Studentam.net.ua
Реферати, курсові та дипломні роботи
Головна arrow Статті arrow Біологічні науки arrow ВПЛИВ КАРБОФОСУ НА ВМІСТ ГЕМОГЛОБІНУ В ГЕМОЛІМФІ ВИТУШКИ (MOLLUSCA: PULMONATA: BULINIDAE)
23.08.2019
Платні роботи
Реферати
Курсові
Дипломні
Онлайн бібліотека підручників
Біологічні науки
Валеологія
Екологія
Економічні науки
Етика та естетика
Землезнавство
Історія
Літературознавство
Педагогіка
Правознавство
Психологія
Соціальна робота
Корисні матеріали
Біографії
Розробки уроків
Статті
Лічильник


ВПЛИВ КАРБОФОСУ НА ВМІСТ ГЕМОГЛОБІНУ В ГЕМОЛІМФІ ВИТУШКИ (MOLLUSCA: PULMONATA: BULINIDAE)

УДК 576.895.122:594.3:591.5

А.П. Стадниченко,
доктор біологічних наук, професор;
В.К. Гирин,
старший викладач;
А.М. Мокрицька,
старший викладач;
О.А. Мостіпака,
старший лаборант
(Житомирський педуніверситет)

ВПЛИВ КАРБОФОСУ НА ВМІСТ ГЕМОГЛОБІНУ В ГЕМОЛІМФІ ВИТУШКИ (MOLLUSCA: PULMONATA: BULINIDAE)

Вивчено вплив різних концентрацій (0,009; 0,9; 9 мг/дм3) карбофосу на вміст гемоглобіну в гемолімфі Planorbarius purpura. При 0,009-0,9 мг/дм3 токсиканта вміст його прогресивно знижується, а при 9 мг/дм3 – підвищується.

   Зростання антропічного забруднення водного середовища спонукає необхідність дослідження особливостей впливу окремих його компонентів на гідробіонтів, у тому числі на прісноводних черевоногих молюсків, багато представлених як в якісному, так і в кількісному відношеннях у багатьох прісних водоймах і водотоках. До найбільш небезпечних забруднювачів водних басейнів належать пестициди, оскільки вони здатні не тільки спричинювати розвиток тотально-катастрофічних сукцесій у малакоценозах, але й можуть в окремих, що вижили (найбільш витривалих особин), викликати летальні хромосомні і генні мутації, котрі супроводжуються скороченням популяційного генофонду.
   В останні роки все частіше висловлюється думка про те, що пестициди не мають нижньої межі токсичності. А це означає, що серед них відсутні речовини абсолютно нешкідливі для тварин, у тому числі і для прісноводних молюсків.
   Нами для експериментального дослідження був обраний пестицид із групи фосфорорганічних сполук (ФОС) – карбофос (О,О-диметил-1,2-дикарбетоксиетил дитіофосфат). Це контактний інсектицид широкого спектра дії. Механізм впливу його на тварин зумовлений загальною для всіх ФОС здатністю інгібувати активність ацетилхолінестерази шляхом її фосфорилювання [1], що супроводжується зрушеннями у проведенні нервового збудження через синапси. Деякі дослідники [2] вважають карбофос малотоксичним для молюсків. Одначе ступінь шкідливості його для цих тварин не можна вважати остаточно з’ясованою. Через це ми спробували встановити, чи впливає цей токсикант (якщо – так, то в яких концентраціях) на вміст гемоглобіну (Hb) у гемолімфі прісноводних черевоногих молюсків, тобто, кінець-кінцем, на їхнє енергозабезпечення.
   Матеріал і методика. Тест-об’єктами було обрано витушку пурпурну Planorbarius purpura (O.F. Müller, 1774) (373 екз.) із ріпалі р. Тетерів (басейн Середнього Дніпра), зібрані вручну у березні-квітні 1988 та в квітні 2002 рр. в околицях Житомира. Достовірність визначення матеріалу підтверджена Я.І. Старобогатовим (Зоологічний інститут РАН, Санкт-Петербург).
   Токсикологічний експеримент поставлено за методикою В.А. Алексєєва [3]. У дослідах використано технічний препарат карбофосу. При температурі 200С він розчиняється у воді у кількості 145 мг/дм3 [1].
   Усі розчини готували на дехлорованій шляхом відстоювання (доба) води з житомирської водогінної мережі. При постановці орієнтовного досліду використано 8 розчинів із концентраціями 0,001; 0,01; 0,01; 1; 10; 100; 1000; 10 000 мг/дм3. В основному досліді виявлено вплив на молюсків трьох концентрацій карбофосу (0,009; 0,9; 9 мг/дм3). Експозиція тривала 2 доби. Через добу від початку експерименту токсичні середовища заміняли свіжоприготованими. Температуру розчинів підтримували на рівні 19-210С. Дослід супроводжували контролем. Тварин контрольної групи утримували в дехлорованій воді (рН 7,2-7,5; вміст кисню – 8,6-8,9 мг/дм3) при такій же температурі.
   Концентрацію Hb у плазмі гемолімфи котушки визначали гемометром Салі, беручи при цьому для дослідження потрібний об’єм матеріалу і використовуючи по завершенні аналізу відповідний перерахунок.
   Цифрові результати експерименту оброблено методами варіаційної статистики за Г.Ф. Лакіним [4].
   Результати дослідження та їх обговорення. Встановлено значення основних токсикологічних показників для витушки, інкубованої у розчинах карбофосу: LC0(МПК) = 0,001, LC50(ЛК) = 0,55, LC100(ЛК100) = 10 мг/дм3.
   У дослідах використано тварин двох вікових (розмірних) груп, умовно названих "молодими" і "старими". Діаметр черепашки "молодих" особин – 12,6±0,3 (lim 10-14), "старих" – 15,9±0,6 (lim 12-20) мм. З’ясовано, що між особинами цих вікових груп є статистично вірогідна різниця (Р>99,9%) у вмісті Hb у гемолімфі (табл. 1): концентрація його у "старих" тварин у 0,8 рази вища, ніж у "молодих". Це є свідченням більш низького рівня загального обміну речовин у перших із них.

