top_left_1

Studentam.net.ua

Курсові та дипломні роботи
top_right_1
top_left_2
Головна arrow Правознавство arrow Конституційна юстиція arrow 2. Організація діяльності Конституційного Суду України
top_right_2
top_left_3
top_right_3
2. Організація діяльності Конституційного Суду України

2. Організація діяльності Конституційного Суду України

   В літературі виділяють дві складових організації Конституційного Суду:
   1) організаційно-правові форми діяльності Суду.
   2) судову адміністрацію, представлену Головою Конституційного Суду, його заступниками, а також апаратом Суду.
   Організаційно-правові форми діяльності Конституційного Суду є похідними від його структури. Існує три основні моделі структури конституційних судів:
   1) конституційний суд розглядає усі справи у повному складі як єдина колегія (Австрія, Болгарія, Італія);
   2) конституційний суд складається з спеціальних структурних підрозділів (палат, секцій, сенатів, колегій тощо) і розглядає справи, віднесені до його компетенції, як у повному складі, так і у складі і згаданих структурних утворень (Іспанія, Польща, Російська Федерація, Угорщина, ФРН). При цьому діє правило про єдність правової позиції конституційного суду, що передбачає неможливість існування одночасно двох чи кількох рішень (суду у повному складі чи його підрозділів), які суперечать один одному.
   3) змішана модель – колегії створюються, але лише як допоміжні органи. Повноваження щодо розгляду і вирішення справ, віднесених до компетенції конституційного суду, останній здійснює у повному складі. Такий спосіб організації діяльності органу конституційної юрисдикції закріплений в українському законодавстві.
   Відповідно до статті 47 Закону, у складі Конституційного Суду України утворюються колегії суддів для розгляду питань щодо відкриття провадження у справах за конституційними поданнями та колегії суддів для розгляду питань щодо відкриття провадження у справах за конституційними зверненнями. Отже, колегії Конституційного Суду України не наділені повноваженнями щодо вирішення справ, віднесених до виключної компетенції Конституційного Суду. Їх завдання полягає у визначенні лише можливості розгляду звернення чи подання, які надійшли до Конституційного Суду. Відповідно колегії приймають процесуальні ухвали про відкриття провадження у справі в Конституційному Суді України або про відмову у такому провадженні.
   Сьогодні у Конституційному Суді України утворено і діють три колегії, які відповідно іменуються перша, друга і третя колегія суддів.
   Рішення про утворення колегій суддів Конституційного Суду України, затвердження складу та призначення секретарів колегій суддів приймається на засіданні Конституційного Суду України протягом першого місяця кожного календарного року. Секретар Колегії суддів призначається із числа суддів, які входять до складу Колегії, та очолює її.
   Як вже згадувалося вище, усі справи, віднесені до виключної компетенції Конституційного Суду України останній розглядає і вирішує у своєму повному складі. Організаційно-правовими формами діяльності Конституційного Суду України є його засідання і пленарні засідання.
   Конституційний Суд України на своїх пленарних засіданнях:
- приймає рішення та дає висновки у справах за конституційними поданнями та конституційними зверненнями;
- затверджує положення про постійні комісії;
- приймає рішення про утворення тимчасових комісій, затверджує їх персональний склад та призначає голів цих комісій.
   Пленарне засідання Конституційного Суду України є повноважним, якщо на ньому присутні не менш як дванадцять суддів Конституційного Суду України.
  
