top_left_1

Studentam.net.ua

Курсові та дипломні роботи
top_right_1
top_left_2
Головна arrow Статті arrow Філологічні науки. arrow Деякі аспекти порівняльного вивчення творів зарубіжної й української літератури у загальноосвітній школі
top_right_2
top_left_3
top_right_3
Деякі аспекти порівняльного вивчення творів зарубіжної й української літератури у загальноосвітній школі

УДК 82.02 (07)

О.А. Гордієнко,
асистент
(Житомирський педуніверситет)

Деякі аспекти порівняльного вивчення творів зарубіжної й української літератури у загальноосвітній школі

Предметом статті є критичне осмислення як досягнень, так і деяких недоліків у взаємопов’язаному вивченні творів зарубіжної й української літератури у загальноосвітній школі.

   Серед найважливіших проблем сучасної методики літератури, що знаходяться у центрі уваги науковців вчительства, слід виділити проблему взаємопов’язаного вивчення зарубіжної та української літератур у середній школі.
   Серед найвагоміших досягнень сучасної української компаративістики відмітимо такі:
   - створення відділу світової літератури і компаративістики в Інституті літератури НАН України, кафедр теорії літератури і компаративістики в ННУ ім. Т. Шевченка та університеті "Києво-Могилянська академія", відкриття спеціальних рад з захисту дисертацій, що стосуються компаративістики;
   - вихід 5-томного дослідження "Українська література в загальнослов’янському і світовому літературному контексті" [1];
   - видання цілого ряду монографій, статей, що порушують питання порівняльного вивчення літератур, наприклад, останні дисертаційні дослідження в цій галузі [2; 3; 4].
   Однак багато аспектів даної проблеми залишаються невирішеними, зокрема такі, що стосуються взаємопов’язаного вивчення зарубіжної і української літератури.
   Мета статті – звернути увагу вчителів-словесників на деякі недоліки у практичній реалізації у шкільному навчання міжлітературних зв’язків, а також запропонувати варіант порівняльного аналізу трагедії В. Шекспіра "Ромео і Джульєтта" і в повісті М.  Коцюбинського "Дорогою ціною", який може бути використаний на уроці у 8 класі.
   Педагогічні спостереження автора цього дослідження за процесом викладання літератури у школі, власний досвід викладання російської та зарубіжної літератури впродовж 14 років дають підставу констатувати наявність деяких труднощів у засвоєнні школярами зарубіжної класики.
   Викладання зарубіжної і української літератури у взаємозв’язку, як показали спостереження та анкетування вчителів і учнів, має такі недоліки:
   - зв’язки зарубіжних творів з творами української літератури під час аналітичного розгляду, як правило, не проводяться;
   - у процесі активізації опорних знань під час вивчення творів зарубіжної драматургії вчитель майже не використовує знання, що учні засвоїли на уроках української літератури;
   - мало проводиться узагальнюючих уроків, на яких інтегруються знання, отримані під час вивчення зарубіжної та української літератури;
   - недостатньо використовуються міжлітературні зв’язки на факультативних заняттях, присвячених вивченню зарубіжної драматургії.
   Слід підкреслити, що труднощі засвоєння школярами зарубіжних драматичних творів у якійсь мірі пов’язані з відбором матеріалу драматургії у програмах. Так, зокрема, у програмі з зарубіжної літератури 2001 р. авторського колективу під керівництвом Б. Шалагінова [ 5 ] деякі твори драматургії подаються на варіативній основі (драми Г. Ібсена, Б. Шоу, М. Метерлінка, А. Чехова, Ф. Дюрренматта та ін.) Необхідність вибору для вивчення одного драматичного твору з деяких запропонованих програмою створює для вчителя певні труднощі: адже ці твори являють собою велику художню цінність, є своєрідними, кожний з них можна вважати зразком певного художнього методу в драматургії ("драма ідей" Г. Ібсена, "драма-дискусія" Б. Шоу, "ліро-психологічна драма" А. Чехова і т.д), тому вибір з переліку творів одного неможливий без нанесення шкоди для літературного розвитку школярів.
   Пропонуємо порівняльний аналіз трагедії В. Шекспіра "Ромео і Джульєтта" і повісті М. Коцюбинського "Дорогою ціною" на уроці у 8 класі.
   Слід зразу ж підкреслити, що вказані твори В Шекспіра та М. Коцюбинського, що належать до світової класики, відносяться до різних родів літератури – драми і епосу, і відповідно до різних жанрів – трагедії і повісті . Однак у цих родах і жанрах літератури є дещо спільне, що дозволяє порівняти шедеври Шекспіра і Коцюбинського. Це наявність сюжетності, яка зближує епос і драму. Тут зображуються події, що відбуваються у просторі і часі. Щоправда, способи реалізації сюжетів в епосі і драмі різні: в епосі розповідь ведеться об'єктивовано, у драмі ж мова персонажів являє собою, по суті, їхні дії в ситуації, що зображується.
