top_left_1

Studentam.net.ua

Курсові та дипломні роботи
top_right_1
top_left_2
Головна arrow Економічні науки arrow Банківські операції arrow 4.7. Процес банківського кредитування
top_right_2
top_left_3
top_right_3
4.7. Процес банківського кредитування

4.7. Процес банківського кредитування

   Процес банківського кредитування складається з певних етапів, кожний з яких окремо забезпечує рішення локального завдання, а разом досягається головна мета позичкових операцій — їх надійність і прибутковість для банку.
   Початковим етапом процесу кредитування є розгляд заявки клієнта на кредит. Для одержання кредиту позичальник звертається до банку з обгрунтованим клопотанням, до якого додаються певні документи. У сукупності це має назву “кредитна заявка”.
   У клопотанні, як правило, йдеться про: суму кредиту, строк користування ним, сутність та економічний ефект від заходу, що буде прокредитований, та ін. До клопотання додаються інші матеріали, перелік яких залежить від конкретних обставин./
   Зокрема, якщо клієнт уперше звернувся за кредитом, він до клопотання додає копію установчого договору, Статуту, або інші документи, які засвідчують його як юридичну особу чи його правоздатність на отримання позички.
   Клієнт, як правило, подає банку бізнес-план; техніко-економічне обгрунтування проекту, що кредитуватиметься; копії контрактів, угод та інших документів стосовно об’єкта кредитування; документи, що підтверджують забезпечення повернення кредиту (договір-застава, гарантійний лист тощо); балансову і фінансову звітність. Банк може вимагати іншу документацію і матеріали для оцінки обгрунтованості потреби в позичці, фінансового стану і кредитоспроможності потенційного позичальника.
   Кредитний працівник банку проводить попередню бесіду з потенційним позичальником, ураховуючи інформацію, що є в кредитній заявці. Ця бесіда має суттєве значення для принципового рішення про кредитування. Вона дає можливість спеціалісту банку з’ясувати багато важливих деталей, пов’язаних з майбутнім кредитом. Зокрема, сформувати думку щодо клієнта, оцінити професійну підготовленість керівництва позичальника, визначити перспективу його розвитку.
   Якщо попередня бесіда спеціаліста банку з клієнтом пройшла успішно, починається наступний (другий) етап процесу кредитування. Він полягає у вивченні кредитоспроможності потенційного позичальника й оцінці ризику за позичкою.
   Банк здійснює глибоке і ретельне вивчення фінансового стану позичальника й оцінює його можливість і здатність повернути позичку.
   Враховуючи велику значущість оцінки кредитоспроможності позичальника і ступеня ризику кредитної операції, в установах банків створені спеціальні підрозділи.
   Під час експертизи кредитної заявки клієнта використовуються різні джерела інформації:
— матеріали, одержані безпосередньо від позичальника;
— відомості про клієнта, що містяться в архіві банку;
— інформація про клієнта, одержана за межами даного банку.
   При вивченні кредитної заявки банк може здійснювати перевірки позичальника на місці. Відвідуючи клієнта, можна з’ясувати ті питання, які не обговорювалися під час попередньої бесіди, оцінити рівень компетенції працівників, що очолюють бухгалтерську, фінансову і маркетингову служби, адміністративний апарат, скласти уявлення щодо стану майна клієнта.
   Методика оцінки кредитоспроможності позичальника викладена в розділі 4.3.
   Третій етап процесу кредитування полягає у підготовці до складання кредитної угоди. Він можливий за умови позитивного для клієнта завершення попереднього етапу, тобто оцінки кредитоспроможності і ризику. Цей етап ще називають структуруванням позички.
   У процесі структурування банк визначає такі параметри позички: вид кредиту, суму, строк, забезпечення, порядок видачі і погашення, ціну позички тощо.
   Правильне визначення виду кредиту є важливим для встановлення реальних джерел погашення банківських позичок. Якщо кредит надається на формування оборотного капіталу клієнта і належить до короткострокового, то джерелом його повернення будуть поточні грошові надходження, які виникнуть після реалізації проекту, що прокредитований.
   Кредит, наданий на відтворення основного капіталу позичальника, є, як правило, довгостроковим і має повертатися за рахунок прибутку від експлуатації прокредитованого об’єкта.
