top_left_1

Studentam.net.ua

Курсові та дипломні роботи
top_right_1
top_left_2
Головна arrow Економічні науки arrow Аудит у зарубіжних країнах arrow Тема 7. Аудиторський звіт та висновок
top_right_2
top_left_3
top_right_3
Тема 7. Аудиторський звіт та висновок

Тема 7. Аудиторський звіт та висновок

1. Поняття аудиторського звіту і його структура.
2. Види аудиторських висновків.

   Аудиторський звіт (Audit report) — звіт, який готується аудитором за результатом перевірки фінансової звітності клієнта. Однак в економічній літературі під назвою аудиторського звіту розуміють два, дуже близькі, але водночас і відмінні аудиторські документи — звіт і висновок. Аудиторський звіт — це ширший за змістом документ, основні положення якого обумовлюються угодою між аудитором і підприємством — замовником аудиту.
   Цей документ складається тільки для замовника, тоді як аудиторський висновок, про який детальніше піде мова далі, надається широкому колу користувачів. Аудиторський звіт повинен мати такі обов’язкові дані:
   І. Загальна частина (вступ):
- Назва документа і назва клієнта.
- Місце і дата складання.
- Назва аудиторської фірми, її адреса, номер дозволу (ліцензії), коли і на який період видано ліцензію, реєстраційний номер фірми, її банківські реквізити, прізвище, ім’я та по батькові аудиторів, які звітуються (якщо звітує самостійно працюючий аудитор, то в цій частині звіту він вказує також номер і термін дії сертифіката, стаж).
- Період, за який проводилася перевірка звітності.
- Склад, перелік фінансових звітів та інших документів, які перевірялися.
- Посилання на існуючі стандарти, нормативні та інші документи, якими керувався аудитор під час аудиту.
   II. Аналітична частина, в якій дається чіткий перелік ділянок діяльності клієнта, перевірених суцільним і вибірковим методом, описуються результати перевірки стану обліку, внутрішнього контролю на підприємстві, вказуються факти недоліків і порушень в організаціях, які завдали або можуть завдати шкоди інтересам власників, державі або третім особам. Окремо вказуються ті недоліки та порушення, які не були виправлені за час аудиторської перевірки, а також рекомендації аудитора та аналітичний огляд діяльності підприємств.
   III. Підсумкова частина, яка, по суті, містить думку аудитора про перевірену фінансову звітність (Audit opinion) і яку зазвичай називають аудиторським висновком, якщо вона оформлена окремим офіційним документом, тобто засвідченим підписом і печаткою аудитора (аудиторської фірми).
   За структурою аудиторський висновок має такі елементи:
- Заголовок документа (назва документа, посилання на те, що він складений незалежним аудитором, назва клієнта та користувачів висновку).
- Вступ (перелік фінансової звітності, яка перевірена, та період діяльності, охоплений цією звітністю; вказівки про те, що за фінансову звітність несе повну відповідальність керівництво підприємства-клієнта, а аудитор несе відповідальність за свою думку про цю звітність).
- Масштаб перевірки — опис масштабу аудиту, змісту проведених робіт, методів і підходів, використаних аудитором під час перевірки відповідно до законодавства та нормативів аудиту; вказівки на те, що аудиторську перевірку сплановано і проведено з достатнім рівнем впевненості, що у фінансовій звітності немає суттєвих помилок.
- Думка аудитора про перевірену фінансову звітність.
-
Дата, підпис, адреса аудиторів.
- Детальна структура аудиторських висновків розглядатиметься на практичних заняттях за видами висновків.
   Аудиторські висновки бувають чотирьох видів:
   1) безумовний (позитивний) — коли аудитори отримали всю необхідну інформацію для перевірки фінансової звітності і ця інформація відображає реальний стан речей, а фінансова звітність складена з дотриманням бухгалтерських принципів та облікової політики і не містить в собі суперечностей щодо змісту, а також складена за встановленою формою;
   2) умовний (із застереженням) — коли в аудитора є непевність через обмеження в його роботі, недостатність інформації чи коли наслідки якихось ситуаційних обставин неможливо точно спрогнозувати або незгода аудитора з певними діями клієнта в галузі облікової політики (недотримання чинного законодавства, неприйняття застосування систем бухобліку і фінзвітності та ін.) У даному випадку аудиторський висновок буде умовно-позитивним, якщо непевність або незгода аудитора є не суттєвою (не фундаментальною);
   3) негативний висновок — коли непевність або незгода є фундаментальними;
   4) відмова від надання висновку оформляється документом у разі неможливості на підставі отриманої інформації (доказів) сформулювати думку про фінансову звітність підприємства.
   Зразки основних видів аудиторських висновків, наведено нижче.

