top_left_1

Studentam.net.ua

Курсові та дипломні роботи
top_right_1
top_left_2
Головна arrow Правознавство arrow Право соціального забезпечення arrow 2. Джерела права соціального забезпечення
top_right_2
top_left_3
top_right_3
2. Джерела права соціального забезпечення

2. Джерела права соціального забезпечення

   Розглядаючи шляхи розвитку системи соціального законодавства в Україні з моменту проголошення її незалежності та звертаючись до сучасного стану в галузі законодавчого забезпечення соціальної сфери, слід відзначити, що за цей час так і не було створено системи, тобто єдиної і внутрішньо несуперечливої юридичної структури, законодавчих актів, які регулюють соціальний захист громадян.
   Певним чином це пояснюється специфікою самої системи соціального захисту, яка має доволі складну структуру, елементами якої є пенсійне забезпечення, соціальна допомога, соціальне страхування. Тому складність об’єкта правового регулювання та різноманітність соціальних проблем породжують певні ускладнення в коригуванні правових норм. Внаслідок цього виникають розбіжності в різних законах з одного і того ж питання, що ускладнює можливість їх безпосереднього застосування. Тому практично жодна спроба кодифікації існуючих юридичних актів у сфері соціального законодавства не реалізована.
   У Концепції соціального забезпечення населення України закладено основи правової й нормативної баз соціального забезпечення, вироблено механізми забезпечення дотримання соціальних гарантій. Але Концепція перебуває в стадії початкової реалізації.
   Наполягаючи на недосконалості законодавчого забезпечення права на соціальний захист, не маємо на увазі недостатню кількість законів. Навпаки, існує занадто багато законів та підзаконних нормативно-правових актів, які нерідко суперечать один одному. Політика держави з питань соціального захисту формується, в першу чергу, на законодавчому рівні. За роки незалежності України прийнято значну кількість законів України, указів Президента та інших нормативно-правових актів із питань соціального захисту населення України. На сьогодні правовий простір у цій сфері регулюється більше ніж двомастами нормативно-правовими актами [6, с. 357], серед яких Закони України “Про основи соціальної захищеності інвалідів в Україні” від 21 березня 1991 р., “Про загальнообов’язкове державне пенсійне страхування” від 9 липня 2003 р., “Про статус та соціальний захист громадян, які постраждали внаслідок Чорнобильської катастрофи” від 19 грудня 1991 року, “Про пенсійне забезпечення військовослужбовців та осіб начальницького і рядового складу органів внутрішніх справ” від 9 квітня 1992 р., “Про державну допомогу сім’ям з дітьми” від 22 березня 2001 р., “Про статус ветеранів війни, гарантії їх соціального захисту” від 22 жовтня 1993 р., “Про державні соціальні стандарти та державні соціальні гарантії” від 5 жовтня 2000 р., “Про державну соціальну допомогу малозабезпеченим сім’ям” від 1 червня 2000 р. і т. ін.
   Саме з метою забезпечення соціальної політики й закладення основи соціального захисту і соціальних гарантій для населення України, Верховна Рада в липні 1991 року прийняла Закони “Про мінімальний споживчий бюджет” та “Про індексацію грошових доходів населення”. У першому визначено поняття мінімального споживчого бюджету. Закон “Про індексацію грошових доходів населення” визначає механізм підвищення грошових доходів населення, що дає можливість відшкодувати громадянам подорожчання товарів. Але дія цього Закону була зупинена Декретом Кабінету Міністрів України у грудні 1992 року.
   Таким чином, мінімальні соціальні гарантії залишалися без законодавчого регулювання до 1994 року, коли Верховна Рада України прийняла Закон “Про внесення змін і доповнень до Законів Української РСР “Про мінімальний споживчий бюджет” та “Про індексацію грошових доходів населення”.
   Цими законами було встановлено, що в період спаду економіки та виробництва замість мінімального споживчого бюджету встановлювався новий соціальний норматив — величина вартості межі малозабезпеченості. Цей норматив був встановлений як виняток. Проте лише у жовтні 1995 року була затверджена величина вартості межі малозабезпеченості, яка так і не стала базою для визначення мінімальної зарплати та пенсії [9, с. 190—194].
   Джерела права соціального забезпечення розрізняються за своєю юридичною чинністю залежно від положення нормотворчого органу в механізмі держави. Але один і той самий орган державної влади може приймати різні нормативні акти. Тому краще проводити класифікацію актів за правовими особливостями. За цією ознакою всі нормативні акти поділяються на закони та підзаконні акти.
   Основним нормативно-правовим актом, що встановлює право громадян на соціальний захист, є Конституція України. У ній записано, що громадяни мають право на соціальний захист, який включає право на забезпечення їх у разі повної, часткової або тимчасової втрати працездатності, втрати годувальника, безробіття з незалежних від них обставин, а також у старості та в інших випадках, передбачених законом.
   Серед нормативних актів соціального забезпечення важливе місце належить “Основам законодавства України про загальнообов’язкове державне соціальне страхування” від 14 січня 1998 р., де сформульовані основні принципи, форми і види соціального страхування працівників і членів їх, сімей.
   У регулюванні пенсійних відносин важливу роль відіграє Закон України “Про загальнообов’язкове державне пенсійне страхування” від 9 липня 2003 р. Закон гарантує усім застрахованим особам право на матеріальне забезпечення за рахунок коштів Пенсійного та Накопичувального фондів шляхом надання пенсій.
   У сфері пенсійного забезпечення діють також і інші закони — “Про пенсійне забезпечення військовослужбовців та осіб начальницького і рядового складу органів внутрішніх справ” від 9 квітня 1992 р., “Про пенсії за особливі заслуги перед Україною” від 1 червня 2000 р.
   Соціальний захист громадян, які постраждали внаслідок аварії на ЧАЕС, регулюється Законом України “Про статус і соціальний захист громадян, які постраждали внаслідок Чорнобильської катастрофи” від 19 грудня 1991 року.
   Відносини у сфері соціального страхування регулюються Законами України “Про загальнообов’язкове державне соціальне страхування у зв’язку з тимчасовою втратою працездатності та витратами, зумовленими народженням та похованням” від 18 січня 2001 року, “Про загальнообов’язкове державне соціальне страхування на випадок безробіття від 2 березня 2000 року”, “Про загальнообов’язкове державне соціальне страхування від нещасного випадку на виробництві та професійного захворювання, які спричинили втрату працездатності” від 23 вересня 1999 року.
   Також джерелами права соціального забезпечення є Закони України “Про статус ветеранів війни, гарантії їх соціального захисту” від 22 грудня 1995 р., “Про державні виплати сім’ям з дітьми” від 21 листопада 1992 р., “Про державну соціальну допомогу малозабезпеченим сім’ям” від 1 червня 2000 р.
   До підзаконних актів, що регулюють пенсійні й інші відносини з пенсійного забезпечення, належать постанови Кабінету Міністрів України. Це акти про періодичну зміну й встановлення нових розмірів пенсій, про затвердження Списків № 1 і № 2 виробництв, робіт, професій, посад і показників, що надають право на пенсію за віком на пільгових умовах (Людина і праця // Інформаційний бюлетень Мінпраці та соціальної політики України. — 1994. — № 6).
   Джерелами права соціального забезпечення є міжнародні договори та угоди. Україна ратифікувала низку угод у галузі соціального забезпечення в рамках СНД. Серед них Угоди “Про гарантії прав громадян держав—учасниць СНД у галузі пенсійного забезпечення” від 13 березня 1992 р., “Про взаємне визнання пільг і гарантій для учасників та інвалідів Великої Вітчизняної війни, учасників бойових дій на території інших держав і сімей загиблих військовослужбовців” від 15 квітня 1994 р.
   Право на соціальний захист та соціальне забезпечення визнані світовим співтовариством, що закріплено у міжнародних правових актах: Загальній декларації прав людини (1948 р.), Міжнародному пакті про економічні, соціальні та культурні права (1966 р.), Європейській соціальній хартії (1961 р.), Європейській хартії про основні соціальні права трудящих (1989 р.) [11, с. 201—205]. Соціальні нормативи та принципи закріплені в Конвенціях Міжнародної організації праці. Питання соціального забезпечення регулюються 48-ю, 102-ю та 157-ю Конвенціями МОП. На жаль, вказані Конвенції не ратифіковані Україною, тому вони не мають обов’язкової сили для нашої країни.