   Важливе значення у структуруванні позички має правильне визначення суми позички. Заниження її може призвести до порушення строків її повернення, оскільки об’єкт, що кредитується, не буде завершений у строк, а завищення — до нецільового використання надлишково отриманих у банку коштів.
   Успіх кредитної угоди значною мірою залежить від правильного визначення строку позички. Якщо будуть встановлені занадто напружені строки повернення позички, то у позичальника може виявитися брак капіталу, що спричинить спад виробництва. Якщо ж ці строки будуть занадто ліберальними, тобто набагато більшими від періоду, протягом якого буде отримана віддача від позички, то позичальник певний час користуватиметься неконтрольованими з боку банку коштами.
   Більшість банківських позичок видається під відповідне забезпечення. Визначаючи цей елемент структури позички, банкір повинен керуватися традицією, що склалася в банківській практиці. Про традиційні форми забезпечення зобов’язань позичальника перед банком ідеться в розділі 4.4.
   Видача і повернення кредиту може здійснюватися різними способами: одноразово, різними частками протягом періоду дії кре
дитної угоди, шляхом проведення поточних грошових операцій
позичальника через позичковий рахунок. Тому одним з елементів структурування майбутньої позички є чітке визначення порядку її надання і повернення.
   У разі погашення кредиту рівними внесками необхідно розробити графік платежів за позичкою відповідно до строків обороту капіталу, на формування якого видана позичка.
   Значна увага при структуруванні позички приділяється розрахунку вартості кредиту, що буде наданий. Вона складається з процентної ставки і комісії за його надання й оформлення. При визначенні процентної ставки необхідно враховувати різні фактори, притаманні конкретній кредитній угоді, її місцю і часу. Про це йдеться в розділі 4.6.
   Після закінчення роботи щодо структурування позички банк приступає до переговорів з клієнтом про укладання кредитної угоди. При цьому потенційному позичальнику пропонуються умови майбутньої кредитної угоди, які можуть істотно відрізнятися від умов, що містяться в кредитній заявці клієнта. Зближення позицій банку і клієнта й досягнення компромісу є кінцевою метою переговорів. Щоб зменшити вірогідність помилки і забезпечити об’єктивність при ухваленні рішення, банк, як правило, обмежує повноваження окремих посадових осіб при вирішенні питань щодо кредитування. Ці обмеження стосуються, зокрема, суми кредиту, строку, ризику тощо.
   Посадова особа, яка веде переговори з клієнтом відносно кредиту, повинна ознайомити його з обов’язковими умовами майбутньої кредитної угоди, без виконання яких позичка не може бути надана, а також з умовами, стосовно яких можливий компроміс.
   Обов’язковою умовою, наприклад, може бути наявність майнового забезпечення або гарантії третьої особи, якщо їх відсутність може призвести до неповернення кредиту.
   Умовою, щодо якої може бути досягнуто компроміс, як правило, є процентна ставка, розмір комісії тощо.
   Після визначення й узгодження всіх параметрів майбутньої кредитної угоди складається відповідний висновок щодо кредиту. Цей документ подається на розгляд кредитного комітету (комісії). У разі позитивного рішення цього органу відбувається підписання кредитної угоди представником керівництва банківської установи і клієнтом.
   У кредитній угоді передбачаються: мета, сума і строк позички, умови і порядок її надання і погашення, форми забезпечення зобов’язань клієнта за кредитом, процентна ставка, порядок внесення плати за позичку, обов’язки, права і відповідальність сторін щодо надання і погашення кредиту, перелік документів і періодичність їх подання банку й інші умови процесу кредитування.
   Нижче наведено зразок кредитної угоди.

ДОГОВІР ПОЗИЧКИ

м. Київ Дата
   Юридична особа за законодавством України — акціонерно-комерційний банк “_______” (далі — Банк), від імені якого на підставі прав за посадою діє Голова Правління ______________, з одного боку , і Юридична особа за законодавством України _________ (далі — Позичальник) в особі __________________, з іншого боку, що далі разом іменуються Сторони, уклали цей Договір про таке.

