top_left_1

Studentam.net.ua

Курсові та дипломні роботи
top_right_1
top_left_2
Головна arrow Правознавство arrow Історія держави і права arrow Тема1. Стародавні держави і право на території України (VII ст. до н. е. — VI ст. н. е.)
top_right_2
top_left_3
top_right_3
Тема1. Стародавні держави і право на території України (VII ст. до н. е. — VI ст. н. е.)

Тема1. Стародавні держави і право на території України (VII ст. до н. е. — VI ст. н. е.)

 1.1. МЕТОДИЧНІ ВКАЗІВКИ

   Вивчаючи дану тему, необхідно звернути увагу на загальні закономірності та особливості становлення класового суспільства на території України.
   Зазначимо, що поява спадкової влади та експлуатація рабів і одноплемінників з метою збільшення багатства родової знаті, подальший розпад родових общин і заміна їх територіальними общинами стали початком розкладу первіснообщинного ладу і поступового переходу людства до класового суспільства.
   В Україні перші спроби утворення державності відносяться до I тисячоліття до н. е. і пов’язані одночасно з культурою кочовиків та античною цивілізацією. Слов’яни дійшли до державної організації значно пізніше — тільки в IV ст. н. е.

   1. Античні міста-поліси півдня України. Боспорське царство
   2. Держави степовиків. Скіфи. Сармати. Гуни
   3. Ранньослов’янська державність

1.2. ПЛАН СЕМІНАРСЬКОГО ЗАНЯТТЯ

   1. Грецькі міста-поліси Чорноморського узбережжя України: організація суспільства і влади.
   2. Афінська демократія як система управління в грецьких містах-полісах.
   3. Джерела та головні риси права грецьких міст-полісів півдня України.
   4. Суспільна організація, управління і право в степових народів на терені України.
   5. Суспільна організація та управління в ранньослов’янських державних об’єднаннях.
   6. Звичаєве право ранніх слов’ян.

Теми рефератів

   1. Причини виникнення Боспорського царства, його суспільна організація та управління.
   2. Державність германських племен на території України.

1.3. ТЕРМІНОЛОГІЧНИЙ СЛОВНИК

   Військова демократія — система управління в ранньофеодальних державах. Військова демократія — це здійснення влади вождями-князями за допомогою війська в умовах збереження родоплемінних інститутів.
   Гопліт — у грецьких полісах — воїн важкоозброєного пішого загону.
   Держава — це єдина політична організація суспільства, яка поширює свою владу на всю територію країни та її населення, має для цього спеціальний апарат управління, створює обов’язкові для всіх норми і є суверенною.
   Деспотія — (від грецьк. despoteia — необмежена влада) — це така форма державного правління, при якій деспот (монарх), спираючись на силу військово-бюрократичного апарату, користується необмеженою спадковою владою по відношенню до своїх підданих, які є цілковито залежними від свавілля влади.
   Звичаєве право — система організації родоплемінного суспільства. Невід’ємне від релігійної моралі. В рабовласницьких і ранньофеодальних державах існувало до появи писаного права.
   Колонізація — в рабовласницьку добу це засвоєння нових територій, організація соціально-економічного, політичного і культурного життя за зразком прабатьківщини.
   Літургії — в грецьких полісах це роздача грошей для видовищ, оплата за державну та військову службу.
   Монархія — форма державного правління, за якої верховна державна влада здійснюється одноосібно й передається в спадок. Існують різновиди монархій: абсолютна, обмежена, дуалістична, виборна, в стародавніх народів монархія існувала у формі східної деспотії.
   Монотеїзм — віра в одного бога. Монотеїзм прийшов на зміну язичницькій релігії.
   Поліс — (від грецької polis — місто-держава) — це особлива форма соціально-економічної і політичної організації суспільства, типова для Стародавньої Греції та Стародавньої Італії.
   Плем’я — основа політичної організації первісних суспільств і ранньодержавної організації. Це великі групи людей, що проживали на одній території і вели походження від спільного предка, але відрізнялися побутом і звичаями.
   Республіка — (від лат. res publika — суспільна справа) — це форма правління, при якій верховна державна влада здійснюється виборними органами, що обираються населенням на певний строк.
   Рід — це велика родина, що проживала у своєму дворищі, відокремленій оселі, злучена зв’язками крові та спільними інтересами.

1.4. НАВЧАЛЬНІ ЗАВДАННЯ

   1. Користуючись текстом посібника, складіть порівняльну таблицю особливостей форм державного правління в грецьких містах-полісах. Які з указаних особливостей об’єктивно можуть сприяти трансформації однієї форми правління в іншу?
   2. На підставі тексту посібника зробіть порівняльну схему системи управління в Боспорському царстві і в Скіфській державі. Які є відмінності між системою управління рабовласницької монархії і держав типу східної деспотії?
   3. Підготуйте реферат з питання: які об’єктивні фактори обумовлюють типологію рабовласницьких держав?
   4. Складіть схему джерел права в грецьких містах-полісах, в державах кочових народів та слов’янських племен.
   5. Розкрийте і випишіть у зошит правовий зміст поняття “військова демократія”, порівняйте його з поняттям грецької демократії.

1.5. ЗАВДАННЯ ДЛЯ ПЕРЕВІРКИ ЗНАНЬ

   1. Які з відомих Вам джерел дають свідчення про характер суспільного устрою в народів, що мешкали на терені України в стародавні часи?
   2. Дайте характеристику головних рис державної організації грецького міста-поліса Пантикапея.
   3. Розкрийте особливості державного устрою грецьких полісів.
   4. Вкажіть на специфічні риси державного устрою скіфів, сарматів, гунів.
   5. Які державні утворення виникли у зв’язку з великим переселенням народів?
   6. Що писали античні автори про слов’ян?
   7. У чому полягала специфіка організації суспільства в антів?

1.6. ДЖЕРЕЛА І ЛІТЕРАТУРА

а) джерела

   Витоки: Від найдавніших часів до I пол. IX ст.(Історія України в прозових творах і документах). К., Україна, 1995.
   Геродот. История. — М., 1961.
   Геродот з Галікарнасу. Скіфія: Найдавніший опис України з V століття перед Христом. — Київ, Довіра, 1992.

б) література

   Брайчевський М. Скіфи. Конспект історії України. Нова концепція. // Старожитності. — 1991. — Ч. 4.
   Брайчевський М. Антське царство. Конспект історії України. Нова концепція // Старожитності. — 1991 — Ч. 5.
   Василенко Г. К. Руси. — К., 1990.
   Гайдукевич В. Ф. Боспорское царство. М. — Л., 1949.
   Ганусенко І. М. Київська Русь і Північне Причорномор’я // Укр. істор. журнал. — 1961. — № 6.
   Кадєєв В. І. Про державний лад Херсонеса в перших століттях н. е. // Укр. істор. журн. — 1971. — № 9.
   Пархоменко М. Початок історично-державного життя на Україні. — К., 1925.
   Ребіндер Б. Влесова книга: життя та релігія слов’ян. К., 1993.
   Смирнов А. П. Скифы. — М., 1966.

Всі опубліковані на сайті матеріали належать їх авторам. Матеріали розміщено виключно для ознайомлення. Копіювання та використання інформації суворо заборонено.

 
< Попередня   Наступна >

Замовити реферат, курсову або дипломну роботу

bottom_left
bottom_right
Studentam.net.ua © 2008-2024