top_left_1

Studentam.net.ua

Курсові та дипломні роботи
top_right_1
top_left_2
Головна arrow Економічні науки arrow Інвестування arrow 3.5.3. План грошових потоків
top_right_2
top_left_3
top_right_3
3.5.3. План грошових потоків

3.5.3. План грошових потоків

   Кеш-фло перекладається дослівно як “потік готівки”, або “грошовий потік”. У процесі опису Плану грошових потоків і методів інвестиційного аналізу вираз “кеш-фло” може вживатися для визначення поточного залишку грошових коштів на розрахунковому рахунку підприємства. Цей залишок формується за рахунок припливу грошових коштів (доходів від реалізації продукції і послуг, амортизаційних відрахувань, доходів від реалізації активів підприємства, внесків у статутний фонд та позичок) та відтоку грошових коштів (витрати на виробництво продукції та послуг, загальні витрати підприємства, витрати на інвестування, витрати на обслуговування та погашення позичок, виплати дивідендів, податкові та інші виплати). Усі надходження та платежі відображаються у Плані грошових потоків у періоди, що відповідають фактичним датам здійснення цих платежів з урахуванням часу затримки платежів за поставки матеріалів і комплектуючих виробів, умов реалізації продукції (у кредит, авансовим платежем), а також умов формування виробничих запасів. Залишок грошових коштів на рахунку (баланс готівки) використовується підприємством для виплат, на забезпечення виробничої діяльності наступних періодів, інвестицій, погашення позичок, сплати податків та особисте споживання. Таким чином, Звіт про рух грошових коштів, що ґрунтується на методі кеш-фло, демонструє рух грошових коштів і відображає діяльність підприємства у динаміці від періоду до періоду.
   Розглянемо приклад побудови Звіту про прибутки та збитки та Звіту про рух грошових коштів підприємства та порівняймо їх.

ЗВІТ ПРО ПРИБУТКИ ТА ЗБИТКИ

 

Назва статті

1998 р.

1999 р.

+

Обсяг продажу

100 000

120 000

Змінні витрати

70 000

85 000

=

Валовий прибуток

30 000

35 000

Операційні (загальні) витрати

6400

20 000

Відсотки по кредитах

10 000

10 000

Амортизаційні відрахування

3600

3000

=

Операційний прибуток

10 000

2000

Податки (30 %)

3000

600

=

Чистий прибуток

7000

1400


   Діяльність підприємства бажано поділити на основні функціональні сфери:
- операційна або виробнича;
- інвестиційна;
- фінансова.
   Звіт про прибутки та збитки відображає лише операційну діяльність підприємства, демонструючи її ефективність з точки зору покриття виробничих витрат доходами від реалізації виробленої продукції або послуг. Інакше кажучи, зі Звіту про прибутки та збитки можна лише визначити, яким чином підприємство виконує свою основну функцію — виробництво та реалізація продукції або послуг та який обсяг прибутку може воно отримати у результаті цієї діяльності. На відміну від цього, Звіт про рух грошових коштів має два додаткових розділи — “Грошовий потік від інвестиційної діяльності” та “Грошовий потік від фінансової діяльності”, з яких можна отримати інформацію стосовно обсягів і строків інвестицій, форм фінансування підприємства.
   У наведеному вище прикладі у Звіті про прибутки та збитки спеціально виділена окремим рядком і стаття “Амортизаційні відрахування”. Амортизаційні відрахування належать до розряду калькуляційних витрат, які розраховуються відповідно до встановлених норм амортизації і відносяться у процесі розрахунку прибутку до витрат. У дійсності нарахована сума амортизаційних відрахувань нікуди не виплачується і залишається на рахунку підприємства, поповнюючи залишок ліквідних коштів. Тому у розділі “Операційна діяльність” Звіту про рух грошових коштів відсутня стаття “Амортизаційні відрахування”. Таким чином, амортизаційні відрахування відіграють особливу і дуже важливу роль у системі обліку і планування діяльності підприємства, будучи внутрішнім джерелом фінансування. Амортизаційні відрахування є також фактором, що стимулює інвестиційну діяльність. Чим вище залишкова вартість активів підприємства і вище норми амортизації, тим менше прибуток, що підлягає оподаткуванню, та, відповідно, більше сума грошового потоку від виробничої діяльності.

ЗВІТ ПРО РУХ ГРОШОВИХ КОШТІВ

 

Назва статті

До початку
виробництва,
грн.

1998 р.,
грн.

