top_left_1

Studentam.net.ua

Курсові та дипломні роботи
top_right_1
top_left_2
Головна arrow Економічні науки arrow Аудит у зарубіжних країнах arrow Розділ 5. Практичні завдання та ситуації для самостійної та індивідуальної роботи
top_right_2
top_left_3
top_right_3
Розділ 5. Практичні завдання та ситуації для самостійної та індивідуальної роботи

Розділ 5. Практичні завдання та ситуації для самостійної та індивідуальної роботи

1. Професійне регулювання аудиту

   1. Вихідні дані
   Фірма X здійснює оптові поставки одягу для магазинів. У 2001 р. на Раді директорів було прийнято рішення про придбання фірми Y, яка також здійснювала оптові поставки одягу, але ексклюзивного типу.
   Підставою для рішення Ради директорів стали опублікований баланс фірми Y, звіт про фінансові результати за 2001 р. та безумовний аудиторський висновок.

БАЛАНС ФІРМИ Y, тис. грн

 

Дані підприємства
на 01.01.2001 р.

Після первірки
аудитором
на 01.01.2001 р.

Актив

  

I. Необоротні активи

  

Нематеріальні активи

50

50

Основні засоби

300

300

Довгострокові фінансові інвестиції

Усього за розділом І

350

350

ІІ. Оборотні активи

  

Запаси

295

180

Дебітори і поточні фінансові інвестиції

35

29

Грошові кошти та їх еквіваленти

22

22

Усього за розділом ІІ

352

231

Закінчення форми

 

Дані підприємства
на 01.01.2001 р.

Після первірки
аудитором
на 01.01.2001 р.

ІІІ. Витрати майбутніх періодів

Баланс

702

581

Пасив

  

І. Власний капітал

  

Статутний капітал

380

380

Резервний капітал

 

Нерозподілений прибуток

181

41

Усього за розділом І

561

421

IV. Поточні зобов’язання

  

Кредиторська заборгованість за товари та послуги

141

160

Усього за розділом IV

141

160

Баланс

702

581

ЗВІТ ПРО ФІНАНСОВІ РЕЗУЛЬТАТИ (ВИТЯГ), тис. грн

 

Дані підприємства

Після перевірки
аудитором за 2000 р.

Виручка від реалізації

1000

1000

Собівартість реалізованої продукції

700

760

Валовий прибуток

300

240

Інші витрати

220

245

Чистий прибуток (збиток)

80

(5)

 

   Після придбання фірми Y було проведено детальну перевірку звітності, результатом якої стала відкоригована аудитором звітність. Крім того, за даними звіту про фінансові результати за 1999 р. було виявлено нестачу у розмірі 41 тис. грн. Причина — крадіжка цінностей. Сума дебіторської заборгованості була завищена (причина — помилка у комп’ютерній програмі). Сума кредиторської заборгованості — занижена (причина — невідображення в обліку товарів, що надійшли наприкінці року).
   Потрібно: проаналізувати ситуацію, що склалась, установити міру відповідальності аудитора, можливі наслідки.

2. Незалежність аудиторів

   1. Вихідні дані
   Аудитор, з котрим було укладено договір на довгострокове обслуговування, не отримав платню за проведену у минулому році перевірку. Він поставив умову: якщо робота не буде оплачена, він не розпочне бухгалтерської звітності за поточний рік. Клієнт відповів, що результати перевірки за цей рік мають критичне значення, оскільки у разі несвоєчасного отримання висновку фірма не зможе одержати додаткове фінансування. Після виконання перевірки за цей рік аудитор отримає всю оплату за два роки.
   Потрібно:
   Визначити, якого роду проблема незалежності постане перед аудитором, якщо він вирішить проводити перевірку на таких умовах.
   2. Вихідні дані
   Клієнт попросив зробити йому копії робочих паперів аудитора, щоб до перевірки наступного року він раніше підготував потрібну документацію (з метою економії коштів та часу).
   Потрібно:
   1. Визначити, яка проблема виникає з точки зору незалежності.
   2. Якою має бути реакція аудитора на пропозицію?
   3. Вихідні дані
   Ви аудитор фірми К. Ваша фірма бажає переїхати в інший офіс, та фірма К пропонує Вам дуже зручне приміщення в будівлі, власником якої вона є.
   Потрібно:
   Визначити, які проблеми виникають у зв’язку з цією пропозицією.
   4. Вихідні дані
   Фірма К звернулась до аудиторської фірми з проханням про організацію переходу на комп’ютеризовану форму обліку.
   Аудиторська фірма вже не перший рік здійснює аудиторські перевірки бухгалтерської звітності фірми К, добре володіє особливостями організації фінансового та управлінського обліку, проблемами облікової роботи та може чітко сформулювати основні завдання при організації комп’ютеризованого обліку.
   Потрібно:
   Визначити, як може вплинути цей вид послуг на незалежність аудитора при висловленні думки про стан бухгалтерської звітності фірми К.
   5. Вихідні дані
   Один із засновників фірми К вимагає укласти договір з аудиторською фірмою про надання послуг щодо оцінки правильності огранізації бухгалтерського обліку з метою дати обґрунтування усунення з посади генерального директора. Розмір плати за послуги засновник пропонує визначити залежно від ступеня досягнення поставленої мети.
   Потрібно:
   Визначити дії аудиторської фірми.

