Studentam.net.ua
Реферати, курсові та дипломні роботи
Головна arrow Статті arrow Хімічні науки arrow ПРО ЕКСТРАКЦІЮ СТАНУМ(ІІ)-КАТІОНІВ ДЕКАНОВОЮ КИСЛОТОЮ
15.09.2019
Платні роботи
Реферати
Курсові
Дипломні
Онлайн бібліотека підручників
Біологічні науки
Валеологія
Екологія
Економічні науки
Етика та естетика
Землезнавство
Історія
Літературознавство
Педагогіка
Правознавство
Психологія
Соціальна робота
Корисні матеріали
Біографії
Розробки уроків
Статті
Лічильник


ПРО ЕКСТРАКЦІЮ СТАНУМ(ІІ)-КАТІОНІВ ДЕКАНОВОЮ КИСЛОТОЮ

УДК 542.61

Ю. К. Онищенко,
кандидат хімічних наук, доцент;
О. Б. Ничипорук,
студентка
(Житомирський педуніверситет)

ПРО ЕКСТРАКЦІЮ СТАНУМ(ІІ)-КАТІОНІВ ДЕКАНОВОЮ КИСЛОТОЮ

Наводяться результати дослідження екстракції катіонів Sn2+ декановою кислотою. 

   Роль слідів елементів у різноманітних матеріалах сучасної техніки, науки, сільського господарства об’єктах навколишнього середовища постійно зростає впродовж останніх років. В зв’язку з цим перед аналітичною хімією постійно стоїть проблема підвищення чутливості методів визначення домішок. Розв’язання цього завдання здійснюється різноманітними шляхами, і один із них полягає у попередньому концентруванні мікродомішок з тим, щоб визначати їх у концентраті доступними і добре освоєними методами аналізу.
   Серед реагентів, за допомогою яких здійснюється концентрування слідів елементів екстракційним способом, себе проявили карбонові кислоти [1,2], які добре екстрагують катіони елементів 3d-ряду від Мангану до Цинку, а також Кадмію, Меркурію, Аргентуму, Алюмінію, Скандію Ітрію, Лантану і Плюмбуму. Враховуючи, що катіони більшості з цих елементів дуже добре концентруються гептановими розчинами деканової кислоти, особливо в присутності піридину і о-фенантроліну [3], ми вважали за доцільне дослідити екстракцію декановою кислотою Sn2+- катіонів, про що в літературі повідомлень не було. До цього спонукали і високі коефіцієнти концентрування декановою кислотою катіона найближчого аналога елемента у періодичній системі – Плюмбуму.

ЕКСПЕРИМЕНТАЛЬНА ЧАСТИНА

   Реагенти. Декананову кислоту кваліфікації “ч” очищували вакуумною перегонкою. Піридин переганяли. Інші реагенти і органічний розчинник використовували кваліфікації “х.ч.” і “ч.д.а.” без додаткової очистки. Розчини стануму в концентрованій хлоридній кислоті використовували свіжовиготовленими.
   Методика дослідження. Екстракцію здійснювали 1 М розчином деканової кислоти в гептані, а також у присутності 0,5 М піридину (Py) при сталій йонній силі, яку забезпечували введенням 0,5 М розчину NaNO3. Суміші енергійно збовтували в ділильних лійках місткістю 0,5 л на протязі 3 хв. Після розділення фаз відділяли водну, за допомогою рН-метра рН-340 вимірювали рівноважне рН у ній і вимірювали рівноважну концентрацію Sn2+-іонів фотометруванням йонного асоціату {SnCl}3 з брильянтовим зеленим у бензольному екстракті [4] на фотоелектроколориметрі ФЭК-56М.