Рішення, висновок Конституційного Суду України вважаються прийнятими, якщо за них проголосувало не менше десяти суддів Конституційного Суду України (параграф 6 Регламенту).
   Конституційний Суд України на своїх засіданнях:
- затверджує Регламент Конституційного Суду України, вносить зміни та доповнення до нього;
- затверджує Положення про Секретаріат, Архів, Бібліотеку та інші самостійні структурні підрозділи Конституційного Суду України, вносить зміни та доповнення до них;
- призначає за поданням Голови Конституційного Суду України керівника Секретаріату Конституційного Суду України та приймає рішення про звільнення його з посади;
- приймає рішення про утворення постійних комісій, затверджує їх персональній склад;
- розглядає пропозиції щодо обсягу фінансування Конституційного Суду України, затверджує проект кошторису на кожний фінансовий рік;
- затверджує структуру і штатний розпис Конституційного Суду України;
- заслуховує щоквартально інформацію Голови Конституційного Суду України про використання бюджетних асигнувань;
- приймає рішення про дострокове звільнення з посади Голови Конституційного Суду України та заступників Голови;
- приймає рішення про звільнення з посади судді Конституційного Суду України у випадках, передбачених пунктами 1- 3, 6 - 9 статті 23 Закону України "Про Конституційний Суд України";
- заслуховує щоквартально звіти керівника Секретаріату Конституційного Суду України та керуючого справами Конституційного Суду України;
- приймає у разі необхідності рішення про невідкладність відкриття конституційного провадження за конституційним поданням у конкретній справі;
- приймає рішення щодо персонального складу делегацій Конституційного Суду України та їх керівників;
- дає згоду на призначення заступників керівника Секретаріату Конституційного Суду України, керівників самостійних структурних підрозділів та їх заступників, керівників інших структурних підрозділів;
- вирішує інші питання, що не є предметом розгляду пленарного засідання.
   Засідання Конституційного Суду України є повноважним за наявності на ньому не менш як одинадцяти суддів Конституційного Суду України.
   Рішення Конституційного Суду України вважається прийнятим, якщо за нього проголосувало більше половини суддів Конституційного Суду України, які брали участь у засіданні, крім випадків, передбачених Законом України "Про Конституційний Суд України" та Регламентом (параграф 7 Регламенту).
   Допоміжними робочими органами з питань організації внутрішньої діяльності Конституційного Суду України є його постійні комісії.
   Постійні комісії Конституційного Суду України утворюються ним на своєму засіданні з числа суддів Конституційного Суду України.
   Конституційний Суд України шляхом відкритого голосування утворює на своєму засіданні такі постійні комісії:
   1) Комісія з питань регламенту та етики;
   2) Комісія з питань бюджету та кадрів;
   3) Комісія з питань наукового та інформаційного забезпечення;
   4) Комісія з міжнародних зв'язків. У разі необхідності може бути утворено інші постійні комісії, ліквідовано або реорганізовано раніше створені, змінено їх кількісний та персональний склад.
   Кількісний склад постійних комісій визначається Конституційним Судом України. Кандидатури для обрання до складу постійних комісій Конституційного Суду України висуваються суддями Конституційного Суду України з урахуванням побажань суддів. Спірні питання членства в постійних комісіях вирішуються Конституційним Судом України.
   Постійні комісії Конституційного Суду України діють як допоміжні робочі органи з питань організації його внутрішньої діяльності.
   Голови постійних комісій призначаються Головою Конституційного Суду України із складу постійної комісії і ведуть їх засідання. Голови постійних комісій щорічно звітують про роботу комісії на засіданні Конституційного Суду України. Головами постійних комісій не можуть бути Голова Конституційного Суду України та його заступники.
   Комісія є повноважною за умови присутності на її засіданні більше половини її членів. З питань, що обговорюються, постійна комісія приймає рішення.
   Тимчасові комісії Конституційного Суду України можуть утворюватися на його пленарних засіданнях для додаткового дослідження питань, пов'язаних з конституційним провадженням у справі.
   Тимчасова комісія утворюється ухвалою Конституційного Суду України за пропозицією судді-доповідача, суддів Конституційного Суду України з числа фахівців відповідних галузей права. В ухвалі встановлюється строк для підготовки висновку тимчасовою комісією.
   Конституційний Суд України передає тимчасовій комісії матеріали справи для ознайомлення та надає на її запит додаткові матеріали, необхідні для давання висновку.
   Висновок тимчасової комісії Конституційного Суду України повинен містити відомості про членів тимчасової комісії, їх фах, місце роботи, вчений ступінь та наукове звання, а також про справу, з якої дається висновок, зміст висновку, дату давання висновку, підписи членів комісії. Якщо член тимчасової комісії не погоджується з висновком у цілому або з окремими його положеннями, він подає окремий висновок або ж викладає свою думку з окремих питань.
   Якщо Конституційний Суд України вважає положення, викладені у висновку тимчасової комісії, недостатніми для повного з'ясування обставин справи або за наявності суперечностей у висновку, Конституційний Суд України постановляє ухвалу про проведення додаткових досліджень тим же складом тимчасової комісії або утворює тимчасову комісію в іншому складі.
   Висновки тимчасових комісій за будь-яких обставин додаються до матеріалів справи і оцінюються на пленарному засіданні Конституційного Суду України.
   Голова Конституційного Суду України
  
