top_left_1

Studentam.net.ua

Курсові та дипломні роботи
top_right_1
top_left_2
Головна arrow Психологія arrow Психологічна корекція (Лекції) arrow Тема 4. Особливості психокорекційної роботи з підлітками та старшокласниками.
top_right_2
top_left_3
top_right_3
Тема 4. Особливості психокорекційної роботи з підлітками та старшокласниками.

Тема 4. Особливості психокорекційної роботи з підлітками та старшокласниками.

      · Основні психологічні проблеми підліткового віку. Причини важковиховуваності
      · Психолого-педагогічні підходи у психокорекції підлітків з різними акцентуаціями характеру.
      · Корекція відхилень поведінки у підлітків.

      · Особливості групової роботи з підлітками
      · Тренінг для підлітків „Як уникнути тиску з боку однолітків. Асертивна поведінка”
      · Психологічна допомога старшокласникам у виборі майбутньої професії та розвитку часової перспективи.
      Проблема важких підлітків  -одна з центральних психолого-педагогічних проблем. Зростання підліткової злочинності збільшується темпами, що помітно випереджають темпи зростання правопорушень в інших вікових групах. 70% злочинів скоюється особами до 30 років.
      Оцінка будь-якої поведінки завжди передбачає її порівняння з якоюсь нормою, проблемну поведінку часто називають девіантною.
      Девіантна поведінка – це система вчинків чи окремі вчинки, що протирічать прийнятим в суспільстві правовим чи моральним нормам.
      Девіантна поведінка ділиться на дві великі категорії.
      По-перше – це поведінка, відхилена від норм психічного здоров’я, при наявності вираженої чи невираженої психопатології.
      По-друге – це антисоціальна поведінка, що порушує якісь соціальні і культурні норми, особливо правові. Коли такі вчинки порівняно незначні, їх називають правопорушеннями, а коли серйозні і караються – злочинами. Відповідно говорять про делінквентну (протиправну) і кримінальну (злочинну поведінку.
      Існує три групи факторів, які можуть спричинити виникнення девіантної поведінки:
      - біологічні,
      - психологічні,
      - соціальні

      Біологічні – статеве дозрівання, яке пов’язане з нестійкістю різних фізіологічних систем, незбалансованістю нервової і гуморальної систем
      - в підлітковому віці найчастіше проявляються різні психічні захворювання;
      мінімальні мозкові дисфункції, тобто незначні порушення нормального процесу дозрівання мозкових структур. Такі порушення можуть виникнути внаслідок родових травм, впливу інфекцій, токсичних речовин, радіоактивного опромінення як до народження дитини, так і після народження. В дітей з ММД підвищена рухливість, вони гіперактивні, неспокійні, не можуть довго утримувати увагу, концентрувати її на чомусь одному, навіть дуже важливому. Це поєднується із зниженою розумовою працездатністю, що, як правило, проявляється з початком навчання в школі. Такі діти, при всьому бажанні добре вчитися, не можуть сконцентруватися, вони неуважні, швидко втомлюються на уроці і починають пустувати, смішити інших учнів, іноді проявляють дратівливість, агресивність, плаксивість, чи стають млявими. Апатичними. При сприятливих умовах розвитку, соціальному поблажливому режимі розумових навантажень, доброзичливому ставленні вчителів, правильному вихованні в школі і вдома ММД компенсується і не приводить до негативних наслідків. В протилежному випадку можлива соціальна дезадаптація дитини, що в свою чергу є грунтом для виникнення потреби в зміні свого психічного стану
      – від 20-90% дітей з ММД, що скоїли правопорушення; 
               28-84%скоїли правопорушення внаслідок дисгармонійного протікання статевого дозрівання.
      Ретардація– затримка темпу статевого дозрівання в асоціальних підлітків трапляється в 3-4 рази частіше, ніж в усій популяції. Характеризується затримкою росту, дитячою пропорцією тіла, вторинні статеві ознаки відсутні,
      Дівчата – істероїдність, підвищена сексуальність,
      Хлопці – розгальмованість потягів, втечі з дому, агресія, алкоголізація.
      Психологічні фактори:
      1. Акцентуації характеру (нестійка, гіпертимна, істероїдна, епілептоїдна, інколи – лабільна ( в умовах емоційного відштовхування)
      2. Низький рівень особистісної зрілості (підвищена навіюваність, слабкий контроль вітальних потреб, слабке прогнозування власної поведінки, підлітки слабо вірять в свої сили і хороше ставлення до них).
      3. Нестійка самооцінка – залежить від настрою, оточення, від гостроти і складності ситуації. У важких підлітків самооцінка має тенденцію до завищеності, що говорить про низьку критичність.
      Неадекватний рівень домагань ,наприклад усфері спілкуваннявисокий рівень домагань призводить до
      - конфліктності,
      - несформованості моральних норм,
      - однобокості емоційної сфери,
      В сфері навчання – занижена самооцінка призводить до реакції відходу (уникнення складних ситуацій, пасивне очікування), як було сказано раніше, - порушення психічних процесів, швидка виснажливість.
      Соціальні фактори – негативні впливи, виховання в сім’ї.
      92% випадків суїциду були пов’язані з проблемами в сім’ї.
      Вплив сімейного середовища:
      - фіксація шляхом наслідування,
      - закріплення реакцій негативізму (реакція на складну ситуацію),
      - пряме культивування, підкріплення з боку оточуючих психопатичних реакцій (напр., одна дитина – психастенічний тип розвитку, інфантилізм,
      приниження – епілептоїдізація – емоційна тупість. Жорстокість,
      гіперопіка – зниження вольових якостей,
      синдром дитячого пригнічення (б’ють дитину) – дитяча жорстокість.
      Отже, існують різні макросоціальні і мікросоціальні умови виникнення важковиховуваності підлітків: психфізичні детермінанти, психопатії, акцентуації характеру, мозкові дисфункції і органічні ураження мозку, але ні один із факторів не є вирішальним. Більш важливу роль грає те, як перетворюються ці фактори в психіці  підлітка, як сприймаються ним різні життєві події і обставини. Грає роль слабкий розвиток самоконтролю, самодисципліни; низька стійкість до несприятливих впливів, невміння долати труднощі; емоційна нестійкість, схильність неадекватно реагувати на фрустраційну ситуацію, невміння знайти продуктивний вихід з конфлікту.

