top_left_1

Studentam.net.ua

Курсові та дипломні роботи
top_right_1
top_left_2
top_right_2
top_left_3
top_right_3
3. Основні функції інших органів юстиції

3. Основні функції інших органів юстиції

   До компетенції Головного управління юстиції Міністерства юстиції України в Автономній Республіці Крим, обласних, Київського та Севастопольського міських управлінь юстиції належать:
   1) узагальнення практики застосування законодавства, підготовка пропозицій щодо вдосконалення законодавства та подання їх до Міністерства юстиції України;
   2) здійснення в межах компетенції обліку та підтримання в контрольному стані актів законодавства відповідно до Єдиного класифікатора галузей законодавства України;
   3) здійснення інших функцій відповідно до законодавства.
   До компетенції районних, районних у містах, міських (міст обласного значення) управлінь юстиції належать:
   1) узагальнення практики застосування законодавства, підготовка пропозицій щодо вдосконалення законодавства та подання їх до Головного управління юстиції Міністерства юстиції України в Автономній Республіці Крим, обласних, Київського та Севастопольського міських управлінь юстиції;
   2 ) здійснення діяльності з юридичної допомоги, а саме: розвиток правової інформатизації населення, формування масового правового світогляду.
   Важливого значення набула законопроектна робота.
   У сфері державної реєстрації нормативно-правових актів органи юстиції:
   - здійснюють державну реєстрацію нормативно-правових актів центральних органів виконавчої влади, органів, нормативно-правові акти яких підлягають державній реєстрації, ведуть державний реєстр цих актів;
   - контролюють і координують здійснення державної реєстрації територіальними органами Міністерства юстиції України нормативно-правових актів міністерств і республіканських комітетів Автономної Республіки Крим, місцевих державних адміністрацій, їх управлінь, відділів та інших структурних підрозділів, органів місцевого самоврядування;
   - скасовують рішення про державну реєстрацію нормативно - правових актів;
   - узагальнюють стан виконання законодавства про державну реєстрацію нормативно-правових актів і подають відповідну інформацію Президентові України та Кабінету Міністрів України.
   У сфері систематизації законодавства та інформаційно-правової діяльності органи юстиції:
   - систематизують законодавство України, готують пропозиції щодо його кодифікації;
   - ведуть Єдиний класифікатор галузей законодавства України;
   - видають збірники актів законодавства, інформаційного бюлетеня «Офіційний вісник України», коментарі до законів і кодексів України, беруть участь у виданні журналів і газет загально - правового характеру;
   - здійснюють облік, зберігання та підтримання в контрольному стані актів законодавства;
   - опубліковують нормативно-правові акти органів державної влади, міжнародні договори України, згоду на обов'язковість яких надано Верховною Радою України.
   У сфері координації правової роботи з органами виконавчої влади органи юстиції:
   - здійснюють методичне керівництво, координацію правової роботи, перевірку стану цієї роботи, розроблення рекомендацій щодо її вдосконалення;
   - проводять правову експертизу нормативно-правових актів;
   - погоджують в установленому законодавством порядку призначення керівників юридичних служб центральних органів виконавчої влади, беруть участь у проведенні їх атестації, підвищенні кваліфікації працівників юридичних служб центральних органів виконавчої влади.
   У сфері державної реєстрації та легалізації об'єднань громадян органи юстиції:
   - легалізують всеукраїнські об'єднання громадян і їх спілок, реєструють політичні партії, міжнародні громадські організації, відділення, філії, представництва та інші структурні осередки громадських (неурядових) організацій іноземних держав в Україні;
   - реєструють всеукраїнські і міжнародні благодійні організації, всеукраїнські творчі спілки, торгово-промислові палати України, всеукраїнські професійні спілки і їх об'єднання;
   - реєструють символіку об'єднань громадян і благодійних організацій;
   У сфері державної реєстрації прав на нерухоме майно органи юстиції:
   - реєструють права на нерухоме майно, здійснюють контроль, координацію та нормативно-методичне забезпечення цієї діяльності;
   - ведуть відповідні державні реєстри.
   Організацію виконання функцій в сфері забезпечення виконання покарань має здійснювати Державний департамент з питань виконання покарань.
   Державний департамент з питань виконання покарань у сфері забезпечення виконання кримінальних покарань:
   1) бере участь у формуванні та здійсненні єдиної державної політики в сфері виконання кримінальних покарань;
   2) забезпечує виконання кримінальних покарань і здійснення контролю за виконанням вироків, постанов, ухвал суду;
   3) організовує роботу із забезпечення безпеки та правопорядку в органах і установах виконання покарань, проведення дізнання в. справах про злочини, вчинені в цих органах і установах, здійснення оперативно-розшукової діяльності;
   4) організовує застосування передбачених законом засобів виправлення та перевиховання засуджених; здійснює інші повноваження, що належать до його компетенції.
   До компетенції Міністерства юстиції України в сфері представництва інтересів держави Україна, Президента України, Кабінету Міністрів України в судах України та закордонних юрисдикційних органах належать:
   1) організація та безпосереднє представлення інтересів Президента України й Кабінету Міністрів України під час розгляду справ судами України;
   2) захист прав та інтересів держави Україна, Президента України й Кабінету Міністрів України в закордонних юрисдикційних органах, у тому числі за їхніми позовами (скаргами, зверненнями);
   3) координація діяльності заінтересованих органів і організацій, юридичних та фізичних осіб, яких залучають для захисту прав та інтересів держави Україна, Президента України й Кабінету Міністрів України в закордонних юрисдикційних органах;
