top_left_1

Studentam.net.ua

Курсові та дипломні роботи
top_right_1
top_left_2
Головна arrow Психологія arrow Психофізіологія діяльності (М.С.Корольчук) arrow Передмова (Психофізіологія діяльності (М.С.Корольчук))
top_right_2
top_left_3
top_right_3
Передмова (Психофізіологія діяльності (М.С.Корольчук))

Передмова

   Стрімке зростання попиту на літературу з питань психофізіології зумовлене широким інтересом до цього наукового напряму не тільки безпосередніх фахівців, а й представників інших суміжних дисциплін. Проте публікацій у цій галузі вийшло надзвичайно мало, досі не з'явилось узагальнюючих монографій, підручників, навчальних посібників. Нова робота М.С. Корольчука відповідає саме цій потребі суспільства і є основою в розв'язанні нагальної проблеми забезпечення ефективної й безпечної діяльності.
   Треба зазначити, що такого рівня робіт з теорії і практики психофізіології діяльності у світовій літературі ми не зустріли, тим часом роль людського фактора в системі "людина-техніка-середовище" неухильно зростає. Особливо важливим є те, що в роботі М.С. Корольчука вдало поєднано аналіз сучасних досліджень з психофізіології з практикою через відображення й системи загальнодержавних підходів до цієї проблеми щодо професійної підготовки спеціалістів, зокрема й через практичні заходи, які забезпечують їх ефективну діяльність.
   У кожному розділі книги М.С. Корольчука розглядається системний підхід вченого й педагога, його великий досвід, широка ерудиція. Бо базою нової праці Корольчука є понад 120 наукових праць, винаходи і два навчальні посібники, за якими з 1996 р. проводиться підготовка цивільних і військових психологів та психофізіологів.
   Підсумок авторських досліджень й практичного досвіду дали змогу утвердитися новому науковому напрямку - психофізіології ефективної і безпечної діяльності спеціалістів (ПФБД).
   У книзі послідовно й логічно висвітлено основні положення та поняття ПФБД, особливості й фактори трудової діяльності фахівців і спеціалістів.
   Автор в окремому розділі розкриває сутність та закономірності адаптації і працездатності спеціалістів, а також висвітлює методологічні питання проведення оцінок і досліджень в цьому напрямку, що, безумовно, має самостійну значну цінність.
   Принципово важливим у практиці є встановлення та реалізація засобів збереження працездатності та ефективної й безпечної діяльності спеціалістів у різних умовах. І на це питання автор дає цікаві для широкого загалу й докладні пояснення у відповідному розділі своєї роботи.
   Глибоко розкрито й достатньо обґрунтовано перспективні напрями роботи щодо регуляції організму на різних етапах професійної діяльності та вказано ефективні засоби реабілітації спеціалістів. Саме в цьому розділі найбільш яскраво втілився значний практичний авторський досвід та оригінальність підходів та методологій.
   Позитивної оцінки заслуговує бачення автором змісту курсу психофізіології не як усталеної догми, а як системи, що розвивається й удосконалюється. Крім базових тем теоретичного змісту введено суто авторські теми: психологічні і психофізіологічні особливості діяльності в звичайних і екстремальних умовах, аналіз професійної діяльності, професійний відбір спеціалістів, психофізіологічне забезпечення психічного й фізичного здоров'я особистості, психофізіологічні аспекти психогігієни та психопрофілактики. Названі розділи узагальнюють сучасні світові досягнення та особистий досвід у галузі психофізіології і виокремлюють психофізіологічні фактори та умови забезпечення ефективної і безпечної діяльності.
   Представлена робота і навчально-методичний комплекс (НМК) включає основні положення й методики дослідження розумової, фізичної працездатності спеціалістів, поняття та категорії психології і психофізіології ефективної безпечної їх діяльності, адаптації, методики оцінки індивідуальних якостей спеціалістів.
   Навчально-методичний комплекс розроблено на сучасному рівні для підготовки психологів, психофізіологів та лікарів у вищих навчальних закладах України. У навчально-методичному комплексі реалізується мета дисципліни, яка полягає в оволодінні сучасними й перспективними напрямами психофізіологічних розробок та досліджень з питань психофізіологічної діагностики, професійного психофізіологічного відбору, психофізіологічного супроводження навчальної і виробничої діяльності, форм і методів психофізіологічного забезпечення діяльності.
   У роботі і навчально-методичному комплексі автор приділяє значну увагу методологічним основам психофізіології, вченню про вищу нервову діяльність, методам дослідження прямих та побічних показників працездатності і психофізіологічним засобам та заходам збереження, підтримки й відновлення функціональних можливостей та професійної працездатності спеціаліста.
   У зв'язку з вимогами реформи вищої освіти відповідно до вимог підготовки студентів гуманітарних вузів, практичних психологів, працівників соціальної сфери і психофізіологів автор розробив НМК і відповідно до нього написав роботу "Психофізіологія: працездатність, адаптація, психологічне забезпечення".
   Треба зазначити, що НМК і відповідна робота заповнює прогалину в науково-методичному забезпеченні підготовки психологів та психофізіологів українськомовними виданнями. Праця була апробована у Військовому гуманітарному інституті Національної академії оборони України, університеті "Україна", Українській військовій медичній академії, Військовому інституті при Національному університеті імені Тараса Шевченка.
   Ця робота є цікавою не тільки для фахівців відповідних галузей знань, а й для широкого загалу педагогів, психологів, державних службовців, підприємців та інженерно-технічних працівників.