3. Сутність, основні постулати, концепції та цілі аудиту

   1. Вихідні дані
   Фірма К з метою розширення виробничої діяльності звернулась до банку з проханням у січні 2001 р. надати їй кредит. Банк запросив бухгалтерську звітність організації за 2000 р. та аудиторський висновок про її достовірність. Фірма К згідно з положеннями про критерії обов’язковості підтвердження бухгалтерської звітності незалежними експертами не підлягає обов’язковій аудиторській перевірці. Однак у листопаді 2000 р. в організації була проведена документальна перевірка податковою інспекцією. Фірма К пропонує акт документальної перевірки податкової інспекції використовувати як підтвердження достовірності бухгалтерської звітності.
   Потрібно:
   Визначити чи прийме банк цю пропозицію для надання комерційного кредиту з метою розвитку виробництва фірми К.
   2. Вихідні дані
   Аудиторська фірма отримала дві пропозиції щодо проведення перевірок: від фірми К і від фірми Л.
   Фірма К існує на ринку понад п’ять років, обов’язковій аудиторській перевірці, відповідно до критеріїв обов’язковості, не підлягає. За результатами документальної перевірки податковими органами на фірму були накладені штрафні санкції. Погашення заборгованості перед бюджетом за штрафними санкціями приведе до порушення фінансової стійкості організації. Тому фірма К вирішила звернутися до аудиторської фірми з метою зменшення розміру штрафних санкцій, накладених податковою інспекцією.
   Фірма Л існує на ринку три роки. Як підприємство з участю іноземного капіталу вона підлягала обов’язковій аудиторській перевірці. Але у цьому році фірма Л вирішила змінити аудиторську фірму та звернулася з пропозицією про укладення договору на перевірку бухгалтерської звітності у названу вище аудиторську фірму. Фірма Л пропонує за договором за послуги заплатити аудиторській фірмі 3800 грн.
   Аудиторська фірма має обмеження щодо кількості штатних співробітників. При укладенні договорів за двома пропозиціями їм необхідно залучити позаштатних співробітників.
   Потрібно:
   Визначити, чи слід приймати аудиторській фірмі обидві пропозиції, а якщо необхідно прийняти одну, то яку.

4. Аудиторський ризик

   1. Вихідні дані
   Ваш клієнт володіє трьома великими магазинами. У кожному з них кілька відділів. Усі відділи мають бути ретельно перевірені щонайменше один раз у п’ять років. Більш детально слід перевіряти ті відділи, де найвищий аудиторський ризик. Відомо, що в минулому році у цих магазинах також був проведений аудит. У кожному з магазинів існує відділ внутрішнього контролю.
   Потрібно:
   Визначити, які дії повинен здійснити аудитор для оцінки ризику.
   1. Вихідні дані
   1) Фінансова звітність не може бути правильною на 100%.
   2) Внутрішній ризик може бути знижений у результаті аудиторської перевірки.
   3) Діяльність керівництва фірми впливає на внутрішній ризик.
   4) Внутрішній ризик змінюється залежно від виду діяльності фірми.
   5) Аудитор може знизити ризик при контролі шляхом внесення припущень щодо вдосконалення (в листах до керівництва).
   6) Якщо внутрішній та контрольний ризики високі, то також високий і ризик невиявлення.
   7) Якщо внутрішній і контрольний ризики низькі, то аудитор може знизити ступінь деталізації перевірки.
   8) Ризик невиявлення має один і той самий рівень для всіх областей перевірки — циклу закупок, реалізації та ін.
   Потрібно:
   Установити, чи правильне дане твердження.
   1. Вихідні дані
   Фірма К обрала вас аудитором перший раз. Контракт із попереднім аудитором був припинений унаслідок несвоєчасного подання висновку.
   У фірми є два незалежні підрозділи. Перший та головний офіс розміщені в одному місці. Перший підрозділ виробляє опалювальні системи для офісів, заводів та ін. Усі роботи виконуються на замовлення споживачів. Другий підрозділ розташований за 250 км від першого та виробляє побутову електротехніку.
   У кожному підрозділі працює свій бухгалтер. Звіт про прибутки і збитки та баланс підготовлюються окремо, потім у головному офісі складається консолідована звітність. В останні роки перший підрозділ став дуже прибутковим, тоді як рентабельність другого знизилась. Рада директорів займається пошуком покупців для другого підрозділу. Якщо їх не знайдуть, то він буде закритий.
   Менеджери першого підрозділу вирізняються високим професіоналізмом та мають добру репутацію. Директори сподіваються підняти курс акцій підприємства, оголошуючи результати діяльності по цьому підрозділу раніше, ніж це зроблять конкуренти. Тому вони бажають, щоб аудиторський висновок за бухгалтерською звітністю було підготовлено якомога раніше. Вони не приховують комерційної інформації і вже сповістили деяких журналістів, які висвічують аналіз бізнесу, що очікують зростання прибутку за поточний рік по першому підрозділу порівняно з минулим роком щонайменше на 30%.
   Потрібно:
   Перелічити індикатори ризику і шляхи їх можливого подолання.

5. Підходи до проведення перевірки

   1. Вихідні дані
   Основна мета аудиту — перевірка бухгалтерської звітності для вираження думки щодо її результатів. Ця перевірка вимагає застосування певних прийомів і методів.
   Потрібно:
   Виходячи з вищезгаданого, пояснити, навіщо аудитор виконує такі процедури:
   1) оцінює систему внутрішнього контролю;
   2) перевіряє систему ведення облікових записів;
   3) перевіряє документи на предмет дозволу на здійснення відображених операцій;
   4) шукає підтвердження (доказу) окремих положень;
   5) виконує тести на відповідність і по суті.