№ п/п
Акцентуація характеру,
її прояви
Психолого-педагогічна корекція
    1
Гіпертимний тип
- недисциплінованість,
- чітко виражена реакція емансипації,
- погано переносять жорстку дисціпліну, регламентований режим,
- лідери,
- прагнучи  спілкування потрапляють в коло асоціальних елементів,
- на фоні явної гіпертимної активності можуть виникати афективні і парахарактерологічні реакції, рання алкоголізація, токсикоманійна поведінка, емансиційні втечі.
- При неправильному вихованні, при потаканні, гіперпротекції на гіпертимне ядро легко нашаровуються істероїдні риси
 
Включення в цікаву і доступну діяльність.
Небажані умови бездоглядності так і жорстокий контроль, проти якого може виникнути реакція протесту.
У стосунках – доброзичливість, повага, допомога в реалізації організаторських здібностей
    2
Нестійкий тип
Безініціативність, легке підпорядкування іншим,
- невміння довести справу до кінця, тяжіння до задоволень, бездіяльності,
- втечі з уроків, легко потрапляють в компанію асоціальних підлітків,
- рано починають палити, вживати спиртні напої, захоплюється азартними іграми, рано набувають сексуальний досвід,
- нерідко кидають навчання, ніяка робота не приваблює.
- наслідують того, хто обіцяє негайні розваги,
-алкоголізація, наркоманія, втечі з дому
Повний контроль за поведінкою, система розумно організованих вимог, зацікавленість вчителем
Головне – пробудити інтерес, повагу о своєї особистості, власних позитивних якостей. Так підліток може довгий час не допускати порушень в поведінці.
    3
Епілептоїдний тип
Емоційність реакцій, злобність і жорстокість, іноді з елементами садизму,
схильні до алкоголізації
характерна реакція емансипації: вони вимагають від батьків не тільки свободи, але й прав на матеріальні блага,
застрягання афекту, інертність моторики і мислення,
авторитарні
Аналіз і оцінка їх поведінки в процесі індивідуальної бесіди. Акцентувати увагу на шкоді, яку заподіює собі та іншим. Проявляти істинну зацікавленість проблемами підлітка, спробувати п спільному пошуку вибрати найбільш прийнятне рішення. Важливо, щоб в процесі бесіди учень грав активну роль, вчився говорити про свої відчуття, переживання, проблеми, так як бідність мови, нездібність чітко і аргументовано виразити свою думку може провокувати афективні вибухи епілептоїдів в конфліктних ситуаціях

    4

Істероїдний тип
Черезмірний егоценризм і прагнення звернути на себе увагу,
Серед проявів істероїдності нерідко спостерігається суїцидна поведінка. Суїцидний шантаж задовільняє істероїдний егоцентризм.
Втеча у хворобу, демонстративні прогулювання.
Перебільшують свою схильність до алкоголізації чи вживання наркотиків
Зберігаються риси дитячих реакцій опозиції, імітації (втеча в хворобу, прогулювання, вживання алкоголю, крадіжки)
Реакція емансипації – втечі з дому, конфлікти з з рідними і дорослими, гучні вимоги свободи ( хоча насправді не прагнуть позбутися уваги і турботи близькихСамооцінка далека від об’єктивної
Використовується такий прийом:
1 етап – педагог іде назустріч потребі демонстративного підлітка у підвищеній увазі, - хвалить, робить різног роду нейтральні зауваження, підходить. Дивиться у зошит
2 етап – коли закріпилися позитивні результати.  Звертає увагу тільки тоді, коли поведінка і діяльність відповідає очікуванням педагога, підкріплюючи тим самим позитивні зрушення у поведінці.
3 етап – коли позитивні тенденції остаточно закріпилися, педагог переходить до переривчастої схеми підкріплення – звертає увагу лише на прояви позитивної поведінки.
    5
Шизоїдний тип
Важко встановлюють контакти,
Реакція емансипації проявляється у виді незадоволення існуючими порядками „відсутністю свободи”,
Алкоголізація, делінквентність
Участі у групових правопорушеннях зустрічається рідко
Підкреслюють свою незалежність і самостійність
Відверта та компетентна зацікавленість захопленнями учня. Відгородженість ускладнює соціалізацію.
Корекція моральних настанов.

Всі опубліковані на сайті матеріали належать їх авторам. Матеріали розміщено виключно для ознайомлення. Копіювання та використання інформації суворо заборонено.

 
< Попередня   Наступна >

Замовити реферат, курсову або дипломну роботу

bottom_left
bottom_right
Studentam.net.ua © 2008-2024