top_left_1

Studentam.net.ua

Курсові та дипломні роботи
top_right_1
top_left_2
Головна arrow Статті arrow Філологічні науки. arrow Метафора як один iз засобiв утворення термiнiв у радiоелектронiцi
top_right_2
top_left_3
top_right_3
Метафора як один iз засобiв утворення термiнiв у радiоелектронiцi

УДК 801. 3: 8020

Н.Г. Костюк

МЕТАФОРА ЯК ОДИН IЗ ЗАСОБIВ УТВОРЕННЯ ТЕРМIНIВ У РАДIОЕЛЕКТРОНIЦI

Pозкрито тенденцii розвитку метафори, етапи становлення термiна-метафори, дана класифiкацiя семантичних груп відповідно до понять“донори - реципiєнти”.

   Як результат активного розвитку термiнологiчної лексики, обумовленого прискореними темпами розвитку науки у XX ст., у рамках англiйської мови є значний прошарок спецiальної лексики - поширенi системи наукової термiнологiї.
   Аналiз сучасної англiйської термiнологiї показує, що серед продуктивних термiнотвiрних засобiв значне мiсце посiдає метафора, яка надає науковiй термiнологiї яскравої образностi.
   Цiкаво, що основнi термiни, якi найбiльше використовують у радiоелектронiцi, field - поле, force - сила, inertia - iнерцiя мають метафоричну природу.
   Термiн field - “полe” у поєднаннi з атрибутами утворює цiлий ряд термiнiв радiоелектронiки; усi цi термiни є метафорами, але не сприймаються як метафори , тому що вони вже достатньо довго вживалися у системах наукової термiнологiї, наприклад: field of force - поле дiї сили, electric field - електричне поле, accelerating field - прискорене поле, aiding drift field - прискорене дрейфове поле, avalanche field - поле лавинного пробою, wave field - хвильове поле, curling field - вихрове поле i т. д.
   В "Англо-росiйському словнику по радiоелектронiцi" за редакцiєю Ф.В. Лiсовського, I.B.Калушина наведeно 236 складених термiнiв, ядерним компонентом яких є слово field [ 1 : 267-270 ].
   Сам термiн field є запозиченням з англiйської мови (вiд староанглiйської мови: feld - слово кельтського походження), де воно позначає об'єкт плоскої конфiгурацiї, але в системах наукової термiнологiї ця важлива ознака смислової структури слова “плоскiсть” втрачається, точнiше, нейтралiзується, а сам термiн набуває значення "якогось простору", "об'єму", що має загальнi якостi або характеристики.
   Така рiзноманiтнiсть наукових понять, виражених за участю термiна field, можлива лише тому, що складенi термiни, включаючи field, сприймаються не iзольовано, а у контекстi вiдповiдних теорiй радiоелектронiки, якi мають бiльш-менш самостiйний характер.
   Семантична інформацiйнiсть метафоричних висловiв зумовлена тим, що їх змiст вiдноситься не стiльки до самих реально iснуючих об'єктiв, скiльки до вiдношень мiж цими поняттями, їх смисловими асоцiативними комплексами.
   Згiдно з теорiєю С.Ульманна, частi переходи значень вiдбуваються у загальному руслi розвитку метафор, що пiдлягає деяким загальним тенденцiям, які викликають великий iнтерес лiнгвiстiв. Вiн згадує чотири такі тенденцiї [ 2 : 276 ]:
   1. "Семантичний закон" Ганса Шпербера, який виходив з припущення, що, якщо ми дуже цiкавимося якимось предметом, вiн стає для нас джерелом аналогiй при зображеннi iнших предметiв; у термiнологiї Шпербера вiн стає центром "метафорної експансiї".
   Наприклад, пiд час першої свiтової вiйни рiзнi види зброї стали причиною для виникнення рiзних жартiвливих метафор : бомби називалися шрапнеллю, а багатодiтна жiнка - кулеметом.
   2. У рiзних мовах дуже поширенi метафори антропоморфного типу.
   Ототожнення навколишнього середовища з людиною були i є незамiнним засобом у пiзнаннi. Це розумiв ще у XVIIIст. iталiйський фiлософ Джамбатисто Вiко : "В усiх мовах бiльшiсть висловiв, що належать до неживих iстот, утворенi за допомогою переносу назв тiла людини або його частини, а також назв людських почуттiв, вiдношень на цi неживi iстоти. Неосвiчена людина робить себе мiрою Всесвiту".
   Д. Вiко розглядає антропоморфну метафору як мовну унiверсалiю.
