top_left_1

Studentam.net.ua

Курсові та дипломні роботи
top_right_1
top_left_2
top_right_2
top_left_3
top_right_3
7.4. Структура педагогічних наук

7.4. Структура педагогічних наук

   У педагогічній науці виділяють ряд галузей, які в цілому становлять її структуру. Вони базуються на закономірностях і принципах загальної педагогіки і є своєрідними її розгалуженнями.
   Система педагогічних наук — зв'язки та відношення, що склалися в процесі історичного розвитку різних галузей педагогічних знань.
   Загальна педагогіка — базова наукова дисципліна, яка вивчає основні закономірності процесу спрямованого особистісного розвитку, розробляє загальні основи педагогічного процесу в навчальних закладах усіх типів. Вона складається з чотирьох розділів: загальні засади педагогіки, теорія навчання (дидактика), теорія виховання, теорія управління навчальним закладом.
   Щодо поділу педагогічних наук за галузями, то їх нараховується близько двадцяти. Це самостійні науки, що мають свій предмет, методи дослідження, понятійно-категоріальний апарат. Вони спираються певною мірою на структуру та принципи загальної педагогіки і є "дочірніми" науками. Такими є:
   Вікова педагогіка — дошкільна, шкільна педагогіка, педагогіка дорослих, що вивчає вікові аспекти навчання і виховання, які визначають специфіку навчально-виховної роботи з певними віковими групами. Вікова педагогіка охоплює всю систему загальної середньої освіти: різні типи загальноосвітніх шкіл, професійно-технічні училища, середні спеціальні навчальні заклади, вечірні (змінні, заочні) школи.
   Корекційна педагогіка — спеціальна наука, що досліджує навчання і виховання дітей з певними вадами:
   - сурдопедагогіка — навчання і виховання глухонімих, глухих і туговухих дітей;
   - тифлопедагогіка — навчання і виховання сліпих та слабкозорих дітей;
   - олігофренопедагогіка — навчання і виховання розумово відсталих дітей;
   - логопедія — навчання і виховання дітей з порушенням мови;
   - виправно-трудова педагогіка — перевиховання неповнолітніх і дорослих злочинців.
   Історія педагогіки і освіти — наука, що вивчає розвиток педагогічних ідей і освітньої практики видатними вітчизняними і зарубіжними педагогами в різні історичні епохи.
   Галузева педагогіка (вищої школи, військова, медична, інженерна, спортивна, виробнича тощо) — вивчає галузеві аспекти освіти, які визначають специфіку навчально-виховного процесу в тих чи інших умовах, розкриває його закономірності.
   Порівняльна педагогіка — наука про порівняння систем народної освіти в різних країнах (порівняно з вітчизняною).
   Окрема група педагогічних наук — часткові, або предметні, методики, предметом дослідження яких є закономірності викладання і вивчення конкретних навчальних дисциплін у закладах освіти всіх типів. Наприкінці XX ст. намітився стрімкий розвиток соціальної педагогіки.
   Соціальна педагогіка — наука, яка вивчає вплив на педагогічний процес конкретних соціальних інститутів: сім'ї, школи, підліткового чи молодіжного об'єднання, закладів культури, спорту тощо; розглядає особистість як фокус системи соціально-педагогічного впливу, як об'єкт і суб'єкт соціальних відносин.
   Науково-теоретичну структуру соціальної педагогіки становлять:
   - агогіка — наука про вивчення проблеми запобігання відхиленням у поведінці дітей та підлітків;
   - герогіка — наука про соціально-педагогічні проблеми людей похилого віку;
   - андрагогіка — наука про освіту та виховання людини впродовж усього життя;
   - віктимологія — наука про різні категорії людей, що стали жертвами несприятливих умов соціальної організації та насильства.

Питання для самоконтролю

1. У чому полягає сутність понять "педагогіка", "народна педагогіка", "духовна педагогіка", "козацька педагогіка"?
2. Охарактеризуйте загальні завдання педагогіки.
3. Дайте характеристику теоретичним і технологічним функціям педагогіки.
4. 3а якими категоріями педагогіки здійснюється процес навчання?
5. У чому полягає сутність міжпредметних зв'язків?
6. Який вплив вагомих внесків Демокріта, Сократа, Платона, Квінтіліана та ін. на розвиток педагогічної науки?
7. У чому полягає сутність гуманістичних ідей в галузі виховання в епоху Відродження?
8. Що розуміють під структурою педагогічних наук?

Теми для рефератів

1. Основні періоди розвитку педагогічної думки в Україні.
2. Особливості педагогічного процесу.
3. Українська народна педагогіка.
4. Сутність педагогіки як науки.
5. Міжпредметні зв'язки педагогіки.
6. Національна система виховання в Україні.
7. Гуманістичні ідеї в галузі виховання: історичний аспект.
8. Соціальна педагогіка як наука.
9. Духовна педагогіка.
10. Козацька педагогіка і духовність.

Використана та рекомендована література

1. Галузинський В.М., Євтух М.Б. Педагогіка: теорія і історія. — K.: Вища пік., 1995.
2. Любар О.О., Стельмахович М.Г., Федоренко Д.Т. Історія української школи і педагогіки: Навч. посіб. / За ред. О.О. Любара. — K.: Т-во "Знання", KOO, 2000.
3. Мойсеюк Н.Є. Педагогіка: Навч. посіб. — K.: ВАТ "КНДК", 2001.
4. Подласый И.П. Педагогика: 100 вопросов — 100 ответов: Учеб. пособие. — М.: Владос-Пресс, 2001.
5. Сластенин В. Педагогіка: Учеб. пособие. — М.: Просвещение, 1997.
6. Фіцула ММ. Педагогіка: Навч. посіб. для студентів вищих пед. закладів освіти. — К.: Академія, 2002. —528 с.

Всі опубліковані на сайті матеріали належать їх авторам. Матеріали розміщено виключно для ознайомлення. Копіювання та використання інформації суворо заборонено.

 
< Попередня   Наступна >

Замовити реферат, курсову або дипломну роботу

bottom_left
bottom_right
Studentam.net.ua © 2008-2024