top_left_1

Studentam.net.ua

Курсові та дипломні роботи
top_right_1
top_left_2
top_right_2
top_left_3
top_right_3
4.3. Режими охорони

4.3. Режими охорони

   Охорона несе в собі велику низку заходів обмеження. Водночас підприємництво й обмеження за своєю природою суперечливі, і мистецтво розроблення режиму охорони полягає саме в тому, щоб знайти оптимальне поєднання заходів заборони з інтересами підприємницької діяльності. Відповідно до цього охорона установ банку функціонує у вигляді встановлення відповідних її режимів: пропускного і внутрішньооб’єктового.
   Пропускний режим передбачає установлення відповідного порядку доступу в банк, який виключав би можливість безконтрольного входу (виходу) на територію установи банку, в його приміщення та до персоналу.
   Внутрішньооб’єктовий режим, у свою чергу, передбачає створення відповідної системи заходів і правил, спрямованих на забезпечення схоронності матеріальних цінностей банку його інформаційних ресурсів, особистої безпеки працівників банку, його клієнтів, аварійної і пожежної безпеки.
   Пропускний режим — невід’ємна частина загальної системи охорони банку. Він включає в себе:
- порядок приймання відвідувачів і видачі перепусток;
- порядок пропуску осіб;
- порядок пропуску транспортних засобів і матеріальних цінностей;
- порядок документування порушень пропускного режиму.
   Пропускний режим у банку може організовуватись стаціонарними постами (пропускними пунктами) та за допомогою технічних засобів відповідно до внутрішнього розпорядку роботи, який включає операційний та позаопераційний час.
   З метою спрощення пропускного режиму використовують різні види перепусток:
   постійні — видаються особам, які перебувають у штаті банку, працівникам охорони та особам, які обслуговуються ТСО. Строк дії таких перепусток вказується у бланку самої перепустки. Вона пред’являється без документів, що засвідчують особу, на ній має бути фотографія особи, засвідчена печаткою банку. У деяких випадках для штатних працівників установи банку видаються відповідні індивідуальні посвідчення, які також можуть використовуватись як документи на право доступу в банк;
   тимчасові — зазвичай для штатних працівників на період терміну випробування, осіб, що працюють за трудовою угодою або у складі тимчасових колективів. Строк дії таких перепусток до півроку;
   разові — для всіх відвідувачів. Така перепустка одноразова і дійсна протягом робочого дня. Після завершення роботи в банку перепустку підписує особа, яка її замовляла, при цьому вказується час вибуття відвідувача, потім її здають на пропускному пункті. Черговий фіксує час вибуття відвідувача у відповідному журналі;
   перепустки для клієнтів операційних підрозділів — для представників підприємств, які обслуговуються в даній установі банку;
   матеріальні — дають право винесення (вивезення) з банку вказаних у них матеріальних цінностей.
  
