Studentam.net.ua
Реферати, курсові та дипломні роботи
Головна arrow Правознавство arrow Історія держави і права arrow Тема 5. Державно-політичний устрій і право України у складі Австрійської та Російської імперій (ХІХ ст.—початок ХХ ст.)
25.05.2018
Платні роботи
Реферати
Курсові
Дипломні
Онлайн бібліотека підручників
Біологічні науки
Валеологія
Екологія
Економічні науки
Етика та естетика
Землезнавство
Історія
Літературознавство
Педагогіка
Правознавство
Психологія
Соціальна робота
Корисні матеріали
Біографії
Розробки уроків
Статті
Кнопки


Тема 5. Державно-політичний устрій і право України у складі Австрійської та Російської імперій (ХІХ ст.—початок ХХ ст.)

Тема 5. Державно-політичний устрій і право України у складі Австрійської та Російської імперій (ХІХ ст.—початок ХХ ст.)

 5.1. МЕТОДИЧНІ ВКАЗІВКИ

   1. Державно-політичний устрій і право українських земель у складі імперії Габсбургів
   2. Розвиток права, суди і процес у Галичині, Північній Буковині і Закарпатті
   3. Державно-політичний устрій і право українських земель у складі Російської імперії
   4. Правова система, суди і процес в Україні у складі Російської імперії
   5. Створення і діяльність Державної Думи в Російській імперії. Західноукраїнські землі в 1905—1917 рр.

5.2. ПЛАН СЕМІНАРСЬКОГО ЗАНЯТТЯ

   1. Організація адміністративного управління в Галичині та Буковині в І пол. ХІХ ст.
   2. Загальнодержавні органи влади і місцевого управління дуалістичної Австро-Угорської держави в І пол. ХІХ ст.
   3. Місцеве самоврядування, органи урядової адміністрації в Галичині, Буковині, Закарпатті в І пол. ХІХ ст.
   4. Система права, суди і процес у західноукраїнських землях доби австрійського панування.
   5. Поширення російського територіального устрою в українських землях у XIX ст.
   6. Органи та система управління російського царату в Україні в XIX ст.
   7. Кодифікація, розвиток права в Україні в ХІХ—поч. ХХ ст.
   8. Суди і процес в українських землях у складі Російської імперії в ХІХ — поч. ХХ ст.
   9. Історичні передумови появи парламентаризму в Росії, їх суть. Діяльність Української Громади в Державній Думі.

Теми рефератів

   1. Державно-правові ідеї в Україні XIX ст.
   2. Історія створення вірша “Ще не вмерла Україна” та музики до нього.

5.3. ТЕРМІНОЛОГІЧНИЙ СЛОВНИК

   Австрія — імперія з 1804 по 1918 рр. В 1282—1918 рр. правила династія Габсбургів. 1867 року була перетворена в дуалістичну монархічну державу — Австро-Угорщину.
   Буржуазія — частина суспільства, що веде підприємницьку діяльність. Перші представники Б. в Україні з’явилися ще у XVII ст., коли почав зароджуватися ринок, зростали міста, виникли перші мануфактури. Безпосереднє оформлення Б. відбулося в ХІХ ст. з перемогою фабрично-заводського виробництва у пореформену добу, коли нестримно зростали підприємницькі верстви.
   Валуєвський циркуляр — таємне розпорядження, видане 20 липня 1863 р. міністром внутрішніх справ Росії П. Валуєвим, згідно з яким заборонялося друкувати науково-популярну й релігійну літературу (крім наукових і художніх творів) українською мовою. Поява В.ц. відбивала страх царського уряду перед зростанням національної свідомості серед інтелегенції, згуртованої в громадах, перед поширенням визвольних ідей. Видаючи цей документ, Валуєв скористався, з одного боку, звинуваченнями російською реакційною пресою української громадськості у зв’язках з польським повстанням 1863 р., а з іншого — наклепницьким доносом, що, мовляв, самі українці вважають свою мову лише наріччям російської, а також позицією київського генерал-губернатора Анненкова, який висловився проти видання українського перекладу Євангелія. Після В. ц. кількість україномовних видань різко скоротилася.
   Вербицький Михайло (1815—1870 рр.) — композитор. 1863 року пише музику до вірша П. Чубинського “Ще не вмерла Україна”. У 1917 та 1992 рр. цей твір офіційно визнаний національним гімном України.
   Волость — у ХІХ ст., починаючи з 1961 р. — нижча адміністративна одиниця станового селянського самоуправління.
   Громади — напівлегальні організації української інтелігенції культурницького і суспільно-політичного спрямування, що діяли у ІІ пол. ХІХ — на початку ХХ ст., не мали усталених програм і не були чіткими організаційними структурами, а лише згуртовували найактивнішу національно свідому інтелігенцію і студентство.
   Депортація — примусове виселення з місця постійного проживання осіб унаслідок адміністративного чи судового рішення. В Україні набула поширення з кінця XVII ст. Д. піддавалися небажані царизму гетьмани, непокірні козаки, селяни, демократичні діячі.
   Діаспора — частина народу, яка переважно назавжди залишила свою історичну вітчизну і поселилася в іншому етнічному середовищі.
   Еміграція — переселення людей зі своєї історичної батьківщини в інші країни для постійного чи тимчасового проживання.
   Емський акт 1876 р. — підписаний царем Олександром ІІ у німецькому містечку Емс 18(30) травня 1876 р. таємний законодавчий документ про повну заборону українського письменства. Накладалася цілковита заборона на україномовні видання, вистави, пісні тощо.
   Панславізм — політично-ідеологічна доктрина, в основу якої покладена ідея політичного об’єднання всіх слов’ян у формі федерації.
   Приписні селяни — група державних селян у Російській імперії XVIII—І пол. ХІХ ст., які, залишаючись власністю держави, були приписані урядом до державних та приватних промислових підприємств, на яких працювали замість сплати феодальних повинностей.
   Хлопомани — кількісно невелике відгалуження українського культурно-національного руху ІІ пол. ХІХ ст. Зароджувалося як рух за розвиток української мови. Сам термін означав бажання зблизитися з простим людом-хлопами.