6. Аудиторські докази

   1. Вихідні дані
   Існують чотири групи даних, що доводять правильність облікових показників;
   1) інвентаризаційні описи обсягів незавершеного виробництва, отримані під час фактичного огляду;
   2) журнали-ордери і первинні документи за рахунком 23 “Виробництво”;
   3) журнали-ордери і первинні документи за рахунком 26 “Готова продукція”;
   4) доказ точності обліку запасів, отриманий у результаті проведеної у фірмі інвентаризації, на якій був присутній аудитор.
   Потрібно:
   Визначити ступінь надійності наведених доказів.
   2. Вихідні дані
   Існують документи, які отримані з таких джерел:
- від третіх осіб;
- від клієнтів на підставі зовнішних даних;
- від клієнтів на підставі внутрішніх даних;
- зібрані аудитором на підставі бухгалтерських записів фірми-клієнта.
   Потрібно:
   Оцінити ці докази з погляду їх надійності.
   3. Вихідні дані
   Перевірка протоколів засідань Ради директорів — невід’ємна частина процесу отримання доказів.
   Потрібно:
   1. Пояснити, чому важлива перевірка протоколів та які дані очікує виявити при цьому аудитор.
   2. Визначити дії, які повинен виконати аудитор, якщо клієнт обмежує доступ до цих документів з причини конфіденційності інформації.
   3. Назвати кроки, які повинен зробити аудитор, якщо при читанні протоколів він виявив, що не було рішення Ради директорів з приводу продажу одного із важливих підрозділів підприємства.
   4. Вихідні дані
   Будівельна фірма збудувала будинок на своїй землі для експлуатації у своїх цілях. Аудитор отримав документацію, яка відображає витрати, пов’язані з будівництвом.
   Потрібно:
   1. Знайти докази, що підтверджують чи спростовують правильність обчислення собівартості будівнцтва.
   2. Одержати від незалежних третіх осіб підтвердження правильності витрат, що відображені у звітності.
   5. Вихідні дані
   При здійснені аудиторської перевірки фірми К аудитором були зібрані такі докази:
- аналіз фактичних витрат, підготовлений співробітником фірми К;
- витяг з реєстру акціонерів, що підтверджує наявність акцій у власності фірми К;
- акт інвентаризації матеріальних цінностей за результатами інвентаризації, що проведена з участю аудитора.
   Потрібно:
   Розподілити докази за ступенем їх важливості.
   6. Вихідні дані
   Фірма К в 2001 р. звернулась до аудиторської фірми з пропозицією укласти договір на послуги щодо підтвердження бухгалтерської звітності за 2001 р.
   Фірма К здійснює свою діяльність на ринку цінних паперів з 1995 р. Фінансові результати за 1995—2001 р. стабільні і високі.
   Аудиторська фірма, здійснюючи перевірку бухгалтерської звітності фірми К, повинна підтвердити оцінку капітальних вкладень у будівництво будинку.
   Потрібно:
   Установити, які докази необхідно одержати аудитору для підтвердження статті “Капітальні вкладення” у частині будівництва нового будинку.
   7. Вихідні дані
   Фірма К звернулась в аудиторську фірму з пропозицією укласти договір про надання послуг щодо визначення оцінки нанесеного збитку будівельною організацією, яка здійснює ремонт на території, що належить до складських приміщень фірми К.
   Варіанти:
   1. Ремонт на території, що належить до складських приміщень, став причиною виникнення пожежі, унаслідок якої всі матеріальні цінності повністю згоріли.
   2. Ремонт на території, що належить до складських приміщень, став причиною прориву у водопостачальних мережах. У результаті затоплення складських приміщень матеріальні цінності стали повністю або частково непридатними для виробничого споживання.
   Потрібно:
   Установити, які докази необхідно зібрати аудитору для визначення оцінки завданого збитку.
   Яким чином аудитор може оцінити завданий збиток.

7. Цілі аудиту (повнота, існування, права й обов’язки, точність, оцінка, обмеження і розкриття)

   Потрібно:
   Перелічити основні джерела отримання доказів для досягнення таких цілей, як право власності на землю та будівлі.
   1. Вихідні дані
   Під час перевірки магазину аудитор дістав інформацію про нещодавно проведену інвентаризацію. Від керівництва він отримав такі відомості:
   1) матеріальну відповідальність покладено на двох комірників;
   2) у картках обліку руху товарно-матеріальних цінностей по товарах, отриманих на дату, що передує дню проведення інвентаризації. Отже, такі дані є недоступними для осіб, які проводили інвентаризацію;
   3) звіряння результатів інвентаризації з документальним відображенням проведене бухгалтером;
   4) пошкоджені товарно-матеріальні цінності відображені в документах (у тому числі і в інвентаризаційних відомостях) та не помічені.
   Потрібно:
   Визначити, на які моменти аудитор має звернути найбільшу увагу.
   2. Вихідні дані
   Як частину програми аудиту звіту про прибутки та збитки аудитор бажає перевірити можливість недооцінки з причин пропущених даних. З цією метою він має намір провести такі тести на суттєвість:
   1) вибрати репрезентативні елементи з сукупності рахунків-фактур на реалізацію та зіставити їх з відповідними замовленнями на придбання;
   2) вибрати репрезентативні елементи з сукупності замовлень на придбання та перевірити, чи на кожний з них складено рахунок-фактуру;
   3) вибрати репрезентативні елементи з рахунків-фактур на реалізацію та перевірити їх повноту та точність;
   4) перевірити правильність сальдо за дебіторською заборгованістю станом на кінець року.
   Потрібно:
   Визначити, який з наведених вище тестів на суттєвість найповніше відповідає визначеній меті.
   3. Вихідні дані
   Аудитор перевіряє підприємство, значну частину основних коштів котрого становить вартість будівель.
   Потрібно:
   Пояснити, яким чином слід перевірити наявність у підприємства права власності на ці будівлі.
   4. Вихідні дані
   Аудитором були проведені такі процедури:
   1) перевірка документів про реєстрацію транспортних засобів;
   2) перевірка документів на їх придбання;
   3) перевірка фактичної наявності транспортних засобів;
   4) отримання усних підтверджень від продавця транспортних засобів.
   Потрібно:
   Визначити, які з зазначених процедур мають надати дані про право власності компанії на транспортні засоби.
   5. Вихідні дані
   Проведені такі процедури аудиту:
   1. Перевірка віднесення на рахунок 28 “Товари” товарів, які перебувають на зберіганні в іншому місці.
   2. Зіставлення даних аналітичного обліку за рахунком 28 “Товари” та інвентаризаційної відомості (при цьому особлива увага приділяється цінним товарам).
   3. Перевірка правильності обліку залежаних та застарілих товарів.
   4. Перевірка повноти кодування всіх товарно-матеріальних цінностей згідно з даними інвентаризаційної відомості та поточного обліку.
   Потрібно:
   Визначити, за допомогою яких зазначених процедур будуть отримані найбільш точні дані щодо уцінки товарів.

