top_left_1

Studentam.net.ua

Курсові та дипломні роботи
top_right_1
top_left_2
Головна arrow Психологія arrow Психологія особистості (Н.В.Ліфарєва) arrow Інформація про навчальний посібник "Психологія особистості" (Н.В.Ліфарєва)
top_right_2
top_left_3
top_right_3
Інформація про навчальний посібник "Психологія особистості" (Н.В.Ліфарєва)
ББК 88л 73                   Гриф надано Міністерством освіти і науки України лист № 1/11-2673 від 1 липня 2003 р.)
Л14

Рецензенти:
А.В. Решетниченко, доктор філософських наук;
І.Д. Спіріна, доктор медичних наук.

                 Ліфарева Н.В.
Л14       Психологія особистості: Навчальний посібник. — Київ: Центр
              навчальної літератури, 2003. - 240 с.

ISBN 999-8253-55-8

   Навчальний посібник розкриває різноманітні підходи до психології особистості, знайомить з типологічними та індивідуальними психологічними особливостями людини, психологічними аспектами мотивації, діяльності, поведінки і спілкування. З урахуванням особливої ролі соціальних чинників у процесі соціалізації особистості висвітлюються проблеми становлення характеру, розвитку здібностей, формування емоційно-вольової сфери особистості, вищих потреб людини, а також виховання і самовиховання.
   До кожної теми подано питання для обговорення на семінарських заняттях, практичні і контрольні завдання, теми рефератів і бібліографія.

ББК 88л73

ISBN 999-8253-55-8

© Н.В. Ліфарєва, 2003
© Дніпропетровський університет економіки та права, 2003 
© Центр навчальної літератури, 2003


НАВЧАЛЬНЕ ВИДАННЯ

Ліфарєва Наталія Вікторівна
ПСИХОЛОГІЯ ОСОБИСТОСТІ
Навчальний посібник
Редактор Л.В. Пилипчак
Технічний редактор О.М. Гришкіна

Підписано до друку 21.07.2003. Формат 60x84/16. Папір офсетний. Ум. друк, арк. 13,95.

Керівник видавничих проектів - Б.А.Сладкевич
Редактор — А.В. Шерстюк
Коректор — Н.Г. Масюк

Підписано до друку 4.08.03.
Формат 60x84/16. Папір офсетний.
Друк офсетний. Гарнітура Times New Roman.
Тираж 1000 примірників.
Замовлення №

Видавництво ДУЕП.
49000, м. Дніпропетровськ, вул. Набережна Леніна, 18.
Тел. (056) 778-58-66Свідоцтво ДК № 917 від 20.05.2002 р.

Видавництво “Центр навчальної літератури”
вул.Електриків, 23, м.Київ, Україна, 04176
тел. 451-65-95, 416-04-47, т./ф. 416-04-47

Віддруковано в ОП "Житомирська обласна друкарня" з готових діапозитивів замовника, вул. М. Бердичівська, 17. Зам. 207.

Всі опубліковані на сайті матеріали належать їх авторам. Матеріали розміщено виключно для ознайомлення. Копіювання та використання інформації суворо заборонено.

 
< Попередня

Замовити реферат, курсову або дипломну роботу

bottom_left
bottom_right
Studentam.net.ua © 2008-2024