top_left_1

Studentam.net.ua

Курсові та дипломні роботи
top_right_1
top_left_2
top_right_2
top_left_3
top_right_3
3.6. Воля та вольові дії у структурі особистості

3.6. Воля та вольові дії у структурі особистості

   Воля тісно пов'язана з емоціями, тому їх часто об'єднують у спільну емоційно-вольову систему особистості, яка протиставляється пізнавальній. Якщо ж емоції лежать на нижчому рівні еволюції психіки, то воля є її вершиною.
   Воля — здатність людини свідомо контролювати свою діяльність і поведінку та активно керувати ними, переборюючи перешкоди і підпорядковуючи їх свідомо поставленій меті.
   Вольові дії, виконуючи дві взаємопов'язані функції, — спонукальну, яка забезпечує активність людини, і гальмівну, яка виражається у стримуванні, виявляються:
   - у ситуації вибору рівних за значеннями мотивів і цілей;
   - за відсутності в індивіда актуальних потреб у дії;
   - за наявності зовнішніх і внутрішніх перешкод і т. ін.
   Одним із характерних виявів волі є поведінка людини в умовах ризику.
   Ризик — це характеристика діяльності за умови невизначеності для суб'єкта її наслідків і наявності передбачень про можливі негативні наслідки на випадок неуспіху (покарання, біль, травма, втрата престижу тощо).
   Ризик буває:
   - ситуативний (ризик на виграш, величина виграшу на випадок успіху перевершує величину втрат на випадок неуспіху);
   - надситуативний (безкорисливий, або "ризик заради ризику");
   - виправданий;
   - невиправданий.
   У структурі волі мотивація є засобом саморегуляції поведінки й діяльності людини.
   До цих засобів належать емоції, бажання, потяг і т. д.
   Потяг — це мотив діяльності, який становить ще недиференційовану, недостатньо чітко усвідомлену потребу.
   Бажання, як мотив діяльності, характеризується достатньо точно усвідомленою потребою.
   Слабка воля. Крайній ступінь слабовілля знаходиться за межею норм психіки. Наприклад, абулія та апраксія.
   Абулія — виникла на основі патології мозку відсутність спонукання до діяльності, нездатність при розумінні необхідності винесення рішення до дії чи виконання її.
   Апраксія — порушення довільної регуляції рухів і дій, які унеможливлюють здійснення вольового акту.
   Лінощі — прагнення людини відмовитися від подолання труднощів, стійке небажання здійснити вольове зусилля.

Питання для самоконтролю

1. Охарактеризуйте увагу як форму психічної діяльності.
2. Які фізіологічні та психологічні механізми уваги?
3. Дайте характеристику мимовільної, довільної та післядовільної уваги.
4. Які характерні риси уваги? Що таке її детермінованість?
5. Охарактеризуйте відчуття та його фізіологічний механізм.
6. Назвіть класифікацію відчуттів.
7. Що таке чутливість? Як її визначають?
8. Що таке адаптація? Назвіть її види.
9. Охарактеризуйте взаємодії відчуттів.
10. У чому сутність сприйняття як психічного процесу?
11. Назвіть види сприйняття залежно від переважної ролі аналізатора.
12. Назвіть види сприйняття залежно від співвідношення між подразниками.
13. Дайте характеристику сприйняття людиною часу, простору, руху.
14. Що таке помилки (ілюзії) сприйняття? Наведіть приклади.
15. Охарактеризуйте поняття про пам'ять як психічний процес.
16. Дайте характеристику психологічних теорій пам'яті (асоціативний напрямок, гештальтизм, теорія діяльності).
17. Розкрийте суть фізіологічних та фізичних, біохімічних та хімічних теорій пам'яті.
18. Які є види пам'яті за характером психічної активності?
19. Охарактеризуйте поняття про мимовільну та довільну пам'ять.
20. Які є види пам'яті за тривалістю утримання інформації?
21. Розкрийте сутність основних процесів пам'яті.
22. У чому сутність мислення як вищої форми діяльності мозку?
23. Розкрийте поняття про основні розумові дії (операції).
24. Охарактеризуйте асоціативне мислення, його форми.
25. Перерахуйте етапи розумових дій та ухвалення рішення.
26. Охарактеризуйте уяву як вищу форму розумової діяльності.
27. Розкрийте сутність поняття про волю та вольові дії.
28. Які основні етапи вольової дії?
29. Охарактеризуйте поняття про ризик і його види.
30. Які засоби саморегуляції у структурі волі?
31. Дайте характеристику різних ступенів слабовілля.
32. Охарактеризуйте вольові якості. Яка їх градація?

Теми рефератів

1. Пам'ять та емоційні стани.
2. Етапи творчого мислення.
3. Природа і сутність відчуттів людини.
4. Сприйняття і відчуття.
5. Проблеми осмисленості сприйняття.
6. Пам'ять як проблема психології.
7. Теорії мислення.
8. Уява, особистість, творчість.
9. Властивості уваги й успішність діяльності.
10. Увага у структурі психологічних явищ.
11. Проблема свободи волі в психології.
12. Воля, мотивація, особистість.

Використана та рекомендована література

1. Грановская Р.М. Восприятие и модели памяти. — М.: Наука, 1974.
2. Иванов-Муромский К А. Мозг и память. — К.: Наук, думка, 1987.
З. Моляко В А. Психология решения школьниками творческих задач. — К.: Рад. школа, 1983.
4. Морозов С.М. Методы психологического исследования личности учащегося: Учеб. пособие. — К.: УМК ВО, 1992.
5. Общая психология: Учеб. пособие для студентов пед. ин-тов / Под ред. В.В. Богословского и др. — М.: Просвещение, 1981; Общая психология: Учеб. для студентов пед. ин-тов / Под ред. А.В. Петровского. — М.: Просвещение, 1986.
6. Рубинштейн С.Л. Основы общей психологии. — М.: Учпедгиз, 1946. — 704 с.
7. Хрестоматия по общей психологии. Психология мышления / Под ред. Ю.Б. Гиппенрейтер, В.В. Петухо-ва. — М.: Изд. Моск. ун-та, 1981.
8. Якиманская И.С. Образное мышление и его место в обучении // Сов. педагогика. — 1968. — № 12

Всі опубліковані на сайті матеріали належать їх авторам. Матеріали розміщено виключно для ознайомлення. Копіювання та використання інформації суворо заборонено.

 
< Попередня   Наступна >

Замовити реферат, курсову або дипломну роботу

bottom_left
bottom_right
Studentam.net.ua © 2008-2024