top_left_1

Studentam.net.ua

Курсові та дипломні роботи
top_right_1
top_left_2
top_right_2
top_left_3
top_right_3
Методики вивчення якостей уваги

Методики вивчення якостей уваги

   Увага - це зосередження свідомості на визначеному об'єкті, яке забезпечує його особливо якісне відображення. Увага характеризується такими якостями, як об'єм, розподіл, концентрація, стійкість і переключення.
   Об'єм уваги вимірюється тією кількістю об'єктів, які можуть бути охоплені увагою в обмежений відрізок часу.
   Розподіл уваги виражається в тому, що в процесі діяльності людина може утримувати в центрі уваги декілька об'єктів.
   Концентрація уваги - це ступінь зосередження її на об'єкті. Стан глибокої концентрації уваги - необхідна передумова точного, успішного виконання діяльності. Під стійкістю уваги розуміється тривалість зосередження її на об'єкті. Ця якість уваги залежить від цілого ряду причин: характеру діяльності, відношення до професії, від сили нервових процесів. Ефективно утримує увагу людина приблизно 30-40 хв, після чого відмічається коливання уваги, що призводить до довільного відволікання від об'єкта. Переключення уваги являє собою цілеспрямоване перенесення уваги з одного об'єкта на інший.
   Для дослідження якостей уваги використовується досить багато різних методик: коректурні проби Анфімова та кільця Ландольта, переплутані лінії, відшукування чисел з переключенням, розташування чисел, шкали приладів. Ми розглядаємо дві з них - коректурну пробу з кільцями Ландольта та розташування чисел, як найбільш показові та як такі, що використовуються в дослідженнях працездатності.
   Коректурна проба з кільцями Ландольта
   Методика використовується для дослідження інтенсивності, стійкості уваги та швидкості переробки інформації в зоровому аналізаторі. Вона виконується за допомогою спеціального коректурного бланку, на якому зображено 1024 кільця по 32 кільця в кожному з 32 рядків з визначеним напрямком розриву. Орієнтуючись на циферблат годинника, положення розриву може бути на 1, 3, 5, 7, 9, 11 та 12 год. Суть завдання полягає в тому, що обстежуваному пропонується, дивлячись на таблицю зліва направо, зверху вниз (як при читанні) закреслити кільця з визначеним положенням розриву в одному або двох напрямках. Через кожну хвилину за командою експериментатора: "Риска" - ставиться вертикальна риска в місці читання, після чого робота зразу ж продовжується. Кожне пропущене або неправильно закреслене кільце, а також пропущений рядок розцінюється як помилка. Після закінчення роботи фіксується час, витрачений на перегляд таблиці.
   Головні показники, які характеризують ефективність виконання завдання - це час виконання завдання, кількість помилок й швидкість переробки інформації.

Швидкість переробки інформації (А) розраховується за формулою:

pdk13

де N - загальна кількість оброблених кілець;
n - кількість помилок;
Т - час виконання завдання, с;
біт (біміт) - одиниця виміру інформації, що є в повідомленні про результати події, для котрої можливі два однакових вірогідних виходи;
біт/сек - швидкість переробки інформації.
   Якщо обстежуваний закреслює кільця з розривом тільки в одному напрямку (на 9 год), то швидкість переробки інформації коливається від 1,0 ± 0,12 біт/сек. Якщо ж закреслюються кільця з розривом в двох напрямках (на 3 і 11 год), то швидкість переробки інформації - 0,64 ± 0,06.
   Розташування чисел
   Методика використовується для дослідження функції розподілу та переключення уваги. Дослідження проводиться за допомогою бланка, на якому зображені два квадрати на 25 клітин. В клітинах одного квадрату розміщені в випадковому порядку вибіркові числа від 1 до 99. Обстежуваний повинен переписати числа в вільний квадрат і розташувати їх в зростаючому порядку зліва направо за 2 хв.

pdk14

   Оцінка результатів проводиться за кількістю чисел, розташованих у вільному квадраті (продуктивність) й кількістю помилок - пропущених чисел або проставлених не в зростаючому порядку (вони обводяться колом). Визначається й відносна частота помилок (відношення кількості помилок до загальної кількості проставлених чисел).
   Оцінка отриманих результатів дослідження виноситься на основі врахування двох перших показників, середня продуктивність досягає при цьому 17 ± 3 при 1-2 помилках. Операційними компонентами мислення є елементи системи мисленнєвих операцій: аналіз, синтез, порівняння, абстрагування, класифікація, систематизація.
   Для оцінки мислення можуть бути використані методики: "Усне складання", "Складання чисел з переключенням", "Встановлення закономірностей", "Кількісні відношення", "Числові ряди".
   Розглянемо більш детально деякі з них.
   Усне складання
   За допомогою цієї методики досліджується здібність до виконання рахункових операцій, активність процесу мислення. Обстежуваному пропонується за хвилину швидко й правильно (усно) додати до одержаних сум одне й те саме число - 18. Перша ж сума одержується при складанні числа 18 з одним із однозначних чисел (З, 5, 7, 9), наприклад 23, 41, 59, 77 і т.д. Для оцінки результатів дослідження враховується кількість сум за 1 хв, кількість помилок та відносна частота помилок (частка від ділення кількості помилок на загальну кількість сум). Отримані суми записуються в рядок.
   При обстеженні рядових виявлено, що середня кількість сум дорівнює 16 ± 2 за хв при 1-2 помилках, а відносна величина помилкових відповідей коливається від 4 до 10%. Для керівників-операторів відповідно ці показники складають 26±3 за хв при одній помилці з відносною величиною помилкових відповідей 2-3%.
   Числові ряди
   Методика застосовується для оцінки продуктивного мислення. Завдання передбачає встановлення логічних зв'язків між числами за визначений час.
   На спеціальному бланкові запропоновано виконати за 5 хв. 30 завдань: виявивши закономірність, продовжити ряд чисел. Наприклад: 2, 4, 6, 8, 10..? В одному рядку кожне наступне число на дві одиниці більше попереднього, тому число в ряду повинно бути 12, його й записуємо в бланк. Обробка результатів проводиться за допомогою ключа, за яким підраховується загальна кількість правильних відповідей. Середні показники правильних відповідей за методикою числових рядів у спеціалістів-операторів рядового складу дорівнює 14 ± 2,3.

