top_left_1

Studentam.net.ua

Курсові та дипломні роботи
top_right_1
top_left_2
Головна arrow Економічні науки arrow Страхування arrow 4.7. Об’єднання страховиків та їхні функції
top_right_2
top_left_3
top_right_3
4.7. Об’єднання страховиків та їхні функції

4.7. Об’єднання страховиків та їхні функції

   У багатьох країнах світу страховики створюють свої професійні об’єднання (асоціації), які ставлять за мету захищати й обстоювати інтереси своїх членів, вживати погоджених заходів у разі, коли цих інтересів торкнуться дії або наміри органів влади, співробітничати з будь-яким іншим об’єднанням, що має споріднений напрямок діяльності.
   Результатом першої угоди між страховиками вважають утворення в 1791 році Союзу Лондонських товариств страхування від вогню.
   За своїм статусом об’єднання страховиків не повинні здійснювати комерційну діяльність.
   Для країн із розвиненим страховим ринком намітилася тенденція до злиття дрібних і середніх об’єднань страховиків.
   З 1985 року ефективно працює Асоціація британських страховиків (АБС), яка виникла внаслідок злиття кількох організацій. Близько 440 компаній, що охоплюють 95 % всього страхового бізнесу країни, активно підтримують цю асоціацію. АБС ставить перед собою завдання підвищити рівень суспільного усвідомлення місця страхування в економічній і соціальній структурі Великої Британії. І це в країні, страховий бізнес якої розвинений надзвичайно! У штаті АБС налічується понад 270 експертів, консультантів та інших висококваліфікованих фахівців. Крім АБС, тут діє ще багато інших об’єднань страховиків і їхніх посередників.
   Такі об’єднання успішно функціонують і в інших державах — членах Європейського союзу. Останніми роками страхові об’єднання сформувалися і в більшості країн СНД.
   З початком формування страхового ринку в Україні постала потреба координувати дії страховиків з багатьох питань, що становлять спільний інтерес. Страховики можуть створювати спілки, асоціації та інші об’єднання для координації своєї діяльності, захисту інтересів своїх членів та виконання спільних програм, якщо їх утворення не суперечить чинному законодавству.
   Найбільшим об’єднанням вітчизняних страховиків є Ліга страхових організацій України (ЛСОУ). Вона діє на принципах добровільності і самоуправління. Це незалежна некомерційна організація. ЛСОУ є юридичною особою.
   Ліга має у своєму складі понад 100 членів — страхових організацій, але не є щодо них вищою організацією. Рішення Ліги мають характер рекомендацій. Вона не несе відповідальності за зобов’язаннями своїх членів.
   Головні завдання ЛСОУ такі: сприяти опрацюванню рекомендацій з методології страхування; готувати пропозиції з питань вдосконалення страхового законодавства; брати участь в експертному оцінюванні проектів нормативних актів, програм та інших документів у галузі страхування. З цією метою створено ряд комісій, які працюють над підготовкою відповідних пропозицій. Певна увага приділяється підвищенню кваліфікації кадрів для членів Ліги, що сприяє формуванню розвиненої інфраструктури страхового ринку в Україні.
   Великого значення ЛСОУ надає захисту інтересів своїх членів у державних і громадських організаціях.
   Згідно зі своєю метою Ліга проводить конференції, семінари та інші заходи науково-практичного характеру, організовує обмін досвідом серед своїх членів, а також сприяє ознайомленню їх із практичними надбаннями страховиків інших країн, використовуючи для цього різні засоби інформації, у тому числі й можливості власного серверу (www.uainsur.com). При ЛСОУ на правах юридичної особи працює Навчально-інформаційний центр.
   Вищим органом управління є з’їзд членів ЛСОУ. Він скликається правлінням Ліги не рідше як один раз на рік. З’їзд вважається повноважним, якщо на ньому присутні не менш ніж половина членів Ліги. З’їзд може розглядати будь-які питання, що стосуються діяльності Ліги. До виключної компетенції з’їзду належать затвердження статуту Ліги і внесення до нього змін і доповнень, обрання і відкликання членів правління, ревізійної комісії, а також при потребі — припинення діяльності Ліги.
   У період між загальними зборами керівництво роботою Ліги покладається на правління. Воно приймає рішення з усіх питань, крім тих, що безпосередньо належать до компетенції з’їзду. Члени правління працюють у Лізі на громадських засадах. повсякденне керівництво роботою Ліги покладено на президента та виконавчу дирекцію на чолі з генеральним директором.
   Ліга утримується за рахунок внесків своїх членів, критерії визначення яких затверджуються загальними зборами її членів. Зараз внески диференційовано залежно від суми страхових премій, отриманих конкретним членом ЛСОУ. Крім того, Ліга може отримувати доходи від навчальної, консультаційної, видавничої діяльності, а також від відсотків за зберігання коштів на рахунках у банку.
   Ліга самостійно планує свою діяльність та визначає перспективи розвитку залежно від потреб страхового ринку, зростання прибутків її членів.
   Зазначимо, що за останні роки ЛСОУ серйозно підвищила свій імідж. Наслідками її роботи практично користуються всі страховики, проте серед членів Ліги офіційно перебувають лише менш як половина. З огляду на досвід сусідів, зокрема Польщі, варто було б законодавчо визначити обов’язковість членства у ЛСОУ всіх страховиків і дозволити відносити членські внески на витрати компаній з ведення страхової справи.
   ЛСОУ може створювати філії, відділення, представництва.
   Нещодавно зареєстровано Асоціацію професійних страхових посередників України. Її завдання — створювати нормальні умови для розвитку брокерської та агентської діяльності у страхуванні. Без таких посередників страхувальникам і страховикам важко реалізувати свої інтереси. Проте кількість членів АПСПУ ще надто мала (на кінець 2001 року — 18 членів). Заважають деякі законодавчі неузгодження, недовіра страхувальників та страховиків до цього нового для нашого суспільства інституту. Між тим світовий досвід показує, що належним чином підготовлені брокери здатні суттєво сприяти комплексному управлінню ризиками клієнта, включаючи здійснення договірного процесу щодо страхового забезпечення ризиків, експертизи ризиків та надання допомоги в отриманні справедливих страхових виплат.
   Створено Авіаційне і Морське страхові бюро. На них покладено функції координації зусиль компаній, які здійснюють відповідні види страхування, спрямовані на організацію перестрахування ризиків, опрацювання методичного забезпечення страховиків. Такі об’єднання мають сприяти збільшенню внутрішнього ринку в цих видах страхування, більш обґрунтованому розміщенню ризиків, зміцненню фінансової надійності страховиків, опрацюванню разом із зацікавленими відомствами системи заходів щодо зменшення авіаційних та морських пригод.
   Згідно із законом страхові об’єднання, як уже зазначалося, не можуть здійснювати страхову діяльність. Виняток нині становить Моторне (транспортне) страхове бюро України (МТСБУ), яке хоча безпосередньо не продає страхові послуги, але у визначених законодавством випадках здійснює страхові виплати за рахунок централізованих страхових фондів.
   МТСБУ створено 1994 року. Тепер членами МТСБУ є понад 70 страхових компаній.
   Основні завдання об’єднання такі:
- гарантування платоспроможності страховиків — членів МТСБУ щодо страхових зобов’язань із зазначеного виду страхування;
- укладення угод з уповноваженими організаціями інших країн про взаємне визнання договорів на страхування цивільної відповідальності власників транспортних засобів та врегулювання питань щодо відшкодування втрат і забезпечення виплат страхового відшкодування постраждалим третім особам;
- управління централізованими страховими резервними фондами;
- забезпечення бланками полісів;
- виплата компенсацій у разі заподіяння шкоди водіями, особу яких не з’ясовано, а також водіями-інвалідами, котрі експлуатують спеціально обладнані автомобілі.
   Істотно зросла роль МТСБУ після червня 1997 року, коли Україну було прийнято до Міжнародної системи “Зелена картка”.
   При МТСБУ створені фонд страхових гарантій, що має забезпечувати платоспроможність Моторного бюро під час взаєморозрахунків з іноземними партнерами, та фонд захисту потерпілих, призначений для розрахунків із третіми особами у випадках, зумовлених чинним законодавством. Кошти цих фондів розміщуються з урахуванням безпечності, прибутковості та ліквідності.
   Одна з форм добровільних страхових об’єднань — страхові пули (СП), які не є юридичною особою. Вони створюються страховиками, щоб забезпечити фінансову стабільність страхових операцій на умовах солідарної відповідальності учасників пулу за виконання зобов’язань згідно з договорами страхування, укладеними з учасниками пулу. В Україні вже працює кілька страхових пулів. Докладніша інформація про діяльність страхових пулів міститься в розділі 17.5.