   Таким чином, наявність сюжетів, їхніх спільних рис, подібність характерів і роль головних героїв дають підґрунтя для порівняння цих творів у процесі їхнього вивчення. Головне, що зближує ці твори ( і це слід підкреслити в процесі їхнього аналізу), – це показ всепоглинаючого, звеличуючого почуття кохання.
   Образи Ромео і Джульєтти, Остапа і Соломії, створені в певних історичних умовах, відмічені конкретними рисами своєї епохи. Разом з тим ці художні образи розкривають властивості людських характерів, що можуть бути сучасними.
   Вчитель підкреслить, що у центрі зображення як у трагедії В. Шекспіра, так і в повісті М. Коцюбинського стоїть мисляча, любляча, діяльна людина. І Шекспір, і Коцюбинський показали ідеал, стверджуючи гуманну і оптимістичну концепцію активної особистості.
   – Кого ж ми можемо назвати особистістю? – запитує вчитель.
   Школярі приходять до висновку, що особистістю можна назвати людину, яка має своє усвідомлене ставлення до життя і людей, яка відзначається самостійністю мислення, силою волі, має почуття гідності, честі, відповідальності.
   Такими особистостями, – відмічає вчитель, – постають головні герої творів Шекспіра і Коцюбинського.
   З попередніх уроків зарубіжної літератури перед вивченням трагедії В. Шекспіра учні дізнаються про те, що з початком епохи Відродження письменники-гуманісти, до яких належав і великий Шекспір, проголосили найбільшою цінністю людину і її право на щастя. І хоча події у трагедії Шекспіра і в повісті Коцюбинського відбуваються у різних країнах і в різні епохи, проголошення гуманістичних ідеалів, права людини на щастя зближує ці шедеври. В обох творах зовнішні обставини заважають щастю закоханих. У трагедії Шекспіра – це ворожнеча старовинних веронських кланів Монтеккі і Капулетті, у повісті Коцюбинського – кріпосництво.
   Оповідання Коцюбинського написане в 1901 р. і надруковане в 1902 р. Автор з першого ж речення настроює читача на те, що розповідь йтиме про минуле – тридцяті роки ХІХ ст. Ці роки позначені зростанням антикріпосницької боротьби; однією з форм протесту селян проти кріпаччини була втеча від пана [ 6 ].
   Вчитель підкреслить, що Соломію в повісті М. Коцюбинського було віддано заміж за нелюба, а Джульєтту в трагедії Шекспіра збираються одружити з байдужим для неї Парісом.
   Слід звернути увагу восьмикласників на те, що під впливом кохання змінюється характер Джульєтти. У перших сценах вона слухняна дівчина. Покохавши, вона раптом стає дорослою, здатною на рішучий вчинок: зважується на таємне вінчання з Ромео, випиває речовину, що дав їй брат Лоренцо, нарешті, вирішує залишити цей світ, якщо в ньому немає Ромео [6].
   Мужніє у вогні випробувань і Соломія. Вона, як і Джульєтта, здатна на вчинок. Ніжне кохання і товариська виручка, жіночність і мужність органічно поєднується в характері героїні. Немало вчинків здійснює героїня заради коханого і, врешті –решт, гине рятуючи Остапа від загибелі.
   Під впливом всепоглинаючого почуття кохання змінюється Ромео, головний герой трагедії В. Шекспіра.
   Багато життєвих перипетій випало на долю Остапа, і він пройшов крізь всі випробування, мужніючи в боротьбі за життя, свободу, право кохати. Але занадто дорогою ціною дісталися йому свобода і життя. "Дорого заплатив я за волю, гірку ціну дав ... Половина мене лежить на дні Дунаю, а друга чекає й не дочекається, коли злучиться з нею", – говорить постарілий Остап. Дорогою ціною – ціною власних життів домоглися своєрідної перемоги Ромео і Джульєтта: примирилися ворогуючі роди, які протягом багатьох років намагалися знищити один одного.
   Закохані не знайшли щастя ні в трагедії Шекспіра, ні в повісті М. Коцюбинського, хоча боролися за нього. І неабияку роль досить часто в їхніх долях відіграє фатум, випадок.
   У процесі порівняльного аналізу двох творів зарубіжної та української літератур слід зупинитися й на особливостях їх сюжетоскладання.
   Про випадковість як характерний мотив сюжетоскладання у літературних творах пише відомий літературознавець В. Халізев [ 8 ]. Він вважає, що велика кількість справжніх випадковостей у старовинних сюжетах є засобом справити враження, зворушити і заінтригувати. Завдяки перипетіям життя постає перед читачами не стабільно-мертвим, а нескінченно-рухливим, яке приховує небезпеки і загрози, а, разом з тим, обіцяє блага і радощі.
   Сюжет трагедії В. Шекспіра створюється цілою системою фатальних для героїв і надзвичайно рідкісних, виняткових обставин. Багато в чому на випадку, збігу обставин побудований і сюжет повісті М. Коцюбинського.
   Взаємозв’язок зарубіжної та української літератур випливає із загальних для цих курсів проблем людського життяі душі людини. Протягом всієї історії людства література була справжнім дзеркалом, що відображало найтонші рухи людської душі, особливо пов’язані з вічною таємницею кохання.