ЗРАЗОК БЕЗУМОВНО-ПОЗИТИВНОГО АУДИТОРСЬКОГО ВИСНОВКУ

Аудиторський висновок незалежної
аудиторської фірми “Аудит”
про результати перевірки ТОВ “Стиль”

Керівництву ТОВ “Стиль”

   Ми перевірили баланс ТОВ “Стиль” станом на 01.10.2001 р. та звіт про прибутки та збитки (форма 2), а також декларацію про прибуток, звітні форми, які характеризують зміни фінансового стану ТОВ “Стиль” за дев’ять місяців 2001 р. та 2000 р. Відповідальність за цю звітність несе керівництво товариства. У наші обов’язки входить підготовка висновку за даними аудиторської перевірки цієї звітності.
   Перевірку здійснено відповідно до нормативів аудиту, що діють в Україні, згідно з якими ми спланували та провели аудиторську перевірку з метою збирання достатніх доказів того, що фінансові звіти ТОВ “Стиль”, яке перевіряється, не містять суттєвих помилок. З використанням тестів перевірено інформацію, що підтверджує цифровий матеріал, який покладено в основу звітності. Під час аудиторської перевірки проаналізовано бухгалтерські принципи, які використовувались підприємством, розглянуто принципи оцінки матеріальних статей балансу, застосовані керівництвом ТОВ “Стиль” та звітність у цілому. Ми вважаємо, що зібраної під час перевірки інформації достатньо для складання висновку.
   Ми підтверджуємо, що надана інформація дає справжнє і повне уявлення про реальний склад активів та пасивів суб’єкта перевірки. Господарсько-фінансова діяльність здійснюється відповідно до чинного законодавства. Прийнята система бухгалтерського обліку на ТОВ “Стиль” відповідає законодавчим та нормативним вимогам.
   Звітність складена за справжніми даними бухгалтерського обліку та достовірно відображає в усіх суттєвих аспектах фактичний фінансовий стан товариства на 01.10.2001 р. та на 01.01.2000 р., за наслідками операцій за період з 01.01.2000 р. до 31.12.2000 р. та з 01.01.2001 р. до 30.10.2001 р.

Адреса:

Директор фірми “Аудит” __________________________________________

ЗРАЗОК УМОВНО-ПОЗИТИВНОГО АУДИТОРСЬКОГО ВИСНОВКУ (Є НЕФУНДАМЕНТАЛЬНА НЕЗГОДА)

Аудиторський висновок
незалежної аудиторської фірми “Аудит”
про результати перевірки ТОВ “Стиль”

Співвласникам товариства

   Під час перевірки встановлено, що операції з ліквідації філій підприємства здійснені (оформлені) з порушеннями встановленого порядку через неплатоспроможність та незабезпеченість резервів для покриття заборгованості.
   Детальніше наведені факти розглянуто у звіті аудиторів, поданому керівництву ТОВ окремим документом.
   У зв’язку з цим аудитор вважає за можливе підтвердити, що за винятком загальних обмежень надана інформація свідчить про відповідність здійсненої господарсько-фінансової діяльності чинному законодавству. Прийнята система бухгалтерського обліку відповідає законодавчим і нормативним вимогам. Фінансова звітність складена за дійсними обліковими даними і в цілому достовірно відображає фактичний фінансовий стан на 1 жовтня 2001 р. за результатами операцій за період з 1 січня 2001 р. до 1 жовтня 2001 р.

Адреса:

Директор фірми “Аудит” __________________________________________

ЗРАЗОК УМОВНО-ПОЗИТИВНОГО АУДИТОРСЬКОГО ВИСНОВКУ

Аудиторський висновок
незалежної аудиторської фірми
“Аудит” про результати перевірки ТОВ “Стиль”

Співзасновникам товариства

   У зв’язку з неможливістю перевірити факти, які стосуються порушень договору поставки, і вимог компенсувати завдані збитки та через неможливість визначити їх суму аудитор не може висловити думку щодо зазначених моментів. Проте вони мають обмежений вплив на стан справ підприємства, що перевіряється, у цілому і не перекручують його дійсного фінансового стану.
   У зв’язку з цим аудитор вважає за можливе підтвердити, що, за винятком згаданих обмежень, надана інформація у всіх суттєвих аспектах свідчить про відповідність здійсненої господарсько-фінансової діяльності чинному законодавству. Прийнята система бухгалтерського обліку відповідає законодавчим і нормативним вимогам. Фінансова звітність складена за дійсними обліковими даними і в цілому достовірно відображає фактичний фінансовий стан на 1 жовтня 2001 р. за результатами операцій за період з 1 січня 2001 р. до 1 жовтня 2001 р.

