top_left_1

Studentam.net.ua

Курсові та дипломні роботи
top_right_1
top_left_2
Головна arrow Статті arrow Біологічні науки arrow Залежність маси шлуночка та серцевих індексів Unio Conus Borysthenicus від інтенсивності інвазії Aspidogaster Conchicola
top_right_2
top_left_3
top_right_3
Залежність маси шлуночка та серцевих індексів Unio Conus Borysthenicus від інтенсивності інвазії Aspidogaster Conchicola

УДК 594. 1: 591. 412: 576. 895. 1223

М. Є. Мінюк
аспірант
(Житомирський педуніверситет)

ЗАЛЕЖНІСТЬ МАСИ ШЛУНОЧКА ТА СЕРЦЕВИХ ІНДЕКСІВ UNIO CONUS BORYSTHENICUS ВІД ІНТЕНСИВНОСТІ ІНВАЗІЇ ASPIDOGASTER CONCHICOLA

Досліджено залежність маси шлуночка та серцевих індексів Unio conus borysthenicus від інтенсивності інвазії Aspidogaster conchicola. Виявлено відчутні зміни цих показників у заражених особин різних вікових груп.

   Погіршення екологічного стану водойм Українського Полісся впливає і на ріст зараженості молюсків роду Unio аспідогастреями. A. conchicola є специфічним паразитом представників родини Unionidae. Її життєвий цикл відбувається без чергування поколінь і зміни хазяїв. Статевозрілі особини локалізуються у нирках та перикардії молюсків, де вони прикріплюються до його стінки за допомогою характерного для всього класу диска Бера, що виконує також травну функцію. На Україні ця аспідогастрея була вперше зареєстрована для молюсків з водойм Українських Карпат Г. С. Іванчиком. За минулими відомостями, екстенсивність інвазії хазяїв цією аспідогастреєю ніколи не була високою і становила 1-2% [1]. Але дані, одержані під час наших досліджень, дають змогу зробити висновок про значне її підвищення в U. conus до 50%, що не спостерігалось у представників інших видів роду. Саме завдяки цьому вперше вдалося дослідити вплив зараженості A. conchicola на масу шлуночка та серцеві індекси U. conus.Матеріал і методика. Матеріалом для дослідження послужили 162 екз. U. conus, зібрані в грудні 1998 та січні 1999р. у водоймах Житомирської обл. у басейні р.Тетерів (с. Пряжево). Молюски були спонтанно інвазовані статевозрілими особинами A. conchicola, локалізованими в порожнині перикардію.
   Дослідження проводились за методикою Боголюбського, адаптованою до специфіки типу Молюски.
   Проводились виміри таких параметрів: маси шлуночка та маси м΄якого тіла молюсків. Зважування маси передсердь не проводилося через еволюційні особливості їх походження [2].
   Через те, що серце молюсків розміщене перінтестинально, спочатку препарувалася кишка в навколосерцевій ділянці з подальшим відокремленням шлуночка.
   Зважування відбувалося на торзійних терезах з точністю до 1мг.Шлуночок зважували без гемолімфи: її згустки видалялися шляхом вичавлювання з подальшим просушуванням шлуночка за допомогою фільтрувального паперу.
   Маса м΄якого тіла молюсків вимірювалася на технічних терезах з точністю до 0,01г.
   Серцеві індекси розраховувались як відношення маси шлуночка до маси м΄якого тіла молюсків.
   Результати були оброблені методами варіаційної статистики за Лакіним [3].Результати й обговорення. Вивчення впливу зараженості на масу шлуночка та серцеві індекси проводилося для декількох груп молюсків: незаражених, слабко- та помірнозаражених (до 3 статевозрілих аспідогастрей) та сильнозаражених (4 і більше). При цьому було помічено, що кількість сильнозаражених особин з віком збільшується, що свідчить про можливу відсутність процесу звільнення від паразитів у цих молюсків.
   При порівнянні результатів, одержаних за масою шлуночка для незаражених та слабко- і помірнозаражених особин виду, спостерігається незначне зниження цього показника у заражених молюсків віком 2-3 роки на 6% та незначне збільшення маси шлуночка в особин віком 4-8 років на 9%.
   Порівняння маси шлуночка у сильнозаражених та незаражених молюсків виявило її зменшення у 2-3 – річних особин, що були інвазовані, на 8-15%. У 4 роки в сильнозаражених спостерігається розшарування на 2 групи: у певної кількості молюсків маса шлуночка зменшується, в той час як друга група має підвищені значення цього показника. У 6-8 років маса шлуночка у сильнозаражених молюсків перевищує таку в незаражених на 19-20%.
   Для серцевих індексів одержані такі результати: у слабко- і помірнозаражених особин спостерігається незначне їх підвищення у всіх вікових групах; у сильнозаражених у 2-3 роки спостерігається зниження показників на 11-13%, а в 4-8 років їх підвищення на 32-34%.
   Такі дані в цілому не суперечать результатам, одержаним при дослідженні залежності серцевого ритму від інвазованості Unionidae [4 : 5]. На наш погляд, сильна інвазія у молюсків у 2-3 роки веде до їх елімінації, про що свідчать знижені показники маси шлуночка та серцевих індексів, що пояснюється уповільненням процесів загального обміну в організмів. Віком, коли ще відбувається елімінація подібних молюсків, можна вважати 4 роки. Що стосується слабко- і помірнозаражених організмів, то за результатами спостережень вони здебільшого пристосовуються до дії паразита шляхом підвищення рівня загального обміну речовин, що супроводжується збільшенням серцевих індексів та маси шлуночка. Навіть поступове вікове зростання кількості аспідогастрей в перикардії молюсків найшвидше не призводить до елімінації гідробіонтів, і деякі з них живуть до 10 років і більше.
   Треба зазначити, що на значення серцевих індексів сильніше впливає маса шлуночка (її зменшення в 2-3 роки та збільшення в 4-8 років), ніж відповідні зміни у масі м΄якого тіла молюсків.
   Отже, одержані результати свідчать про незаперечний вплив паразитів на основні морфологічні характеристики серця молюсків. На наш погляд, необхідним є дослідження їх залежності від інтенсивності інвазії в інших споріднених видів, що допоможе виявити причини описаних вище змін. Попередні спостереження дозволяють лише відмітити набагато меншу екстенсивність інвазії A.сonchicola в інших Unionidae.
   Результати роботи представлені у відповідних таблицях.

