top_left_1

Studentam.net.ua

Курсові та дипломні роботи
top_right_1
top_left_2
Головна arrow Правознавство arrow Конституційна юстиція arrow 3. Апарат Конституційного Суду України
top_right_2
top_left_3
top_right_3
3. Апарат Конституційного Суду України

3. Апарат Конституційного Суду України

   Діяльність Конституційного Суду забезпечує його апарат.
   Апарат Конституційного Суду України складається з:
Секретаріату Конституційного Суду України;
Служби Голови Конституційного Суду України і заступників Голови Конституційного Суду України;
Служби кожного з суддів Конституційного Суду України;
інших підрозділів.
   Секретаріат Конституційного Суду України, відповідно до статті 32 Закону, здійснює організаційне, науково-експертне, інформаційно-довідкове та інше забезпечення діяльності Конституційного Суду України.
   Діяльність Секретаріату регулюється Законом України “Про Конституційний Суд України”, Регламентом Конституційного Суду України, а також Положенням про Секретаріат Конституційного Суду України, що затверджується на засіданні Суду.
   Основними функціями секретаріату є:
— організаційне, науково-експертне, інформаційно-довідкове та документальне забезпечення підготовки справ, інших питань до розгляду постійними та тимчасовими комісіями, колегіями суддів, а також на засіданнях Конституційного Суду України;
— виконання доручень Голови, його заступників, суддів Конституційного Суду України щодо організації підготовки справ до розгляду, здійснення контролю за своєчасним надходженням відповідної інформації, матеріалів, інше сприяння суддям Конституційного Суду України у виконанні їх повноважень;
— попереднє вивчення клопотань до Конституційного Суду України та підготовка повідомлень і пропозицій по них відповідно до вимог Регламенту;
— підготовка висновків, аналітичних, довідкових та інших матеріалів за клопотаннями до Суду;
— організаційне забезпечення пленарних засідань Конституційного Суду України, його колегій, комісій та нарад суддів;
— підготовка необхідних матеріалів, пов'язаних з висвітленням у пресі, на телебаченні та по радіо діяльності Конституційного Суду України;
— оформлення, розсилка та публікація рішень і висновків Суду та окремих думок суддів;
— узагальнення та аналіз вітчизняного і зарубіжного конституційного законодавства, конституційної практики і контролю;
— організація прийому в Конституційному Суді України делегацій, державних і політичних діячів та дипломатичних представників іноземних держав, представників міжнародних організацій;
— підготовка пропозицій щодо обсягів фінансування Конституційного Суду України та інших необхідних матеріалів для подання Головою проекту відповідного кошторису для розгляду Судом;
— забезпечення ведення діловодства, а також дотримання режиму таємності;
— організація роботи з впровадження в практику діяльності Конституційного Суду України та структурних підрозділів Секретаріату комп'ютеризованих інформаційних технологій, сучасної організаційної техніки, наукової організації праці;
— виконання інших функцій із забезпечення діяльності Конституційного Суду України, визначених Регламентом, рішеннями Суду та дорученнями його Голови.
   Положенням про Секретаріат Конституційного Суду України визначено наступну його структуру:
Служба документального забезпечення.
Управління правової експертизи.
- Прес-служба Конституційного Суду України.
Відділ зовнішніх зв'язків.
Відділ кадрів.
Відділ забезпечення засідань Колегій суддів та Конституційного Суду України.
Відділ бухгалтерського обліку та звітності.
Перший сектор.
Бібліотека Конституційного Суду України.
Архів Конституційного Суду України.
Редакційний відділ.
Господарське управління.
   Провідним підрозділом Секретаріату є управління правової експертизи, до складу якого входять відділ попереднього вивчення конституційних подань і звернень, відділ правової експертизи конституційних подань і звернень, відділ науково-порівняльних досліджень правових систем, відділ обліку та систематизації законодавства.
   Завдання, функції і порядок організації роботи структурних підрозділів Секретаріату визначаються положеннями про них, що затверджуються керівником Секретаріату, якому ці повноваження делегуються Конституційним Судом України.
   Загальне керівництво та організацію роботи Секретаріату здійснює Голова Конституційного Суду України, а безпосереднє керівництво — керівник Секретаріату.
   Керівник Секретаріату Конституційного Суду України призначається Конституційним Судом України за поданням Голови Конституційного Суду України з числа громадян, які мають право на зайняття посади професійного судді.
   Керівник Секретаріату Конституційного Суду України не може належати до політичних партій, мати представницький мандат, брати участь у будь-якій політичній діяльності, обіймати будь-які інші оплачувані посади, виконувати іншу оплачувану роботу, крім наукової, викладацької та творчої. Положенням про Секретаріат Конституційного Суду України визначено повноваження керівника Секретаріату, який:
— безпосередньо керує Секретаріатом, забезпечує організованість у роботі його структурних підрозділів, їх взаємодію, несе персональну відповідальність за виконання поставлених перед Секретаріатом завдань;
— координує здійснення структурними підрозділами Секретаріату організаційних заходів для підготовки та проведення засідань Конституційного Суду України, виконання інших завдань;
— організує спільну роботу при підготовці матеріалів з питань, що належать до відання кількох структурних підрозділів;
— доповідає Голові, заступникам Голови Конституційного Суду України про виконання службових доручень, вносить на розгляд пропозиції з питань, що стосуються роботи Секретаріату, контролює реалізацію прийнятих керівництвом Суду рішень;
— вносить на розгляд Голови Конституційного Суду України пропозиції щодо структури і штатів Секретаріату, висловлює свою думку щодо призначення на посади, переведення на інші посади та звільнення з посад заступників керівника Секретаріату, завідуючих відділами, інших працівників;
— бере участь у засіданнях Конституційного Суду України, його постійних комісій при вирішенні організаційних, фінансових, кадрових та інших питань діяльності Конституційного Суду та Секретаріату;
— здійснює кадрове забезпечення діяльності Секретаріату, в установленому порядку призначає на посади та звільняє з посад працівників відповідних категорій Секретаріату, застосовує до них заохочення та накладає дисциплінарні стягнення, встановлені законодавством про працю та державну службу;
— організує розробку відповідних службових інструкцій для працівників Секретаріату, затверджує їх і контролює виконання;
— проводить або організує проведення службових нарад, зборів працівників структурних підрозділів;
— розглядає і вирішує пропозиції, внесені керівниками, іншими працівниками структурних підрозділів Секретаріату, за необхідності доповідає про них керівництву Конституційного Суду України;
— організує роботу з підвищення кваліфікації працівників Секретаріату;
— здійснює інші повноваження щодо організації роботи Секретаріату із забезпечення діяльності Конституційного Суду України, визначені його Регламентом та наданими йому рішеннями Конституційного Суду України і Головою Конституційного Суду України;
— затверджує зразки та описи печаток (без зображення Державного Герба України) і штампів Секретаріату, забезпечує загальний контроль за їх зберіганням та належним використанням.
   Служби Голови Конституційного Суду України, його заступників, а також Служби кожного з суддів Конституційного Суду України мають своїм завданням інформаційно-аналітичне та інше забезпечення діяльності відповідних суддів. Вони складаються з наукових консультантів і помічників кожного з суддів Конституційного Суду. Суддя Конституційного Суду України самостійно обирає свого наукового консультанта і помічника. Останні не можуть бути призначені або звільнені без згоди судді. Науковий консультант і помічник виконують доручення судді Конституційного Суду України зі справ конституційного провадження.
   Інші підрозділи апарату Конституційного Суду України
  