Директор фірми “Аудит” __________________________________________

ЗРАЗОК НЕГАТИВНОГО АУДИТОРСЬКОГО ВИСНОВКУ

Аудиторський висновок
незалежної аудиторської фірми “Аудит”
про результати перевірки ТОВ “Стиль”

Співвласникам товариства 

   У результаті проведення аудиту встановлено, що протягом перевіреного періоду підприємством були допущені такі порушення: звітність ТОВ неточно відображає стан справ на 31 грудня 2001 р., оскільки не враховані можливі збитки, не створені резерви їх покриття, неправильно обчислені і сплачені податки. Детальніше наведені факти розглянуто в Аудиторському звіті.
   Ці порушення суттєво перекручують реальний стан справ в основному.
   Прийнята система бухгалтерського обліку не відповідає законодавчим і нормативним вимогам обліку: відображення наявності основних засобів, вартості їх, суми амортизації, помилкові суми в звітності.
   Цифровий матеріал, викладений у звітності ТОВ “Стиль”, не відповідає обліковим даним за розрахунками з бюджетом за податком на прибуток; за розрахунками з дебіторами, резервами.
   Отже, дані бухгалтерського обліку та звітності не дають достовірного уявлення про справжній фінансовий стан ТОВ “Стиль” на 1 січня 2002 р.

Адреса:

Директор фірми “Аудит” __________________________________________

Вимоги до аудиторського висновку

   Як уже зазначалося, аудиторський висновок повинен мати певну структуру та оформлення. У міжнародній практиці обов’язковими вимогами є посилання на те, що висновок складено незалежними аудиторами, а зміст висновків містить обов’язкові відповіді на такі основні питання:
   1) аудиторський звіт (висновок) складено після повного здійснення усіх необхідних процедур, отримання потрібної інформації відповідно до існуючих стандартів і розкриває адекватно усі суттєві питання;
   2) звітність правильно й об’єктивно розкриває та надає інформацію відповідно до даних обліку;
   3) звітність підприємства складена відповідно до встановлених вимог.
   Норми аудиту містять також вимоги до використання висловів, посилань на відхилення від облікових стандартів, на обмеження у зв’язку з наданням умовних висновків та інші, спрямовані на те, щоб аудиторський висновок не залишав у користувачів сумнівів щодо думки аудитора і розуміння ним фінансової звітності. У Великій Британії, наприклад, від аудитора вимагається помічати неузгодженість, якщо вона є, між показниками різних форм звітності клієнта.
   Інші типи звітів аудитора передбачаються в національному законодавстві залежно від характеру наданої аудитором послуги.
   Послуги у вигляді консультацій дозволяється надавати усно або письмово, оформлюючи довідки або інші офіційні документи, а у випадку послуг з експертизи — експертним висновком (актом). Виконання договору між аудитором і його клієнтом оформлюється актом прийняття-передання висновку чи іншого офіційного документа, складеного аудитором.
   Послуги з операційного аудиту можуть надаватися з використанням форм листа менеджерові чи взагалі довільної форми листування. Але стандарти вимагають у випадках, коли мова не йде про офіційний аудит, обов’язкової вказівки в документах про те, що аудит не проводився. У цих випадках слово “аудитор” не повинно вживатися у звіті про надання послуги. Такі звіти можуть називатися листами про недоліки, листами до менеджерів і містити описи недоліків підприємства в системі обліку та контролю, відхилень від законодавства, неадекватності методів обліку й облікової практики та ін.
   На замовлення керівництва холдингових компаній аудитори дають звіти про надання послуг (у тому числі й аудиту) дочірнім компаніям. У цих звітах дається інформація, замовлена керівництвом холдингів.
   Є чимало інших випадків складання аудиторських висновків спеціального призначення. Наприклад, коли аудитор дає висновок про окремі частини фінансової звітності, то вимагається окремою позицією цього висновку вказати, що він не стосується фінансової звітності в цілому.
   Якщо аудитор адресує свій висновок до Національного банку або до державного органу, який регулює якусь специфічну сторону ринкової системи (фондовий ринок тощо), то для оформлення висновку встановлюються окремі стандартні форми.
   Події після дати балансу аудитор вивчає в обов’язковому порядку. Річ у тім, що аудитор, по-перше, сам заінтересований знайти в цих подіях підтвердження своїх оцінок фінансового стану клієнта і таким чином набути більшої впевненості у своєму висновку, і по-друге, аудитор несе певну відповідальність за результати цих подій перед користувачами аудиторських висновків.
   Події, що відбулися після дати складання фінансової звітності до дати підписання аудиторського висновку, досліджуються з метою отримання свідчень про те, що розвиток цих подій своєчасно виявлено і проаналізовано у звітності. Це підвищує впевненість аудитора щодо достовірності фінансової звітності.
   Приклади таких подій:
   1) Матеріальні запаси, оцінити які було важко, тепер уже продані і є реально їх ціна продажу.
   2) Один із покупців клієнта збанкрутував, і тепер сума дебіторської заборгованості цього покупця може бути впевнено віднесена до сумнівної та навіть безнадійної.
   Події, що відбулися після дати підписання аудиторського висновку, але до моменту оприлюднення фінансової звітності (разом з аудиторським висновком) у разі їх істотного впливу на інформацію про фінансову звітність вимагають від аудитора додаткових дій щодо розкриття цих подій (додаткові процедури), узгодження своїх дій з керівництвом клієнта та написання доповнення до висновку (новою датою) у випадку, коли керівництво клієнта підписало змінену фінансову звітність. Якщо ж аудиторський висновок вже було передано клієнтові, то аудитор повинен повідомити клієнта про недопустимість оприлюднення звітності без її коригування за наслідками подій після дати підписання аудиторського висновку.
   У разі відмови клієнта зробити коригування аудитор повинен вжити заходів для інформування про це користувачів інформації.
   Аналіз фінансової звітності починається вже на етапі попереднього дослідження клієнта та планування аудиту. Попередній аналітичний огляд звітності дає змогу скласти уявлення про клієнта, знайти у звітності невідповідності, розбіжності і передбачити для їх поглибленого дослідження певні процедури, а в крайньому разі відмовитися від співпраці з клієнтом. Попередній аналітичний огляд звітності вимагає загального огляду звітних форм та аналізу 1520 важливих показників фінансового стану клієнта за кілька років порівняно з показниками галузі.
   Після аудиторської перевірки операцій та розрахунків і статей звітності та внесення виправлень у звітність за наслідками перевірки проводиться аналіз фінансової звітності та фінансового стану підприємства за повною програмою. Кінцеві результати діяльності підприємства цікавлять власників і тому аудит фінансового стану є обов’язковим при аудиті акціонерних товариств.
   Аудитор може бути втягненим у судові спори, якщо перевірене ним підприємство зупинило свою діяльність унаслідок банкрутства протягом року після аудиту. Тому аудитор повинен старанно виконувати всі аналітичні процедури та дати правильні висновки. Методика і техніка аналізу фінансового стану і фінансових результатів підприємства розглядається в окремій навчальній дисципліні.

Рекомендована література
1. Международные стандарты аудита и Кодекс этики профессиональных бухгалтеров (1999). — М.: ICAR, 2000. — С. 261—295.
2. Адамс Р. Основы аудита / Пер. с англ.; под ред. Я. В. Соколова. — М.: Аудит, ЮНИТИ, 1995. — С. 333—355.
3. Аренс А., Лоббек Дж. Аудит / Пер. с англ.; под ред. Я. В. Соколова. — М.: Финансы и статистика, 1995. — С. 38—69.
4. Аудит Монтгомери / Ф. Л. Дефлиз, Г. Р. Дженик, В. М. О’Рейли, М. Б. Хирш / Пер. с англ.; под ред. Я. В. Соколова. — М.: Аудит, ЮНИТИ, 1997. — С. 469—487.
5. Аудит: Практ. пособие / А. Кузьминский, Н. Кужельный, Е. Петрик, В. Савченко и др.; под ред. А. Кузьминского. — К.: Учетинформ, 1996. — С. 108—121.
6. Робертсон Дж. Аудит / Пер. с англ. — М.: КРМG, Контакт, 1993. — С. 29—56.
7. Скобара В. В. Аудит: методология и организация. — М.: Дело и Сервис, 1998. — С. 216—226.

Всі опубліковані на сайті матеріали належать їх авторам. Матеріали розміщено виключно для ознайомлення. Копіювання та використання інформації суворо заборонено.

 
< Попередня   Наступна >

Замовити реферат, курсову або дипломну роботу

bottom_left
bottom_right
Studentam.net.ua © 2008-2024