ТЕСТ 4. Страхова організація (компанія)
1. Які з наведених далі форм підприємств можуть згідно з чинним законодавством претендувати на здійснення страхової діяльності?
а) акціонерне товариство закритого типу;
б) командитне товариство з 100 % іноземним капіталом;
в) товариство з обмеженою відповідальністю;
г) підприємство з 100 % державним капіталом;
д) приватне підприємство (належить одній особі).

2. Які з перелічених далі видів діяльності заборонено виконувати страховій компанії?
а) перестраховувати ризики іноземних страховиків;
б) купувати для своїх потреб і продавати акції, емітовані комерційними банками;
в) надавати консультаційні послуги з питань страхування та ризику-менеджменту;
г) надавати короткострокові кредити страхувальникам, які тривалий час страхують у компанії майнові ризики;
д) на договірних засадах здійснювати лізингові операції.

3. На який період доцільно опрацьовувати стратегічний план розвитку страховика?
а) 10 років;
б) 3 роки;
в) 1 рік;
г) на термін, визначений законом;
д) на термін обрання правління компанії.

4. Кого з названих далі посадових осіб страхової компанії можна віднести до лінійних (Л), а кого — до функціональних (І) керівників?
а) начальник відділу маркетингу;
б) головний бухгалтер;
в) віце-президент страхової компанії;
г) директор філії компанії;
д) начальник юридичного відділу.

5. Позначити зростаючими порядковими номерами ієрархію потреб людини згідно з теорією Маслоу:
а) потреби в безпеці та стабільності;
б) потреби у визнанні;
в) фізіологічні потреби;
г) потреби в самореалізації (зробити саме те, що може конкретний індивід);
д) потреби в позитивній оцінці власної особи.

6. Які з перелічених далі функцій виконує Ліга страхових організацій України?
а) надає дозвіл на перестрахування ризиків у нерезидентів;
б) здійснює реєстрацію страхових посередників;
в) сприяє вдосконаленню страхового законодавства;
г) надає інформаційні та навчальні послуги своїм членам;
д) підтримує міжнародні контакти зі страховими об’єднаннями.

Всі опубліковані на сайті матеріали належать їх авторам. Матеріали розміщено виключно для ознайомлення. Копіювання та використання інформації суворо заборонено.

 
< Попередня   Наступна >

Замовити реферат, курсову або дипломну роботу

bottom_left
bottom_right
Studentam.net.ua © 2008-2024