5.4. НАВЧАЛЬНІ ЗАВДАННЯ

   1. Складіть схему органів селянського управління і суду за реформою 1861 року.
   2. Зробіть порівняльну таблицю головних здобутків аграрних реформ 1848 р. в імперії Габсбургів і реформи 1861 р. в царській Росії.
   3. Складіть схему судоустрою в Україні австрійської та російської юрисдикцій І пол. ХІХ та ІІ пол. ХІХ ст. Які відбулися зміни у судочинстві після проведення судової реформи 1864 р.?
   4. Випишіть у зошит головні нормативні акти, що з’явилися в Україні внаслідок проведення кодифікації в ХІХ ст. (в регіональному плані). Дайте коротку характеристику цих актів.
   5. Порівняйте систему управління в українських землях у складі Австрійської та Російської імперій в І пол. ХІХ ст. та відповідно у ІІ пол. ХІХ ст. Зробіть таблицю.
   6. Користуючись матеріалами посібника і схемою №1, охарактеризуйте законотворчий процес у Державній Думі.

5.5. ЗАВДАННЯ ДЛЯ ПЕРЕВІРКИ ЗНАНЬ

   1. У чому полягала еволюція правового становища українських земель у складі Австрійської імперії?
   2. Розкрийте причини, характер і суть реформ в Австрійській імперії в ІІ пол. ХІХ ст.
   3. Проведення реформ у царській Росії в ІІ пол. ХІХ ст.
   4. Головні риси розвитку права в українських землях кінця ХІХ—поч. ХХ ст. (регіональний аспект).

5.6. ДЖЕРЕЛА І ЛІТЕРАТУРА

а) джерела

   Правотарь / П/ред. Северина Шеховича. — Львів, 1869.
   Правотарь / Филип Евин. — Жовква, 1909.

б) література

   Аркуша О. Галицький сейм: виборчі кампанії. — 1889 і 1895 рр. — Львів, 1996.
   Архипов И. К истории Уложения о наказании 1845 г. // Правоведение. — 1990. — Вып. 6
   Кульчицький В. С. Апарат управління міста Львова за статутом 1870 року // Вісн. Л.Д.У. Сер. юрид. — Львів, 1969.
   Воробейникова Т. И. Судебная реформа 1864 года // Проблемы юридической науки и правоохранительной практики. — К., 1994.
   Воробейникова Т. И., Дубровина А. В. Преобразование административно-полицейского аппарата, суда и тюремной системы России во ІІ пол. ХІХ ст. — К., 1973.
   Гарлиза В. В. Подготовка земской реформы 1864 года. — М., 1957.
   Головченко В. Сільське самоврядування на Україні (1860—1861рр.) // Право України. — 1992. — № 3.
   Зайончковский П. А. Отмена крепостного права в России. — М., 1960.
   Закревський М. Ф. Плани декабристів щодо суспільно-політичних перетворень // Рад. Право. — 1975. — № 2.
   Карев Д. С. Судоустройство. — М., 1948.
   Коротпих М. И. Отмена телесных наказаний в России: реформа 1863 г. // Сов. государство и право. — 1988. — № 8.
   Кульчицький В. С. Державний лад і право в Галичині в ІІ пол. ХІХ—на початку ХХ ст. — Львів, 1965.
   Настюк М. І. Буковинський крайовий сейм: структура, компетенція і діяльність (1861—1914 рр.) // Вісн. ЛДУ. Серія юрид. — Львів, 1993. — Вип. 30.
   Невелюк О. Реформи Марії-Терези та Йосипа ІІ. Література. Значення в українській історії // Студії політичного центру “Генеза”. — 1996. — № 1.
   Нелін О. І. Про розвиток зобов’язального права на Україні на початку ХІХ ст. // Пробл. правозн. — 1990. — Вип. 51.
   Нелин А. И. Собрание малороссийских прав 1807 г., его содержание и значение. — К., 1990.
   Щербина П. Ф. Судебная реформа 1864 года на Правобережной Украине. — Львов, 1974.

Всі опубліковані на сайті матеріали належать їх авторам. Матеріали розміщено виключно для ознайомлення. Копіювання та використання інформації суворо заборонено.

 
< Попередня   Наступна >
 
Авторські реферати, курсові та дипломні роботи. Онлайн бібліотека підручників.
Studentam.net.ua © 2018