top_left_1

Studentam.net.ua

Курсові та дипломні роботи
top_right_1
top_left_2
Головна arrow Психологія
top_right_2
top_left_3
top_right_3
Онлайн бібліотека. Психологія
 • Конфліктологія (М.В.Примуш)

  ua    У даному підручнику зроблена спроба узагальнення і систематизації наукових знань про конфлікти. Подається загальна картина основ вітчизняної конфліктології, аналізується історія розвитку її галузей, пропонується понятійна схема опису конфліктів, розкриваються методологічні принципи конфліктології, методи вивчення конфліктів, способи їх попередження і віфішення. Навчальний посібник призначений для студентів, аспірантів і викладачів, конфліктологів-практиків, а також широкого кола читачів.

  © М.В.Примуш


 • Основи патопсихології (Лекції)

  ua    Лекційний курс "Основи патопсихології"

  © Олексюк В.Р.
  © ТДПУ, Тернопіль


 • Основи психології і педагогіки (А.В.Семенова, Р.С.Гурін, Т.Ю.Осипова)

  ua    Навчальний посібник за змістом відповідає програмі курсу "Основи психології і педагогіки". Розглядаються найважливіші питання психології як науки, біопсихічні властивості людини, психічні процеси та вольова сфера особистості, особистість та управління процесом її формування, особистість і колектив; розкриваються положення "Я-концепції", предмет та завдання педагогіки, особи-стісно орієнтоване виховання, види виховання, сутність і структура професійної діяльності. Висвітлюються проблеми модернізації системи вищої освіти в Україні у зв'язку з приєднанням до Болонського процесу. Наводяться завдання для самостійної роботи, теми рефератів та курсових робіт, список використаних і рекомендованих джерел.
     Для студентів непедагогічних спеціальностей, викладачів, усіх, хто цікавиться психологією і педагогікою.

  © А.В.Семенова, Р.С.Гурін, Т.Ю.Осипова


 • Основи соціального партнерства (Лекції)

  ua    Лекційний курс  "Основи соціального партнерства" (Конфліктологія)

  © Юсім Ю.Д.
  © ТДПУ, Тернопіль


 • Педагогічна психологія (Лекції)

  ua    Лекції з "Педагогічної психології"

  © Юсім Ю.Д.
  © ТДПУ, Тернопіль


 • Політична психологія (Лекції)

  ua    Лекційний курс "Політична психологія"

  © Андрійчук І.П.
  © ТДПУ, Тернопіль


 • Психологічна корекція (Лекції)

  ua    Лекції з "Психологічної корекції"

  © Тіунова О.В.
  © ТДПУ, Тернопіль


 • Психологія особистості (Н.В.Ліфарєва)

  ua    Навчальний посібник розкриває різноманітні підходи до психології особистості, знайомить з типологічними та індивідуальними психологічними особливостями людини, психологічними аспектами мотивації, діяльності, поведінки і спілкування. З урахуванням особливої ролі соціальних чинників у процесі соціалізації особистості висвітлюються проблеми становлення характеру, розвитку здібностей, формування емоційно-вольової сфери особистості, вищих потреб людини, а також виховання і самовиховання.
     До кожної теми подано питання для обговорення на семінарських заняттях, практичні і контрольні завдання, теми рефератів і бібліографія.

  ISBN 999-8253-55-8
  © Н.В.Ліфарєва, 2003
  © Дніпропетровський університет економіки та права, 2003


 • Психофізіологія (О.М.Кокун)

  ua    Викладаються основні теми навчальної дисципліни психофізіологія. Ці теми охоплюють питання як загальної, так і прикладної психофізіології. Питанням загальної психофізіології присвячені перші 10 розділів посібника (психофізіологія на сучасному етапі розвитку, методи психофізіологічних досліджень, психофізіологія сенсорних і пізнавальних процесів, психофізіологія емоцій, свідомості, несвідомого, сну, рухової діяльності, системні засади психофізіології). Питанням прикладної - розділи 11-14 (психофізіологія діяльності, станів та адаптації людини, психофізіологічне забезпечення діяльності). Значною мірою матеріал навчального посібника побудований із використанням новітніх результатів досліджень українських психофізіологів.
     Для студентів вищих навчальних закладів, які навчаються за напрямком "Психологія", аспірантів, викладачів, науковців.

  © Кокун О.М., 2006


 • Психофізіологія діяльності (М.С.Корольчук)

  ua    У підручнику розглядається новий, актуальний напрямок психофізіології, який поєднує практичні шляхи та засоби вирішення загальнодержавної проблеми ефективної та безпечної діяльності з науково-теоретичним обгрунтуванням та оригінальним методичним утіленням. Описуються особливості, умови, фактори праці та їх вплив на психофізіологічні якості, адаптацію та працездатність людини. Закладено елементи нової технології навчання з принципами багаторівневої освіти, використанням блокового пізнання інформації за допомогою опорних конспектів, самонавчання, взаємо- та самоконтролю й тестових запитань.
     Рекомендовано для студентів, які вивчають особистість в умовах професійної діяльності, а також для науковців, керівників, педагогів.

  © М.С.Корольчук


 • Фізіологія і психологія праці

  ua    Розглядаються закономірності функціонування людського організму в процесі праці, активізація психічних функцій і властивостей особистості в різних видах діяльності. Розкриваються суть працездатності, втоми і монотонності, їх показники, динаміка, методи дослідження; особливості організації праці в системах “людина — машина”. Висвітлюються теоретичні і прикладні аспекти важкості та інтенсивності праці; методи проектування раціональних режимів праці і відпочинку; психофізіологічні та організаційні основи профорієнтації, профвідбору та виробничого навчання в ринкових умовах. Для викладачів, студентів економічних факультетів і вузів, працівників державних служб зайнятості, спеціалістів підприємств і організацій.

  © Я.В.Крушельницька


Замовити реферат, курсову або дипломну роботу

bottom_left
bottom_right
Studentam.net.ua © 2008-2024