top_left_1

Studentam.net.ua

Курсові та дипломні роботи
top_right_1
top_left_2
Головна arrow Психологія arrow Психологічна корекція (Лекції) arrow Тема 1. Психокорекція – один з основних напрямів роботи практичного психолога.
top_right_2
top_left_3
top_right_3
Тема 1. Психокорекція – один з основних напрямів роботи практичного психолога.
Тема 1. Психокорекція – один з основних напрямів роботи практичного психолога.

      Психологічна корекція та її види.
      Основні принципи, цілі і завдання психокорекційної роботи.
      Вимоги до психолога, що здійснює психокорекцію.

      1. Психологічна корекція та її види.
      Психологія –наука про душу, внутрішній і психічний світ людини, а саме та її частина, що називається практичною покликана допомогти людині вирішити життєво важливі проблеми.
      На жаль, у нашому суспільстві ще не достатньо розвинена психологічна культура, тобто турбота про своє психічне здоров’я, вміння виходити з кризи, допомагати близьким.
      В психологічній культурі виділяють 3 основні компоненти:
      1. Самопізнання і самооцінка.
      2. Пізнання інших людей.
      3. Вміння керувати своєю поведінкою, емоціями, спілкуванням.
      Психокорекція – це система заходів, спрямованих на виправлення недоліків психологічного розвитку чи поведінки людини з допомогою спеціальних заходів психологічного впливу.
      - Психокорекція орієнтована на клінічно здорову особистість.
      - Орієнтується на здорові сторони особистості незалежно від ступеня їх порушень.
      - В психокорекції орієнтуються на теперішнє і майбутнє клієнтів:
      - Психокорекція  орієнтується на середньо термінову допомогу (короткотермінова 15 зустрічей при консультуванні. Довготермінова – до кількох років при психотерапії)
      - Психокорекцій ні впливи спрямовані на зміну поведінки і розвиток особистості клієнта.
      Психокорекція відрізняється від психологічного розвитку тим, що психокорекція має справу з вже сформованими якостями особистості чи видами поведінки і спрямована на їх переробку, в той час як основна задача розвитку полягає в тому, щоб при недостатньому при недостатньому розвитку сформувати в людини психологічні якості.
      Сьогодні психологічна корекція широко використовується в системі психологічної допомоги дітям і підліткам. Незважаючи на широкий спектр застосування поняття психологічної корекції, існують розбіжності відносно її використання. Наприклад, деякі автори розглядають психологічну корекцію як спосіб профілактики нервово-психічних порушень в дітей (А.С.Співаковська, 1988). Інші розуміють її як метод психологічного впливу, спрямований на створення оптимальних можливостей і умов розвитку особистісного та інтелектуального потенціалу дитини (Г.В.Бурменска, О.А.Караванова, А.Г.Лидерс, 1990, чи як сукупність прийомів, які використовує психолог для виправлення психіки чи поведінки психічно здорової людини (Р.С.Немов, 1993).