8. Планування аудиту

   1. Вихідні дані
   Є в наявності бухгалтерська, економічна та юридична документації фірми-клієнта (наприклад, баланс, звіт про прибутки та збитки, звіт про рух капіталу, звіт про рух грошових коштів, додаток до бухгалтерського балансу, пояснювальна записка, кон’юнктурний огляд, виробнича програма, накази, господарські угоди, штатний розклад, графік документообігу, аудиторський висновок за попередній рік та ін.
   Потрібно:
   1. Установити, які відомості повинен отримати аудитор у ході планування.
   2. Визначити, за допомогою яких процедур слід планувати проведення перевірки (загальний підхід).

9. Аудиторський висновок

   1. Вихідні дані
   Аудитор опинився в ситуації, коли він змушений скласти безумовний позитивний висновок за наявності серйозних сумнівів щодо можливостей економічного суб’єкта продовжити діяльність та виконувати свої зобов’язання протягом, як мінімум, 12-ти місяців після звітного періоду, тобто виникла проблема “діючого підприємства” (підприємство вважається діючим, якщо відсутні серйозні сумніви щодо можливості цього економічного суб’єкта продовжувати діяльність та виконувати зобов’язання протягом, як мінімум, 12-ти місяців після звітного періоду).
   Потрібно:
   Установити основні причини, які є підставою для формулювання такого висновку.
   2. Вихідні дані
   Фірма К — будівельна фірма, яка працює на основі довгострокових угод. Керівництво фірми прийняло рішення не включати відомостей про рух грошових коштів до бухгалтерської звітності, оскільки вважає надану там інформацію неважливою.
   Потрібно:
   Визначити, який вид висновку мусить скласти аудитор.
   3. Вихідні дані
   Фірма К реалізує будівельні матеріали, частина з яких продається за готівку: із загальної суми виторгу в 750 000 грн — 125 000 грн за готівковий розрахунок населенню. За цією реалізацією не ведеться належного контролю, котрому міг би довіряти аудитор, і в процесі перевірки не було проведено аудиторських процедур, котрі дали б незалежне підтвердження правильності обліку реалізації за готівковий розрахунок.
   Потрібно:
   Визначити, який висновок має скласти аудитор.
   4. Вихідні дані
   1 грудня 2000 р. Рада директорів фірми К вирішила надати безвідсоткову позику директорові М. для придбання путівки для поїздки у відпустку. 19 січня 2001 р. позика була повернена. Звітний період фірми закінчується 1 січня. Рада директорів прийняла рішення, що цю короткострокову позику, яка вже повернена, не слід відображати у бухгалтерській звітності.
   Потрібно:
   Визначити, який аудиторський висновок слід скласти.

10. Вибірка при аудиті

   1. Вихідні дані
   Аудитору необхідно підтвердити оцінку товарних запасів. Загальна вартість запасів становить 10 000 грн. Припустима помилка — 50 грн. Ризик при вибірці становить 10%.
   Потрібно:
   Визначити розмір вибірки, якщо:
   1) помилки не очікуються;
   2) очікується одна помилка.
   2. Вихідні дані
   Аудитор повинен підтвердити оцінку товарних запасів. За даними бухгалтерського обліку вартість товарних запасів становить 200 000 грн. Вартість вибірки становить 65 000 грн. Виявлена помилка — 1000 грн.
   Потрібно:
   Визначити очікувану помилку і загальну фактичну очікувану помилку в генеральній сукупності.
   3. Вихідні дані
   Загальна сума запасів становить 300 тис. грн (генеральна сукупність). Припустима помилка — 500 грн. Ризик під час вибірки — 10% (тобто необхідний рівень довіри становить 90%). Виявлення помилок не очікується.
   Потрібно:
   Визначити розмір вибірки.
   4. Вихідні дані
   Розмір вибіркової сукупності — 50 документів, генеральної сукупності — 500.
   Потрібно:
   Установити вибірковий інтервал і порядок проведення випадкової вибірки.
   5. Вихідні дані
   Аудитор бажає розглянути 60 рахунків на купівлю.
   Потрібно:
   Визначити припустиму помилку.
   6. Вихідні дані
   Аудитор перевірив 60 документів на купівлю і знайшов дві помилки.
   Потрібно:
   Визначити припустиму помилку, якщо рівень довіри становить 90%.
   7. Вихідні дані
   Аудитор повинен розрахувати розмір вибірки для дебіторської заборгованості. Загальна сума дебіторів (генеральна сукупність) — 4 500 грн. Припустима помилка — 750 грн. Ризик при вибірці — 5%. Виявлення помилок не очікується.
   Потрібно:
   Розрахувати розмір вибірки.
   8. Вихідні дані
   Аудитор перевіряє дані за дебіторською заборгованістю. Аналітичні дані такі:

Дебітор

Сальдо на кінець
звітного року

1011

42357

1012

3649

1013

12821

1014

6761

1015

8993

1016

4106

1017

16797

1018

15311

1019

29825

1020

2005

1021

12317

1022

8999

1023

4016

1024

7932

1025

10504

1026

15657

1027

19328

1028

21069

1029

1787

1030

6592

 

250826

   Припустима помилка — 700 грн. Ризик під час вибірки — 5%. Виявлення помилок не очікується. Вибірка починається з елемента в сумі 14 504.
   Потрібно:
   1. Розрахувати розмір вибірки.
   2. Визначити інтервал вибірки і вибрати елемент для перевірки.

11. Основні засоби

   1. Вихідні дані
   Фірма К працює з устаткуванням, що частково є власним, а частково — орендованим. Термін служби устаткування істотно різниться (від 7 до 40 років).
   Потрібно:
   Визначити підходи до установлення правильності розрахунку амортизаційних відрахувань.
   2. Вихідні дані
   Ваш клієнт — інвестиційна фірма у сфері нерухомості, що володіє великим парком основних засобів і, крім того, багато основних засобів орендує. У компанії є юридичний відділ, цех з ремонту і відновлення устаткування. Фірма працює з будь-якими операціями з нерухомості без залучення зовнішніх експертів.
   Потрібно:
   Визначити етапи перевірки правильності визначення права власності фірми на майно та устаткування, а також правильності оцінки.
   3. Вихідні дані
   Проводиться аудит компанії, основні засоби в якій представлені землею, машинами, устаткуванням.
   Потрібно:
   Розробити програму перевірки правильності відображення інформації про основні засоби в бухгалтерській звітності.

