top_left_1

Studentam.net.ua

Курсові та дипломні роботи
top_right_1
top_left_2
Головна arrow Правознавство arrow Історія держави і права arrow Вступ (Історія держави і права)
top_right_2
top_left_3
top_right_3
Вступ (Історія держави і права)

   Вивчення історії української державності і права є невід’ємною складовою частиною юридичної освіти. Цей предмет читається на першому курсі й має підвести студентів-юристів до вивчення галузевих юридичних дисциплін. Дисципліна “Історія держави і права України” вивчає розвиток української державної традиції, зародження й еволюцію державно-правових категорій та інститутів, правового становища населення, джерел права та правової системи в їх історичній конкретності та хронологічній послідовності.
   Навчально-методичний посібник для самостійного вивчення дисципліни “Історія держави і права України” складається з восьми тем, які побудовані і викладені у відповідності з загальноприйнятими підходами і концепціями щодо аналізу розвитку державно-правових інститутів, національної державно-правової традиції.
   Хронологічні рамки матеріалу, що викладається, охоплюють період: з моменту виникнення державності на території України в рабовласницьку добу (VII ст. до н. е.) до здобуття Україною державної незалежності на сучасному етапі (1991 р.). Теперішній стан державності і правової системи вивчається, як правило, в курсах галузевих юридичних дисциплін.
   Кожна тема посібника складається з окремих питань, які спрямовані: на розкриття взаємозв’язків у функціонуванні державних структур (органів влади, судових інстанцій, органів управління тощо) в той або інший історичний період, правових інститутів (окремих норм, галузей законодавства тощо), на вивчення правової культури українського народу.
   Методика вивчення програмного матеріалу вміщується в методичних вказівках до кожної теми окремо й розрахована на можливість самостійного опанування навчальним матеріалом.
   Для з’ясування значення наведених у навчально-методичному посібнику основних понять, термінів, окремих слів студентам рекомендується звертатися до відповідних словників чи енциклопедій юридичного чи історичного характеру. Тлумачення найважливіших термінів і понять, які зустрічаються в тексті посібника, дається в кожній темі окремо.
   В навчально-методичному посібнику по кожній темі вміщено план семінарського заняття. Семінарські заняття є однією з найважливіших і найдієвіших форм засвоєння навчального матеріалу. Готуючись до них, студенти повинні набути вміння правильно конспектувати матеріал, що вивчається, аналізувати історичний нормативний матеріал, інші державно-правові документи й літературу, а також узагальнювати набуті знання.
   Відповідь на семінарському занятті має бути змістовним викладом власних міркувань і не перевищувати 10 хв.
   Інші студенти уважно слухають відповідь і потім беруть участь в обговоренні питання, здійснюючи таким чином колективний пошук вірних рішень і узагальнень. Кожен промовець повинен показати не тільки знання фактичного матеріалу, а й уміння аналізувати його, логіку та аргументованість викладення думок.
   У посібнику пропонуються питання для проведення традиційно-реферативних форм семінарських занять: у вигляді розгорнутої бесіди (співбесіди) у відповідності з планом та заслуховування й обговорення під керівництвом викладача рефератів, заздалегідь підготовлених студентами.
   Написання рефератів є складовою частиною навчального процесу під час вивчення дисципліни “Історія держави і права України” і має на меті допомогти студентам набути досвіду в написанні наукових праць, зокрема підвести до написання курсових робіт. З останніх тем курсу рекомендується для заліку написання контрольного реферату.
   Тематика рефератів подається до кожної теми. Питання до семінарського заняття та навчальні завдання за вибором викладача можуть бути темами для реферату при проведенні реферативної форми заняття чи при проведенні заліку з написанням контрольного реферату.
   Зазначимо, що реферат (від лат. refero — доповідаю, повідомляю) означає доповідь на певну тему, що містить конкретну інформацію і висновки. Реферат повинен бути підготовлений письмово у відповідності зі встановленими вимогами до оформлення наукових праць. Обов’язково вміщувати критичний огляд існуючих джерел і літератури та список використаних джерел та літератури.
   Необхідно зазначити, що основою підготовки до семінарського заняття є насамперед першоджерела, які зазначаються в кожній темі для підготовки до семінарського заняття та для виконання інших навчальних завдань. Конспектування першоджерел є обов’язковою умовою підготовки до семінару. В даному посібнику додаються найважливіші джерела та витяги з них для виконання навчальних завдань.
   Необхідно звернути увагу на те, що потрібні статті, розділи і параграфи, конкретні сторінки рекомендованих джерел студент повинен вибрати самостійно.
   В процесі підготовки до семінару і для виконання інших навчальних завдань необхідно обов’язково використовувати спеціальну літературу, яка дозволяє повніше розкрити поставлене питання або виконати завдання. Із запропонованого переліку спеціальної літератури, що вміщується в кінці кожної теми посібника, студент також самостійно обирає необхідну для виконання конкретного завдання літературу, опрацьовує її і використовує в ході опанування навчального матеріалу.
   Зверніть увагу, що в ході вивчення дисципліни “Історія держави і права України” необхідно користуватися рекомендованою навчальною літературою — підручниками, посібниками, хрестоматіями тощо, перелік якої наводиться у посібнику і рекомендується для вивчення всіх тем курсу.
   Навчально-методичний посібник вміщує навчальні завдання, спрямовані на поглиблення засвоєння студентами програмного матеріалу.
   Цій же меті підпорядковано включення до навчально-методичного посібника завдань для блочно-модульного контролю, які передбачають досконале знання першоджерел. Завдання блочно-модульного контролю побудовані з урахуванням важливості історичних періодів в історії держави і права України та їх подальшого впливу на державно-правову традицію. Передусім це періоди існування незалежної української держави — доба Київської Русі і Галицько-Волинського князівства, Козацько-гетьманська держава, державні здобутки на початку ХХ століття. Відповідно питання для блочно-модульного контролю вміщені в другій, четвертій та шостій темах посібника. Блочно-модульний контроль може здійснюватись у вигляді проведення рольової гри, письмових відповідей на поставлені питання або в інших формах за ініціативою викладача. Зазначимо, що виконання завдань для блочно-модульного контролю передбачає ряд підготовчих етапів під керівництвом викладача.
   Посібник містить також завдання для перевірки знань, яких студент набуває самостійно, користуючись зазначеними в списку навчальної літератури для всіх тем курсу підручниками і посібниками.

Всі опубліковані на сайті матеріали належать їх авторам. Матеріали розміщено виключно для ознайомлення. Копіювання та використання інформації суворо заборонено.

 
Наступна >

Замовити реферат, курсову або дипломну роботу

bottom_left
bottom_right
Studentam.net.ua © 2008-2023