      Види психокорекції.
      Психокорекційні заходи можна класифікувати
      1. По характеру спрямованості
      - симптоматичну
      - каузальну
      Симптоматична корекція передбачає короткотривалий вплив з метою зняття гострих симтомів відхилень у розвитку, які заважають перейти до корекції каузального типу.
      Каузальна (причинна) корекція спрямована на джерела і причини відхилень. Цей тип корекції більш тривалий у часі, вимагає значних зусиль, але є більш ефективним.
      2. По змісту розрізняють корекцію:
      - пізнавальної сфери;
      - особистості;
      - афективно-вольової сфери;
      - поведінкових аспектів;
      - між особистісних відносин;
      - внутрішньо групових взаємовідносин (сімейних, подружніх, колективних);
      - дитячо-батьківських відносин.
      В практиці психологічної допомоги дітям і підліткам з проблемами у розвитку розрізняють наступні блоки психологічної корекції:
      - Корекція емоційного розвитку дитини.
      - Корекція сенсорно-перцептивної та інтелектуальної діяльності.
      - Психологічна корекція поведінки дітей і підлітків.
      - Корекція розвитку особистості
      3. По формі роботи з клієнтом розрізняють корекцію:
      - індивідуальну;
      - групову;
      - у закритій природній групі (сім’я, клас)
      - у відкритій групі клієнтів зі схожими проблемами;
      - індивідуальногрупову ( змішана група)
      4. По наявності програм:
      - програмовану;
      - імпровізовану.
      5. По характеру керування коригуючими впливами:
      - директивну;
      - недирективну
      6. По тривалості:
      - надкоротку (хвилини, часи, вирішення актуальних ізольованих проблем, конфліктів);
      - коротку, або швидку (декілька годин, днів – запускає процес виміру, який продовжується після завершення зустрічі)
      - тривалу (місяці, в центрі уваги – особистісний зміст проблеми);
      - довготривалу (продовжується роки, зачіпає сфери свідомого і несвідомого. Багато часу приділяється досягненню розуміння суті переживань. Ефект розвивається поступово, носить тривалий характер.
      7. По маштабу вирішувальних задач розрізняють корекцію:
      - загальну,
      - спеціальну.
      Загальна передбачає заходи загальнокорекційного порядку, що нормалізують спеціальне мікросередовище клієнта, які регулюютьпсихофізичне, емоційне навантаження у відповідності з віковими та індивідуальними можливостями.
      Спеціальна – комплекс прийомів, методик і організаційних форм роботи з клієнтом чи групою клієнтів, які є найбільш ефективними для досягнення конкретних задач формування особистості, окремих її властивостей чи психічних функцій, щопроявляються у девіантній поведінці і ускладненій адаптації (невпевненість, агресивність, тривожність, аутичність, схильність до стереотипів, конфліктність).
      Спеціальна корекція справляє наслідки неправильного виховання, що порушило гармонійний розвиток, соціалізацію особистості.

      Клієнт – це нормальна, фізично і психічно здорова людина, в якої в житті виникли проблеми психологічного чи поведінкового характеру.

      Психокорекційна ситуація включає 5 основних елементів:
      1. Людина, яка потребує психокорекційної допомоги (клієнт);
      2. Людина, яка допомагає (психолог);
      3. Теорія, яка використовується для пояснення проблем клієнта.
      4. Набір процедур (технік, методів), що використовуються для вирішення проблем клієнта.
      5. Спеціальні соціальні відносини між клієнтом і психологом.
      З розвитком практичної практичної психології поняття “корекція” стало все ширше використовуватися у віковій психології і психологічній допомозі не тільки дітям з проблемами у розвитку, але і з нормальним психічним розвитком. Розширення сфери використання психологічної корекції в роботі із здоровими дітьми обумовлене наступними причинами:
      Активним впровадженням в систему навчання нових освітніх програм, успішне засвоєння яких вимагає максимального розвитку творчого та інтелектуального потенціалу дитини.
      Гуманізацією процесу освіти, яка неможлива без диференційного підходу до навчання дитини і вимагає врахування індивідуально-психологічних особливостей кожного учня і, у відповідності із цим, різноманітних способів психолого-педагогічної корекції.
      У зв’язку з цим відбулися принципові зміни характеру задач і напрямків корекційних впливів – від виправлення дефектів при порушеному розвитку до створення оптимальних можливостей і умов для психічного розвитку здорової дитини
      3. Вимоги до психолога, що здійснює психокорекцій ні заходи.
      Проведення колекційної роботи вимагає від спеціаліста, що її проводить певної підготовки.
      Основні компоненти професійної готовності до колекційного впливу.
      Теоретичний компонент: знання теоретичних основ;
      - Знання загальних закономірностей психічного розвитку в онтогенезі;
      - Періодизації психічного розвитку;
      - Знання проблеми співвідношення навчання і розвитку;
      - Уявлення про основні теорії, моделі і типи особистості;
      - Знання про соціально-психологічні особливості групи;
      - Знання умов, що забезпечує особистісне зростання і творчий розвиток.
      В професійній підготовці можливі три основні підходи:
      - Притримування одного підходу;
      - Еклектизм (знає вибірково з різних теорій і практик);
      - Загальний континуальний підхід.
      Практичний компонент підготовки – оволодіння конкретними методами і методиками корекції.
      Особистісна готовність передбачає наявність в дорослого потреби іти не від себе, а від клієнта і його проблем.
      Професійна деформація особистості.
      Синдром  професійного згорання.
Теоретичні моделі психокорекційної практики.

