеджерів підприємств та інших зацікавлених осіб.

  © С.С.Осадець та ін.,


 • Фінанси (Теорія та вітчизняна практика)

  ua    Навчальний посібник розрахований на студентів вищих навчальних закладів, які вивчають курс “Фінанси” або “Теорія фінансів”. В ньому розглядаються сутність і функції фінансів, їх роль в економічному і соціальному житті суспільства, склад фінансової системи України, завдання та основні напрями сучасної фінансової політики, проблеми її реалізації за допомогою фінансового механізму. Окремі розділи присвячені виясненню особливостей організації фінансів суб"єктів господарювання, бюджетних установ, громадських організацій та доброчинних фондів. В складі державних фінансів дана характеристика бюджетній системі, Державному бюджету України та місцевим бюджетам, системі оподаткування, державним цільовим фондам і державному кредиту.

  © О.П.Кириленко


Замовити реферат, курсову або дипломну роботу

bottom_left
bottom_right
Studentam.net.ua © 2008-2024