Список використаної літератури.

1. Українська література в загальнослов’янському і світовому літературному контексті: у 5 т. – К.: Наукова думка, 1987-1991.
2. Градовський А.В. Вивчення української літератури у взаємозв’язках із зарубіжною: Дис...канд.пед.наук: 13.00.02. – К., 1994. – 181 с.
3. Клименко Ж.В. Взаємопов’язане вивчення зарубіжної та української літератур у 5-8 класах загальноосвітньої школи: Дис...канд.пед.наук: 13.00.02. – К., 1999. – 190 с.
4. Снєгірьова В.В. Вивчення української літератури у взаємозв’язках із зарубіжною в 5-11 класах загальноосвітньої школи (на матеріалі творів малої літературної форми): Дис...канд.наук: 13.00.02. – К., 1999. – 190 с.
5. Зарубіжна література. Програми для середньої загальноосвітньої школи. 5-11 класи /Шалагінов Б.Б., Мірошниченко Л.Ф. та ін.// Зарубіжна література в навчальних закладах. – 2001. - № 6.
6. Кузнецов Ю.Б., Орлик П.І. Слідами феї моргани. Вивчення творчості М.М. Коцюбинського в школі. Посібник для вчителя. – Київ: Радянська школа, 1990. – 208 с.
7. Кирилюк З.В. Драматургія Шекспіра //Зарубіжна література в навчальних закладах. – 2000. - № 2. – С. 47-53.
8. Хализев В.Е. Драма как род литературы (Поэтика, генезис, функционирование). – М.: Изд-во Моск. ун-та, 1986. – 259 с.

Матеріал надійшов до редакції 19.03.2004 р.

Гордиенко Е.А. Некоторые аспекты сравнительного изучения произведений зарубежной и украинской литературы в общеобразовательной школе.
Предметом статьи является критическое осмысление как достижений, так и некоторых недостатков во взаимосвязанном изучении произведений зарубежной и украинской литературы в общеобразовательной школе.

Hordienko О.A. Some Aspects of the Comparative Study of Literary Works of the Foreign and the Ukrainian Literature in a Secondary School of General Education.
The article studies both advantages and drawbacks of concurrent study of literary works of dramatic art and the Ukrainian literature in a secondary school of general education.

Всі опубліковані на сайті матеріали належать їх авторам. Матеріали розміщено виключно для ознайомлення. Копіювання та використання інформації суворо заборонено.

 
< Попередня   Наступна >

Замовити реферат, курсову або дипломну роботу

bottom_left
bottom_right
Studentam.net.ua © 2008-2024