top_left_1

Studentam.net.ua

Курсові та дипломні роботи
top_right_1
top_left_2
Головна arrow Соціальна робота arrow Етика соціальної роботи (Лекції) arrow Морально-етична культура соціального працівника
top_right_2
top_left_3
top_right_3
Морально-етична культура соціального працівника

Морально-етична культура соціального працівника

Основні питання
1. Моральна норма як складова моралі і нормативна регуляція соціальної роботи.
2. Моральна свідомість соціального працівника.
3. Критерії моральності у соціальній роботі.
4. Моральна поведінка соціального працівника.

*****

      Моральна норма – форма моральних вимог, які регулюють поведінку людей через загальні приписи і заборони, які поширюються на однотипні вчинки. У соціальній роботи моральною нормою є загальна змістовна вимога до поведінки та діяльності соціального працівника у його відношенні до суб'єктів соціальної роботи (в тому числі і до клієнтів), справедлива в усіх ситуаціях та обставинах.
      Відповідно до проекту “Професійно-етичного кодексу соціального працівника України” “моральна норма – усталена вимога до поведінки й діяльності соціальних працівників стосовно суб’єктів та об’єктів соціальної роботи”. Норми професійної моралі в соціальній роботі це не лише інструмент для досягнення мети, але й засіб регуляції поведінки спеціаліста.
      Норми професійної моралі це імперативи, об'єктивно обумовлені взаємодією соціальних, групових та особистісних інтересів та такі, що вимагають від спеціаліста певної, соціальне необхідної та професійно обумовленої поведінки. Норма професійної моралі може мати різний ступінь узагальнення, у зв'язку з чим можна розрізняти загальні та окремі (специфічні) норми професійної моралі соціального працівника.
      Моральні норми є основою етичного кодексу соціального працівника.
      Морально-етичні норми і правила соціальної роботи повинні:
   – регламентувати професійну діяльність кожного конкретного соціального працівника;
   – регламентувати діяльність і взаємодію різних соціальних служб і органів соціального захисту населення;
   – регламентувати взаємовідносини з іншими інститутами.
      Тому в етичних нормах соціальної роботи повинні відображаються основні вимоги та критерії поведінки і дій соціального працівника, які диктуються специфічними умовами і змістом його діяльності.
      Основою етичної свідомості та особистості соціального працівника виступає моральність , яка розглядає поведінку та діяльність з точки зору їх моральної цінності. У формуванні етичної свідомості соціального працівника значну роль відіграє професійна моральна свідомість.
      Моральна свідомість соціального працівника включає три компоненти.

