top_left_1

Studentam.net.ua

Курсові та дипломні роботи
top_right_1
top_left_2
Головна arrow Правознавство
top_right_2
top_left_3
top_right_3
Онлайн бібліотека. Правознавство
 • Аграрне право України

  ua    На основі аграрного законодавства України в підручнику розглянуті предмет, методи і система аграрного права, його джерела, аграрні правовідносини, договірні відносини в сільському господарстві, висвітлені питання реформування земельних відносин в АПК, інші важливі проблеми правовідносин в аграрному секторі.
     Розрахований на студентів, аспірантів і викладачів сільськогосподарських, економічних, юридичних вузів, усіх, хто цікавиться аграрним правом.

  © В.М.Гайворонський, В.П.Жушман, В.М.Корнієнко та ін.


 • Господарське право

  ua    У пропонованому посібнику відповідно до програми курсу висвітлено основні правові інститути загальної частини господарського права, а також питання правового регулювання окремих сфер господарського життя на основі чинного господарського та господарського процесуального законодавства України. Головну увагу зосереджено на правових питаннях господарської діяльності та управління нею. Призначений для студентів і аспірантів, які вивчають курс господарського права, а також юрисконсультів, адвокатів, підприємців і всіх, хто цікавиться питаннями правового регулювання господарської діяльності. Нормативні акти подано станом на 1 вересня 2001 року.

  © В.С.Щербина


 • Господарське процесуальне право

  ua    Посібник підготовлено на базі чинного законодавства України з господарського процесуального права і практики викладення дисципліни “Господарське процесуальне право” (“Арбітражний процес”) для студентів юридичного факультету.
     Розглянуті питання сучасного господарського процесу, висвітлено проблеми, які існують на сьогодні в процесі розгляду й вирішення спорів у сфері господарської діяльності, окреме питання торкається процедури визнання боржника банкрутом, окреслені питання розгляду господарських спорів третейськими судами. Структура посібника спрямована на допомогу у самостійному вивченні дисципліни та містить методичні вказівки, теоретичні питання, практичні завдання та інше; у ньому наведено список нормативно-правових та інших актів і літератури з питань дисципліни.
     Навчально-методичній посібник призначено для студентів юридичних спеціальностей вищих навчальних закладів, може бути корисним для викладачів, а також юристів-практиків.

  © І.А.Балюк


 • Історія держави і права

  ua    Пропонований навчально-методичний посібник для самостійного вивчення дисципліни “Історія держави і права України” містить методичні вказівки, плани семінарських занять та навчальні завдання, завдання для перевірки знань та блочно-модульного контролю.
     В ньому висвітлюються процеси появи державності на території України, починаючи з рабовласницької доби, до сучасного періоду державотворення, процеси інституалізації державних структур, історична еволюція норм і інститутів права, досліджуються загальні закономірності державно-правових явищ, особливості їх функціонування в той або інший історичний період.
     У посібник включені також: термінологічний словник, список рекомендованої літератури, критерії оцінювання знань студентів при підсумковому контролі, додаток, який вміщує тексти і витяги з текстів історичних правових джерел.
     Розрахований на студентів і викладачів історії держави та права вищих навчальних закладів, загальноосвітніх шкіл, гімназій, ліцеїв, коледжів.

  © З.І.Боярська


 • Конституційне право України

  ua    У навчально-методичному посібнику, підготовленому відповідно до навчальної програми курсу “Конституційне право України” висвітлюються суть і джерела конституційного права України, основи конституційного ладу, правовий статус особи, державний і територіальний устрій, система, порядок формування і принципи організації та діяльності органів Української держави. Базується на положеннях Конституції України та чинного законодавства. Наводяться тести, ситуаційні завдання та понятійні визначення, що сприяють засвоєнню теоретичних положень конституційного права України.
     Для студентів вищих закладів освіти, а також усіх, хто цікавиться питаннями конституційного будівництва.

  © О.А.Костюченко


 • Конституційна юстиція

  ua    Даний навчальний посібник покликаний сприяти студентам юридичних вузів у вивченні згаданого курсу. Крім цього, він може використовуватися і при вивченні відповідного інституту в курсі конституційного права України і конституційного права зарубіжних країн.
     Пропонований навчальний посібник підготовлений в результаті систематизації наявних теоретичних розробок вітчизняних і зарубіжних авторів з відповідних проблем, десятирічної практики діяльності Конституційного Суду України і є спробою комплексного висвітлення правових засад і проблем функціонування вітчизняного органу конституційної юстиції.
     В навчальному посібнику визначено місце органів конституційної юстиції в системі правової охорони Конституції України, аналізується правова природа, засади організації, основні напрямки діяльності Конституційного Суду України за чинним законодавством України, правова природа і проблеми реалізації його актів, засади і процедура конституційного провадження. В додатках наводяться положення Конституції України, присвячені регулюванню правового статусу Конституційного Суду України, Закон України “Про Конституційний Суд України“, а також реєстр прийнятих Конституційним Судом України за час своєї діяльності актів.