1. ПРЕДМЕТ ДОГОВОРУ

   1.1. Банк зобов’язується видати Позичальнику, а останній зобов’язується прийняти, належним чином використати і повернути Банку грошову суму в розмірі ________________ у порядку і на умовах, зазначених у цьому Договорі.
   Кредит надається в розмірі _______________________ у вигляді кредитної лінії строком погашення (дата).
   1.2. Цільове використання кредиту: Позичальник зобов’язаний використати кредит, щоб придбати сировину для підтримання виробничого циклу; оплатити енергоресурси.
   1.3. У момент виникнення зобов’язання Банку видати кредит Позичальнику.
   Обов’язок Банку видати Позичальнику кредит (або ту чи іншу його частину) виникає з моменту виконання останнім таких умов:
   1.3.1. Усі рахунки Позичальника, у тому числі поточні, розрахункові, валютні, мають бути відкриті Позичальником виключно в Банку.
   1.3.2. Надання Позичальником Банку нотаріально засвідчених списків установчих документів Позичальника, у тому числі всіх доповнень і змін до них, а також будь-яких інших документів, які потрібно оформити, зареєструвати або видати згідно з чинним законодавством України для підтвердження належного правового статусу Позичальника.
   1.3.3. Надання Позичальником Банку належним чином засвідчених списків усіх документів, що підтверджують будь-які дії, які необхідно здійснити Сторонам цього Договору для отримання необхідних узгоджень, дозволів, ліцензій тощо.
   1.3.4. Надання Позичальником Банку всіх Документів забезпечення, оформлених належним чином.
   1.3.5. Надання договорів страхування на майно, що надається в заставу.
   1.3.6. Отримання Банком дозволу Кредитного комітету на надання кредиту Позичальнику в порядку і на умовах, зазначених у цьому Договорі.
   1.3.7. Сплата Позичальником у повному обсязі комісій та інших платежів, які мають бути сплачені перед видачею кредиту згідно з цим Договором і/або іншими угодами.
   1.4. Плата за кредит: за користування кредитом Позичальник зобов’язаний сплатити Банку відповідну суму в порядку і на умовах, наведених далі.
   1.4.1. Проценти за користування кредитом установлюються у фіксованому (базовому) розмірі 24 (двадцяти чотирьох) процентів річних за припущення, що рік становить 360 (триста шістдесят) днів, і нараховуються за фактичну суму і час користування кредитом.
   1.4.2. Порядок нарахування процентів:
   1.4.2.1. Проценти нараховуються за основною сумою кредиту, що визначається щоденним залишком заборгованості на позичковому рахунку протягом кожного періоду нарахування процентів за встановленою фіксованою процентною ставкою і методикою Банку.
   1.4.2.2. Проценти нараховуються з першого дня видачі кредиту (враховуючи цей день) до дня (без його врахування) сплати з поновленням нарахування з цього — першого — дня нового періоду нарахування процентів.
   1.4.2.3. Проценти обчислюються на підставі фактичної кількості минулих днів і бази розрахунку процентної ставки 24 (двадцять чотири) проценти річних.
   1.4.2.4. Проценти підлягають пріоритетній сплаті Позичальником щодо основного боргу і виплачуються на день сплати процентів, який є останнім днем періоду нарахування процентів.
   1.4.2.5. Банк зобов’язаний визначати суму нарахованих процентів (процентну ставку) на відповідний період сплати процентів і вчасно повідомляти про це Позичальника. Кожна така сума є остаточною і безповоротною для Позичальника, доки останній не доведе Банку, що будь-яке з таких визначень є технічною помилкою.
   1.4.3. Комісія за обслуговування кредиту.
   Позичальник сплачує Банку комісію за обслуговування позичкового рахунку в розмірі 1% (один процент) від суми платежів.
   1.4.4. Комісія за незаповнений ліміт.
   Позичальник сплачує Банку щоденну комісію за зобов’язання в розмірі 5% (п’ять процентів) річних від суми незаповненого ліміту. Дана комісія виплачується в день сплати процентів.
   1.5. Строк повернення кредиту і плати за кредит: Позичальник зобов’язаний повернути кредит у повній сумі, так само як і сплатити процент  за кредит у порядку і на умовах, визначених Сторонами, до 20 числа  ____ року.
   1.6. Видача кредиту.
   1.6.1. Кредит надається шляхом оплати з позичкового рахунку грошових документів Позичальника, оформлених у прийнятному для Банку вигляді, згідно з вимогами міжнародних розрахунків і/або норм, чинних в Україні, та обов’язково за цільовими напрямами, обумовленими цим Договором і такими, що відповідають графіку зміни кредитної лінії.