   Подiбнi вислови дуже поширенi в багатьох мовах. Наприклад, the neck of the bottle - шийка склянки, mouth of the river - гирло рiчки, the lungs of the town - легенi мiста i т.д. Поряд з такими метафорами iснують метафори зворотнього напрямку, де назви неживих iстот або тварин переносяться на частини тiла людини.
   Наприклад : muscle - м'язи (вiд лат. musculus - маленька миша, порiв. росiйське - мышца, укр.- м'язи, англ.- muscle).
   3. Третя тенденцiя, згiдно з теорiєю С.Ульманна, стосується явища переходу вiд конкретного до абстрактного. Одним з найпоширенiших видiв є метафори, якi використовують образи свiтла. Наприклад: to throw light on - проливати свiтло на..., leading lights - спрямовуючi вогнi, brilliant - блискучий, radiant - випромiнюючий i т.д. До iншого поширеного виду метафор належать такi випадки, коли слова, позначаючи фiзичнi почуття, використовуються для опису абстрактних явищ. Наприклад : bitter feelings – гiркi почуття, sweet disposition - м'який характер i т.д.
   4. Четвертою тенденцiєю, розглянутою С.Ульманном, є сiнестезiя.
   Явище сiнестезiї є близьким до явища переходу вiд конкретного до абстрактного. Сутнiсть сiнестичних метафор полягає у тому, що слово, значення якого пов'язане з одним органом чуття, вживається у значеннi, яке вiдноситься до iншого органа чуття.
   Цi тенденцiї мають статичний характер, хоч в окремих випадках можливi вiдхилення. Але ми можемо видiлити три чiткi етапи у становленнi термiна i пов'язаного з ним поняття шляхом метафоризацiї.
   На першому етапi здiйснюється вiдбiр об'єкта дослiдження за деякими його розпiзнавальними ознаками, якi складають первiсне поняття про даний об'єкт. Це первiсне поняття визначає вибiр пiдходящого слова iз загальновживаної лексики. Вибiр найменування вiдбувається на основi збiгу двох гетерогенних об'єктiв за допомогою якоїсь ознаки, яка є суттєвою у поняттi про новий об'єкт на конкретному етапi його пiзнання. Виявлення подiбної ознаки, у свою чергу, потребує порiвняння двох планiв : значення загальновживаного слова та поняття об'єкта, який пiдлягає термiнологiзацiї. На першому етапi становлення термiна electron spin (головне значення загальновживаного слова spin - швидке обертання) подiбною ознакою слугувало "швидке обертання навколо своєї осi", i термiн electron spin отримав дефiнiцiю "швидке обертання електрона, що утворює його другий розпливчастий стан".
   Другий етап термiноутворення - це етап концептуалiзацiї. Вiн полягає у подальшому формуваннi поняття об'єкта дослiдження пiд впливом повного значення загальновживаного слова, яке дає модель пiзнання об'єкта. При цьому виявляються пункти збiгу та розбiжностей порiвняльних понять. Наприклад, слово spin - передає думку про внутрiшнiй механiчний рух відповідно до аналогiї зi шпулькою ткацької машини. Що стосується швидкостi, то вона з'явилася пунктом розбiжностi при порiвняннi двох понять : швидкiсть обертання електрона у багато разiв перевищує не тiльки швидкiсть обертання шпульки, але й швидкiсть свiтла.
    Другий етап термiноутворення характеризується проведенням експерименту та складних обчислювань, а також iнтенсивної розумової дiяльностi суб'єкта, що пізнає.
   Третiй етап термiноутворення - це процес закрiплення вибраної одиницi номiнацiї за новим поняттям i розведення семантичних планiв на тiй пiдставi, що новий смисл найменування має "автономну направленiсть" на дiйснiсть.У зв'язку з цим одиниця номiнацiї набуває "самостiйної номiнативної цiнностi" i стає термiном. Із цього часу на неї розповсюджуються усi правила функцiонування термiну.
   Пiсля утворення термiна, загальновживане значення займає мiсце внутрiшньої його форми i служить для мотивацiї. У той же час загальновживане значення як внутрiшня форма термiна - метафори є не його рiвноправним елементом, а лише фоновим значенням, що дозволяе спецiалiсту уявити об'єкт.
   Перш нiж перейти до розгляду конкретних семантичних груп слiв, на базi яких утворюються термiни-метафори, розглянемо моделюючу здатнiсть метафори у мовi науки.