      1. Психодинамічний напрямок.
      Корекційний вплив в класичному психоаналізі.
      Термін „психодинаміка” був введений у 1918 році Р.Вудвортсом. В центрі психодинамічного підходу знаходяться питання, пов’язані з динамічними аспектами психіки, тобто мотивами, захопленнями, бажаннями, внутрішніми конфліктами, існування і розвиток яких забезпечують функціонування і розвиток особистісного „Я”. Головним завданням психоаналізу є доведення до свідомості клієнта конфліктної ситуації, пов’язаної з неприйнятністю для нього несвідомих захоплень. Усвідомлення наявності несвідомих імпульсів і самої конфліктної ситуації – шлях вирішення цих конфліктів.
      Практика психоаналітика базується на його власнихсуто інтимних процесах. Основи психоаналітичної техніки, які заклав Фройд в своїх роботах більш ніж 80 років тому досі є основою психоаналітичної практики. Нічого принципово нового в техніку психоаналізу за цей період часу, не дивлячись на велику кількість робіт, внесено не було.
      Відомо, що Фрейд почав свою практику з гіпнозу. Потім використав гіпноз в цілях катарсиса. Згодом відмовився від гіпноза і перейшов до інтерпретації спонтанної вербальної продукції пацієнта. Зародилася процедура вільних асоціацій. Зараз вільна асоціація є основним методом отримання інформації від пацієнта в ході психоаналітичного лікування. Так само, як інтерпретація цієї інформації є найбільш важливим інструментом аналітика.
      Поступово у Фройда склалося уявлення, що в кожному пацієнті існує якась сила, що чинить супротив лікуванню, зберігаючи потаємні думки. Мета одна – захист. Завдання психотерапевта – подолати протидію.
      Психоаналіз стверджує, що причиною нерозу є невротичний конфлікт між Ід та Его. Невротичний конфлікт – це несвідомий конфлікт між бажанням – Ід, який прагне до розрядки, і захистом – Его, що перешкоджає розрядці чи не допускає її до свідомості.

