Studentam.net.ua
Реферати, курсові та дипломні роботи
Головна arrow Статті arrow Філологічні науки. arrow СТРУКТУРНО-СЕМАНТИЧНІ ОСОБЛИВОСТІ АНГЛІЙСЬКИХ КОМПОЗИТ, ПОВ’ЯЗАНІ З ЇХ СЛОВОТВІРНИМ ГЕНЕЗИСОМ
18.06.2018
Платні роботи
Реферати
Курсові
Дипломні
Онлайн бібліотека підручників
Біологічні науки
Валеологія
Екологія
Економічні науки
Етика та естетика
Землезнавство
Історія
Літературознавство
Педагогіка
Правознавство
Психологія
Соціальна робота
Корисні матеріали
Біографії
Розробки уроків
Статті
Кнопки


СТРУКТУРНО-СЕМАНТИЧНІ ОСОБЛИВОСТІ АНГЛІЙСЬКИХ КОМПОЗИТ, ПОВ’ЯЗАНІ З ЇХ СЛОВОТВІРНИМ ГЕНЕЗИСОМ

УДК 811.111

Л.Ф. Соловйова,
кандидат філологічних наук, старший викладач
(Житомирський педуніверситет)

СТРУКТУРНО-СЕМАНТИЧНІ ОСОБЛИВОСТІ АНГЛІЙСЬКИХ КОМПОЗИТ, ПОВ’ЯЗАНІ З ЇХ СЛОВОТВІРНИМ ГЕНЕЗИСОМ

У статті розглядаються структурно-семантичні особливості типів складних слів, що виникли в результаті двох процесів – лексикалізації та інтеграції словосполучень