   1.6.2. У разі неможливості цільового визначення витрат банк має право припинити виконання документа і зажадати від Позичальника доказових пояснень, а в разі їх неотримання протягом трьох банківських днів повернути платіжні документи без виконання.
   1.6.3. Банк може відмовити в оплаті платіжного документа в разі, коли його сума перевищує розмір вільного залишку кредитних коштів, на отримання яких у нього не втрачене право згідно з положеннями цього Договору.
   1.7. Припинення і скасування видачі кредиту.
   Банк має право, повідомивши про це Позичальника, припинити або відмінити видачу кредиту, якщо:
   1.7.1. Настане і/або триватиме невиконання умов видачі кредиту і/або порушення положень цього Договору.
   1.7.2. Зміняться обставини, які, на обгрунтовану думку Банку, призведуть до того, що Позичальник навряд чи виконає своє зобов’язання за цим Договором.
   1.7.3. Позичальник зазнає будь-яких матеріальних втрат або переживатиме несприятливі в матеріальному плані зміни, що ставлять під сумнів можливість належного виконання узятих ним на себе зобов’язань за цим Договором.
   1.7.4. Протягом 30 (тридцяти) банківських днів був відсутній рух на позичковому рахунку кредитної лінії, що поновлюється.
   1.7.5. Протягом 30 (тридцяти) банківських днів з дати підписання Договору кредитна лінія без права поновлення не буде заповнена в повному обсязі.
   1.8. Дострокове погашення кредиту.
   1.8.1. Позичальник має право в будь-який час після письмового повідомлення Банку не менш ніж за 10 (десять) банківських днів і після сплати комісії за дострокове погашення здійснювати дострокове погашення в будь-який день сплати процентів всієї суми або частини основної суми виданого кредиту за умови, що в будь-якому разі всі нараховані проценти за основною сумою кредиту, що підлягає достроковому погашенню, та всі інші суми, які мають бути сплачені, сплачені одночасно.
   1.8.2. Напередодні дня дострокового погашення Позичальник зобов’язується заплатити Банку адміністративну комісію в розмірі 0,15% (нуль цілих п’ятнадцять сотих процента) від основної суми кредиту, що підлягає достроковому погашенню.
   1.8.3. Після подання письмового повідомлення Позичальник проводить дострокове погашення, подаючи доручення (розпорядження, заявки) у формі, яка задовольняє Банк, та згідно із зазначеними умовами.
   1.9. Відкликання Банком кредиту.
   Якщо матимуть місце окремі або всі можливі випадки невиконання Позичальником узятих на себе зобов’язань за цим Договором, банк має право зажадати (незважаючи на те, що в цьому Договорі можуть бути інші умови) негайної сплати кредиту і всієї нарахованої плати за кредит (разом з будь-якими іншими нарахованими сумами або сумами до сплати за цим Договором). Такими випадками можуть бути:
   1.9.1. Позичальник не зможе заплатити основної суми боргу, її частину або проценти за кредитом чи будь-які інші суми до сплати за цим Договором.
   1.9.2. Ліквідність забезпечення (застави) втрачена.
   1.9.3. Судом прийняте рішення, яке визначає Позичальника банкротом або підтверджує його неспроможність.
   1.9.4. Будь-яка ліцензія, дозвіл, згода або підтвердження, істотне для бізнесу Позичальника, будуть анульовані, відмінені або змінені в матеріальному плані.
   1.10. Зауваження стосовно валюти платежів.
   1.10.1. Платежі за основною сумою, процентами, комісії, проценти за простроченим боргом, пеня і будь-які інші платежі, які мають бути сплачені Банку за цим Договором, мають здійснюватися у валюті кредиту на день валютування платежу.
   1.10.2. За відсутності або недостатності коштів для здійснення платежів у відповідній валюті Банк може здійснити конверсійну операцію згідно з чинним законодавством України за затвердженими тарифами Банку.
   1.11. Зауваження за бухгалтерськими книгами.
   Для визначення суми і підстави повернення кредиту або будь-якої несплаченої Позичальником Банку частини кредиту остаточною підставою є бухгалтерські книги і рахунки Банку, з тим щоб повернення запитуваної Банком суми не припинялося і не відкликалися Позичальником на основі виникнення суперечки щодо суми повернення, яка існує зі збереженням зобов’язань Банку щодо повернення надмірно перерахованих сум.
   1.12. Цей Договір являє собою пряме і безумовне зобов’язання Позичальника і має пріоритет перед усіма теперішніми та майбутніми заборгованостями Позичальника, крім заборгованості пріоритетної згідно із Законом.