      Цілі корекції.
      Основною ціллю корекції виступає допомога клієнту в розумінні і усвідомленні ним причин його поганого пристосування до реальності і надання йому допомоги у можливості адаптації до неї.
      Корекційна робота психоаналітика будується на двох основних напрямках:
      1. Робота з клієнтом над усвідомленням неусвідомлюваного і прийняття клієнтом адекватної і реалістичної інтерпретації.
      2. Робота з клієнтом по підсиленню його „Его” для побудови більш реалістичної поведінки.
      Основні вимоги до особистості психолога: невмішування, відстороненість, нейтралітет, особистісна закритість. Вміння і здібність витримати „перенос”, тонка спостережливість і здібність до адекватних інтерпретацій.
      Усвідомлення власних проблем, реакцій і їх можливого впливу на клієнта. Обов’язковою умовою професійної підготовки психоаналітика є проходження тривалого курсу психоаналізу.
      Вимоги і очікування від клієнта:
      1. прийняття самої концепції психоаналізу;
      2. повна відкритість і готовність до тривалого періоду спільної роботи;
      3. клієнт бере на себе зобов’язання утримуватися від різких змін в особистому житті протягом курсу психоаналізу.
      Техніки.
      Психоаналіз полягає в пошуку прихованих джерел хвороби у просторі несвідомого і психологічної допомоги людині в усвідомленні і переоцінці переживань, які тривожать.
      Класичний психоаналіз включає в себе 5 базисних технік:
      1. Метод вільних асоціацій.
      2. Тлумачення (інтерпретація снобачень)
      3. Інтерпретація.
      4. Аналіз супротиву.
      5. Аналіз переносу.
      1. Метод вільних асоціацій полягає в тому, що психолог-аналітик пропонує клієнту висловлювати будь-які пропозиції, які з’являються в клієнта і відображають його переживання. Для консультанта важливі наступні моменти:
      - Зміст висловлювань;
      - Послідовність висловлювань;
      - Блокування висловлювань.
      2. Тлумачення снобачень. Фройд неодноразово підкреслював, що снобачення не випадкові і не хаотичні, а є способом виконання нереалізованих бажань. При аналізі снобачень Фройд рахує необхідним дотримуватися правил:
      1. Не звертати увагу на зовнішній зміст снобачення.
      2. Снобачення потрібно розбивати на елементи, кожен з яких досліджується окремо. При цьому пацієнта просять „пояснювати” кожен елемент снобачення першими ж словами, які приходять в голову, тобто вільно асоціювати.
      3. При аналізі снобачень психолог повинен набратися терпіння і почекати, поки „Приховане, дійсно несвідоме не виникне саме”. При аналізі снобачень психолог наштовхується на супротив, особливо коли мова йде про речі, з точки зору клієнта малозначимі, або про які незручно говорити. Але саме ті думки, які клієнт прагне подавити є найбільш важливими для відкриття несвідомого.
      Ключом до розшифрування прихованого змісту снобачень Фройд рахував символи, які своїми корнями заглиблені в міфологію, антропологію, мовознавство, в якійсь мірі уніфіковані і придатні для розшифрування будь-яких сновидінь в різних людей.
      Крім снобачень матеріалом для аналізу несвідомого можуть бути фантазії. Особливо часто фантазії зустрічаються в дітей і підлітків.
      Методика. Пацієнт за пропозицією лікаря записує всі. Які приходять в голову фантазії. В подальшому на „випадково” задане запитання можна отримати тлумачення цих фантазій. Психотерапевти Д.А.Коган і В.М.Файбушевич (1932) застосовували метод фантазії з допомогою малюнків і листівок. Хворому пропонувалося за власним вибором знайти 10-15 художніх листівок і показати їх психотерапевту. Вже саме знайомство з відібраними листівками нерідко характеризує спосіб мислення, смак та інтереси пацієнта. Потім із загальної маси листівок відбирають 2-3, передають їх знову пацієнту з проханням описати їх зміст. Листівки провокують фантазії, а фантазії відкривають шлях до несвідомого пацієнта.
      Інтерпретація представляє пояснення незрозумілого чи прихованого для клієнта значення деяких аспектів його переживання чи поведінки. При цьому неусвідомлювані феномени стають усвідомлюваними.
      Аналіз супротиву. Основні функції цієї техніки – забезпечити усвідомлення клієнтом своїх „Его”-захисних механізмів і прийняти необхідну конфронтацію по відношенню до них, враховуючи, що саме супротив „Его” є головною перешкодою усвідомлення особистісних проблем.
      Зміст аналізу переносу полягає в знаходженні справжніх психо-емоційних основ, зафіксованих форм поведінки, інтерпретації їх і тим самим допомоги в їх пропрацюванні і викоріненні.
      Клієнт-центрований підхід К.Роджерса.
      Відповідно до поглядів К.Роджерса, людина володіє всією необхідною компетентністю, щоб виріщцвати виникаючі перед нею проблеми і спрямовувати свою поведінку потрібним чином. Але ця здібність може розвиватися тільки в контексті соціальних цінностей, в якому людина отримує можливість встановлювати позитивні зв’язки. Основні поняття клієнт-центрованого підходу „поле досвіду”, „самість”, „Я”-реальне, „я”-ідеальне, „тенденція до самоактуалізації”.
      „Самість”- це цілісність, що включає в себе тілесний і символічний, духовний досвід.
      Умови, необхідні для створення сприятливого психологічного клімату у взаємодії „психолог-клієнт”:
1. Безумовне позитивне ставлення психолога до почуттів клієнта;
2. Емпатія. Психолог прагне побачити світ очима клієнта.
3. Аутентичність.
4. Утримання від інтерпретацій
повідомлень клієнта чи від підказки рішень його проблем. Виконує функцію дзеркала., що відображають почуття і думки клієнта та формулює їх по-новому. 