   Електроніка i радiоелектроніка займаються конструюванням приладiв, дiя яких заснована на використаннi електричних властивостей рiзноманiтних матерiалiв. Теорiя електрики була утворена на основi гiдродинамiчної моделi, яка пiсля вiдкриття елементарних часток була поширена моделлю "рух натовпу". В основу гiдродинамiчної моделi було покладено метафору "електричний струм - течiя води", що викликала подальший процес метафоризацiї, у результатi якого виникли такi теоретичнi термiни, як flow - течiя, leakage - витiк, charge - заряд, avalanchе - лавина, drift - дрейф.
   Треба вiдзначити, що метафора не завжди пов'язана з моделлю. Однак метафора близька до поняття моделi у загальнопiзнавальному розумiннi. Моделювання при цьому є процесом пiзнання, тому що пiзнати об'єкт - означає створити його модель.
   Таким чином, у пiзнавальному процесi утворюються моделi у виглядi понять, категорiй, наукових теорiй i т.д. Наприклад, лавинний пробiй та кумулятивний процес iонiзацiї часток мають назву avalanchе - лавина, i тим самим була задана модель пiзнання процесiв пробою та iонiзiцiї. Для iонiзацiї пунктами перехрещування порiвнюваних явищ є снiг (грудка льоду) - iон, крутий гiрський схил - прискорююче поле. Обвалення снiгу, маса якого збiльшується з його рухом униз, порiвнюється з процесом iонiзацiї, пiд час якого одна частка виробляє декiлька iонiв, кожний з яких, у свою чергу, отримавши достатню енергiю вiд прискорюючого поля, виробляє ще бiльше iонiв i т.д. Завдяки такiй моделi, за допомогою метафори вдалося виявити сутнiсть дослiджуваного явища.
   Якщо метафора надiлена моделюючою здатнiстю, вона може виконувати у процесi утворення i вживання термiнiв-метафор рiзноманiтнi функцiї. Так, при формуваннi нових концепцiй i понять про структуру атома моделi i метафори виконували пiзнавальну функцiю. Вiдкриття планетарної моделi та утворення квантової теорiї, згiдно з якою траєкторiя електрона представлена у виглядi електронної хмарки, свiдчили про змiну пiзнавальної функцiї раннiх моделей i метафор на функцiю об'єктивiзацiї нового знання, яка виявилася частково у виглядi метафоричної номiнацiї.
   Таким чином, механiзм наукової метафори у перiод становлення понять i концепцiй полягає у взаємодiї понять, якi вже вiдомi і якi лише формуються.
   У термiнологiї радiоелектронiки термiни-метафори не випадковi, вони становлять бiльш-менш значнi за обсягом тематичнi групи.
   Можна видiлити вiсiм таких груп:
   1. Геоморфна метафора.
   2. Антропоморфна метафора.
   3. "Iнтелектуальна" метафора.
   4. "Транспортна" метафора.
   5. Зооморфна метафора.
   6. Метеоморфна метафора.
   7. "Кулiнарна" метафора.
   8. "Побутова" метафора.
   Назви цих семантичних груп є умовними. Розглянемо кожну з них, починаючи з мiнiмальних за кiлькiстю прикладiв.
   Загальною особливостю та суттєвою характерною рисою "побутової", "кулiнарної" та зооморфної метафор є те, що вони є джерелом утворення технiчних термiнiв, у тому числi радiоелектронiки.
   До ролі будiвельного матерiалу для утворення найменувань, термiнуючих рiзнi об'єкти технологiчних операцiй, залучаються :
   1) назви предметiв побуту : button - гудзик, nail - цвях, package - пакунок, ball - куля, bell - дзвiнок, bottle - пляшка, key - ключ, mirror - дзеркало, needle - голка, scissors - ножицi, tap - кран та iншi;
   2) назви предметiв кулiнарiї та сумiжної з нею тематики: wafer - вафля, sandwich - бутерброд, wattle - галета, cooker - пiч, плитка, oven - пiч, spaghetti - спагеттi, jam - повидло, juice - сiк та iншi.
   Перерахованi слова загальновживаної лексики належать до так званої предметної лексики, для одиниць якої характерна прозора внутрiшня форма, яка вказуе на головнi ознаки вiдповiдних денотатiв.
   Вказiвку на певний предмет, що чуттєво сприймається, мають також дiєслова, утворенi вiд вiдповiдних конкретних iменникiв шляхом конверсiї, наприклад : to pot - 1)розливати варення> 2)герметизувати, 3)заливати компаундом; to dice - 1)нарiзувати у виглядi кубикiв > 2)роздiляти пластину на кристали.
   Незважаючи на те, що у семантичнiй структурi цих багатозначних слiв є й переноснi значення, вiдповiднi термiни-метафори радiоелектронiки, створенi на основi первiсного значення при наявностi збiжностi всього образу, сприймаються як цiлiснiсть.