2. ПРАВА ТА ОБОВ’ЯЗКИ СТОРІН

   2.1. Обов’язки Банку.
   2.1.1. Надати Позичальнику кредит у порядку і на умовах, зазначених у цьому Договорі.
   2.2. Права Банку.
   2.2.1. Вимагати від Позичальника належного виконання ним узятих на себе зобов’язань.
   2.2.2. Припинити надання кредиту, як це передбачено в п. 1.7 цього Договору.
   2.2.3. Направляти до Позичальника уповноважених на те своїх представників для перевірки стану справ.
   2.3. Обов’язки Позичальника.
   2.3.1. Належним чином виконувати взяті на себе зобов’язання за цим Договором.
   2.3.2. Позичальник зобов’язується не відкривати поточних, депозитних, позичкових та інших рахунків, у тому числі рахунків овердрафту, факторингу, лізингу тощо в інших банківських установах, крім Банку, без письмової на те згоди останнього.
   2.3.3. Позичальник зобов’язується не вдаватися до дій і не вступати в договірні зобов’язання, які можуть призвести до невиконання Позичальником плану реалізації (зниження кеш-флоу), включаючи проведення будь-яких бартерних операцій і будь-яких видів товарного (комерційного) кредитування.
   2.3.4. Позичальник за погодженням з Банком протягом п’яти банківських днів зобов’язується закрити всі відкриті до і після підписання цього Договору згадані в п.1.3.1 рахунки і дати відповідні розпорядження про перерахування коштів, які надходять, на рахунки в Банку, а в нових контрактах зазначати реквізити Банку.
   2.3.5. Сплатити в повному обсязі комісії та інші платежі, які передують видачі кредиту, згідно з цим Договором і/або іншими угодами.
   2.3.6. Точно в строки, обумовлені цим Договором, погашати кредит і своєчасно сплачувати плату за користування кредитом.
   2.3.7. У разі неналежного виконання взятих на себе зобов’язань за цим Договором на першу вимогу Банку сплатити штрафні санкції, як це передбачається Договором.
   2.3.8. Регулярно і не пізніше 20 (двадцятого) числа поточного місяця подавати Банку фінансовий звіт в обсязі, установленому Мінстатом України, а також на першу вимогу іншу інформацію, необхідну Банку для супроводу і/або оцінювання-переоцінювання предмета застави, у тому числі і забезпечення безперешкодної перевірки на території Позичальника отриманої інформації, ефективності використання кредитних коштів і стану бухгалтерського обліку.
   2.3.9. Позичальник зобов’язується за наявності претензій до поточного рахунку здійснювати погашення боргових зобов’язань у першочерговому порядку в межах установлених розмірів “невідкладної потреби”.
   2.4. Права Позичальника.
   2.4.1. Вимагати від Банку належного виконання взятих на себе зобов’язань.
   2.4.2. Достроково погасити кредит у порядку, передбаченому цим Договором.