Очолює Конституційний Суд України його Голова. Порядок його обрання і повноваження визначаються Законом “Про Конституційний Суд України” і Регламентом Суду.
   Голова Конституційного Суду України обирається на спеціальному пленарному засіданні Конституційного Суду України зі складу суддів Конституційного Суду України лише на один трирічний строк таємним голосуванням шляхом подання бюлетенів з будь-яким числом кандидатур, запропонованих суддями Конституційного Суду України.
   Головою Конституційного Суду України вважається обраний кандидат, за якого проголосувало більше половини конституційного складу суддів (не менше десяти суддів) Конституційного Суду України.
   У разі якщо запропоновано більше двох кандидатів на посаду Голови Конституційного Суду України і жодного з кандидатів не було обрано, проводиться повторне голосування щодо двох кандидатів, які отримали більшість голосів.
   У разі якщо запропоновано не більше двох кандидатів на посаду Голови Конституційного Суду України і жодного з кандидатів не було обрано або Голову Конституційного Суду України не було обрано при повторному голосуванні, проводяться нові вибори з висуванням інших кандидатур на посаду Голови Конституційного Суду України.
   Організація та проведення виборів Голови Конституційного Суду України забезпечуються спеціальною комісію, яку Конституційний Суд України обирає з числа суддів Конституційного Суду України.
   Чинна модель обрання Голови Конституційного Суду України зменшує ймовірність його політизації і забезпечує незалежність органу конституційної юстиції. Аналогічно обираються голови конституційних судів в Болгарії, Угорщині, Італії, Туреччині. Разом з цим в низці країн рішення про призначення (обрання) очільника органу конституційної юрисдикції приймається іншими органами державної влади: президентом, монархом, парламентом. Так, Голова Конституційного Суду Австрії призначається Президентом Республіки (за поданням уряду), Конституційної Ради Франції – Президентом Республіки, Конституційної Ради Іспанії – монархом (за кандидатурою, яку подає сама Рада), Федерального Конституційного Суду ФРН - почергово Бундестагом і Бундесратом.
   У зарубіжних країнах голова конституційного суду призначається або, як і в Україні, на визначений час (в Португалії – на 2 роки, в Італії, Іспанії – на 3 роки, в Туреччині - на 4 роки), або на весь термін виконання ним своїх повноважень як судді. Останній спосіб застосовується в тих країнах, де голова конституційного суду призначається зовнішнім органом.
   Повноваження Голови Конституційного Суду України припиняються достроково у разі:
• припинення ним повноважень як судді Конституційного Суду (за підставами, передбаченими статтею 23 Закону);
• звільнення з посади за власною заявою (стаття 24 Закону). В цьому випадку рішення про дострокове звільнення приймається Конституційним Судом України. Рішення вважається прийнятим, якщо за нього проголосувало більше половини конституційного складу суддів Конституційного Суду України. Звільнення з посади Голови Конституційного Суду України не позбавляє його повноважень судді Конституційного Суду України.
   Голова Конституційного Суду України очолює Конституційний Суд України та організовує його діяльність.
   До повноважень Голови Конституційного Суду України належить:
• організація роботи колегій суддів Конституційного Суду України, комісій та Секретаріату Конституційного Суду України;
• скликання і проведення засідань, пленарних засідань Конституційного Суду України;
• розпорядження бюджетними коштами на утримання і забезпечення діяльності Конституційного Суду України відповідно до кошторису, затвердженого Конституційним Судом України;
• здійснення інших повноважень, передбачених Законом і актами Конституційного Суду України, що регламентують організацію його внутрішньої роботи (Стаття 20 Закону).
   Голова Конституційного Суду України, крім повноважень, визначених Законом України "Про Конституційний Суд України", здійснює повноваження передбачені параграфом 2 Регламенту, а саме:
- подає на затвердження Конституційного Суду України проект кошторису витрат на кожний наступний рік;
- подає на затвердження Конституційного Суду України план роботи Конституційного Суду України на кожний квартал року;
- скликає чергові, а також з власної ініціативи або на вимогу не менше трьох суддів Конституційного Суду України позачергові засідання Конституційного Суду України з організаційних та інших питань діяльності Конституційного Суду України;
- видає розпорядження;
- призначає на посади радників та помічників Голови Конституційного Суду України, наукових консультантів та помічників суддів Конституційного Суду України за їх пропозицією, заступників керівника Секретаріату Конституційного Суду України, керівників самостійних структурних підрозділів Секретаріату Конституційного Суду України та їх заступників, керівників інших структурних підрозділів, кандидатури яких на посади погоджуються на засіданні Конституційного Суду України, та їх заступників;
- присвоює ранги державного службовця працівникам Секретаріату Конституційного Суду України;
- застосовує до працівників Секретаріату Конституційного Суду України заходи заохочення та дисциплінарного стягнення;
- звітує протягом січня кожного року на пленарному засіданні Конституційного Суду України про діяльність Конституційного Суду України, а також щоквартально інформує суддів Конституційного Суду України про свою діяльність на засіданні Конституційного Суду України;
- представляє Конституційний Суд України у відносинах з органами державної влади України та органами інших держав і міжнародних організацій;
- виступає від імені Конституційного Суду України з офіційними заявами.
   Правовою формою реалізації Головою Конституційного Суду України своїх повноважень є видання ним розпоряджень.
   Заступники Голови Конституційного Суду України
  
Голова Конституційного Суду України має двох заступників Голови Конституційного Суду України.
   Заступники Голови Конституційного Суду України виконують за дорученням Голови Конституційного Суду України окремі його повноваження. У разі відсутності Голови Конституційного Суду України або неможливості здійснення ним своїх повноважень його обов'язки виконує заступник, який є старшим за віком. У разі відсутності обох заступників обов'язки Голови Конституційного Суду України виконує найстарший за віком суддя Конституційного Суду України.
   Заступники Голови Конституційного Суду України обираються за пропозицією останнього лише на один трирічний строк таємним голосуванням шляхом подання бюлетенів у тому ж порядку, що й Голова Конституційного Суду України. Аналогічними є і підстави припинення повноважень заступників Голови Конституційного Суду України.

Всі опубліковані на сайті матеріали належать їх авторам. Матеріали розміщено виключно для ознайомлення. Копіювання та використання інформації суворо заборонено.

 
< Попередня   Наступна >

Замовити реферат, курсову або дипломну роботу

bottom_left
bottom_right
Studentam.net.ua © 2008-2024