Література до теми

1. Андреев В. С. Право социального обеспечения в СССР. — М., 1987.
2. Зайкин А. Д. Правоотношения по социальному обеспечению. — М., 1974.
3. Мачульская Е. Е. Право социального обеспечения. — М., 1997.
4. Сирота І. М. Право соціального забезпечення в Україні. — Х., 2001.
5. Сташків Б. Суб’єкти правовідносин у сфері соціального забезпечення // Право України. — 2003. — № 2. — С. 39—44.
6. Прилипко С. М. Систематизація законодавства про соціальний захист // Систематизація законодавства в Україні: проблеми теорії і практики. Матеріали міжнародної науково-практичної конференції. — К., 1999. — С. 357.
7. Сташків Б. Процедурні правовідносини у сфері соціального забезпечення: поняття, структура, види // Підприємництво, господарство, право. — 2003. — № 12. — С. 95—98.
8. Болотіна Л. Право людини на соціальне забезпечення: проблеми термінів і понять // Право України. — 2000. — № 4. — С. 35—39.
9. Приходько С. Г. Економіко-правовий аспект соціального захисту громадян / Зб. наук. праць “Правове регулювання економіки”. — 2000. — № 1. — С. 182—194.
10. Ярошенко І. С. Історичний розвиток інституту соціального захисту // Зб. наук. праць “Правове регулювання економіки”. — 2002 — № 3. — С. 230—238.
11. Ярошенко І. С. Становлення права соціального забезпечення в системі європейського права // Зб. наук. праць “Правове регулювання економіки”. — 2001. — № 2. — С. 199—206.

Всі опубліковані на сайті матеріали належать їх авторам. Матеріали розміщено виключно для ознайомлення. Копіювання та використання інформації суворо заборонено.

 
< Попередня   Наступна >

Замовити реферат, курсову або дипломну роботу

bottom_left
bottom_right
Studentam.net.ua © 2008-2024