3. ВІДПОВІДАЛЬНІСТЬ СТОРІН

   3.1. За невиконання або неналежне виконання взятих на себе зобов’язань за цим Договором Сторони несуть відповідальність у порядку і на умовах, передбачених цим Договором, а саме:
   3.1.1. У разі порушення взятих на себе зобов’язань щодо повернення кредиту в строк Позичальник зобов’язаний сплатити на користь Банку пеню в розмірі 0,1 (нуль цілих одна десята) процента за кожний день прострочення.
   3.1.2. За несвоєчасну сплату процентів за користування кредитом, а також за невикористану частину кредиту і комісії за обслуговування кредиту Позичальник зобов’язаний сплатити на користь Банку пеню в розмірі 0,3 (нуль цілих 3 десятих) процента за кожний день прострочення виконання відповідного зобов’язання.
   3.1.3. За кожне порушення однієї або всіх умов, зазначених у п. 1.3, 2.2, 2.3, 4.1, 4.2, 4.3, Позичальник зобов’язується сплатити на першу вимогу Банку штраф у розмірі 5-ти (п’яти) процентів від загальної суми кредитних коштів, указаної у п. 1.1 цього Договору.
   3.2. У разі невиконання або неналежного виконання Банком узятих на себе зобов’язань за цим Договором він зобов’язаний сплатити на користь Позичальника штраф у розмірі 0,5% (нуль цілих п’ять десятих процента) від суми несвоєчасно виконаного зобов’язання.

4. ЗАПЕВНЕННЯ І ГАРАНТІЇ

   4.1. Позичальник запевняє Банк, що підписання цього Договору:
   4.1.1. Не призведе до порушень установчих документів Позичальника або будь-якого положення чинного законодавства України, що стосується Позичальника.
   4.1.2. Не вступить у конфлікт і не призведе до порушення будь-якого положення чи до накладення якогось арешту за будь-якою угодою, учасником якої є Позичальник або з якою він зв’язав свої активи.
   4.2. Позичальник на підставі права Банку в разі невиконання або неналежного виконання ним узятих на себе зобов’язань за цим Договором звернути стягнення або на предмет застави, або на іншу власність, належну Позичальнику, за своїм вибором надає Банку такі гарантії:
   4.2.1. На момент підписання цього Договору втрачають силу (якщо вони мали місце) документи, що підтверджують прямо чи непрямо права третіх осіб на майно Позичальника.
   4.2.2. Ніколи і ні за будь-яких умов Позичальник не здійснюватиме й не намагатиметься здійснити або не заявлятиме про право утримання за борги або право на конфіскацію випущених ним акцій і немає жодних неоплачених вимог щодо сплати внеску за такі акції (частки у статутному фонді) з боку акціонерів;
   4.2.3. На момент підписання цього Договору не існує довіреностей, виданих Позичальником третім особам, які є чинними й свідчать про право останніх відчужувати або здавати в оренду те чи інше майно Позичальника;
   4.2.4. На момент підписання цього Договору майно Позичальника (або його частина) нікому не продане, не закладене, у суперечці і під арештом не перебуває.
   4.2.5. Позичальник гарантує, що все майно, належне йому за правом власності згідно з фінансовим звітом (додається), а також будь-яке незавершене будівництво, замовником якого є Позичальник і яке не відбите в балансі, а також будь-яке інше майно, відбите або не відбите в балансі Позичальника чи інших документах і належне йому на тих або інших засадах, не буде продаватися, закладатися, здаватися в оренду тощо без належним чином оформленої на те згоди Банку.
   4.3. Позичальник підтверджує, що всі заяви та гарантії, надані в цьому Договорі, є правильними і дійсними в усіх матеріальних аспектах на день укладення цього Договору. Позичальник розуміє, що будь-яка недійсність усіх гарантій і запевнень розцінюватиметься як надання Банку явно недостовірної інформації з метою отримання кредиту і тягне за собою відповідальність Позичальника і його посадових осіб згідно з чинним законодавством України.

