top_left_1

Studentam.net.ua

Курсові та дипломні роботи
top_right_1
top_left_2
Головна arrow Психологія arrow Психологія особистості (Н.В.Ліфарєва) arrow Підсумкова тестова контрольна робота з дисципліни «Психологія особистості»
top_right_2
top_left_3
top_right_3
Підсумкова тестова контрольна робота з дисципліни «Психологія особистості»

Підсумкова тестова контрольна робота з дисципліни “Психологія особистості”

1. Поняття “особистість” у психології - це:
а) людина яка активно і цілеспрямовано перетворює природу, суспільство і саму себе;
б) людина в якої є унікальне, динамічне співвідношення просторово-часових орієнтацій;
в) людина яка має потребнісно-вольові переживання, змістовну спрямованість, свободу самовизначення у вчинках та міру відповідальності за їхні наслідки;
г) усі відповіді правильні.

2. До біологічно обумовленої підструктури особистості відносять:
а) знання;
б) відносини;
в) темперамент;
г) усі відповіді неправильні, тому що це...

3. До соціально обумовленої підструктури особистості відносять:
а) конституцію тіла;
б) переконання;
в) вік і стать;
г) усі відповіді правильні.

4. Шляхом навчання і виховання можна змінити:
а) тип нервової системи;
б) темперамент;
в) характер;
г) усі відповіді правильні.

5. До структури особистості входять:
а) інтереси і схильності;
б) темперамент, задатки і характер;
в) спонукання і мотивація;
г) усі відповіді правильні.

6. Творчий потенціал особистості - це:
а) набута нею в процесі соціалізації система ціннісних орієнтацій;
б) отримані нею і самостійно вироблені вміння і навички, здібності до творення або руйнації;
в) спроможність адекватно реагувати на зовнішні стимули;
г) усі відповіді правильні.

7. У пубертатний період:
а) відбувається бурхливе фізіологічне зростання і статеве визрівання;
б) наново постають всі критичні питання минулого;
в) створюється центральна форма егоідентичності;
г) усі відповіді правильні.

8. До великих вікових криз відносять:
а) кризу підліткового віку;
б) стадію переходу від зрілості до старості;
в) усі переходи від одного періоду до іншого;
г) усі відповіді правильні.

9. Становлення самосвідомості включає в себе:
а) відкриття свого внутрішнього світу;
б) усвідомлення необоротності часу, що призводить до пошуків сенсу життя, цілей, перспектив;
в) формування цілісного уявлення про себе, ставлення до себе, оцінку;
г) усі відповіді правильні.

10. Про те, що структура особистості включає “ВОНО”, “Я - ЕГО” і “Над-Я” або “Супер-ЕГО” стверджує:
а) когнітивна психологія;
б) психоаналіз;
в) трансперсональна психологія;
г) усі відповіді неправильні, це...

11. Психологічний захист:
а) підтримує Я-концепцію індивіда;
б) перекручує сприйняття оточуючого світу;
в) знижує травматичність стресора;
г) усі відповіді правильні.

12. Формула “стимул-реакція” (Р) відображає:
а) гуманістичний підхід;
б) когнітивний підхід;
в) біхевіористський підхід;
г) усі відповіді неправильні, це...

13. Толмен увів у схему S-R перемінну І-психічні процеси індивіда, які залежать від:
а) спадковості;
б) фізіологічного стану;
в) минулого досвіду і природи стимулу;
г) усі відповіді правильні.

14. Біхевіоризм описує психічну діяльність людини з погляду:
а) поведінкових реакцій;
б) невротичної симптоматики;
в) глибинних несвідомих імпульсів, що детермінують поведінку;
г) усі відповіді неправильні, це ...

15. Психологи, які працюють у руслі когнітивної психології вважають, що:
а) людина не механічно реагує на внутрішні і зовнішні чинники;
б) людина постійно аналізує інформацію про реальну дійсність;
в) людина пізнає світ поступово, проходячи ряд послідовних етапів;
г) усі відповіді правильні.

16. Гуманістична теорія особистості вивчає людину, базуючись на:
а) мотивах її вчинків;
б) ієрархії потреб;
в) прагненні до самоактуалізації;
г) усі відповіді правильні.

17. Трансперсональна психологія базується на положенні, що людська душа:
а) приречена на постійне страждання;
б) постійно компенсує недостатньо розвинуті елементи;
в) наділена значущістю духовного і космічного вимірів і можливістю для еволюції свідомості;
г) усі відповіді правильні.

18. Психологічні травми, пережиті людиною протягом життя:
а) можуть бути забуті (витіснуті) на свідомому рівні;
б) зберігаються в несвідомій сфері психіки;
в) впливають на розвиток емоційних і психосоматичних розладів і порушують здатність до адаптації;
г) усі відповіді правильні.

19. Яким психологічним концепціям властиві такі підходи до особистості:
а) “людина як велике поле свідомості, духовна і космічна істота”;
б) “людина реагуюча”;
в) “людина гармонійна”;
г) “людина невротична, конфліктна, страждальна”;
д) “людина, яка пізнає”.

