top_left_1

Studentam.net.ua

Курсові та дипломні роботи
top_right_1
top_left_2
top_right_2
top_left_3
top_right_3
7. СПИСОК РЕКОМЕНДОВАНОЇ ЛІТЕРАТУРИ

   1. Закон України "Про зовнішньоекономічну діяльність" від 16.04.91. (З подальшим урахуванням змін.)
   2. Закон України “Про банки і банківську діяльність” // Законодавчі і нормативні акти з банківської діяльності. – 2001, -- № 1. – с.3 - 47.
   3. Правила здійснення операцій на міжбанківському валютному ринку України від 09.05.99 за № 13-11/1548. (З подальшими змінами.)
   4. Банківська енциклопедія (Під ред. Мороза А.М. – К.: Ельтон, 1993. – 333с.)
   5. Боринець С.Я. Міжнародні валютно-фінансові відносини: Підручник., – 4-те вид. – К.: Т-во Знання, КОО, 2004, – с.409
   6. Бункина М.К. Валютный рынок. - М.: АО «ДИС 2», 1995.
   7. Валютный рынок и валютное регулирование: Учеб. Пособие / Под ред. И.И. Платоновой. - М.: БЕК, 1996.
   8. Гроші та кредит: Підручник / M.I. Савлук, A.M. Мороз, М.Ф. Пуховкіна та ін.; За заг. ред. М.І. Савлука. - К.: КНЕУ, 2001. - 602с.
   9. Гроші та кредит: Підручник / Б.С. Івасів, М.І. Савлук, В.А. Ющенко та ін.; За ред. Б.С. Івасіва. – Тернопіль: Карт-бланш, 2000.
   10. Гроші та кредит: Підручник / Б.С. Івасів. – Тернопіль: Карт-бланш, 2005. – 546 с.
   11. Дзюблюк О.В. Валютна політика: навчальний посібник. – Тернопіль: ТДЕУ, 2006 – 91с.
   12. Дзюблюк О.В. Організація грошово-кредитни відносин суспільства в умовах ринкового реформування економіки. – К.: Поліграфкнига, 2000.
   13. Енциклопедія банківської справи України / Редкол.: В.С.Стельмах та ін. – К.: Молодь, Ін Юре, 2001, – 680с.
   14. Івасів Б.С. Міжнародні розрахунки: Підручник. – Тернопіль: Карт-бланш, 2004. – 223с.
   15. Кидуэлл Д.С, Петерсон Р.Л., Блэкуэлл Д.У. Финансовые институты, рынки и деньги. - СПб: Издательство «Питер», 2000. – 752с.
   16. Кравець В.М., Кравець О.В. Західноєвропейський банківський бізнес: становлення і сучасність / За ред. В.І. Міщанка. – К.: Знання-Прес, 2003.
   17. Международная торговля валютой: межбанковские операции на ринках развитнх стран, види сделок, курси, методи рас-четов. / Под ред. А.Д. Голубовича. – М.: АО АРГО, 1993.
   18. Международная торговля: финансовые операции, страхование и другие услуги / Пер. с англ. - К.: Торг.-изд. Бюро BHV, 1994.
   19. Михайлов Д.И. Мировой финансовый рынок: тенденции и инструменты. М., 2000. – 120 с.
   20. Мишкін, Фредерік С. Економіка грошей, банківської справи і фінансових ринків / Пер. з англ. С.Панчишин, Г.Стеблій, А.Стасишин. - К.: Основи, 1998. – 963с.
   21. Міжнародні розрахунки та валютні операції: Навч. посібник / О.І. Береславська, О.М. Наконечний, М.Г. Пясецька та ін.: За заг. ред. М.І. Савлука. – К.: КНЕУ, 2002.
   22. Міжнародні розрахунки: Підручник. – Тернопіль: Карт-бланш, 2004. – 223 с.
   23. Панова Г.С. Банковское обслуживание частньїх лиц. – М.: АО ДИС, 1994.
   24. Петрашко Л.П. Валютні операції: Навч. посібник. – К.: КНЕУ, 2001.
   25. Руденко Л.В. Розрахункові та кредитні операції у зовніш-Нь0економічній діяльності підприємства: Підручник. – К.: Лібра, 2002.
   26. Руденко Л.В. Організація міжнародних кредитно-розрахункових операцій в банках: Навчальний посібник. – К.: Видавничий центр "Академія", 2002.
   27. Pym Френклін P., Філіпченко А. Міжнародна торгівля та інвестиції / Пер. з англ. - К.: Основи, 1998. - 743с. Сорокін О.М. Світова економіка: Підручник. – К.: Знання. – 2000. – 579с.
   28. Софієнко І.Я. Міжнародні фінанси: Навч. посібник . – К.: МАУП, 2005. – 200с.
   29. Сурен Лизелотт. Валютные операции: Основы теории и практики: Пер. с нем. - М.: Дело, 1998.
   30. Філіпченко А.С. Міжнародні валютно-кредитні відносини. – К., 2003.
   31. Ходаківська В.П., Бєляєв В.В. Ринок фінансових послуг. Навч. посібник. – Київ: ЦУЛ, 2002. – 616 с.
   32. Циганкова Т.М. Міжнародні організації. – К.: Либідь. – 2001. – 281с.
   33. Шелудько В.М. Фінансовий ринок: Навчальний посібник. – К.: Знання-Прес, 2002. – 535с.
   34. Ющенко В.А., Міщенко B.I. Валютне регулювання: Навч. посібник. - К.: Тов. "Знання", КОО. 1998.
   35. Ющенко В.А., Міщенко B.I. Управління валютними ризиками: Навч. посібник. - К.: Тов. "Знання", КОО. 1998.

Всі опубліковані на сайті матеріали належать їх авторам. Матеріали розміщено виключно для ознайомлення. Копіювання та використання інформації суворо заборонено.

 
< Попередня

Замовити реферат, курсову або дипломну роботу

bottom_left
bottom_right
Studentam.net.ua © 2008-2024