Форма і зміст бланків перепусток виконуються друкарським способом.
   Підставою для видачі разової перепустки є заявка. Як виняток, підставою може бути усне розпорядження керівника банку, його заступників, начальника служби безпеки, начальника охорони банку. У цьому разі таке розпорядження фіксується в книзі прийому відвідувачів.
   У заявці на перепустку вказуються:
- прізвище, ім’я та по батькові відвідувача, його паспортні дані;
- мета відвідування банку;
- дата і час відвідування;
- дані посадової особи, яка приймає відвідувача;
- підпис особи, яка за наказом по банку має право замовляти перепустки.
   Тимчасові та постійні перепустки видаються за списками, засвідченими керівниками підрозділів банку, на осіб, які наказом керівника банку призначені на посаду або виконують у банку відповідну роботу не менше як тиждень.
   До установ банку за службовими посвідченнями вхід у приміщення може бути дозволено протягом робочого дня народним депутатам України, членам правління Національного банку України, фельд’єгерям вузла спецзв’язку Головного управління Держфельдслужби України, депутатам місцевих рад народних депутатів, державним уповноваженим Антимонопольного комітету України (АКУ) і представникам територіальних відділень АКУ, прокурорам, працівникам НБУ, правоохоронних органів, органів АКУ, які мають відповідні приписи на перевірку установи банку.
   Розмежування доступу в приміщення і на територію банку здійснюється за допомогою відповідних шифрів (кодів), що проставляються у перепустках.
   Пропускні пункти повинні мати місце охоронника, кімнату для чергової зміни пропускного пункту, кімнату огляду громадян, камеру зберігання особистих речей, гардероб, засоби обмеження доступу, необхідні засоби зв’язку. Якщо пропускний пункт виконує також функції пропуску транспорту, то його обладнують оглядовими ділянками.
   Клієнти і відвідувачі проходять на територію банку, яка охороняється за відповідними перепустками, як виняток, вони можуть проходити у супроводі відповідальної особи банку. В останньому випадку вихід їх з банку здійснюється також у супроводі відповідальної особи. Клієнти мають право проносити через пропускний пункт особисті речі індивідуального користування (кейси, портфелі, целофанові пакети, дамські сумочки і т. п.).
   Час проходу на територію банку, яка охороняється, визначається правилами внутрішнього розпорядку роботи банку.
   У разі виявлення осіб, які проходять у банк з неправильно оформленими, недійсними, оголошеними втраченими перепустками, такі особи та надані ними перепустки затримуються і з ними проводить роботу служба безпеки банку.
   Майно та інші предмети, які викликають підозру, можуть бути перевірені у присутності і з дозволу їх власника. У разі виявлення заборонених до внесення в банк речей або ознак, які вказують на небезпечність речей, особи — власники таких речей, підозрілі речі затримуються і передаються в службу безпеки банку. За необхідності про такі випадки повідомляються відповідні підрозділи органів МВС.
   Переміщення матеріальних цінностей з місця їх зберігання в інші місця здійснюється в дозвільному порядку. Підставою для переміщення матеріальних цінностей є письмове розпорядження керівника установи банку матеріально відповідальній за них особі. Матеріальні цінності переміщуються у супроводі охорони. Вивезення (винесення) матеріальних цінностей за межі установи банку здійснюється уповноваженою особою, яка отримала матеріальні цінності під звіт або в інший спосіб одержала їх у законному порядку.
   Матеріальні цінності виносяться з установи банку, якщо є:
- особа, яка отримала матеріальні цінності під звіт, купила їх за власний рахунок або за довіреністю придбала їх для іншої особи;
- довіреність на отримання матеріальних цінностей, документ який посвідчує особу;
- накладна встановленої форми, яка підтверджує видачу (передання) матеріальних цінностей;
- перепустка на право вивезення (винесення) матеріальних цінностей за межі установи банку, в якій вказана назва майна, кількість місць, вид упаковки, прізвище, ім’я, по батькові матеріально відповідальної особи та дата і час отримання нею майна зі складу (підрозділу установи банку).
   У разі пожежі, аварії, стихійного лиха евакуація майна проходить під контролем керівників підрозділів, персоналом установ банку або спеціально створеними евакуаційними командами за заздалегідь підготовленими описами матеріальних цінностей. Розпорядження про евакуацію матеріальних цінностей у такому разі дає керівник установи банку. Сили охорони забезпечують охорону майна в місцях їх евакуації.
   Слід зазначити, що перепустка на винесення матеріальних цінностей не дає права на вхід у приміщення банку або вихід із нього без перепустки встановленого зразка.
   На осіб, яким необхідно працювати у вихідні та святкові дні, складається заявка для разової перепустки, де вказуються характер робіт, час їх проведення, прізвища та ініціали осіб, що залучені до роботи. На основі заявки видається наказ по банку із зазначенням часу проведення робіт, зони доступу осіб, що виконуватимуть роботи, виписується разова перепустка, де вказується кількість осіб і протягом якого часу вони працюватимуть.
   У разі необхідності перебування в приміщенні банку в поза-робочий час складається поіменний список, де зазначаються особи, які проводитимуть роботи, час проведення робіт і зона доступу. Список підписує керівник банку.
   Внутрішньооб’єктовий режим включає:
- розроблення та введення в дію внутрішньооб’єктового розпорядку роботи установи банку;
- порядок допуску працівників банку до режимних приміщень;
- порядок відкривання, закривання і здавання під охорону робочих приміщень;
- порядок видачі і зберігання ключів від робочих приміщень, металевих печаток для опечатування дверей приміщень;
- порядок використання індивідуальних карток, призначених для проходження в банк через автоматизовані системи доступу;
- порядок дій працівників банку та сил охорони у разі виявлення порушень відбитків печаток, відмови роботи індивідуальних карток, втрати ключів, карток, перепусток або металевих печаток;
- порядок дій сил охорони і персоналу банку у позаштатних ситуаціях (пожежах, стихійних лихах, нападі на установи банку та ін.);
- порядок доступу у приміщення в неробочий час, вихідні та святкові дні;
- обов’язки працівників банку щодо додержання вимог внутрішньооб’єктового режиму та відповідальність за його порушення.
  