12. Довгострокові фінансові вкладення

   1. Вихідні дані
   При проведенні аудиту за рік фірми В акцентується увага на нематеріальних активах і довгострокових фінансових вкладеннях.
   Фірма В — інженерна фірма з базою в Києві й офісами по всій Україні. Керівництво нею здійснюється досить ефективно, дані по підрозділах щомісяця звіряються з плановими даними, результати розглядаються на засіданнях Ради директорів. У плані на 2002 р. передбачене придбання часток участі в інших підприємствах. З фінансовим директором фірми до початку процедури планування була проведена нарада і результати обговорення наведені в додатку 1.
   Потрібно:
   1. Визначити основні напрямки перевірки, що встановлюються на етапі планування і стосуються ситуації, обговорюваної на нараді з фінансовим директором із проблем з матеріальними активами і довгостроковими інвестиціями.
   2. Накреслити шляхи підходу до оцінки ризику довгострокових інвестицій.
   3. Визначити етапи аудиту: а) витрат на розвиток; б) гудвілу; в) довгострокових інвестицій.

Додаток 1

   Витяг з протоколу позачергової наради з фінансовим директором, що проводилася перед процедурою планування аудиту.
   1. Фірма уперше вирішила проводити політику, спрямовану на розвиток і розширення своєї діяльності. Виробництво нової продукції вона планує почати в середині 2001 р. Були капіталізовані витрати за 9 місяців 2000 р. на суму 680 000 грн4. Спочатку планувалося, що витрати на розвиток виробництва не перевищать 500 000 грн.
   2. Протягом року фірма В придбала фірму Н, сплативши за неї 1,75 млн грн. Ринкова вартість перевищує фактичну на
750 тис. грн. Фірма Н — мале приватне підприємство, в якому 95% обігу становить виручка від виробництва і реалізації одного патентованого продукту. Після здійснення цієї операції аналогічний продукт почала випускати східна фірма, що призвело до зниження виручки від продажу цього продукту на 30%. Фірма В виконала певні дії, спрямовані на попередження виробництва даного продукту східною компанією, але це не дало ніякого результату. Ситуація буде розглядатися в суді, але не раніше початку 2003 р.
   3. Інвестиції за 9 місяців становили 15% пакета акцій їх конкурента — підприємства К, в якому фірма В має намір придбати контрольний пакет акцій.
   4. Фірма В взяла значні короткострокові позики на фінансування різних проектів. Одна з умов позики полягає в тому, що позичальники повинні отримати певну частку прибутку фірми протягом трьох років. Із документів видно, що фірма досягла успіху в тих операціях, під які були надані позики.

13. Запаси

   1. Вихідні дані
   Фірма К була створена в березні 2000 р. шляхом злиття двох малих підприємств. Фірма здійснює роздрібний продаж побутових електропристроїв. Перша фінансова звітність була складена за період, який закінчився 1 січня 2001 р. Інструкція щодо проведення інвентаризації передбачає такі основні положення:
   1. Усі товари на складі до початку інвентаризації розподілити в розрізі постачальників. Крім цього, товари які вже вважаються відвантаженими покупцю, але ще перебувають на складі, відокремити від основної маси товарів.
   2. Перевірити наявність договорів про матеріальну відповідальність.
   3. Виявити наявність застарілих, ушкоджених, товарів, що користуються підвищеним попитом, та тих, які не користуються попитом.
   4. Установити порядок маркування перевірених цінностей у процесі інвентаризації (що знизить ризик втрат і подвійного обліку).
   5. Одержати від матеріально відповідальних осіб письмові пояснення про виявлені надлишки і нестачі.
   6. Скласти службову записку, у якій висловити думку про причини виявлення розбіжностей між фактичними й обліковими залишками товарів.
   7. Надати службову записку з аналізом правильності обрання облікової політики підприємства в частині оцінки товарних запасів.
   8. Виявити ефективність (дієвість) системи внутрішнього контролю: наявність замків, ротацію матеріально відповідальних осіб, перевірку правильності вагозамірювальних приладів, терміни проведення контрольно-вибіркових перевірок, звірення даних синтетичного й аналітичного обліку, їх частоту і число встановлених відхилень, порядок відшкодування нестач, що виявляються, застосовувані схеми аналітичного обліку (партіонний, сортовий, натурально-вартісний, вартісний), порядок звірення й оприбуткування товарів, списання й оплати товарів, установлення цін на них, порядок і терміни подання товарних звітів, розрахунок оборотності різних найменувань товарів.
   Потрібно:
   Визначити “вузькі місця” інструкції.
   2. Вихідні дані
   Аудиторська фірма проводить інвентаризацію у клієнта. Для вирішення проблем, які виникли, запрошений її керівник. Перелік проблем:
   1. Частина готової продукції надійшла на склад клієнта під час проведення інвентаризації.
   2. Існують запасні частини, що ніде не враховані, оскільки комірник відносить їх до відходів.
   3. Аудитори перевірили 20 од. товарно-матеріальних цінностей і порівняли результати з даними клієнта: виявилася нестача в 12 од.
   4. Комірник запропонував завершити інвентаризацію не в п’ятницю, а в понеділок вранці.
   5. У дворі підприємства є велика кількість відходів (приблизно 9 т). Вартість їх істотна з погляду цілей аудиту.
   Потрібно:
   Визначити, які рекомендації повинен дати керівник фірми аудиторам.
   3. Вихідні дані
   У магазині ведеться вартісний облік товарних запасів.
   Потрібно:
   Визначити підхід аудитора для встановлення точності обліку товарів.