   ЧИСЛОВІ РЯДИ

   12 3 4 5 6...
   12 10 8 6 4...
   6 9 12 15 18 21...
   45 39 33 27...
   2 4 8 16 32...
   1 2,5 4 5,5....
   1 4 16...
   54 18 6...
   4 15 2 6 3...
   112 56 28 14...
   8 2 8 3 8 4
   16 17 19 20 22 23...
   19 16 22 19 25 22...
   1 4 9 16 25 36...
   93 90 30 27 9 6...
   0 3 8 15 24...
   25 5 49 7 81
   12 2 2 3 2...
   6 3 18 7 3 21 8...
   6 7 9 13 21...
   18 13 31 19 14...
   1 8 27...
   4 12 16 28 44...
   64 48 40 36 38...
   20 21 19 32 15...
   4 7 9 11 14 15...
   2 4 9 18 23...
   0,5 2 4,5 8 12,5...
   8 4 12 20 10 30...
   1 8 9 64 25...

   Складання чисел з переключенням
   Методика спрямована на визначення особливостей вироблення й перебудови розумових навичок, пов'язаних з обчислювальною роботою, функції переключення уваги й елементи оперативної пам'яті.
   Зміст цієї методики полягає в тому, що обстежуваному пропонується швидко й точно проводити двома способами, які чергуються, додавання та розташування двох однозначних чисел. Додавання кожним способом проводиться одну хвилину, тривалість роботи 10 хв. Перші 2 числа даються експериментатором і записуються як проста дріб, наприклад 1/5. За першим способом необхідно додати їх усно та записати суму в чисельник, а чисельник першої - в знаменник: 1/5; 6/1; 7/6; 7/6. Коли суму одержали двозначну (13), тоді записуємо тільки одиниці, а десятки відкидаємо. При додаванні за другим способом необхідно записувати суму двох чисел в знаменнику, а в чисельник переносити нижнє число дробу, наприклад 3/4; 4/7; 7/1; 1/8 і т.д. Через хвилину кожний спосіб розділяється рискою за командою експериментатора. Для аналізу результатів дослідження використовують такі показники: продуктивність - кількість додавань двома способами за 10 хв; загальна кількість помилок й відносна частота помилок - частка від ділення кількості помилок на продуктивність.
   За даними досліджень операторів рядового складу середні показники такі: продуктивність - 121 ± 15; кількість помилок - 1,8 ± 0,3%.
   Кількісні відношення
   Методика спрямована на визначення здатності людини до логічного мислення. Зміст її полягає в тому, що із даних кількісних взаємовідносин виводяться нові за допомогою логічного мислення. Під час дослідження необхідно визначити: більшим чи меншим буде одне число (А чи Б) по відношенню до другого (В чи А) й записати результати під рискою. Наприклад:

   А > Б в 3 рази
   Б < В в 4 рази
   А < В

   Для оцінки результатів обстеження враховується час виконання завдання в секундах, кількість помилок й відносна частота помилкових відповідей шляхом ділення помилок на кількість зроблених завдань, а також визначається швидкість виконання завдання (інтегральний показник): як частка від ділення кількості правильних відповідей на час рішення завдань в секундах. Середні показники у спеціалістів такі: 280 ± 22 - час виконання завдань; 0,34 ± 0,2 - відносна частота помилок; 0,068 ± 0,004 - швидкість виконання завдання.

Бланк до методики "Кількісні відношення"

П. І. Б.___Дата___

А менше Б в 3 рази

А більше Б в 4 рази

А більше Б в 3 рази

Б більше В в 2 рази

Б менше В в 7 разів

Б менше В в 5 разів

А  В

Б  А

А  В

А менше Б в 8 разів

А менше Б в 5 разів

А більше Б в 4 рази

Б більше В в 9 разів

Б більше В в 2 рази

Б менше В в 3 рази

В  А

А  В

В  А

А більше Б в 6 разів

А менше Б в 2 рази

А менше Б в 10 раз

Б менше В в 7 разів

Б більше В в 5 разів

Б більше В в 3 рази

А  В

В  А

В  А

А більше Б в 4 рази

А менше Б в 3 рази

А більше Б в 9 раз

В менше В у 2 рази

Б більше В в 5 разів

Б менше В в 12 раз

В  А

А  В

В  А

А менше Б в 2 рази

А менше Б в 3 рази

А більше Б в 2 рази

Б більше В в 7 разів

Б більше В в 4 рази

Б менше В в 5 разів

А  В

В  А

А  В

А більше Б в 7 раз

А менше Б в 10 разів

А більше Б в 3 рази

Б менше В в 4 рази

Б більше В в 3 рази

Б менше В в 6 раз

В  А

А  В

В  А

Всі опубліковані на сайті матеріали належать їх авторам. Матеріали розміщено виключно для ознайомлення. Копіювання та використання інформації суворо заборонено.

 
< Попередня   Наступна >

Замовити реферат, курсову або дипломну роботу

bottom_left
bottom_right
Studentam.net.ua © 2008-2024