Studentam.net.ua
Реферати, курсові та дипломні роботи
Головна arrow Економічні науки arrow Політична економія arrow Список використаної літератури (Політична економія)
21.04.2018
Платні роботи
Реферати
Курсові
Дипломні
Онлайн бібліотека підручників
Біологічні науки
Валеологія
Екологія
Економічні науки
Етика та естетика
Землезнавство
Історія
Літературознавство
Педагогіка
Правознавство
Психологія
Соціальна робота
Корисні матеріали
Біографії
Розробки уроків
Статті
Кнопки


Список використаної літератури (Політична економія)

Альтернатива: выбор пути (Перестройка управления и горизонты риска) / Рук. авт. колл. В. Н. Бойков, А. А. Сергеев. — М.: Мысль, 1990.
Бажал Ю. Еволюційна парадигма економіки перехідного періоду // Економіка України. — 1993. — № 8.
Барр Р. Политическая экономия: В 2 т. / Пер. с фр. — М.: Междунар. отношения, 1994.
Бастиа Ф. Экономические гармонии / Ж.-Б. Сэй, Ф. Бастиа. Трактат по политической экономии / Ж.-Б. Сэй. Экономические софизмы. Экономические гармонии (Ф. Бастиа). — М.: Дело, 2000.
Башнянин Г. І., Лазур П. Ю., Медведєв В. С. Політична економія. — К.: Ніка-Центр: Ельга, 2000.
Белл Д. Грядущее постиндустриальное общество: Опыт социального прогнозирования / Пер. с англ. — М.: Academia, 1999.
Беляєв О. О., Бебело А. С. Перехідна економіка: основні концепції та характерні риси // Вчені записки: Наук. зб. — Вип. 3. — К.: КНЕУ, 2001. — С. 23 — 29.
Бергер П. Л. Капіталістична революція: П’ятдесят пропозицій щодо процвітання, рівності і свободи / Пер. з англ. — К.: Вища шк., 1995.
Богиня Д. Актуальні проблеми регулювання доходів і організації заробітної плати на етапі трансформації економіки України // Україна: аспекти праці. — 2000. — № 6.
Борисов Е. Ф. Экономическая теория: Учебник. — М., 1997.
Борщаговская Э., Воронина А. Регулирование трудовых отношений на основе трудовых соглашений // Экономика Украины. — 1994. — № 4.
Бриных Е. В. Антимонопольное право: шесть нарушений, четыре средства // ЭКО. — 1991. — № 1.
Бугуцький О., Бугуцький Ю. Проблеми вартості робочої сили в галузях економіки України // Економіка України. — 1999. — № 2.
Бузгалин А. В. Переходная экономика: Курс по политической экономии — М.: Таурус, 1994.
Бутко М., Білокур К. Ринок праці та процеси його регіональної трансформації // Економіка України. — 1998. — №5.
Бухарин Н. И. Проблемы теории и практики социализма. — М.: Политиздат, 1989.
Вебер М. Протестантська етика і дух капіталізму / Пер. з англ. — К.: Основи, 1994.
Веблен Т. Теория праздного класса / Пер. з англ. — М.: Прогресс, 1984.
Ветрова Н. Особливості впливу соціальних факторів на мотивацію праці у нових умовах // Економіка України. — 1994. — № 11.
Волков А. М. Швеция: социально-экономическая модель. — М.: Мысль, 1991.
Гаврилишин Б. Дороговкази в майбутнє: До ефективних суспільств. — К.: Наук. думка, 1990.
Гальчинський А. Історизм відносин власності: методологічні аспекти аналізу // Економіка України. — 1993. — № 9.
Гальчинський А. Праця і капітал // Економіка України. — 1992. — № 5.
Гальчинський А. Складним шляхом реформ: деякі підсумки і перспективи // Економіка України. — 1999. — № 6.
Гальчинський А. С., Єщенко П. С., Палкін Ю. І. Основи економічних знань. — К.: Вища шк., 1999.