14. Заробітна плата

   1. Вихідні дані
   Фірма-клієнт застосовує комп’ютерну систему розрахунків із працівниками по заробітній платі з використанням ідентифікаційних карток пропуску, що дають змогу вести облік відпрацьованого часу (“прийшов на роботу”, “пішов з роботи”) і на цій підставі автоматично враховувати відпрацьований час. Коректування виконуються працівниками відділу кадрів (якщо існують виняткові обставини)5.
   Система “виходу” включає:
   1) повне роздрукування коректувальних записів, внесених відділом кадрів;
   2) копії платіжних відомостей;
   3) комп’ютерне роздрукування документів по платежах, що будуть подані в банк.
   Потрібно:
   Скласти проект програми аудиту правильності платежів.

15. Довгострокові договори

   1. Вихідні дані
   Аудитор перевіряє правильність обліку обсягу виконаних робіт з довгострокових договорів.
   Потрібно:
   Визначити, яка з нижченаведених процедур найважливіша при аудиті в даному випадку:
   1. Одержати підтвердження від контрагента (для підтвердження реальності умов договору).
   2. Одержати консультації від зовнішніх експертів (наприклад риєлтерів для оцінки виправданості, реальності умов договору).
   3. Перевірити правильність розрахунку обороту за рахунком 15 “Капітальні інвестиції”.
   4. Перевірити графік виконання договірних зобов’язань.
   2. Вихідні дані
   Щомісяця здійснюється зіставлення сальдо за рахунком “Матеріали” з відомістю і журналом-ордером. Ця процедура є дуже важливою з таких причин:
   1) допомагає знайти помилку під час перенесення даних у журнал-ордер і відомість;
   2) показує, що немає зловживань;
   3) допомагає визначити правильність складення журналів-ордерів;
   4) дає змогу аудитору зробити висновок про надійність даних за рахунком “Матеріали” і правильність визначення сальдо кінцевого за даним рахунком.
   Потрібно:
   Визначити і пояснити правильну відповідь.
   3. Вихідні дані
   Які з наведених нижче тестів не дають аудитору доказу повноти обліку витрат на готову продукцію:
   1. Перевірка правильності обліку витрат матеріалів, що належать до незавершеного виробництва.
   2. Перевірка динаміки витрат на незавершене виробництво і віднесення частини з них до готової продукції.
   3. Детальна перевірка собівартості готової продукції.
   4. “Простежування” собівартості використаних матеріалів, починаючи від придбання і закінчуючи обліком їх у витратах на незавершене виробництво.
   Потрібно:
   Визначити і пояснити правильну відповідь.

16. Грошові кошти

   1. Вихідні дані
   Аудитор проводить перевірку руху грошових коштів за розрахунковими (поточними) рахунками.
   Потрібно:
   Скласти проект програми аудиту правильності відображення руху сум.

17. Власний капітал

   1. Вихідні дані
   Аудитор перевіряє порядок створення резервів:
   а) на машинобудівному заводі;
   б) у туристичній фірмі.
   Потрібно:
   Визначити:
   1. Які види резервів слід створювати.
   2. У який спосіб аудитор може отримати дані про правильність їх нарахування та списання.
   2. Вихідні дані
   Фірма К займається текстильним бізнесом і, будучи акціонерним товариством, планує повторно випустити акції. З початку акціями володіли директор та його сім’я. Кошти від випуску акцій будуть направлені на купівлю нового обладнання. Аудитор розглянув фінансову звітність за останні п’ять років та проаналізував план отримання прибутку на поточний рік.
   Потрібно:
   Визначити етапи аудиту при розгляді даних за попередні періоди про виконання планів прибутку та встановити прийнятну можливість очікуваного результату.

18. Фінансові результати

   1. Вихідні дані
   Фірма-клієнт має два підрозділи, один з них виробляє килими, інший — меблі. Обидва підрозділи працюють в одній будівлі та продають товари як за готівку, так і в кредит. При цьому кожен підрозділ перебуває на внутрішньому госпрозрахунку.
   1. При розрахунках чеками необхідно мати на увазі, що вони надходять поштою. У цьому випадку передбачена така система обробки кореспонденції, з якої надходять і чеки:
   а) у канцелярії вхідна кореспонденція розподіляється по підрозділах, якщо є відповідні написи на конвертах;
   б) пошта, адресована одному зі службовців, передається особисто у запечатаному конверті. Якщо службовці відсутні, то пошту залишають для них у спеціальному місці до їх приходу;
   в) якщо на конверті не вказано одержувача, то пошту відносять у кімнату для нарад, де її відкривають відповідальні особи;
   г) чеки, що надійшли, накопичуються у касирів кожного підрозділу. Чеки, які відправлені не в той підрозділ, можуть бути пред’явлені для сплати касиром, який не має на це права. Не випадково поміж підрозділами існує конкуренція, і в історії фірми були випадки, коли вони подавали в банк не свої чеки.
   д) підписують отримані чеки обидва касири і роблять записи в касовій книзі.
   2. Порядок оформлення реалізації за готівку такий:
   1) покупці отримують товари й оплачують їх на складі. Рахунок-фактура на реалізацію складається в трьох примірниках, які заповнюються вручну і розподіляються у такий спосіб: перший примірник передається покупцю разом з товаром; другий — касиру разом з грошовою готівкою; третій — залишається у комірника;
   2) комірник одержує гроші від покупця. Вони зберігаються на складі доти, доки не назбирається певна сума.
   Потрібно:
   Підготувати проект листа до менеджерів фірми, привернувши увагу до слабких місць існуючої системи обліку, і надати рекомендації щодо її поліпшення.
   2. Вихідні дані
   Ваш клієнт використовує комп’ютерну систему обліку платежів, яка дає змогу використовувати ідентифікаційні картки обліку робочого часу (“прийшов на роботу”, “пішов з роботи”) і на підставі цього автоматично вести облік робочого часу. Коректування виконується робітниками відділу кадрів (якщо існують надзвичайні обставини).
   До системи “виходу” належить роздруковування на папері:
   1) коректуючих записів, внесених у відділі кадрів;
   2) надзвичайних випадків, коли відпрацьовані години або сплачена заробітна плата перевищують певний установлений рівень (для додаткового розгляду перш ніж буде підготовлена кінцева програма виплат);
   3) платіжних доручень до банку;
   4) сум, що переносяться до Головної книги.
   Платіжна відомость не роздруковується.
   Потрібно:
   Установити, які аудиторські процедури належить виконати в даному випадку.