esr2

      Моральні знання існують у формі відображення об'єктивного світу в свідомості людини через поняття, судження, теорії тощо. Знання виступають керівництвом до дії за умови перетворення їх на переконання, що передбачає поєднання інформативної сторони із спрямованістю, стимулом до дії. Моральні знання отримуються у процесі навчання через ознайомлення із суттю моральності, її змістом, функціонуванням у суспільстві, системою її вимог та санкцій за відхилення від встановлених норм. Моральні знання дозволяють соціальному працівнику порівнювати власні моральні нормативи з професійними, соціально значущими та відповідно коректувати свою моральну позицію.
      Моральні переконання – основна моральна настанова, яка визначає мету і напрям вчинків людини, тверда впевненість у і чомусь, заснована на певній ідеї та світогляді. Є вищою ступінню розвитку особистості спеціаліста, його свідомості, оскільки в їх основі лежить глибока і багатостороння оцінка особистістю відомих їй моральних норм, перевірка їх соціальною практикою, життєвим і професійним досвідом.
      Моральні переконання:
   - вимагають від спеціаліста вміння подивитися на свою працю з точки зору інтересів справи, з'ясувати співвідношення між корисним, що він робить для суспільства і клієнтів, та тим, що зобов'язаний зробити;
   - визначають теоретичну і практичну підготовленість спеціаліста до професійної діяльності;
   - виступають основою для його свідомого ставлення до своєї поведінки та дій у практиці соціальної роботи;
   - беруть участь у формуванні вольових якостей особистості та стійких форм морального реагування на навколишню дійсність.
      Моральні знання, які стали уже моральними переконаннями соціального працівника, формують моральну потребу. Потреба – стан людської особистості, соціальної групи чи суспільства в цілому, що виражає необхідність у чомусь і є рушійною силою їхньої активності.
      Моральна потреба – найвища ступінь моральної свідомості соціального працівника, яка характеризується наявністю моральної потреби у дотриманні вимог професійної етики. Коли дотримання вимог професійної етики стає внутрішньою потребою людини, вона відповідно до етичних принципів організує всі свої вольові та емоційні якості, спрямовує зусилля на вирішення етично складних проблем саме з точки зору моральності. У цьому випадку дотримання вимог професійної етики стає стійкою якістю особистості, значним фактором, що мобілізує її для організації своєї поведінки і діяльності, справою обов'язку та совісті, честі й гідності.
      Високий рівень розвитку моральної, етичної свідомості та моральних якостей соціального працівника дають йому моральне право займати провідне становище соціального працівника у стосунках із клієнтом.
      Вимір відповідності моральної свідомості соціального працівника моральним уявленням та ціннісним орієнтаціям масових етичних суджень виступає рівень моральності професіонала. Рівень моральності соціального працівника повинен бути вище середнього, оскільки тільки це дає йому право спілкуватися з людиною, що потрапила у біду. Високий рівень моральності людини передбачає здатність розуміти іншу людину, допомагати тактовно, без докорів та моралізації.
      Одним із аспектів оцінювання діяльності спеціалістів у галузі соціальної роботи, соціальної роботи як специфічного виду професійної діяльності та моральних вимог, які ставляться до соціальної роботи, є їх відповідність критеріям моральності.
      Під критерієм моральності розуміється сукупність уявлень про добро і зло, справедливості як змісті моральних вимог до професійної поведінки та дій. Критерії моральності в соціальній роботі носять двосторонній характер.

esr3

      Моральна поведінка соціального працівника визначається певними моральними і душевними якостями соціального працівника. Їх формування відбувається шляхом засвоєння духовних цінностей суспільства та професії, перетворення у процесі діяльності в переконання і потреби. Наявність відповідної моральної поведінки та моральних якостей сприяють підвищенню рівня суспільної моральності і, таким чином, вирішенню ряду соціальних проблем.

Список використаної та рекомендованої літератури
1. Белякова Г.И. Профессиональная этика. – М., 1975.
2. Бочарова В.Г. Профессиональная социальная работа: личностно-ориентированный подход. – М., 1999.
3. Василькова Ю.В. Методика и опыт социального педагога. – М.: Академия, 2001.
4. Демидова Т.Е. Профессиональное общение социального работника. – М., 1994.
5. Динамика ценностей в социальной работе / Под ред. Шардлоу С. – пер. с англ. Поляковой Г. – К., 1996.
6. Медведева Г.П. Этика социальной работы: Учеб. пособие для студ. высш. учеб. заведений. – М.: ВЛАДОС, 1999.
7. Обучение социальной работе в России. Программы и технологии. Ч. 1. Социальная работа: наука и профессия. – М., 1997.
8. Овчарова Р.В. Справочная книга социального педагога. – М., 2001.
9. Профессионально-этические нормы социальной работы. – М. 1993.
10. Робота з клієнтами соціальних служб / За ред. З.Г.Зайцевої. – К., 1994.
11. Словарь по этике / Под ред. Кона И.С. – М., 1981.
12. Соловйов О. Морально-етичні проблеми соціальної роботи // Соціальна політика і соціальна робота. – 1998. – № 4. – С. 56-66.
13. Филиппова Г.П. Личностно-профессиональные особенности социальной работы. // Работник социальной службы. – 2001. – № 1. – С. 33-37.
14. Этика социальной работы: Материалы методологического семинара. – М.:СТИ, 2000.
15. Ярская-Смирнова Е. Профессиональная этика социальной работы. – М., 1998.

Всі опубліковані на сайті матеріали належать їх авторам. Матеріали розміщено виключно для ознайомлення. Копіювання та використання інформації суворо заборонено.

 
< Попередня   Наступна >

Замовити реферат, курсову або дипломну роботу

bottom_left
bottom_right
Studentam.net.ua © 2008-2024