1999 р.,
грн.

1.

Обсяг продажу

 

100 000

120 000

2.

Змінні витрати

 

70 000

85 000

3.

Операційні (загальні) витрати

5000

6400

20 000

4.

Відсотки по кредитах

 

10 000

10 000

5.

Податки та інші виплати

 

300

600

6 = 1 – 2 –
– 3 – 4 – 5

Грошовий потік від виробничої діяльності

– 5000

10 600

4400

7.

Витрати на придбання активів

250 000

  

8.

Надходження від реалізації активів

  

1000

9 = 8 – 7

Грошовий потік від інвестиційної діяльності

– 250 000

0

1000

10.

Акціонерний капітал

150 000

  

11.

Позичковий капітал

180 000

  

12.

Виплати на погашення позичок

   

13.

Виплати дивідендів

 

1000

3000

14 = 10 +
+ 11 – 12 – 13

Грошовий потік від фінансової діяльності

330 000

– 1000

– 3000

15 = 16(t – 1)

Баланс коштів на початок періоду

0

75 000

84 600

16 = 6 + 9 +
+ 14 + 15

Баланс коштів на кінець періоду

75 000

84 600

87 000

   У розділі “Грошовий потік від виробничої діяльності” відображаються платежі за придбані активи, а джерелом надходжень служать надходження від реалізації активів, які не використовуються у виробництві. У цьому розділі повинні бути зазначені не тільки витрати на активи, що тільки зараз купуються, а також балансова вартість активів, якими володіє підприємство на дату започаткування проекту. Витрати на придбання активів у майбутніх періодах діяльності повинні зазначатися у гривнях з урахуванням інфляції основних фондів.
   У розділі “Грошовий потік від фінансової діяльності” як надходження враховуються внески власників підприємства, акціонерний капітал, довгострокові і короткострокові позички, відсотки по вкладах; як виплати — погашення позичок, дивіденди.
   Сума грошових потоків кожного з розділів Плану грошових потоків складатиме залишок ліквідних коштів на відповідну дату. При цьому готівковий баланс на кінець розрахункового періоду дорівнюватиме сумі готівкового балансу попереднього періоду із залишком ліквідних коштів поточного періоду.
   Як відомо, підприємство не може працювати без капіталу. Достатньою можна вважати таку кількість власного та залученого (запозиченого) капіталу, за якої величина готівкового (кеш) балансу за всі періоди діяльності підприємства буде позитивною. Наявність негативної величини у будь-який період часу означає, що певний період підприємство теоретично не в змозі відповісти по своїх зобов’язаннях. Інакше кажучи, метою фінансування є намагання забезпечити позитивний ліквідний залишок грошових коштів протягом усього періоду — від початку до кінця реалізації проекту.
   Основними факторами, що беруть участь в аналізі ефективності інвестиційного проекту, є сумарна величина грошового потоку від виробничої діяльності та інших доходів (наприклад, реалізація активів, внески до статутних фондів інших підприємств), а також величина витрат на інвестиції.
   Таким чином, Звіт про рух грошових коштів є основним документом, призначеним для визначення потреби у капіталі, розробки стратегії фінансування підприємства, а також для оцінки ефективності його використання. Показники, які застосовуються для оцінки ефективності інвестицій, називаються дисконтованими критеріями грошових потоків.
   Розглянемо процес формування таблиці “Звіт про рух грошових коштів” поетапно.

Етап 1

   Планується створити нове підприємство, яке придбаває обладнання для організації виробництва на 1 000 000 грн., загальні витрати якого цього місяця становитимуть 10 000 грн.

Назва статті

1-й
місяць

2-й
місяць

3-й
місяць

4-й
місяць

Обсяг продажу

0

   

Змінні витрати

    

Операційні (загальні) витрати

10 000

   

Відсотки по кредитах

    

Податки та інші виплати

    

Грошовий потік від виробничої діяльності

– 10 000

   

Витрати на придбання активів

1 000 000

   

Надходження від реалізації активів

    

Грошовий потік від інвестиційної діяльності

– 1 000 000

   

Акціонерний капітал

    

Позичковий капітал

    

Виплати на погашення позичок

    

Виплати дивідендів

    

Грошовий потік від фінансової діяльності

0

   

Баланс коштів на початок періоду

0

   

Баланс коштів на кінець періоду

1 100 000

   

Етап 2

   Підприємство планує залучити кошти інвестора на суму 800 000 грн. і за рахунок банківської позички ще 400 000 грн.

