top_left_1

Studentam.net.ua

Курсові та дипломні роботи
top_right_1
top_left_2
Головна arrow Економічні науки arrow Банківські операції arrow 10.2. Фінансові звіти банку та оцінка його діяльності
top_right_2
top_left_3
top_right_3
10.2. Фінансові звіти банку та оцінка його діяльності

10.2. Фінансові звіти банку та оцінка його діяльності

   Звітність як складова методу бухгалтерського обліку є його завершальним етапом. Фінансова звітність являє собою систему взаємозв’язаних узагальнених показників, що відображають фінансовий стан та результати діяльності банку за звітний період. Вона складається шляхом підрахування, групування і спеціального оброблення даних поточного бухгалтерського обліку.
   Складання фінансової звітності, як і ведення фінансового обліку, регулюється міжнародними стандартами та чинним законодавством України. Фінансова звітність грунтується на даних аналітичного й синтетичного обліку.
   Важливою вимогою до фінансової та статистичної звітності є достовірність та реальність інформації, які забезпечуються документуванням банківських операцій, проведенням періодичних інвентаризацій, за допомогою яких контролюються та уточнюються наявність і вартість активів та пасивів банку, цінностей та операцій, що обліковуються на позабалансових рахунках.
   Обов’язковою вимогою до фінансової та статистичної звітності є її порівняність, зіставлення показників звітного періоду з аналогічними показниками минулих періодів. Лише на цій основі можна зробити відповідні висновки про зміни у фінансовому стані банку, спрогнозувати тенденції розвитку банківських операцій.
   До складу фінансової звітності включають бухгалтерський баланс, звіт про прибутки та збитки.
   До статистичної звітності належить звітність про кредитні та депозитні операції в національній та іноземній валюті, процентні ставки, операції з цінними паперами та інші банківські операції.
   Банківський баланс — це бухгалтерський баланс, який відбиває стан активів, пасивів та власного капіталу у грошовій формі на певну дату. Актив і пасив балансу поділяються за окремими статтями балансу. Кожна стаття характеризує окремий вид господарських засобів або джерел їх формування. Статті балансу групуються за економічним змістом і розміщуються згори донизу в міру зниження ліквідності (активні рахунки) і збільшення строків зобов’язань (пасивні рахунки).
   Комерційні банки складають щоденні й місячні баланси. Щоденне складання балансу є особливістю бухгалтерського обліку в банках. Воно забезпечує щоденний і повний облік банківських операцій та контроль за наявністю грошових коштів і цінностей, які розміщені в банку.
   Баланс містить лише залишки (сальдо) рахунків бухгалтерського обліку на певну дату, тому в банківській практиці його називають сальдовим. Крім сальдових та оборотно-сальдових балансів (місячний баланс з інформацією про обороти та вихідні залишки за балансовими та позабалансовими рахунками), комерційні банки складають місячний балансовий звіт. Він характеризує фінансовий стан банку, відбиває його активи, зобов’язання та власний капітал у грошовому виразі на певну дату. Усі суми в балансовому звіті розподіляються за ознаками резидентності та виду валюти.
   Активи балансового звіту комерційного банку включають такі основні статті:
   1. Валюта, монета і банківські метали.
   2. Дорожні та інші чеки.
   3. Кошти на коррахунках у НБУ та в інших банках.
   4. Депозити та кредити в банках.
   5. Цінні папери в портфелі банку на продаж та інвестиції.
   6. Кредити та фінансовий лізинг, надані клієнтам.
   7. Інвестиції в асоційовані та дочірні компанії.
   8. Нематеріальні активи.
   9. Матеріальні активи.
   10. Інші активи.
   Зобов’язання в балансовому звіті представлені такими статтями:
   1. Кореспондентські рахунки НБУ та інших банків.
   2. Депозити та кредити, отримані від інших банків.
   3. Кредити, отримані від НБУ.
   4. Строкові депозити клієнтів та кошти до запитання.
   5. Власні цінні папери.
   6. Інші зобов’язання.
   До власного капіталу банку належить статутний капітал, нерозподілений прибуток і резерв поточного та минулих років, інші фонди і резерви банку.
   Фінансові результати діяльності комерційного банку відбиваються у квартальній звітності про прибутки та збитки. Інформація про доходи та витрати наводиться у двох колонках: перша деталізує доходи або витрати за звітний квартал поточного року наростаючим підсумком, а друга — за відповідний період минулого року.
   Звіт про прибутки та збитки грунтується на концепції грошових потоків за доходами та витратами, які групуються за їхнім економічним характером. Дохідні статті форми розміщені у її лівій частині, а витратні — у правій. При цьому кожній групі доходів по горизонталі відповідає аналогічна група витрат. Це дає змогу оцінювати собівартість формування різних груп ресурсів і безпосередній чистий прибуток (збиток) від операцій. Доходи і витрати відбиваються в обліку в тому періоді, в якому були зроблені чи здійснені, незалежно від фактичного отримання чи сплати грошових коштів. Якщо очікується, що економічні вигоди будуть виникати протягом кількох звітних періодів і зв’язок з доходом може бути визначений попередньо, витрати відображаються у звіті про прибутки та збитки на основі систематичних процедур часткового розподілу. У таких випадках витрати розглядаються як зношення або амортизація.
   У загальному вигляді звіт про прибутки та збитки комерційного банку можна подати так:

Доходи

Витрати

Процентні доходи

Процентні витрати

Комісійні доходи

Комісійні витрати

Результат від торговельних операцій

 

Інші банківські операційні доходи

Інші банківські операційні витрати

Інші небанківські операційні доходи

Інші небанківські операційні витрати

Зменшення резервів за заборгованістю

Відрахування в резерви

Непередбачені доходи

Непередбачені витрати

 

Прибуток (збиток) до сплати податку

 

Податок на прибуток

 

Чистий прибуток (збиток)

   Як уже зазначалося, статті доходів і витрат ураховуються та оцінюються в момент продажу активу або в міру надання послуг. Усі доходи і витрати установи, що відносяться до звітного періоду, мають відображатися у цьому самому періоді незалежно від того, коли були отримані або сплачені кошти. Витрати та доходи, пов’язані з цими витратами, мають відбиватися у бухгалтерському обліку в один і той самий звітний період.
   Згідно з Законом України “Про внесення змін та доповнень до Закону України “Про оподаткування прибутку підприємств” сукупність усіх доходів має назву “валові доходи”, а сукупність витрат — “валових витрат”.
   Виходячи з цього, при визначенні прибутку, що оподатковується, валовий дохід комерційного банку за звітний період зменшується на суму валових витрат та суму амортизаційних відрахувань.
   Важлива особливість: розрахунок оподатковуваного прибутку безпосередньо не пов’язаний з формуванням балансового прибутку комерційного банку як платника податку. З цього приводу комерційними банками здійснюються два виду обліку: фінансовий та податковий.
   Податковий облік ведеться з метою накопичення даних про валові доходи та валові витрати комерційного банку і використовується для складання податкової звітності (декларації про прибуток банківської установи та додатків до неї), а фінансовий облік — для складання звіту про прибутки та збитки, тобто для визначення фінансового результату.
   Порядок ведення податкового обліку визначається банком самостійно відповідно до зазначеного закону, порядок ведення фінансового обліку визначається Національним банком України.
   Для того щоб зрозуміти різницю між розрахунком прибутку комерційного банку за фінансовим обліком та податковим обліком, розглянемо такий приклад.


п\п

Найменування операції

Фінансовий облік

Податковий облік

Сума

1

Нараховані відсотки за кредитами
за звітний місяць

  

200

2

Нараховані відсотки за депозитами
за звітний місяць

  

5

3

Отримані відсотки за кредитами
за звітний місяць

  

200

4

Реалізовані цінні папери
(ощадні сертифікати) емітовані банком

  

300

5

Нараховані відсотки за ощадними
сертифікатами, емітованими банком

  

1

6

Сплачена вартість торговельного патенту

  

20

7

Здійснення попередньої оплати за послуги, які надаватимуться в майбутньому

  

20

8

Сума перевищення балансової вартості матеріалів на складі на кінець звітного періоду над балансовою вартістю на початок періоду

  

1

9

Прибуток

332,5

352,5

 

   Результат податкового обліку звітного місяця.
   Прибуток до оподаткування дорівнює: 200(1) + 300(4) + 1(8) – 5(2) – 1(5) –20(7) = 475.
   Сума зменшення податкового зобов’язання — 20(6).
   Отже, податок на прибуток згідно з податковим обліком комерційного банку становить (475 · 30/100) – 20 = 122,5.
   Чистий прибуток — 352,5.
   Зробимо розрахунок фінансового результату згідно з фінансовим обліком.
   Прибуток: 200(3) – 5(2) + 300(4) + 1(8) – 1(5) – 20(6) = 475.
   Податок на прибуток — 475 · 30/100 = 142,5.
   Чистий прибуток — 475 –
142,5 = 332,5.
   Отже, на 20 грн. банком було переплачено податку на прибуток у зв’язку з тим, що за звітний період банком було отримано доходів менше, ніж нараховано, і були здійснені витрати, що не ввійшли до валових витрат, а склали його дебіторську заборгованість.
   Банківські доходи та витрати обліковуються на рахунках 6 і 7 класу, а прибуток — на рахунках 5 класу. Розподіл прибутку, отриманого за рік, відбувається на зборах акціонерів банку, але, як правило, правління банку для фінансування поточної діяльності банку протягом звітного року використовує отриманий прибуток, а на зборах тільки затверджують фактичний розподіл прибутку. Такий порядок можливий тоді, коли комерційний банк спроможний спрямувати кошти на формування резервного фонду та резервів для покриття можливих втрат від активних операцій. Вимоги НБУ щодо обов’язкового формування банками необхідних розмірів резервів для покриття можливих втрат від активних операцій змушують останніх приділяти їм постійну увагу і скориговувати розмір прибутку у разі невідповідності фактично створених резервів їх розрахунковим сумам.

Всі опубліковані на сайті матеріали належать їх авторам. Матеріали розміщено виключно для ознайомлення. Копіювання та використання інформації суворо заборонено.

 
< Попередня   Наступна >

Замовити реферат, курсову або дипломну роботу

bottom_left
bottom_right
Studentam.net.ua © 2008-2024