   Отже, внутрiшня форма охоплює весь змiст зовнiшнiх ознак даних предметiв та процесiв дiйсностi.
   Зооморфна метафора єднає назви тварин, частини їх тiла та iншi назви, пов'язанi з їх iснуванням. У бiльшостi випадкiв це такі словосполучення, як bird's beak - пташиний клюв > прилад у виглядi пташиного клюва; mouse bites - вiдкушенi мишею шматки > нерiвнi межi листа; white elephant - бiлий слон > вiдведення труби диффузної печi; fish bowl - акварiум > склянка для хiмiчної обробки деталей; crab > посування боком; dog > "собачка" для замка касет; wing > крило (лiнiї); mouse > "миша" > прилад для введення координат i т.д.
   За допомогою метафоризацiй на основi збiжностi за формою, тобто за зовнiшньою класифiкуючою ознакою, утворенi термiни, якi позначають дефекти поверхнi та установки.
   Особливiстю метафоричних термiнiв, якi виникли на базi конкретної лексики, є те, що вони термiни "низького рiвня", тобто такi технiчнi термiни, якi спiввiдносяться з поняттями периферiйної системи. Цi термiни конкретнi та предметно спiввiдноснi. Наприклад, slice - напiвпровiдникова пластина, яка використовується для виготовлення мiкросхем, wafer - плата з iнтегральною мiкросхемою, chip - напiвпровiдниковий кристал.
   Метеоморфнi метафори охоплюють такi тематичнi групи загальновживаної лексики :
   1)пори року : winter – зима;
   2)температура : cool - прохолодний, hot - гарячий, warm - теплий, freezing – заморожування;
  3) явища природи, погоднi умови : snow - снiг, forecast - прогноз погоди, wind - вiтер, breeze - вiтерець, storm - буря.
   Перша i друга пiдгрупа термiнiв-метафор визначаються якiсними характеристиками слiв загальновживаної лексики :
   1) winter - забезпечення холодостiйкостi;
   2) cool, cooling - система охолоджування; hot - пiдключення до джерела постачання; hot (spotting) - утворення гарячих крапок; warm - прогрiв; freezing - заморожування (напр., циклу).
   Третя пiдгрупа метеоморфних термiнiв-метафор засновується на збiжностi форми, тобто на зовнiшнiй класифiкуючий ознацi : snow - iмпульсний крапковий вiзерунок, wind (screen) - вiтрозахисний екран, (electric) breeze - електричний вiтер, (magnetic) storm - магнiтна буря.
   “Транспортна” метафора охоплює такi тематичнi групи :
   1) назви транспортних засобiв : bus - автобус, train - поїзд, boat - човен;
   2) назви складових частин транспортних засобiв : buffer - буфер, accumulator - акумулятор;
   3) назви дорiг : highway - головна дорога, trunk - магiстраль, route - маршрут;
   4) назви механiзмiв регулювання руху та професiй : semafor - свiтлофор, driver - шофер;
   5) назви вiдправних та кiнцевих пунктiв руху : terminal - вокзал, port - порт.
   Бiльшiсть термiнiв, заснованих на “транспортнiй” метафорi, - технiчнi термiни, якi входять до складу термiнологiчного поля "радiоелектронна мiкропроцесорна технiка". Метафоричнi термiни цiєї групи описують збереження, обробку та передачу iнформацiї.
   Наприклад : trunk - лiнiя зв'язку, driver - керуючий прилад, port - вхiд, accumulator - накопичуючий суматор.
   Друге термiнологiчне поле, засноване на “транспортнiй” метафорi, включає термiни, пов'язанi з технологiєю виробництва радiоелектронних iнтегральних мiкросхем. Наприклад : vehicle - носiй кристалiв, road - монтажна лiнiя.
   “Iнтелектуальна” метафора в англiйськiй термiнологiї радiоелектронiки охоплює технiчнi термiни : logic, arithmetic, Boolean algebra, alphabet, character, word, language, meta language, dialect, якi запозиченi з обчислювальної технiки i належать до термiнологiчного поля "радiоелектронна мiкропроцесорна технiка".
   Цi термiни-метафори утворенi на основi :
   1) термiнiв, що позначають галузi знаннь (logic - логiка, arithmetic - арифметика, Boolean algebra - Булева алгебра);
   2) деяких основних термiнiв лiнгвiстики (alphabet - абетка, character - знак, символ, лiтера, word - слово, language - мова, dialect - дiалект).