Матеріали діяльності Конституційного Суду України зберігаються в Архіві Конституційного Суду України.
   Матеріали справ, щодо яких Конституційним Судом України прийнято рішення або дано висновок, зберігаються в Архіві Конституційного Суду України сто років.
   Оригінали рішень та висновків Конституційного Суду України зберігаються в Архіві Конституційного Суду України безстроково.
   Інші матеріали щодо діяльності Конституційного Суду України зберігаються в Архіві Конституційного Суду України на загальних підставах, визначених законодавством України.
   Положення про Архів Конституційного Суду України затверджується Конституційним Судом України.
   Для забезпечення Конституційного Суду України нормативно-правовими актами, науковою та іншою спеціальною літературою утворюється Бібліотека Конституційного Суду України.
   Положення про Бібліотеку Конституційного Суду України затверджується Конституційним Судом України.
   Друкованим органом Конституційного Суду України є "Вісник Конституційного Суду України".
   При Конституційному Суді України утворюється Науково-консультативна рада. Її склад, повноваження і порядок діяльності визначається Конституційним Судом України.
   Керівник та інші посадові особи Секретаріату Конституційного Суду України є державними службовцями. Їх права, обов’язки, відповідальність, а також умови проходження ними служби визначаються законодавством про державну службу, а також законодавством про працю.