  © Т.О.Цимбалістий


 • Міжнародне комерційне право

  ua    У пропонованому навчальному посібнику розглянуто основні питання загальної частини курсу “Міжнародне комерційне право”: особливості нормативного характеру регулювання відносин, що виникають у процесі здійснення міжнародної комерційної діяльності; джерела міжнародного комерційного права; суб’єкти міжнародного комерційного права (комерсанти); специфіка правового регулювання міжнародної комерційної діяльності з боку держави, міжнародних економічних організацій, міжнародних комерційних судів та осіб, що здійснюють таку діяльність.
     Розрахований на студентів, магістрантів, аспірантів економічних факультетів і спеціальностей вищих навчальних закладів, викладачів курсу “Міжнародне комерційне право”.

  © З.І.Боярська


 • Організація роботи судових та правоохоронних органів

  ua    У конспекті лекцій надається юридичне визначення основних понять курсу, висвітлюються питання про діяльність суду та правоохоронних органів України; структуру та організаційні питання діяльності суду, правоохоронних органів; розглянуто законодавство в цій сфері (акти Верховної Ради України, Президента України, Кабінету Міністів України, міжвідомчі та відомчі акти, постанови Пленуму Верховного Суду України, накази Генерального прокурора України, міжнародно–правові документи). Докладно висвітлюється організація та гарантії діяльності суддів, прокурорів, слідчіх, дізнавачів, адвокатів, службових осіб органів юстиції.
     Надані в конспекті лекцій визначення засад діяльності держави із захисту прав людини, охорони правового порядку, державного впливу на негативні явища дуже важливі для формування фахового світогляду дізнавача.
     Для фахівців органів дізнання МНС України.
     Укладачі: Ковалевська Т.М., Бєлан С.В.- АЦЗ України

  © АЦЗУ, 2005


 • Правові основи митної справи в Україні

  ua    У посібнику висвітлені основні принципові положення митного права та організації митної справи в Україні.
     Розглядаються питання сучасної митної політики, запровадження митних процедур, митних режимів. Види і порядок нарахування митних платежів викладені із застосуванням історичного методу.
     Автор акцентує увагу на правових засадах виявлення та боротьби з митними правопорушеннями, провадження дізнання по справах на контрабанду, розгляду скарг громадян та інших звернень юридичних і фізичних осіб до митних органів.
     Видання розраховано на студентів вищих навчальних закладів України, що вивчають загальні правові основи митної справи.

  © Ф.Л.Жорін


 • Право соціального забезпечення

  ua    Посібник призначений для вивчення дисципліни “Право соціального забезпечення” студентами юридичних факультетів усіх форм навчання. В ньому аналізуються державно-правові засади соціального захисту в Україні, детально розглядаються організаційно-правові форми соціального забезпечення, визначаються види соціальних виплат, підстави та порядок їх призначення. Навчальний матеріал ґрунтується на чинному законодавстві України, міжнародних правових нормах та працях науковців.

  © І.С.Ярошенко
  © КНЕУ, 2005


 • Судова психіатрія

  ua    Посібник розрахований для студентів зі спеціальності “правознавство” юридичних вузів, правників, криміналістів, а також може бути використаний студентами-медиками, лікарями-психіатрами, чия практична діяльність стосується судово-психіатричної експертизи.

  © Левенець І.В.


 • Транспортне право

  ua    Посібник підготовлений відповідно до навчальної програми з курсу “Транспортне право”, який викладається студентам юридичної спеціальності. На його сторінках висвітлені найбільш важливі аспекти правового регулювання транспортної діяльності взагалі та правовідносин в окремих підгалузях транспорту. До кожної теми додаються питання для самостійного вивчення, нормативно-правові акти та література, які слід опрацювати студентам. Заслуговує на увагу короткий словник термінів з транспортного права, який наведено після викладення всіх тем. Посилання на законодавство подано станом на 1 січня 2005 року.
     Посібник може використовуватись при підготовці не тільки юристів, а й інших фахівців для транспортної галузі.

  © Ф.П.Шульженко, О.О.Гайдулін, Р.С.Кундрик


Замовити реферат, курсову або дипломну роботу

bottom_left
bottom_right
Studentam.net.ua © 2008-2024