Таблиця 1. Вікові відмінності вмісту Hb (г %) у гемолімфі P.purpura

Діаметр черепашки, мм

Статистичні показники

lim

х±mx

Відхилення, %

Р, %

7-14

15-22

1,0-1,4

1,2-2,0

1,26±0,03

1,59±0,31

26,2

>99,9

  
  
У слабких розчинах карбофосу вміст Hb у гемолімфі витушки статистично вірогідно (Р>99,9%) знижується у середньому в 1,2 рази. У тому числі у "молодих" – в 1,3 , у "старих" – в 1,15 рази (табл. 2).
   Отже, навіть у вкрай малому розведенні карбофос зовсім не є байдужим для цих біонтів. Концентрація його в розмірі 0,009 мг/дм3 відповідає початковій фазі впливу отруйних речовин на організми, котру називають [5] фазою стимуляції, оскільки на ній у піддослідних тварин спостерігається підвищення рівня загального обміну речовин. У досліджених нами молюсків про це свідчить зниження концентрації Hb в їх гемолімфі, споводоване підвищенням інтенсивності поглинання ними кисню і переходом 20-21% його кількості з Hb в окси-Hb.

Таблиця 2. Вплив різних концентрацій карбофосу на вміст Hb (г %) у гемолімфі P.purpura