Таблиця 1.Залежність маси шлуночка Unio conus borysthenicus від інтенсивності інвазії Aspidogaster conchicola

Вік

Інвазія

min-max

Ж± mx

s

V

 

2

Немає

10-22

15,92± 0,82

3,49

21,92

До 3 паразитів

9,5-20,5

15,15± 1,35

4,28

28,26

4 і більше

13-18

14,75± 0,61

1,60

10,85

 

3

Немає

15-24

18,45± 0,78

2,58

13,98

До 3 паразитів

12-22

17,43± 1,15

3,05

17,50

4 і більше

14-18,5

16,06± 0,47

1,33

8,28

 

4

Немає

    

До 3 паразитів

19-32

26,00± 1,29

3,87

14,88

4 і більше

22-28

25,25± 0,98

2,40

9,50

 

6

Немає

32-35

33,36± 0,47

1,25

3,75

До 3 паразитів

    

4 і більше

36-44

39,83± 1,08

2,64

6,63

 

8

Немає

28,5-43

37,40± 2,83

6,34

16,95

До 3 паразитів

36-45,5

40,92± 1,39

3,40

8,91

4 і більше

38,5-53,5

44,44± 1,60

4,79

10,78

Таблиця 2.Залежність серцевих індексів Unio conus borysthenicus від інтенсивності інвазії Aspidogaster conchicola ( · 10-3 )

Вік

Інвазія

min-max

Ж± mx

s

V

 

2

Немає

1,117-1,919

1,509± 0,044

0,186

12,33

До 3 паразитів

1,432-1,846

1,617± 0,039

0,124

7,67

4 і більше

1,215-1,500

1,366± 0,034

0,097

7,10

 

3

Немає

1,241-1,848

1,508± 0,103

0.230

15.25

До 3 паразитів

1,311-1,672

1,513± 0,076

0,151

9.98

4 і більше

1,168-1,472

1,332± 0.033

0.100

7.51

 

4

Немає

    

До 3 паразитів

1,402-1,734

1,549± 0.053

0.139

8.97

4 і більше

1,215-2,516

1,960± 0,224

0.547

27.96

 

6

Немає

1,495-1,679

1,594± 0,033

0.075

4.71

До 3 паразитів

    

4 і більше

1,975-2,311

2,109± 0,038

0.094

4.46

 

8

Немає

1,331-1,975

1,581± 0.108

0.243

15.37

До 3 паразитів

1,397-1,852

1,625± 0.071

0.174

10.71

4 і більше

1,652-2,562

2,119± 0.093

0.280

13.21

Список використаної літератури

1. Стадниченко А. П. Фауна України. - К.: Наукова думка, 1984. - Т. 29. - Вип.9. - 284 с.
2. Беклемишев В. Н. Основы сравнительной анатомии беспозвоночных.- М.: Наука, 1964. - Т. 2. - 446 с.
3. Лакин Г. Ф. Биометрия. – М.: Высшая школа, 1974. – 348 с.
4. Стадниченко А. П., Анистратенко В. В., Грабинская О. В., Мартынюк (Бондаренко) О. В., Мирошниченко О. А., Олейник Н. Г.,Фасоля О. И. Влияние трематодной инвазии на ритм сердечной деятельности пресноводных моллюсков, подвергнутых воздействию на них ксенобиотиками // Деп. в УкрИНТЭИ 04. 03. 93а. №358 – Ук 93. – 10 с.
5. Стадниченко А. П., Анистратенко В. В., Грабинская О. В., Мартынюк О. В., Мирошниченко О. А., Олейник Н. Г., Сергейчук С. А., Фасоля О. И. Зараженность перловицевых (Mollusca, Bivalvia, Unionidae) партенитами Bucephalus polymorfus (Trematoda) и воздействие паразитов на ритм сердечной деятельности хозяев // Паразитология. – 1994. – Т. 28, вып. 2. – С. 124-130.

   Матеріал надійшов до редакції 21.09.99.

Минюк М. Е. Зависимость массы желудочка и сердечных индексов Unio conus borysthenicus от интенсивности инвазии Aspidogaster conchicola.
Исследована массы желудочка и сердечных индексов Unio conus borysthenicus от интенсивности инвазии Aspidogaster conchicola. Обнаружены значительные изменения этих показателей у зараженных особей разных возрастных групп.

Minyuk M. Ye. Dependence of Ventricle Weight and Cardiac Indices of Unio Conus Borysthenicus on Intensity of Infection by Aspidogaster Conchicola.
Dependence of ventricle weight and cardiac indices of Unio conus borysthenicus on intensity of infection by Aspidogaster conchicola was studied. Considerable changes of these indices in infected individuals of different ages were revealed

Всі опубліковані на сайті матеріали належать їх авторам. Матеріали розміщено виключно для ознайомлення. Копіювання та використання інформації суворо заборонено.

 
< Попередня   Наступна >

Замовити реферат, курсову або дипломну роботу

bottom_left
bottom_right
Studentam.net.ua © 2008-2024