top_left_1

Studentam.net.ua

Курсові та дипломні роботи
top_right_1
top_left_2
top_right_2
top_left_3
top_right_3
2.4.2. Шкала темпераментів В. Шелдона

2.4.2. Шкала темпераментів В. Шелдона

   Цікавою, відносно складною, але часто застосовуваною є система Шелдона, яка виникла емпірично з аналізу фотографій 4000 гарвардських студентів, сфотографованих у трьох позиціях (анфас, профіль і вигляд зі спини).
   Методом складної семиступеневої оцінки Шелдон отримав три основні морфологічні форми:
   1) ендоморфну (органи травлення добре розвинуті, масивні; тілесна структура відносно слабка і нерозвинута);
   2) мезоморфну (соматична структура добре розвинута, кістки, м'язи, з'єднувальна тканина і вся статура дуже тяжка, могутня, збита);
   3) ектоморфну (слабкість і тендітність усього тіла, недостатньо розвинуті внутрішні органи і соматична структура).
   Аналогічним чином, емпірично В. Шелдон досліджував також і компоненти темпераменту. Спочатку він установив 50 ознак, за якими протягом року аналізував дані 33 студентів щотижня. Всі ознаки були також оцінені за семиступеневою шкалою. У такий спосіб В. Шелдон визначив три основні ступені темпераменту, які відповідають соматотипам: вісцеротонію, соматотонію, церебротонію.
   Умова завдання
   За допомогою тесту-опитувача Г. Айзенка (ЕРІ), поданого у дод. 1, визначте, до якого типу нервової системи Ви належите за І.П. Павловим (холерик, сангвінік, флегматик, меланхолік) і проаналізуйте показники за шкалами "інтроверсія-екстраверсія" та "нейротизм".
   Опрацьовуючи результати тесту залежно від Вашої "координати" в "колі" Г. Айзенка, зверніть увагу не лише на те, до якого "квадрата" Ви потрапили, а й до якої іншої характеристики наближена Ваша координата. Цей параметр указуватиме на силу вияву темпераменту.
   Наприклад, Ваша "точка" на шкалі "інтроверсії-екстраверсії" дорівнює 18, а на шкалі "нейротизму" — 12. Це означає, що Ви — наполовину сангвінік, наполовину холерик, причому якості сангвініка і холерика мають не крайні, а середні значення. Аналогічно визначте темперамент ще кількох осіб.

Питання для самоконтролю

1. Розкрийте сутність класифікації темпераментів К. Галена.
2. Назвіть типологічні ознаки темпераменту за І.П. Павловим.
3. Охарактеризуйте жвавий тип нервової системи (сангвініка).
4. У чому особливість спокійного типу темпераменту (флегматик)? Які його ознаки?
5. Охарактеризуйте нестримний (холеричний) темперамент.
6. Назвіть якості слабкого типу нервової системи (меланхоліка).
7. Які особливості поведінки людей різного темпераменту в однакових ситуаціях? Наведіть приклади.
8. Якою має бути тактика педагогічного підходу до дітей різного темпераменту?
9. І.П. Павлов про можливість корекції властивостей темпераменту.
10. Дайте характеристику художнього, мислительного та середнього типів нервової діяльності.
11. Чим зумовлені екстравертованість та інтровертованість людини за Г. Айзенком?
12. Яка відповідність між ознаками темпераменту за І.П. Павловим і властивостями особистості за Г. Айзенком.
13. Типологічні теорії особистості Ф.Й. Галль, Ч. Ломброзо, Е. Кречмер. На чому вони базувалися?
14. Дайте характеристику циклотимного (пікнічного) типу особистості за Е. Кречмером.
15. Охарактеризуйте шизотимічний (астенічний) тип особистості за Е. Кречмером.
16. Назвіть основні соматотипи (морфологічні форми) за В. Шелдоном.
17. Дайте характеристика трьох основних ступенів темпераменту за В. Шелдоном.

Завдання для самостійних досліджень

1. Проведіть дослідження (спостереження) вищих тварин (собак або котів) на наявність чотирьох основних типів нервової системи — холеричного, сангвістичного, флегматичного і меланхолічного. Чи справді, як вважав І.П. Павлов, люди і вищі тварини наділені аналогічними темпераментами?
2. Прочитайте уважно праці Ч. Ломброзо. Доберіть факти з психіатрії та криміналістики, додайте матеріали художніх творів і власні спостереження. Чи насправді існує, злочинний тип обличчя, що його шукав Ломброзо?
3. Проведіть дослідження художнього та мыслительного типів нервової діяльності. Чи справді існує антагонізм між "фізиками" та "ліриками", чи це тільки вигадка пропагандистів 60—70-х pp.?

Теми рефератів

1. Темперамент і властивості нервової системи.
2. Проблема спадковості темпераменту.
3. Типологічні теорії особистості.
4. Індивідуальні властивості темпераменту (тривожність, ригідність, екстраверсія).
5. Психологічна характеристика особистості.
6. Психологічні підходи до вивчення теорії особистості.

Використана та рекомендована література

1. Конечний P., Бoyхал М. Психология в медицине. — Прага: Авиценум: Мед. изд-во, 1983.
2. Небылицын В Д. Психофизиологические исследования индивидуальных различий. — М.: Наука, 1976.
3. Общая психология: Учеб. для студентов пед. ин-тов / Под ред. А.В. Петровского. — М.: Просвещение, 1986.
4. Общая психология: Учеб. пособие для студентов пед. ин-тов / Под ред. В.В. Богословского и др. — М.: Просвещение, 1981.
5. Основи психології: Підручник / За заг. ред. О.В. Киричука, В.А. Роменця. — К.: Либідь, 1995.
6. Психология личности: тесты, опросники, методики / Авт.-сост.: Н.В. Киршева, Н.В. Рябчикова. — М.: Геликон,1995.
7. Психологічний словник / За ред. В.І. Войтка. — К.: Вища школа, 1982.
8. Теплов Б.М. Исследование свойств нервной системы как путь к изучению индивидуально-психологических различий // Психологическая наука в СССР. — М.: Изд-во АПН РСФСР, I960. — Т. 11.
9. Хрестоматия по общей психологии. Психология мышления / Под ред. Ю.Б. Гиппенрейтер, В.В. Петухова. — М.: Изд-во Моск. ун-та, 1981.

Всі опубліковані на сайті матеріали належать їх авторам. Матеріали розміщено виключно для ознайомлення. Копіювання та використання інформації суворо заборонено.

 
< Попередня   Наступна >

Замовити реферат, курсову або дипломну роботу

bottom_left
bottom_right
Studentam.net.ua © 2008-2024