Геєць В. Соціогуманітарні складові перспектив переходу до соціально орієнтованої економіки в Україні // Економіка України. — 2000. — № 2.
Голик В. Приватизация, права собственности и мотивация // Вопросы экономики. — 1991. — № 6.
Гош О. Індивідуальне привласнення в перехідній економіці // Економіка України. — 1992. — № 8.
Гош О. Політична економія капіталізму і післясоціалістичного перехідного суспільства: Підручник. — К.: Преса України, 1999.
Гош О. Роль і особливості товарних відносин постсоціалістичних перехідних суспільств // Економіка України. — 1999. — № 12.
Гош О. Система форм власності перехідних систем // Економіка України. — 1996. — № 6.
Гриценко А. Гроші: виникнення, сутність, функції і агрегати // Економіка України. — 1999. — № 2.
Гриценко А. Маржиналізм і трудова теорія вартості: чи можливий синтез // Економіка України. — 1996. — № 1.
Гэлбрейт Дж. Новое индустриальное общество / Пер. с англ. — М.: Прогресс, 1969.
Гэлбрейт Дж. К. Экономическая теория и цели общества / Пер. с англ. — М.: Прогресс, 1976.
Державна програма приватизації майна державних підприємств: Постанова Верховної Ради України // Голос України. — 1992. — 1 серпня.
Диба М. І. Регулювання в сучасній економічній системі: Монографія. — К.: КНЕУ. — 2000.
Долан Э. Дж., Линдсей Д. Е. Микроэкономика / Пер. с англ. — СПб.: Литера-плюс, 1997.
Долішній М., Косоріз М. Моделі державного регулювання в ринковій економіці // Економіка України. — 1999. — № 6.
Економічна енциклопедія: У 3 т. Т. 1. / Редкол.: …С. В. Мочерний (відп. ред.) та ін. — К.: Академія, 2000.
Єременко В. Сучасна парадигма економічної науки // Економіка України. — 1994. — № 11.
Задоя А. А., Петруня Ю. Є. Основы экономики: Учеб. пособие для студ. экон. спец. — К.: Вища шк.: Знання, 1998.
Земельний кодекс України // Відомості Верховної Ради України. — 1992. — № 25.
Зіновчук В. В. Кооперативна ідея в сільському господарстві України і США. — К.: Логос, 1996.
Иноземцев В. Л. За пределами экономического общества. — М.: Acadеmia: Наука, 1998.
Капелюшников Р. И. Экономическая теория прав собственности (методология, основные понятия, круг проблем). — М., 1990.
Кейнс Д. Общая теория занятости, процента и денег. — М.: Госиздат, 1948.
Киселев А. П. Теория и практика современного бизнеса (или как создать фирму и работать на себя). — К.: Лібра, 1995.
Корнаї Я. Шлях до вільної економіки. — К.: Наук. думка, 1991.
Корнієнко В. Суспільна власність як стратегічна мета // Економіка України. — 1993. — № 1.
Коцюбинський В. Й. Привласнення: соціальні аспекти. — К.: Укр. центр духовної культури, 1999.
Кривенко К. Т. Категорія вартості в контексті неокласичної теорії // Вчені записки: Наук. зб. — Вип. 3. — К.: КНЕУ, 2001. — С. 51 — 54.
Кривенко К. Т. Методологічні проблеми викладання політичної економії в світлі сучасних вимог // Університетський рівень освіти: зміст та напрямки забезпечення: Матеріали наук.-метод. конф. — К.: КНЕУ, 1998.
Кривенко К. Т. Продаж робочої сили на ринку праці: методологічні аспекти // Еволюція економічного розвитку та економічних теорій (проблеми дослідження і викладання): Матеріали міжнар. наук. конф. — К.: КНЕУ, 2000.
Кривенко К. Т. Теорія порівняльних переваг і концептуальні проблеми лібералізації зовнішньоторговельних відносин // Вчені записки: Наук. зб. — Вип. 2. — К.: КНЕУ, 1999. — С. 163 — 167.