Назва статті

1-й
місяць

2-й
місяць

3-й
місяць

4-й
місяць

Обсяг продажу

0

   

Змінні витрати

    

Операційні (загальні) витрати

10 000

   

Відсотки по кредитах

    

Податки та інші виплати

    

Грошовий потік від виробничої діяльності

– 10 000

   

Витрати на придбання активів

1 000 000

   

Надходження від реалізації активів

    

Грошовий потік від інвестиційної діяльності

– 1 000 000

   

Акціонерний капітал

800 000

   

Позичковий капітал

400 000

   

Виплати на погашення позичок

    

Виплати дивідендів

    

Грошовий потік від фінансової діяльності

1 200 000

   

Баланс коштів на початок періоду

0

   

Баланс коштів на кінець періоду

100 000

   

Етап 3

   Підприємство витратило на придбання сировини та матеріалів 290 000 грн., дефіцит обігових коштів може бути покритий банківською позичкою у розмірі 350 000 грн.

Назва статті

1-й
місяць

2-й
місяць

3-й
місяць

4-й
місяць

Обсяг продажу

0

0

  

Змінні витрати

 

290 000

  

Операційні (загальні) витрати

10 000

100 000

  

Відсотки по кредитах

 

10 000

  

Податки та інші виплати

    

Грошовий потік від виробничої діяльності

– 10 000

– 400 000

  

Витрати на придбання активів

1 000 000

   

Надходження від реалізації активів

    

Грошовий потік від інвестиційної діяльності

– 1 000 000

   

Акціонерний капітал

800 000

   

Позичковий капітал

400 000

350 000

  

Виплати на погашення позичок

    

Виплати дивідендів

    

Грошовий потік від фінансової діяльності

1 200 000

350 000

  

Баланс коштів на початок періоду

0

100 000

  

Баланс коштів на кінець періоду

100 000

50 000

  

Етап 4

   Підприємство реалізує продукцію на 610 000 грн., закуповує сировину та матеріали, а також сплачує відсотки за кредитом.

Назва статті

1-й
місяць

2-й
місяць

3-й
місяць

4-й
місяць

Обсяг продажу

0

0

610 000

 

Змінні витрати

 

290 000

290 000

 

Операційні (загальні)
витрати

10 000

100 000

100 000

 

Відсотки по кредитах

 

10 000

20 000

 

Податки та інші виплати

    

Грошовий потік від виробничої діяльності

– 10 000

– 400 000

200 000

 

Витрати на придбання активів

1 000 000

   

Надходження від реалізації активів

    

Грошовий потік від інвестиційної діяльності

– 1 000 000

   

Акціонерний капітал

800 000

   

Позичковий капітал

400 000

350 000

  

Виплати на погашення позичок

    

Виплати дивідендів

    

Грошовий потік від фінансової діяльності

1 200 000

350 000

  

Баланс коштів на початок періоду

0

100 000

50 000

 

Баланс коштів на кінець періоду

100 000

50 000

  

Етап 5

   Підприємство реалізує продукцію на 820 000 грн., в результаті чого отримує можливість погасити кредит на суму 350 000 грн.

Назва статті

1-й
місяць

2-й
місяць

3-й
місяць

4-й
місяць

Обсяг продажу

0

0

610 000

820 000

Змінні витрати

 

290 000

290 000

290 000

Операційні (загальні)
витрати

100 000

100 000

100 000

100 000

Відсотки по кредитах

 

10 000

20 000

30 000

Податки та інші виплати

    

Грошовий потік від виробничої діяльності

– 10000

– 400 000

200 000

400 000

Витрати на придбання активів

1 000 000

   

Надходження від реалізації активів

    

Грошовий потік від інвестиційної діяльності

– 1 000 000

   

Акціонерний капітал

800 000

   

Позичковий капітал

400 000

350 000

  

Виплати на погашення позичок

   

350 000

Виплати дивідендів

    

Грошовий потік від фінансової діяльності

1 200 000

350 000

 

– 350 000

Баланс коштів на початок періоду

0

100 000

50 000

250 000

Баланс коштів на кінець періоду

100 000

50 000

 

300 000

Всі опубліковані на сайті матеріали належать їх авторам. Матеріали розміщено виключно для ознайомлення. Копіювання та використання інформації суворо заборонено.

 
< Попередня   Наступна >

Замовити реферат, курсову або дипломну роботу

bottom_left
bottom_right
Studentam.net.ua © 2008-2024