top_left_1

Studentam.net.ua

Курсові та дипломні роботи
top_right_1
top_left_2
Головна arrow Статті arrow Біологічні науки arrow Колекція дрібних котушкових (Mollusca: Pulmonata: Planorbinae) Центрального науково-природничого музею НАН України (Львів)
top_right_2
top_left_3
top_right_3
Колекція дрібних котушкових (Mollusca: Pulmonata: Planorbinae) Центрального науково-природничого музею НАН України (Львів)

УДК 594. 38

О.І. Уваєва,
аспірантка
(Житомирський педуніверситет)

Колекція дрібних котушкових (Mollusca: Pulmonata: Planorbinae) Центрального науково-природничого музею НАН України (Львів)

Досліджено видовий склад колекцій дрібних котушкових Центрального науково-природничого музею НАН України (Львів) в світлі нових уявлень про таксономічну структуру підродини Planorbinae. Виявлено 19 видів, які належать до 6 родів (Planorbis, Anisus, Armiger, Choanomphalus, Segmentina, Hippeutis).

   Колекція молюсків Центрального науково-природничого музею НАН України (Львів) зібрана в основному Й. Бонковським. В подальшому вона була доповнена, доопрацьована і частково описана А.М. Ломницьким. Й. Бонковський зібрав величезні колекційні матеріали, які представляють малакофауну Західної України, Передкарпаття, Карпат, Польщі кінця ХІХ ст. Дані про молюсків цієї колекції оформлені у вигляді відомої монографії [1], опублікованої в 1891 р., в якій поряд з іншими видами наведені описи і дрібних котушкових. У ній наводяться дані стосовно 14 видів молюсків підродини Planorbinae: детальна морфологічна характеристика кожного з них, вказуються місця знаходження, дається коротка характеристика екологічних особливостей видів. Пізніше колекцію доповнив своїми зборами Ю. Полянський та А. Січ.
   Визначення матеріалів колекції зроблено відповідно поглядів на класифікацію, прийнятих на той час (кінцець ХІХ ст.), тобто переважно за конхіологічними особливостями черепашки. У своїх зборах за 1877-1890 рр. Й. Бонковський виділив 13 видів дрібних планорбід.

   Список дрібних котушкових, зібраних Й. Бонковським на території України

   Родина Limnaeidae
   Підродина Planorbinae
   Рід Planorbis
1. Tropоdiscus marginatus Draparnaud.
2. Gyrorbis vortex Linné.
3. Gyrorbis rotundatus Poiret.
4. Gyrorbis spirorbis Linné.
5. Gyrorbis septemgyratus Ziegler.
6. Bathyomphalus contortus Linné.
7. Gyraulus albus O. F. Müller.
8. Gyraulus glaber Jeffreys.
9. Gyraulus Rossmaessleri Auerswald.
10. Gyraulus crista Linné.
11. Hippeutis complanatus Linné.
12. Segmentina Clessini Westerlund.
13. Segmentina nitida O. F. Müller. 
   В останні роки у зв’язку з проведенням таксономічної ревізії прісноводних молюсків [2-5] з’явилися нові дані щодо систематики дрібних котушкових, поскільки чимало видів, як з’ясувалося, виявилися збірними. Тому видову приналежність котушкових ми визначали, базуючись на нових уявленнях про таксономічну структуру підродини Planorbinae, використовуючи конхіологічні особливості об’єктів. Для цього визначали 11 кількісних характеристик їх черепашки [5] та 8 індексів, а також якісні ознаки – форму, скульптурованість поверхні, колір, прозорість і т. д. Було обстежено 291 екз. планорбід. При дослідженні морфологічних особливостей черепашок приділялась увага вивченню їх пластичних ознак для подальшого співставлення цифрового матеріалу і його обробки із застосуванням елементарних статистичних прийомів [6]. Адже черепашка планорбід – це певне геометричне тіло, в якому зміна однієї ознаки завжди супроводжується змінами інших [7], через те що існує математичний взаємозв’язок ознак.
   Ретельно дослідивши колекцію Planorbinae, ми виділили 19 видів дрібних котушкових, які належать до двох триб : Planorbinі Rafinesque, 1815 – 14 та Segmentinini F. C. Baker, 1945 – 5. Це представники чотирьох родів (Planorbis – 2, Anisus – 10, Choanomphalus – 1, Armiger – 1) триби Planorbini і двох родів (Segmentina – 3, Hippeutis – 2) триби Segmentinini.
   Рід Planorbis Geoffrоy, 1767 представлений в музейних колекціях багаточисельними зборами з Тернопольської, Волинської, Івано-Франківської, Львівської областей. Ми визначили 2 види – Р. рlanorbis (Linné, 1758 ) та Р. carinatus (O. F. Müller, 1774).
   Рід Anisus Studer, 1820 представлений трьома підродами – Anisus s. str., Torquis, Gyraulus. Із дев’яти видів підроду Anisus s. str., відомих для України, в колекції було відмічено 7 – A. vortex (Linné, 1758), A. vorticulus (Troschel, 1834), A. contortus (Linné, 1758), A. spirorbis (Linné, 1758), A. leucostoma (Millet, 1813), A. septemgyratus (Rossmaessler, 1835), A. dazuri (Mörch, 1868). Останній вид Й. Бонковський [1] визначав як різновидність A. spirorbis var. Dazuri. В сучасній систематиці Planorbinae A. dazuri розглядається як окремий вид. З підроду Gyraulus було виділено 2 види – A. albus (O. F. Müller, 1774), A. аcronicus (Ferussac, 1807). Єдиний в Україні вид підроду Torquis – A. laevis (Alder, 1838) у колекції представлений лише зборами Й. Бонковського з Тернопольської, Івано-Франківської та Львівської областей.Рід Armiger Hartmann, 1840 представлений одним видом – A. сrista (Linné, 1758). З роду Choanomphalus Gerstfeldt, 1859 також наявний лише один вид – Ch. rossmaessleri (A. Schmidt, 1851).
   Рід Segmentina Fleming, 1817 в колекції представлений багаточисельними зборами, в основному зборами Й. Бонковського. Дотримуючись нової таксономічної структури цього роду [5], ми визначили наступні види – S. nitida (O. F. Müller, 1774), S. clessini (Westerlund, 1873), S. montgazoniana (Bourguignat in Servain, 1881).
   У роді Hippeutis Agassiz in Charpentier, 1837 Й. Бонковський виділив лише один вид, характерний для України, – Н. complanatus. Я.І. Старобогатов [3] вважає, що слід відмовитись від використання назви Н. complanatus на користь Н. fontana, поскільки молюски, які звичайно згадуються як Н. complanatus, за своїми конхіологічними особливостями цілком відповідають першоопису саме Н. fontana. Погоджуючись із цією думкою, ми визначили 2 види – Н.fontana (Lighfoot, 1786) і Н. diaphanella (Bourguignat, 1864).
   Матеріали малакологічної колекції Центрального науково-природничого музею НАН України (Львів) столітньої давності дають змогу порівнювати їх з видовим складом сучасної нам фауни. До колекції, як і до монографії Й. Бонковського, що не втратила дотепер своєї актуальності, постійно звертаються малакологи (як вітчизняні, так і зарубіжні).