   Цi термiни ототожнюють живi iстоти з неживими i є частиною метафори "людина - машина", яка включає розумовi характеристики та операцiї, мову і форму її iснування, родиннi вiдносини.
   Антропоморфна метафора дуже численна i рiзноманiтна.
   Ототожнювання навколишнього середовища з людиною було та є одним з головних засобiв у пiзнаннi.
   У радiоелектронiцi термiни антропоморфної метафори утворенi на основi рiзних аналогiй, серед яких є :
   1) бiологiчнi характеристики людини;
   2) назви частин тiла людини;
   3) родиннi вiдносини;
   4) соцiальнi вiдносини;
   5) соцiальнi характеристики.
   Л.М. Лещова, дослiджуючи когнiтивний аспект лексичної полiсемiї в сучаснiй англiйськiй мовi, впроваджує поняття "унiверсальних рецепторiв (реципiєнтiв)" i "унiверсальних донорiв". Першi являють собою когнiтивнi категорiї, якi приймають назви вiд найбiльшої кiлькостi тематичних груп; другi - слова, якi служать джерелом найменування для максимально великої кiлькостi когнiтивних категорiй.
   У матерiалi нашого дослiдження термiнологiї радiоелектроніки простежуються такi найбiльш типовi когнiтивнi зв'язки "донори-реципiєнти": термiни-метафори з тематичних груп (тварини, частини тiла тварин, предмети побуту, назви предметiв кулiнарiї) є донорами для таких когнiтивних категорiй у радiоелектронiцi, як технiчнi термiни, технiчнi операцiї, прилади, iнструменти, дефекти поверхнi. Наприклад: button - кнопка, bell - дзвiнок, що сповіщає, scissors - прилад розподiлу на блоки, to pot - герметизувати, mouse bites - нерiвнi межi, mouse - прилад уведення координат.
   Назви рiзних видiв транспорту, руху, складових частин транспорту служать донорами для технiчних термiнiв, якi входять до складу мiкропроцесорної електронiки. Наприклад: route - тракт передачi даних, driver - керуючий прилад i т.д. Реципiєнтами є також термiни, пов'язанi з технологiєю виробництва радiоелектронних iнтегральних мiкросхем. Наприклад: street - прошарок мiж кристалами, road-монтажна лiнiя i т.iн.
   Термiни бiологiчних характеристикик людини служать донорами для позначення характеристик носiїв заряду та електронної апаратури, а також для позначення параметрiв якостi мiкроприладiв. Наприклад: end of life - кiнець строку служби, ageing - старiння.
   Слова, якi позначають частини тiла людини, є донорами для термiнiв, що позначають деталi та складовi частини приладiв, у деяких випадках вони термiнують рiзнi утворення у затвердiлiй рiдинi. Наприклад: lip - виступ резиста на межах вiкна, mouth - розкрив, face - поверхня, finger - палець руки робота i т.iн.
   Найменування родинних вiдносин служать донорами для термiнiв, що позначають електроннi прилади, матерiали, речовини i т.д. Наприклад: family - група, mother (crystal) - сирий кристал. Найменування соцiальних вiдносин є донорами для термiнiв на позначення вiдношення "головний - пiдлеглий". Наприклад: master i slave - (master-slave, flip-flop - ведучий-вiдомий тригер).
   Термiни географiї та її роздiлiв - донори для теоретичних термiнiв радiоелектронiки, що позначають теорiю, принципи дiї електронних приладiв. Наприклад : source - джерело, junction - електричний перехiд, drain - стiк, flow - течiя, drift - дрейф.
   Отже, як показав аналiз метафоризацiї у термiноутвореннi, цей семантичний процес охоплює рiзнi групи загальновживаних слiв.
   Словниковий склад загальновживаної лексики служить джерелом поповнення термiнологiчного складу спецiальних галузей знання.

ЛIТЕРАТУРА

1. Англо-русский словарь по радиоэлектронике / Под редакцией Ф.В.Лисовского. – М.: Русский язык, 1987.
2. Ульманн С. Семантические универсалии // Новое в лингвистике. – М.: Прогресс, 1970. – С. 274–281.

Костюк Н. Г. – викладач кафедри iноземних мов Житомирського iнженерно-технологiчного iнституту.
Науковi iнтереси:
- метафора у науковiй мовi.

Всі опубліковані на сайті матеріали належать їх авторам. Матеріали розміщено виключно для ознайомлення. Копіювання та використання інформації суворо заборонено.

 
< Попередня   Наступна >

Замовити реферат, курсову або дипломну роботу

bottom_left
bottom_right
Studentam.net.ua © 2008-2024