   4) погодження пропозицій Міністерства закордонних справ України щодо шляхів забезпечення імунітету України в справах, порушених за позовами до неї в закордонних юрисдикційних органах, а також щодо визначення відповідального органу за захист прав та інтересів України в закордонних юрисдикційних органах, коли відповідальним органом не є Міністерство юстиції України;
   5) залучення юридичних радників, у тому числі іноземних, у випадках, коли відповідальним органом за здійснення захисту прав та інтересів України в закордонних юрисдикційних органах не є Міністерство юстиції України;
   6) узагальнення інформації про пред'явлення в закордонних юрисдикційних органах позовів до України та про хід розгляду в закордонних юрисдикційних органах позовів до України;
   7) підготовка разом із Міністерством закордонних справ України спільного висновку про наявність порушень міжнародного права в ухвалених судовими або арбітражними органами іноземної держави рішеннях проти України;
   8) участь у розробленні відповідних заходів до іноземної держави, її майна в разі тривалого порушення норм і принципів міжнародного права щодо України тощо.
   Організацію виконання функцій Міністерства юстиції України в сфері представництва інтересів держави в Європейському Суді з прав людини здійснює Уповноважений у справах дотримання Конвенції про захист прав і основних свобод людини.
   Положення про Уповноваженого в справах дотримання Конвенції про захист прав і основних свобод людини затверджує Кабінет Міністрів України.
   До компетенції органів юстиції в сфері діяльності нотаріату належать:
   - організація роботи нотаріату, забезпечення державного контролю за здійсненням нотаріальної діяльності;
   - прийняття рішень про відкриття, ліквідацію та організацію матеріально-технічного забезпечення державних нотаріальних контор і державних нотаріальних архівів, перевірка їх діяльності та її вдосконалення;
   - забезпечення контролю за законністю вчинення нотаріальних дій нотаріусами;
   - видання та анулювання свідоцтв про право на заняття нотаріальною діяльністю, організація реєстрації приватної нотаріальної діяльності;
   - затвердження зразків і описів спеціальних бланків нотаріальних документів, гербових печаток державних і приватних нотаріусів та встановлення порядку їх виготовлення й постачання;
   - організація контролю за використанням спеціальних бланків нотаріальних документів;
   - ведення відповідних державних реєстрів тощо.
   До компетенції органів юстиції України в сфері державних органів реєстрації актів цивільного стану належать:
   - забезпечення реєстрації актів цивільного стану;
   - безпосереднє керівництво та контроль за діяльністю державних органів реєстрації актів цивільного стану;
   - здійснення підготовки та засвідчення документів, оформлених державними органами реєстрації актів цивільного стану України для їх використання за кордоном;
   - забезпечення виготовлення бланків свідоцтв про реєстрацію актів цивільного стану та контроль за їх використанням;
   - матеріально-технічне забезпечення державних органів реєстрації актів цивільного стану.
   Одним із важливих напрямів діяльності органів юстиції є діяльність, спрямована на виконання рішень (вироків), постанов судових органів. При цьому органи юстиції організовують заходи щодо своєчасного, повного й неупередженого примусового виконання рішень судових органів.
   До компетенції органів юстиції в сфері примусового виконання рішень судів та інших органів (посадових осіб) належать:
   - організація своєчасного, повного й неупередженого примусового виконання рішень судів та інших органів (посадових осіб);
   - керівництво та контроль за діяльністю органів державної виконавчої служби;
   - фінансове та матеріально-технічне забезпечення органів державної виконавчої служби;
   - здійснення нормативно-методичного забезпечення діяльності органів державної виконавчої служби, в тому числі надання роз'яснень і рекомендацій щодо виконання державними виконавцями рішень у порядку, встановленому законом;
   - узагальнення статистичної звітності про роботу органів державної виконавчої служби.
   Виконання покладених завдань у цьому плані виявляється в здійсненні добору кадрів, методичному керівництві діяльністю державних виконавців, підвищенні їхнього професійного рівня, фінансовому й матеріально-технічному забезпеченні органів державної виконавчої служби, розгляді скарг на дії державних виконавців. Органи юстиції організовують виконання законів і здійснюють керівництво відділами державної виконавчої служби, координують і контролюють їх діяльність; організовують професійну підготовку й атестацію державних виконавців; заохочують їх за успіхи в роботі та накладають стягнення за порушення трудової дисципліни.
   Відповідно до виконуваних функцій до діяльності органів юстиції:
   - залучаються вчені та спеціалісти;
   - утворюються в разі потреби комісії та експертні групи, залучаються на договірній основі фахівців для підготовки проектів актів законодавства, здійснення їх експертизи та надання консультацій;
   - вони одержують в установленому порядку від міністерств, інших центральних органів виконавчої влади, органів місцевого самоврядування інформацію, документи й матеріали, а від органів статистики — статистичні дані для виконання своїх завдань;
   - перевіряють в центральних і місцевих органах виконавчої влади, установах та організаціях додержання законодавства про державну реєстрацію нормативно-правових актів, стан організації нормотворчої діяльності, вносити пропозиції щодо усунення виявлених недоліків і порушень та притягнення до відповідальності винних посадових осіб.
   Відповідно органи юстиції мають право:
   - скасовувати рішення про державну реєстрацію нормативно - правових актів міністерств, інших центральних і місцевих органів виконавчої влади, установ та організацій;
   - залучати до перевірок з питань організаційного забезпечення діяльності та діловодства судів (крім Верховного Суду України та господарських судів) голів і заступників голів інших судів або суддів, які перебувають у резерві на ці посади;
   - разом з відповідними центральними органами виконавчої влади контролювати цільове використання державних коштів, виділених на реалізацію прийнятих програм, проектів, заходів, а також міжнародних програм.