19. Дебітори (заборгованість покупців)

   1. Вихідні дані
   Перевіряється сума дебіторської заборгованості суднобудівної фірми.
   Потрібно:
   Виділити основні етапи перевірки.
   2. Вихідні дані
   Фірма К спеціалізується на дизайні, розробленні й установленні обладнання для ательє пошиття одягу. Звітний рік закінчується 1-го січня, проте аудитори вирішили частину тестів провести на проміжну дату (в листопаді 2001 р.)
   При розрахунках за виконану роботу виписуються копії рахунків-фактур: один екземпляр залишається у покупця, другий — повертається на склад, третій — до відділу реалізації. Наприкінці кожного періоду звіряються дані аналітичного і синтетичного обліку за рахунком “Прибутки від реалізації” і дебіторської заборгованості. При реалізації послуг (дизайн, консультації) на комп’ютері ведеться облік витрат робочого часу персоналу. Періодично звіряються дані за угодами на виконання робіт з витратами робочого часу в регістрах бухгалтерського обліку. Наприкінці кожного періоду на комп’ютері друкується документ, в якому подані всі деталі за всіма виконаними операціями (наприклад, витрати праці і коштів, кількість виготовленої продукції). Щомісячно від кожного замовника одержують підтвердження розрахунків. Наприкінці місяця друкується сальдо за кожним дебітором з відображенням суми простроченої заборгованості і терміну її можливого погашення. Щомісячно головний бухгалтер чи інша особа за його дорученням телефонує тим покупцям, чий термін боргу перевищує 60 днів, і нагадує про це. По закінченні 90 днів відправляються лист-нагадування, ще через 14 днів — більш суворий лист. Потім за три тижні покупець одержує лист від юриста з попередженням про те, що до нього може бути поданий позов у судовому порядку.
   Потрібно:
   Визначити, які дії належить виконати аудитору, щоб підтвердити правильність сум дебіторської заборгованості.

20. Кредитори (зобов’язання перед постачальниками)

   1. Вихідні дані
   Аудитор проводить перевірку кредиторської заборгованості.
   Потрібно:
   Скласти проект програми аудиту обліку розрахунків з кредиторами.

21. Перевірки по суті

   1. Вихідні дані
   Фірма К має дві філії: готель і базу для відпочинку. У першій філії бар, ресторан і номери готелю — основне джерело прибутку. У готелі 100 кімнат на дві особи, проте вони можуть бути орендованими й одним клієнтом. Сплата за кімнату становить
25 грн на одну особу, на двох — 30 грн.

ДЕЯКІ СТАТИСТИЧНІ ДАНІ НА КІНЕЦЬ ЗВІТНОГО РОКУ (1.01.2001 р.)

Місяць

Ступінь зайнятості за 2001 р., %

Номерів

Ліжок

Січень

65

41

Лютий

67

48

Березень

71

56

Квітень

70

51

Травень

65

52

Червень

63

47

Липень

60

44

Серпень

57

45

Вересень

57

46

Жовтень

61

52

Листопад

58

43

Грудень

63

47

В середньому

63

47,67

СТРУКТУРА ВИРУЧКИ, грн

 

2000 р.

2001 р.

Бар

400 987

435 000

Ресторан

349 876

367 589

Здавання номерів

600 321

622 710

Усього

1 351 184

1 425 299

   У другій філії — базі для відпочинку — 50-ти службовцям заробітна плата видається щотижнево, 10-ти — щомісячно, першим вона видається готівкою, другим — чеками. Починаючи з 1 квітня 2001 р. усім службовцям на 5% збільшена заробітна плата. Від річного прибутку згідно з угодою про індивідуальне страхування нараховується 10,5%, а для тих, що одержують зарплату щомісячно, — ще й 5% у Пенсійний фонд.
   Загальна сума витрат на заробітну плату може бути такою (приклад):
- потижнева оплата праці за тиждень, що закінчився 7 січня 2001 р., — 3000 грн;
- місячна оплата праці за місяць, що закінчився 31 січня 2001 р., — 4580 грн.;
- загальна сума витрат на оплату праці за рік, що закінчився 1 січня 2002 р., становила 256 000 грн.
   Потрібно:
   Перевірити правильність розрахунку виручки готелю і рівня заробітної плати, використовуючи процедури аналітичного огляду, і зробити відповідні висновки.

22. Процедури аналітичного огляду в аудиті

   1.Вихідні дані
   Фірма К торгує непродовольчими товарами і має такі дані балансу на кінець 2001 р.

БАЛАНС, тис. грн

Актив

Пасив

Основні кошти

800

Статутний капітал

1000

Запаси

300

Довгострокові позичені кошти

855

Дебітори

750

Кредиторська заборгованість

145

Інші обігові кошти (грошові кошти)

150

  

Баланс

2000

Баланс

2000

   Виручка від реалізації за рік становила 1900 тис. грн.
   Потрібно:
   Зробити аналіз фінансового стану фірми для підтвердження можливості її функціонування в майбутньому.
   2. Вихідні дані
   Аудитор проводить попередню перевірку фірми К за три квартали поточного року. Йому надані баланс і частина звіту про фінансові результати (без урахування результатів позареалізаційних операцій, податку і вилучених коштів) як на кінець попереднього (2000) року, так і за 9 місяців поточного (2001) року.

БАЛАНС, тис. грн

Актив

За 9 міс., 30.09.2001

На кінець року, 01.01.2001

Пасив

За 9 міс., 30.09.2001

На кінець року, 01.01.2001

Необоротні активи:

  

Власний капітал:

  

Нематеріальні активи
У тому числі

  

Статутний капітал

2000

2000

Організаційні витрати

750

 

Резервний капітал

680

680

Патенти, ліцензії та ін.