5. АРБІТРАЖ

    5.1. У разі виникнення між Сторонами суперечок і розбіжностей за цим Договором або у зв’язку з ним Сторони зроблять усе необхідне для урегулювання зазначених суперечок і розбіжностей шляхом переговорів.
   5.2. Суперечки і розбіжності в межах цього Договору, урегулювання яких не досягнуте Сторонами шляхом переговорів, передаються на розгляд до арбітражного суду або (за згодою Сторін) третейського суду, рішення якого матимуть обов’язкову силу для обох Сторін.
   5.3. При розгляді суперечок між Сторонами використовується матеріальне та процесуальне право України.

6. ІНШІ ПОЛОЖЕННЯ ДОГОВОРУ

   6.1. Цей Договір може бути змінений або доповнений за взаємною згодою Сторін.
   6.2. Усі зміни й доповнення до цього Договору мають бути зроблені в письмовій формі і підписані Сторонами. Такі зміни й доповнення додаються до цього Договору і є його невіддільною частиною.
   6.3. Усі повідомлення, що надсилаються Сторонами одна одній згідно з цим Договором, вважатимуться поданими належним чином, якщо вони оформлені письмово, надіслані рекомендованим листом або доставлені особисто за зазначеними юридичними адресами Сторін.
   6.3.1. Повідомлення, доставлені телеграфом, телетайпом, телефаксом, мають попередній характер і повинні бути згодом належним чином підтверджені.

7. ПРИПИНЕННЯ ДІЇ ДОГОВОРУ

   7.1. Припинення цього Договору без згоди на те іншої Сторони не допускається.
   7.2. Сторони погодилися з тим, що припинення кредитування, як передбачено в п. 1.9 цього Договору, не є його припиненням або розірванням в односторонньому порядку з боку Банку. Позичальник погоджується з тим, що, оскільки порядок припинення кредитування передбачений самим Договором, відповідна дія Банку не являє собою зміну або розірвання цього Договору в односторонньому порядку з боку Банку.

8. ПІДСУМКОВІ ПОЛОЖЕННЯ

   8.1. Відносини, що виникають під час виконання цього Договору і не врегульовані в ньому, регулюються чинним законодавством України.
   8.2. Цей Договір складений українською мовою у 2-х примірниках (по одному для кожної Сторони) однакової юридичної сили.
   8.3. Цей Договір набуває чинності з моменту його підписання і діє до моменту остаточного виконання Сторонами взятих на себе зобов’язань.

ЮРИДИЧНІ АДРЕСИ ТА ПІДПИСИ СТОРІН

   З метою контролю за своєчасним поверненням позички і забезпеченням нарахування процентів по ній облік кредитних операцій здійснюється на окремих позичкових рахунках. Позичка може надаватися одноразово, або частками у строки, визначені в кредитній угоді.
   Позичка може зараховуватися на поточний рахунок клієнта, або переказуватися на рахунки господарських партнерів позичальника, використовуватися в іншому порядку, передбаченому в кредитній угоді, наприклад, шляхом одержання готівки.
   Видача позички оформляється розпорядженням кредитного відділу операційному відділу установи банку.
   Якщо в процесі кредитування відбулися певні зміни в умовах здійснення проекту, що кредитується, з незалежних від позичальника причин і це призвело до додаткової потреби в кредиті, банк може задовольнити її на умовах укладення додаткової угоди.
   Повернення позичок здійснюється за ініціативою клієнта на підставі його платіжного доручення. Якщо в день повернення кредиту клієнт цього не робить, банк своїм розпорядженням стягує борг, переводячи строкову заборгованість у прострочену.

Всі опубліковані на сайті матеріали належать їх авторам. Матеріали розміщено виключно для ознайомлення. Копіювання та використання інформації суворо заборонено.

 
< Попередня   Наступна >

Замовити реферат, курсову або дипломну роботу

bottom_left
bottom_right
Studentam.net.ua © 2008-2024