Питання для самоконтролю:
1. Назвіть основні принципи діяльності Конституційного Суду України.
2. Який склад конституційного суду в зарубіжних країнах і в Україні?
3. Які Ви знаєте способи формування конституційного суду?
4. Назвіть вимоги до кандидатів на посаду судді Конституційного Суду України.
5. Яка причина відсутності в Україні Конституційного Суду до 1996 року?
6. Які існують моделі структури конституційних судів?
7. Які завдання колегій Конституційного Суду України?
8. Які питання Конституційний Суд України розглядає на своїх пленарних засіданнях?
9. Для чого проводяться засідання Конституційного Суду України?
10. Які функції Голови та заступників Голови Конституційного Суду України?
11. Охарактеризуйте порядок проведення виборів Голови та заступників Голови Конституційного Суду України.
12. Що включає в себе апарат Конституційного Суду України?
13. Розкрийте функції та структуру Секретаріату Конституційного Суду України.
14. З якою метою створюються постійні і тимчасові комісії Конституційного Суду України?

Рекомендовані джерела:
Законодавство:
1. Конституція України, прийнята 28 червня 1996р. – К., УПФ, 1996.
2. Закон України "Про Конституційний Суд України" від 16 жовтня 1996 р. // Відомості Верховної Ради України. - 1996. - № 49. - Ст. 272.
3. Закон України “Про внесення змін до статті 17 Закону України “Про Конституційний Суд України" від 3 серпня 2006 року // Відомості Верховної Ради України. – 2006. - № 42. - Ст. 383.
4. Постанова Верховної Ради України “Про порядок складення у Верховній Раді України присяги суддею Конституційного Суду України” від 14 грудня 2005 р. (із змінами, внесеними згідно із Законом від 03.08.2006) // Відомості Верховної Ради України. – 2006. - № 4. - Ст.70.
5. Регламент Конституційного Суду України, затверджений рішенням Конституційного Суду України 5 березня 1997 року.

Література:
1. Домбровський І. Конституційний Суд України: початок нової каденції // Вісник Конституційного Суду України. – 2006. - № 5-6. – С. 45-53.
2. Дубровський В. Організаційна структура секретаріату Конституційного Суду України // Вісник Конституційного Суду України. – 2000. - № 2. – С. 66-69.
3. Козюбра М. Принцип верховенства права і конституційна юрисдикція // Вісник Конституційного Суду України. – 2000. - № 4. – С. 24-33.
4. Прилуцький В. Присяга судді: стара категорія – новий правовий зміст // Право України. – 2001. - № 6. – С. 102-105.
5. Скомороха В. Окремі питання поділу влади і юрисдикція Конституційного Суду України // Право України. – 1998. - № 5. – С. 8.

Всі опубліковані на сайті матеріали належать їх авторам. Матеріали розміщено виключно для ознайомлення. Копіювання та використання інформації суворо заборонено.

 
< Попередня   Наступна >

Замовити реферат, курсову або дипломну роботу

bottom_left
bottom_right
Studentam.net.ua © 2008-2022