20. Правильно виховувати - це:
а) пильно контролювати все життя дитини;
б) дозволяти рости їй самостійно, зовсім не втручатися;
в) карати за будь-яку провинність, щоб вона боялася зробити помилку;
г) усі відповіді неправильні.

21. Щоб розвинути гармонійну особистість потрібно:
а) формувати в дитини базову довіру до світу;
б) розвивати в дитині впевненість у своїх силах, самостійність, спокій, активність;
в) допомагати в опануванні нових знань і вмінь, організуючи діяльність дитини, сприяти її саморозкриттю;
г) усі відповіді правильні.

22. Юнацький вік характеризується:
а) становленням самосвідомості;
б) формуванням світогляду;
в) прагненням до самостійності;
г) усі відповіді правильні.

23. Темперамент - це природжені особливості людини, що обумовлюють:
а) динамічні характеристики інтенсивності і швидкості реагування;
б) ступінь емоційної збуджуваності і врівноваженості;
в) особливості пристосування до навколишнього середовища;
г) усі відповіді правильні.

24. Заспокійлива дія алкоголю супроводжується:
а) отруєнням головного мозку, порушеннями функцій нервової і серцево-судинної систем, внутрішніх органів;
б) порушенням статевої і дітородної функцій;
в) небезпекою виникнення хворобливої пристрасті (алкоголізму), що сприяє деградації особистості;
г) усі відповіді правильні.

25. У людини із сангвіністичним темпераментом:
а) неврівноваженість нервової системи визначає циклічність у зміні її активності і бадьорості;
б) рухливість нервової системи обумовлює її високу пристосовуваність до нових умов;
в) настрій стабільний, рівний при постійному зовнішньому спокої;
г) усі відповіді неправильні, тому що в неї ...

26. Флегматик:
а) виявляє рвучкість, різкість рухів, запальність, неприборканість, нетерпіння, швидку реакцію;
б) має високу здатність до адаптації, товариський, життєрадісний, обмірковує вчинки, працездатний;
в) має підвищену чутливість, часто і швидко втомлюється, вразливий, не впевнений у собі, тривожний, чутливий до настрою інших людей;
г) усі відповіді неправильні, тому що флегматик зазвичай ...

27. Холеричний темперамент характеризується:
а) переважанням збудження над гальмуванням;
б) сильною, врівноваженою, інертною нервовою системою;
в) сильною, врівноваженою, рухливою нервовою системою;
г) усі відповіді неправильні.

28. Темперамент накладає відбиток:
а) на способи поведінки в спілкуванні;
б) переживання почуттів;
в) продуктивність роботи в мінливих умовах;
г) усі відповіді правильні.

29. Невроз - це:
а) набуте функціональне захворювання нервової системи;
б) порушення діяльності головного мозку без будь-яких ознак його анатомічного ушкодження;
в) наслідок невдач, фрустрацій і міжособистісних конфліктів, психологічних травм і емоційного дистресу;
г) усі відповіді правильні.

30. Методика аутотренінгу допомагає:
а) зняти зайву нервово-м'язову напруженість, хвилювання;
б) зменшити прояв психосоматичних захворювань і неврозу;
в) керувати настроєм і психічним станом;
г) усі відповіді правильні.

31. Інтроверти:
а) у своїх вчинках орієнтуються в основному на власні уявлення;
б) товариські, активні, оптимістичні;
в) мають сильний тип нервової системи;
г) усі відповіді правильні.

32. Характер - це індивідуальне сполучення найбільш стійких істотних особливостей особистості, що виявляються у певному ставленні:
а) до себе - ступінь вимогливості, відповідальності, рівень самооцінки;
б) інших людей - егоїзм або альтруїзм, доброта, неправдивість тощо;
в) дорученої справі - організованість, працьовитість, творчість тощо;
г) усі відповіді правильні.

33. На відміну від психопатії акцентуація характеру:
а) виявляється не постійно;
б) з роками може згладитися, наблизитися до норми;
в) у сприятливих умовах може дати поштовх до прояву неабияких якостей, розкриттю таланту;
г) усі відповіді правильні.

34. Рівень домагань особистості характеризує:
а) незадоволеність собою, негативну самооцінку;
б) ступінь трудності тих цілей, до яких прагне людина і досягнення яких здається їй привабливим і можливим;
в) специфічні емоційні переживання, що виникають у випадку виникнення непереборних перешкод на шляху до досягнення бажаної мети;
г) усі відповіді правильні.

35. Формування особистості здійснюється у сфері:
а) діяльності;
б) спілкування;
в) самосвідомості;
г) усі відповіді правильні.

36. Рівень розвитку особистості визначається:
а) зрілістю структури “Я”;
б) здатністю встановлювати контакти;
в) здатністю до діяльності, що приносить матеріальний добробут;
г) усі відповіді правильні.

Всі опубліковані на сайті матеріали належать їх авторам. Матеріали розміщено виключно для ознайомлення. Копіювання та використання інформації суворо заборонено.

 
< Попередня   Наступна >

Замовити реферат, курсову або дипломну роботу

bottom_left
bottom_right
Studentam.net.ua © 2008-2024