   Той факт, що складні слова (композити) походять від змінних та сталих словосполучень, є загальновизнаним, хоч і потребує деяких уточнень. Е. Бенвеніст вважав, що складні слова необхідно розглядати не як морфологічні типи, а як синтаксичні структури. "Іменне словоскладення – це мікросинтаксис. Кожний тип складних імен слід вивчати як трансформацію якого-небудь типу змінного словосполучення" [1:241].
   Але мовні факти свідчать про те, що далеко не кожний тип складного слова є результатом структурної трансформації словосполучення. Серед складних слів легко розрізнюються, з одного боку, лексичні одиниці, утворені шляхом деформації і морфологічних модифікацій словосполучення (порушення лінійного порядку компонентів, додавання суфіксів і т. ін.), наприклад, lily-white, long-noted, green-eyed, nice-looking, blame-worthy, sun-lit і т. ін., з другого боку, – складні слова, утворені від словосполучення без зміни його форми, наприклад: stay-at-home, blackboard, small-talk, go-between, also-ran і т. ін.
   Лише перший процес приводить до лексикалізації словосполучення (структурної трансформації за Е. Бенвенізом), тоді як другий – являє собою інтеграцію словосполучення у складне слово. "Інтеграція словосполучення – один із виявів процесу метаморфізму, що полягає в трансформації словосполучення у складне слово зі збереженням лінійного порядку компонентів і призводить до міжрівневої рівнойменності" [2:8].
   Різниця у словотвірному генезисі складних слів відбивається на їх структурно-семантичних особливостях.
   Ознаки, притаманні складному слову, що виникло в результаті лексикалізації словосполучення, оформлюють його як єдине ціле. Компоненти слова – морфеми – не мають самостійного оформлення, одержуючи його лише в складі слова. Компоненти словосполучення – слова – мають самостійне оформлення. Цілісна оформленість композити відрізняє її від словосполучення.
   Так, у складному слові book-filled, на відміну від словосполучення filled with books, відсутній словозмінний суфікс –s. Порівняймо також відсутність суфіксу множини у відіменникових компонентах таких слів, як five-room flat, tree-lined (house), ten-item list і т. ін. Зрозуміло, що такий компонент, якщо б він був словом, мав би форму множини. Наприклад, з аналізу book-filled room ясно, що коли б перший компонент був словом, він мав би форму books (кімнату можна заповнити книгами, а не однією книгою).
   Показниками цілісної оформленості великої групи слів – лексикалізованих словосполучень – є словотвірні суфікси –ed, -er, -ecal, -ish, які належать до всієї композити в цілому: grey-eyed, long-legged, red-faced; bull-necked; free-thougher, Wall-streeter, old-timer, top-ranker; commonsensical; stand-offish та ін.
   Композити такого типу слід відрізняти від композит, у яких суфікс належить не до складного слова в цілому, а до одного з компонентів, наприклад, trouble-maker, war-maker, opera-goer, cinema-goer і т. ін.
   Ще однією ознакою цілісної оформленості слова, утвореного в результаті лексикалізації словосполучення, є порушення синтаксичних зв’язків. Так, у складних прикметниках типу уеllow-green, lily-white перший компонент пояснює, уточнює другий. Однак за нормами сучасної англійської мови при даному порядку компонентів ані іменник, ані прикметник не може бути означенням прикметника.
   Ознаки цілісного оформлення композит-лексикалізованих словосполучень можуть виступати у комбінації. Так, у прикметнику starlit показниками цілісного оформлення виступають об’єднуючий наголос, відсутність словозмінного суфіксу, порушення норм синтаксису.
   Щодо семантичних особливостей композит-лексикалізованих словосполучень, слід зазначити, що більшість з них неідіоматична. Це стосується насамперед прикметників: ice-cold, mud-covered, four- roomed, profit-seeking. Ідіоматичні прикметники зустрічаються значно рідше: cold-footed, two-faced, loud-mouthed.
   Композити-лексикалізовані словосполучення головним чином є однозначними. Зафіксовано лише окремі випадки полісемії прикметників, наприклад, left-handed – 1) той, що робить все лівою рукою; 2) незграбний; 3) сумнівний; one-eyed – 1) одноокий, кривий на око; 2) нечесний, недобросовісний.
   Моделі утворення композит шляхом інтеграції словосполучення дуже різноманітні. Фактично, всі структурні моделі змінних словосполучень можуть підлягати інтеграції у складне слово.
   Ознаками цілісного оформлення складного слова в даному процесі виступає лише об’єднуючий наголос (у більшості випадків) та синтаксична функція в реченні. Синтаксичних структурних трансформацій, як було зазначено вище, словосполучення не зазнає.
   Серед синтаксичних особливостей композит-інтегрованих словосполучень слід зазначити:
   1) високий ступінь їх ідіоматичності. Особливо багато композит з ідіоматичним значенням моделі А+N: blackcap, bluejacket, long-horn, shorthand, whitewash, low-brow та ін;
   2) багатозначність:
   framework а) зруб; б) каркас; в) рама; г) крокви;
   3) здатність до конверсії. Д.І. Квеселевич, зазначаючи цю особливість композит, запропонував розрізняти безпосередньо-інкорпоровані та конверсивно-інкорпоровані складні слова. Перші зберігають співвіднесеність з певною частиною мови словосполучення-прототипу, наприклад:
   black board (субстантивне словосполучення) – blackboard (n.); free for all (ад’єктивне словосполучення) – free-for-all (adj.); down town (адвербіальне словосполучення) – downtown (adv.) і т. ін.
   Другі не зберігають такої співвіднесеності через конверсію, наприклад:
   stand-in (дієслівне словосполучення) – stand-in (n.).; after noon (адвербіальне словосполучення) – afternoon (n.).; herring bone (субстантивне словосполучення) – herring bone (adj.) та ін. [2:55].
   Слід зазначити, що конверсивність композит-інтегрованих словосполучень дуже часто має оказіональний характер, наприклад: a big-city accent; the staircase corkscrewed up; a little get-together; give smb. a run-through; a pig-in-the-poke proposal і т. ін.
   Композити, утворені шляхом інтеграції словосполучення, мають двоїстий характер інформативної структури. З одного боку, вони відрізняються цілісною ідіоматичною номінацією, а з другого – ця цілісність може розчленовуватись у свідомості носіїв мови завдяки роздільній номінації словосполучення-прототипу [2:60]. Двоїстість часто слугує цілям стилістичної модифікації, а також створенню потенційних слів, наприклад:
   Its better to be a has been than a never was (A.J. Cronin);
   4) наявність процесу розпаду полісемії. Окремі значення багатозначних слів, утворених шляхом інтеграції словосполучення часом розходяться так далеко, що це дає підстави говорити про розпад полісемії, в результаті якого виникають омоніми, наприклад:
   set-off (n.): а) контраст; б) прикраса; в) компенсація; г) зустрічна вимога; ґ) костюм; д) стіл, накритий для фуршету; е) прийом гостей.
   Залежність структурно-семантичних особливостей англійських композит від словотвірного генезису останніх ще недостатньо вивчена і може скласти тему окремого актуального дослідження.

СПИСОК ВИКОРИСТАНОЇ ЛІТЕРАТУРИ

1. Бенвенист Э. Общая лингвистика. – М.:Прогресс, 1974. – 320 с.
2. Квеселевич Д.И. Интеграция словосочетания в современном английском языке. – К.: Вища школа, 1983. – 84 с.

Матеріал надійшов до редакції 23.12.02 р.

Соловьёва Л.Ф. Структурно-семантические особенности английских композит, связанные с их словообразовательным генезисом.
В статье рассматриваются структурно-семантические особенности типов сложных слов, возникших в результате двух процессов – лексикализации и интеграции словосочетания.

Solovyova L.F. Structural and Semantic Peculiarities of English Compounds Caused by Their Word-forming Genesis.
The article focuses on structural and semantic peculiarities of compounds formed through two processes – those of lexicalization and integration of phrases.

Всі опубліковані на сайті матеріали належать їх авторам. Матеріали розміщено виключно для ознайомлення. Копіювання та використання інформації суворо заборонено.

 
< Попередня   Наступна >
 
Авторські реферати, курсові та дипломні роботи. Онлайн бібліотека підручників.
Studentam.net.ua © 2018