Діаметр черепашки, мм

Статистичні показники

lim

х±mx

σ

СV

Контроль

7-14

15-22

0,95-1,90

1,00-2,15

1,315±0,04

1,472±0,05

0,13

0,16

9,89

10,87

0,009 мг/дм3

7-14

15-22

0,85-1,10

1,10-1,40

1,001±0,01

1,280±0,01

0,12

0,12

11,99

9,38

0,9 мг/дм3

7-14

15-22

0,56-0,75

0,50-0,85

0,636±0,02

0,711±0,12

0,02

0,03

14,15

16,88

9 мг/дм3

7-14

15-22

1,11-2,01

1,63-2,17

1,54±0,04

1,79±0,05

0,12

0,09

7,79

5,03

   Більша на порядок концентрація карбофосу (0,9 мг/дм3) також "вписується" у фазу стимуляції. У такому розчині, як і при 0,009 мг/дм3 карбофосу, реєструється підвищення інтенсивності загального метаболізму, про що свідчить зниження рівня вмісту Hb в їх гемолімфі (табл. 2). Концентрація цього дихального пігменту при 0,9 мг/дм3 карбофосу в 1,7 раза нижча, ніж при 0,09 мг/дм3 цього токсиканта і в 2 рази нижча у порівнянні з контролем (Р>99,9%). Причому у "молодих" особин значення цього показника падає на 36, а у "старих" – на 44%. Це є свідченням того, що "молоді" особини відзначаються більшими адаптивними можливостями порівняно зі "старими".
   При концентрації токсиканта 9 мг/дм3 на момент завершення експерименту відзначається 97-99%-ова смертність піддослідних тварин. У тих поодиноких особин, які вижили, спостерігається значне пригнічення всіх життєвих відправлень, у тому числі і дихальної функції, на що вказує ступінь зростання вмісту Hb в їх гемолімфі. Концентрація його в 2-2,5 рази перевищує таку в особин контрольної групи. Ці дані співпадають з аналогічними, отриманими для риб [6], у яких під впливом ФОС гальмується ритм серцевих скорочень і відповідно до цього – інтенсивність газообміну. Отже, діапазон концентрацій карбофосу від 9 до 10 мг/дм3 відповідає сублетальній фазі отруєння витушок, а у межах концентрацій 0,9-9 мг/дм3 "вкладається" передуюча їй фаза депресії.
   На основі наших досліджень з’ясовано, що корбофос навіть у дуже малих концентраціях є токсичним для витушок (вірогідно і для інших легеневих молюсків). Слабкі розчини його токсичні і для низки інших гідробіонтів, наприклад, для гіллястовусих ракоподібних (Cladocera) і риб (Cypriacea) – на різних стадіях розвитку останніх (ікра, личинки, однорічки) [7]. Через це вважаємо недоцільним використання карбофосу для санітарної обробки ставків рибних господарств із метою знищення в них шкідливих комах.

СПИСОК ВИКОРИСТАНОЇ ЛІТЕРАТУРИ

1. Каган Ю.С. Токсикология фосфорорганических пестицидов. – М.: Медицина, 1977. – 296 с.
2. Горохов В.В., Осетров В.С. Моллюскоциды и их применение в сельском хозяйстве. – М.: Колос, 1978. – 224 с.
3. Алексеев В.А. Основные принципы сравнительно-токсикологического эксперимента // Гидробиол. журн. – 1981. – Т. 17. №. 3. – С. 92-100.
4. Лакин Г.Ф. Биометрия. – М.: Высш.школа, 1973. – 343 с.
5. Веселов Е.А. Основные фазы действия токсических веществ на организмы // Тез.докл. Всесоюз.научн.конф..по вопр.водн. токсикологии (30 января – 2 февраля 1968 г.). М.: Наука, 1968. – С. 15-16.
6. Врочинский К.К. Пестициды – охрана водных ресурсов. – К.: Урожай, 1987. – 160 с.
7. Прокопенко В.А., Житенева Л.Д., Сокольская Н.П. и др. Токсичность карбофоса для некоторых гидробионтов // Гидробиол. журн. – 1976. – Т. 12, №5. – С. 47-52.

   Матеріал надійшов до редакції 24.12.02 р.

Стадниченко А.П., Гирин В.К., Мокрицкая А.М., Мостипака О.А. Влияние карбофоса на содержание гемоглобина в гемолимфе катушки (Mollusca: Pulmonata: Bulinidae)
Исследовано воздействие различных конценраций (0,009; 0,9; 9 мг/дм3) карбофоса на содержание гемоглобина в гемолимфе Planorbarius purpura. При 0,009-0,9 мг/дм3 токсиканта содержание его прогрессивно снижается, а при 9 мг/дм3- повышается.

Stadnychenko A.P., Hyryn V.K., Mokrytskaja A.M., Mostipaka O.A. Effect of Carbophos on the Volume of Haemoglobin in Haemolymph of Planorbarius (Mollusca: Pulmonata: Bulinidae)
Effect of various concentrations of carbophos on the volume of haemoglobin in haemolymph of Planorbarius purpura has been investigated. It was noted that in case of 0.009-0.9 mg/dm3 of carbophos the volume of haemoglobin in haemolymph decreased progressively but in case of 9 mg/dm3 of this toxicant it increased.

Всі опубліковані на сайті матеріали належать їх авторам. Матеріали розміщено виключно для ознайомлення. Копіювання та використання інформації суворо заборонено.

 
< Попередня   Наступна >
 
Studentam.net.ua © 2019