      Поведінковий напрямок.
      Поведінковий напрямок в психокорекційній роботі бере свій початок з робіт Д.Вольпе і А.Лазаруса (сер.50-х – поч. 60-х років), хоча коріннявідходить в біхевіоризм Д.Уотсона і Е.Торндайка.
      В основі даного напрямку виділяють такі психологічні напрямки:
1. Роботи Д.Вольпе, А.Лазаруса, основані на ідеях І.П.Павлова і С.Халла.
2. Теорія оперантного научіння Б.Скіннера.
      Оперантні методи можуть бути використані для вирішення наступних завдань:
- Формування нового стереотипу поведінки, якого раніше не було в поведінковому репертуарі людини (наприклад, поведінка самостверджуючого типу в пасивної дитини, елементи спільної гри у сором’язливої дитини;
- Закріплення (підсилення) вже існуючих в репертуарі клієнта соціально бажаного стереотипу поведінки. Для вирішення цього завдання використовуються контроль стимулу, позитивне і негативне підкріплення. 
      Трансактний аналіз Е.Берна.
      Сучасний трансактний аналіз включає в собі теорію особистості, теорію комунікацій, аналіз складних систем і організацій, теорію дитячого розвитку. В практичному застосуванні він представляє собою систему корекції як окремих людей, так і подружніх пар, сімей, різних груп.
      Структура особистості по Берну, характеризується наявністю трьох станів „Я”: „Родич”, „Дитина”, „Дорослий”.
      Трансактний аналіз включає:
o Структурний аналіз –аналіз структури особистості.
o Аналіз трансакцій – вербальних і невербальних взаємодій між людьми.
o Аналіз психологічних ігор, прихованих трансакцій.
o Аналіз індивідуального життєвого сценарію, якого людина мимовільно дотримується.
      Головна ціль корекції - допомогти клієнту в усвідомленні своїх ігор, життєвого сценарію, „его-станів” і при необхідності прийняття нових рішень, які відносяться до життєвих стратегій. Сутність корекції полягає в тому, щоб звільнити людину від виконання нав’язаних програм поведінки і допомогти їй стати незалежною, спонтанною, здібною до повноцінних стосунків і близькості.
      Кінцева мета – досягнення автономії особистості, визначення своєї власної долі, прийняття відповідальності за свої вчинки і почуття.
      Завдання психолога – забезпечити необхідний інсайт.
      Техніки.
      Техніка сімейного моделювання включає в себе елементи психодрами і структурного аналізу „его-стану”. Учасник групової взаємодії відтворює свої трансакції з моделлю своєї сім’ї. Проводиться аналіз психологічних ігор, ритуалів, позицій в спілкуванні, сценарію

Всі опубліковані на сайті матеріали належать їх авторам. Матеріали розміщено виключно для ознайомлення. Копіювання та використання інформації суворо заборонено.

 
< Попередня   Наступна >

Замовити реферат, курсову або дипломну роботу

bottom_left
bottom_right
Studentam.net.ua © 2008-2024