РЕЗУЛЬТАТИ ТА ЇХ ОБГОВОРЕННЯ

   Дослідженнями встановлено, що в інтервалі рН=4-7 розчином деканової кислоти в гептані, а також при рН=5-6,5 1 М розчином деканової кислоти в гептані в присутності піридину (0,5 моль/л) екстракція Sn2+-іонів практично не здійснюється (ступінь вилучення складає не більше 10 відсотків).
   Враховуючи дуже високу гідрофобність деканової кислоти (її розчинність у воді складає ~2.10-4 моль/л), можна вважати, що відсутність екстракції обумовлена відсутністю комплексоутворення в системах Sn(II) - C9H19COOH та Sn(II) – Py - C9H19COOH. Останнє однозначно пояснити досить важко. Згідно [5] для Sn(II) комплексоутворення більш характерне з аніонними лігандами, ніж з нейтральними. Справді, з органічних кислот відомі комплекси Sn2+ з тартратною та оксалатною. Проте, з іншого боку, хоч утворення амінних комплексів для Sn2+-катіона і не характерне, він екстрагується у вигляді комплексних сполук з дітізоном і купфероном.
   Відповідно до теорії жорстких і м’яких кислот та основ, яка інтерпретує багато явищ з позицій донорно-акцепторних взаємодій, жорстка кислота Sn2+ не повинна давати стабільних комплексів з жорсткими основами типу аніонів органічних кислот, як і катіони Сo2+, Ni2+, Cu2+, Zn2+, Fe3+ і ін., а утворювати такі комплекси з м’якими основами типу R2S, RSH, RS- і ін.[6]. Справді, для Sn(II) більш характерне комплексоутворення з такими сульфурвмісними реагентами, як тіокарбамати, дітіооксалати і ін., що містять тіонну і тіольну групи. А з іншого боку, вищеназвані інші жорсткі катіони декановою кислотою екстрагуються якраз дуже добре.
   Мало що пояснює і гіпотеза аналогій взаємодії органічних реактивів порівняно з неорганічними. Справді, реактивами на Sn(II) є органічні реагенти з сульфгідрильною групою, тобто вони реагують аналогічно до гідроген сульфіду, який добре осаджує Sn2+, проте зовсім не працює аналогія з гідролізом, стосовно до якої Sn2+ повинен утворювати комплексні сполуки при дії реактивів типу H – OR [7].
   Отже, не дивлячись на те, що реакції комплексоутворення інтенсивно вивчаються вже на протязі багатьох десятків років, і нині інтерпретацію даних експерименту провести важко. Таким чином, ми констатуємо: Sn(II), на відміну від багатьох інших катіонів металічних елементів, декановою кислотою практично не екстрагується.

СПИСОК ВИКОРИСТАНОЇ ЛІТЕРАТУРИ

1. Сухан В.В. Экстракция и применение в анализе разнолигандных комплексов металлов с алифатическими монокарбоновыми кислотами и органическими основаниями: Автореф. дис. … д-ра хим. наук: 02.00.02/ КДУ. – К., 1980. – 40 с.
2. Чарыков А.К. Экстракция карбоновых кислот и карбоксилатных комплексов металлов в химическом анализе: Автореф. дис. … д-ра хим. наук: 02.00.02/ ЛГУ.- Л., 1985. – 33 с.
3. Онищенко Т.А. Экстракционно-атомно-абсорбционное определение металлов в воде после концентрирования каприновой (a -бромкаприновой) кислотами и аминами: Дис. …канд. хим. наук: 02.00.02 /КГУ. – К., 1987. – 177 с.
4. Бусев А.И., Шестидесятная Н.Л., Зимомря Г.Г. Экстракция олова(II) в виде соединения с бриллиантовым зеленым// Журн. аналит. химии. –1971. – Т.26. - Вип.8. – С.1517-1520.
5. Перрин Д. Органические аналитические реагенты. – М.: Мир, 1967. – 407 с.
6. Бек М., Надьпал И. Исследование комплексообразования новейшими методами. – М.: Мир, 1989. – 411 с.
7. Пилипенко А.Т. Органічні реактиви в неорганічному аналізі. – К.: Вища школа, 1972. – 216 с.

   Матеріал надійшов до редакції 26.12.2000 р.

Онищенко Ю.К., Ничипорук О.П. Об Экстракции Sn(II)-катионов декановой кислотой.
Приводятся результаты исследования экстракции катионов Sn2+ декановой кислотой.

Onyschenko Yu. K., Nychyporuk O.B. Extraction of Sn(II)-cations of decanoic Acid.
The results of the investigation of the extraction of Sn2+ of decanoic acid.

Всі опубліковані на сайті матеріали належать їх авторам. Матеріали розміщено виключно для ознайомлення. Копіювання та використання інформації суворо заборонено.

 
< Попередня
 
Studentam.net.ua © 2019