Список використаної літератури

1. Bąкowski J. Mięczaki.- Łwów: Mus. іm. Dzieduszyckich, 1891. – 264 s.
2. Cтаробогатов Я.И. Распространение моллюсков континентальных водоемов: Фауна моллюсков и зоогеографическое районирование континентальних водоемов. – Л.: Наука, 1970. – 371 с.
3. Cтаробогатов Я.И. Клас брюхоногие моллюски – Gasrtopoda // Определитель пресноводных беспозвоночных Европейской части СССР. – Л.: Гидрометеоиздат, 1977. – С. 165-174.
4. Стадниченко А. П. Прудовикообразные (пузырчиковые, витушковые, катушковые) // Фауна Украины. – Т. 29, вып. 4. – К.: Наук. думка, 1990. – 292 с.
5. Круглов Н.Д., Солдатенко Е.В. Ревизия рода Segmentina (Planorbidae) // Ruthenica. – 1997. – N. 2. – P. 111-132.
6. Акрамовский Н. Н. Моллюски (Mollusca). – Ереван: АН Арм. ССР. – 1976. – 268 с.
7. Амитров О. В. О некоторых геометрических методах изучения раковин брюхоногих моллюсков // Моллюски: Вопр. теоретической и прикладной малакологии. – М.; Л.: Наука, 1965. – С. 30-31.

   Матеріал надійшов до редакції: 23.12.02 р.

Уваева Е.И. Коллекция мелких катушковых (Mollusca: Pulmonata: Planorbinae) Центрального научно-природоведческого музея НАН Украины (Львов).
Исследован видовой состав мелких катушковых Центрального научно-природоведческого музея (Львов) в свете новых представлений о таксономической структуре подсемейства Planorbinae. Обнаружено 19 видов, которые относятся к 6 родам (Planorbis, Anisus, Armiger, Choanomphalus, Segmentina, Hippeutis).

Uvayeva O.I. The сollection of Small Snails (Pulmonata: Planorbinae: Planorbinae) of the Central Scientific- naturalists' museum of Ukraine (Lvіv).
The species composition of small snails of the Central scientific – naturalists' museum (Lviv) in the light of new idea about taxonomic structure of the subfamily Planorbinae have been investigated. 19 species belonging to 6 genus have been discovered (Planorbis, Anisus, Armiger, Choanomphalus, Segmentina, Hippeutis).

Всі опубліковані на сайті матеріали належать їх авторам. Матеріали розміщено виключно для ознайомлення. Копіювання та використання інформації суворо заборонено.

 
< Попередня   Наступна >

Замовити реферат, курсову або дипломну роботу

bottom_left
bottom_right
Studentam.net.ua © 2008-2024