680

 

Нерозподілений прибуток

6320

4830

Основні засоби

7596

5846

   

Довгострокові фінансові інвестиції

460

    

Усього

9486

5846

Усього

9000

7510

Оборотні активи:

  

Кредитори:

  

Дебітори

518

1850

Довгострокові зобов’язання

720

750

Грошові кошти

610

936

Короткострокова кредиторська заборгованість за товари

1000

1020

Інші оборотні активи

106

648

   

Усього

1234

3434

Усього

1720

1770

Баланс

10720

9280

Баланс

10720

9280

ЗВІТ ПРО ФІНАНСОВІ РЕЗУЛЬТАТИ, тис. грн

 

За 9 міс., 30.09.2001

На кінець року, 01.01.2001

Виручка від реалізації

24 000

41 000

Собівартість реалізованої продукції

19 922

34 020

Витрати на збут

1 388

2 810

Адміністративні витрати

1 580

2 660

Прибуток від операційної діяльності

1 110

1 510

Фінансові витрати

680

840

Дохід від участі в капіталі

40

Чистий прибуток

470

670

   Потрібно:
   Провести аналітичний огляд наданих даних і зробити висновки.

23. Суттєвість показників бухгалтерської звітності

   1. Вихідні дані
   Надана така інформація про підприємство:
   1) звіт про фінансові результати (за півроку) за 2000 і 2001 рр. та річний за 2000 р.;
   2) баланс за 2000 р.;
   3) витяги з файлів документів.

ЗВІТ ПРО ФІНАНСОВІ РЕЗУЛЬТАТИ, тис. грн

 

Річний

Піврічний

2000 р.

Друге
півріччя 2000 р.

Перше півріччя 2001 р.

Виручка від реалізації

15910

7629

8437

Собівартість реалізованої продукції

14167

6797

6990

Валовий прибуток

1743

832

1447

Інші операційні витрати

533

250

434

Прибуток від операційної діяльності

1210

582

1013

Інші витрати

  

513

Фінансовий результат

1210

582

500

Податок на прибуток

440

204

350

Надзвичайні витрати

342

142

120

Чистий прибуток

428

236

30

БАЛАНС, тис. грн

 

На 01.01.2001 р.

Необоротні активи:

 

Основні засоби та нематеріальні активи

6425

Довгострокові фінансові інвестиції

533

Усього необоротних активів

6958

Оборотні активи:

 

Запаси

913

Дебітори та поточні фінансові інвестиції

3520

Грошові кошти в касі та банку

165

Усього оборотних активів

4598

Баланс

11556

Власний капітал:

 

Статутний капітал

4453

Резервний капітал

2052

Нерозподілений прибуток

1304

Усього капітал і резерви

7809

Довгострокові зобов’язання

486

Кредиторська заборгованість за товари

3261

Баланс

11556

   Витяг з файла документів
   Сума виручки, що очікується на 1 січня 2002 р. — 17 млн грн. Аудиторський гонорар за цей рік має становити 20 000 грн (згідно з угодою). Суттєвість у минулому році була визначена аудитором на рівні 120 000 грн. У поточному році вона планувалася на рівні 90 000—100 000 грн. Визначені такі рівні суттєвості показників: від прибутку від фінансово-господарської діяльності — 5% (ураховуються дані другого півріччя минулого 2000 р. і першого півріччя звітного 2001 р.); від суми виручки, яка очікується за рік — 2%, від валюти балансу (за 2000 р.) — 2%.
   Потрібно:
   Перевірити правильність установлення рівня суттєвості на стадії планування, використовуючи звітні дані за минулий звітний рік і півріччя поточного року.

24. Аудиторський ризик

   1. Вихідні дані
   15 жовтня 2001 р. фірма К звернулась до аудиторської фірми з пропозицією скласти договір на надання послуг щодо підтвердження бухгалтерської звітності за 2001 р. Фірма К була створена в 1998 р. Частки у статутному капіталі розподілені таким чином: генеральний директор — 25%; іноземна компанія — 45%; українська фірма Л — 30%.
   Фірма К здійснює підприємницьку діяльність у галузі оптово-роздрібної торгівлі імпортними продовольчими товарами. 10—15% товарообігу становить роздрібний товарообіг, 85—90% — оптовий товарообіг. Оптовими покупцями є десять організацій, на три з яких припадає 70% обігу.
   З метою використання наданих пільг в оподаткуванні керівництво фірмою протягом усього періоду функціонування організації не збільшувало штат співробітників, який налічує не більше ніж 15 осіб.
   Фірма К орендує офісне, складське та торговельне приміщення. Чисельність персоналу бухгалтерії становить три особи.

ОБСЯГ БУХГАЛТЕРСЬКОЇ РОБОТИ ЗА ПОПЕРЕДНІЙ ПЕРІОД

Рік

Квартал

Кількість проведень

1998

1

580

2

970

3

1150

4

2700

1999

1

2790

2

2980

3

3080

4

3850

2000

1

4840

2

6590

3

7680

4

9710

2001

1

11540

2

12200

3

15400

4

15300

   У 2000 р. фірма здійснила перехід на комп’ютеризований облік з використанням стандартного пакета 1-С бухгалтерія. У 1998, 1999, 2000 рр. аудиторську перевірку здійснювала аудиторська фірма М, яка надавала також послуги з переходу на комп’ютеризовану форму бухгалтерського обліку.
   Потрібно:
   1. На підставі інформації про діяльність фірми К визначити зону максимального ризику бізнесу.
   2. Визначити, чи достатньо наданої інформації для оцінки аудиторського ризику.
   3. Яку додаткову інформацію, на вашу думку, необхідно використовувати для визначення обсягу аудиту?
   4. Оцінити потрібний рівень кваліфікації співробітників аудиторської групи.
   Визначити, які додаткові права треба надати аудиторській фірмі (з документуванням цього в договорі на проведення аудиту).

Всі опубліковані на сайті матеріали належать їх авторам. Матеріали розміщено виключно для ознайомлення. Копіювання та використання інформації суворо заборонено.

 
< Попередня   Наступна >

Замовити реферат, курсову або дипломну роботу

bottom_left
bottom_right
Studentam.net.ua © 2008-2024