Доктор філософських і технічних наук, професор, академік Аерокосмічної Академії наук України В.В. Кіслов

Передмова автора

   Ця книга є наслідком міркувань автора щодо можливості особистого внеску в удосконалення вищої освіти України, її гуманізацію, розвиток, багаторівневість, впровадження нових ефективних технологій навчання. З іншого боку, автора, як науковця, цікавили суперечності, закладені в спробах розв'язати загальнодержавну проблему - забезпечення ефективної безпечної діяльності технократично або ж авторитарно майже не врахованої біологічної і соціально-психологічної суті особистості, розглядання поза взаємозв'язками і взаємовпливами в системі "техніка-людина-середовище".
   Відсутність літератури такої спрямованості спонукала мене як психофізіолога спробувати обґрунтувати та впровадити в практику шляхи й засоби розв'язання проблеми ефективної й безпечної діяльності через систему багаторівневої та різнопрофільної підготовки спеціалістів, а також через систему соціально-психологічного й психофізіологічного забезпечення повсякденної професійної діяльності.
   Працюючи над підручником в нових умовах, я прагнув до того, щоб він справді став джерелом науково-практичної і методичної інформації для підготовки психофізіологів, практичних психологів, лікарів санітарно-гігієнічного профілю. Однак упевнений, що праця буде корисною й для керівників, слухачів, курсантів незалежно від спеціальності, а також для науковців та студентів цивільних і військових навчальних закладів.
   Упевнений, що фахівці, котрі будуть читати мою працю, виявлять у ній вплив Школи вчених Санкт-Петербурзької військово-медичної академії. Саме там я здобув перші знання в галузі психофізіології праці й пройшло моє становлення вченого під безпосереднім керівництвом доктора медичних наук, професора І.А. Сапова, докторів медичних наук, професорів Ю.М Боброва, B.C. Щеголєва, В.Г. Алтухова, В.І. Шостака. Пряме відношення до виходу підручника мають київські вчені та педагоги, провідні фахівці нової школи психофізіологічної науки в Україні, з якими співпрацював і співпрацюю і які переконали мене в тому, що такий підручник повинен бути написаний і написати його повинен я. Це професори Г.Л. Апанасенко, М.В. Корнієнко, А.В. Карпухіна, В.В. Кіслов, І.О. Семенов.
   Роботу присвячую моїм батькам до 80-річчя з дня народження та світлій пам'яті бабусі.
   Особливу подяку автор висловлює директору Інституту психології ім. Г.С. Костюка АПН України, дійсному члену АПН України, доктору психологічних наук, професору С.Д. Максименку; завідувачу кафедри загальної та інженерної психології Національного університету ім. Тараса Шевченка, члену-кореспонденту АПН України, доктору психологічних наук, професору Ю.Л. Трофімову; завідувачу кафедри гігієни дітей та школярів Національного медичного університету ім. О.О. Богомольця, члену-кореспонденту АПН України, доктору медичних наук, професору В.І. Берзіню.
   Висловлюю вдячність психологу-педагогу О.І. Марченку, методисту соціально-психологічного факультету О.І. Тараненко за оформлення опорних конспектів і великій кількості фахівців, які з розумінням поставились до обстежень і дали можливість провести всі потрібні дослідження.

Доктор психологічних наук, професор М.С. Корольчук.

Всі опубліковані на сайті матеріали належать їх авторам. Матеріали розміщено виключно для ознайомлення. Копіювання та використання інформації суворо заборонено.

 
< Попередня   Наступна >

Замовити реферат, курсову або дипломну роботу

bottom_left
bottom_right
Studentam.net.ua © 2008-2024