Таким чином, охорона є однією з умов ефективного функціонування банку на ринку банківських послуг і вимагає ретельного виконання її заходів та встановлених правил всіма працівниками, клієнтами і відвідувачами банку.

Література
1.
Постанова Верховної Ради України “Про право власності на окремі види майна” від 17.06.1992 р.
2. Постанова Кабінету Міністрів України “Про порядок продажу, придбання, реєстрації, обліку і застосування спеціальних засобів самооборони, заряджених речовинами сльозоточивої і дратівливої дії” № 613 від 07.09.1993 р.
3. Постанова Кабінету Міністрів України “Про заходи по удосконаленню охорони об’єктів державної і інших форм власності” № 615 від 10.09.1993 р.
4. Постанова Кабінету Міністрів України “Про внесення змін до постанови КМУ від 10.09.1993 р. № 615” № 1465 від 21.09.1998 р.
5. Наказ МВС України № 751 “Про порядок придбання, зберігання, видачі і застосування газових пістолетів і балончиків” від 30.12.1992 р.
6. Наказ МВС України № 112 “Про затвердження Інструкції про порядок видачі суб’єктами підприємницької діяльності ліцензій на надання послуг по охороні колективної і приватної власності, а також охороні громадян, монтажу, ремонту і профілактичному обслуговуванню засобів охоронної сигналізації” від 28.02.1994 р.
7. Наказ МВС України № 257 “Про затвердження Інструкції про порядок здійснення контролю за діяльністю суб’єктів підприємницької діяльності, які надають послуги по охороні власності, охороні громадян, а також діяльністю служб охорони підприємств і організацій всіх форм власності” від 14.07.1998 р.
8. Наказ МОЗ України № 45 “Про затвердження Положення про порядок проведення медичних оглядів працівників відповідних категорій” від 31.03.1994 р.
9. Наказ МОЗ України та ДК України по нагляду за охороною праці “Про затвердження переліку робіт, де є необхідність у професійному доборі” від 23.09.1994 р.
10. Постанова Правління НБУ № 134 “Про затвердження Інструкції про вимоги з організації охорони установ банків України” від 28.03.2001 р.
11. Інструкція по організації охорони установ банків України, затверджена Постановою Правління НБУ № 548 та наказом МВС України № 963 від 25.12.1998 р.
12. Зубок М., Ніколаєва Л. Організаційно-правові основи безпеки банківської діяльності в Україні. — К.: Істина, 2000.
13.
Зубок М., Спектор В., Воронин Ю. Правовые основы охранной деятельности в Украине. — К.: ИБ: УЭС, 1999.
14. Основы частной охранной деятельности. — Запорожье: Павел, 2000.
15. Поздняков Е. Защита объектов. — М.: Банковский деловой центр, 1997.
16. Служба безопасности. — Электросталь: Изд-во АСТ, 1998.

Всі опубліковані на сайті матеріали належать їх авторам. Матеріали розміщено виключно для ознайомлення. Копіювання та використання інформації суворо заборонено.

 
< Попередня   Наступна >

Замовити реферат, курсову або дипломну роботу

bottom_left
bottom_right
Studentam.net.ua © 2008-2024