Висновок

   Здійснення політичної, правової та економічної реформ зумовили необхідність кардинальних змін пріоритетів у діяльності Мін'юсту, значного розширення його повноважень, покладення на нього нових функцій, що відповідно привело до суттєвих структурних перетворень і змін у центральному апараті.
   Система органів юстиції включає: Міністерство юстиції України; Головне управління юстиції Міністерства юстиції в Автономній Республіці Крим, обласні, Київське та Севастопольське міські управління юстиції: районні, районні у містах управління юстиції; міські (міст обласного значення) управління юстиції.
   Керівництво органами юстиції здійснює Міністерство юстиції України. До складу Міністерства юстиції України входять обласні, районні та міські управління юстиції; районні та міські відділи державної виконавчої служби, районні та міські відділи реєстрації актів цивільного стану.
   Функції органів юстиції полягають у: а) діяльності з юридичної допомоги; 6) діяльності з виконання рішень (вироків), постанов судових органів.

ЛІТЕРАТУРА

1. Конституція України.
2. Закон України “Про Вищу раду юстиції України”.
3. Закон України “Про правові засади цивільного захисту” від 24.06.04р.
4. Закон України “ Про державний захист працівників суду і правоохоронних органів” від 23.12.1993 р.
5. Розпорядження Президента України “Про положення про Міністерство юстиції України”.
6. Бандурка А.М., Бессмертный А.К. и др. Судебные и правоохранительные органы Украины: Учебник / Под ред.проф. А.М.Бандурки. – Харьков: Ун-т внутр. дел, 1999.
7. Гуценко К.Ф., Ковалев М.А. Правоохранительные органы. Учебник для юридических вузов и факультетов. Издание 5-е, переработанное и дополненное/ Под ред. К.Ф. Гуценко. – М.: Издательство «Зерцало», 2000.
8. Маляренко В. Суд, правоохоронні та правозахисні органи України».- Київ.- Юрінком Інтер.- 2004.- с. 318 – 330.
9. Мельнік М.І., Хавронюк М.І. Суд та інші правоохоронні органи. Правоохоронна діяльність: закони і коментарі: Друге видання, виправлене і доповнене. Навчальний посібник. – К.: Атіка, 2001.
10. Мельник М.І., Хавронюк М.І. Правоохоронні органи та правоохоронна діяльність. Навчальний посібник. – К.: Атіка, 2002.
11. Молдован В.В. Правоохоронні органи: опорні конспекти. – К., 1998.
12. Організація судових та правоохоронних органів. Навч. посібник для студентів юрид. спеціальностей вищих навч. закладів освіти/ І.Є Марочкін, В.В.Афанасьєв, В.С.Бабкова та ін., За ред. І.Є Марочкіна, Н.В.Сібільової, О.М.Толочка. – Харків: Право, 2000.
13. Суд, правоохоронні та правозахисні органи України: Навч. посіб./ В.С. Ковальський, В.Т.Білоус, С.Е.Демський та ін. – К.: Юрінком Інтер, 2002.

ПИТАННЯ, ЯКІ ВИНОСЯТЬСЯ ДЛЯ ОБГОВОРЕННЯ НА СЕМІНАРСЬКЕ ЗАНЯТТЯ

1. Організація та завдання органів юстиції.
2. Функції Міністерства юстиції України.
3. Основні функції інших органів юстиції.
4. Визначити основні сфери повноважень органів юстиції.
5. Чи належать органи юстиції до політичних органів?
6. Які нормативно – правові акти складають основу діяльності органів юстиції?

Всі опубліковані на сайті матеріали належать їх авторам. Матеріали розміщено виключно для ознайомлення. Копіювання та використання інформації суворо заборонено.

 
< Попередня

Замовити реферат, курсову або дипломну роботу

bottom_left
bottom_right
Studentam.net.ua © 2008-2024