Кривенко К. Т., Музиченко А. С. Обґрунтування необхідності глибоких змін у структурі суспільного поділу праці / Проблеми формування ринкової економіки: Міжвідом. наук. зб. — Вип. 8. — К.: КНЕУ, 2000. — С. 3 — 9.
Кузнецова Р. Визначення потреби у нових робочих місцях // Економіка України. — 1999. — № 9.
Лазня І. В., Тараненко Ю. О., Гирявець П. В. Оренда та її місце в системі відносин власності // Питання політичної економії. — К.: Либідь, 1992. — № 219.
Лангштейн М. С. Социалистический капитализм. — К.: Наук. думка, 1993.
Ларчев В. Сутність та основні форми процесу роздержавлення в Україні // Економіка України. — 2001. — № 9.
Ленин В. И. Государство и революция // Полн. собр. соч. — Т. 36.
Ленин В. И. О кооперации // Полн. собр. соч. — Т. 45.
Леонтьев В. Экономическое эссе. — М.: Изд-во полит. лит., 1990.
Лібанова Е., Баланда А. Незареєстрована зайнятість в Україні: формування і можливості державного регулювання // Україна: аспекти праці. — 2000. — № 4.
Лібанова Е. Т. Соціально-економічна політика держави та її вплив на зміну соціальної структури суспільства України // Україна: аспекти праці. — 1999. — № 8.
Лог Дж. Коллективная собственность работников // США: экономика, политика, идеология. — 1991. — №10.
Лозовий В. Про історичну діалектику відносин власності // Економіка України. — 1994. — №9.
Лозовий В. Про «стару» і «нову» парадигми в політичній економії // Економічні науки. — 1997. — № 9.
Лозовий В. Соціалізм — вічна утопія? // Економіка України. — 1994. — № 1.
Лукінов І. Економічні трансформації (наприкінці ХХ століття). — К., 1997.
Луніна І. Державні гарантії у перехідній економіці: теоретичний аналіз і досвід України // Економіка України. — 1999. — № 12.
Луценко А. Економіко-правові аспекти регулювання контрактної системи найму // Економіка України. — 1993. — № 5.
Мадибура В. Тіньова складова життєвого рівня населення України // Україна: аспекти праці. — 1999. — № 5.
Макконнелл К. Р., Брю С. Л. Аналітична економія: принципи, проблеми і політика / Пер. з англ. — Львів: Просвіта, 1999. — Ч. II. Мікроекономіка.
Макконнелл К. Р., Брю С. Л. Экономикс: Принципы, проблемы и политика: В 2 т. / Пер. с англ. 2-го изд. — М: Республика, 1992.
Малий І. Й. Теорія розподілу суспільного продукту: Монографія. — К.: КНЕУ, 2000.
Маркс К. Капітал: Т. 1 // Маркс К., Енгельс Ф. Твори.: 2-е вид. — К: Держполітвидав УРСР, 1969. — Т. 23.
Маркс К., Енгельс Ф. Капітал: Т. 1 // Маркс К., Енгельс Ф. Твори: 2-е вид. — К.: Держполітвидав УРСР, 1969. — Т. 23. — Передмова до першого видання.
Маркс К. К критике политической экономии // Соч. — 2-е изд. — Т. 13.
Маркс К. Критика Готской программы // Соч. — 2-е изд. — Т. 19.
Маршалл А. Принципы экономической науки: Пер. с англ. — М.: Прогресс, 1993. — Т. 1.
Маршалл А. Принципы экономической науки: Пер. с англ. — М.: Прогресс, 1993. — Т. 2.
Маршалл А. Принципы экономической науки: Пер. с англ. — М.: Прогресс, 1993. — Т. 3.
Мельник О. М. Інфляція: теорія і практика регулювання. — К.: Т-во «Знання», КОО, 1999.
Милль Дж. С. Основы политической экономии: Пер. с англ. — М.: Наука, 1980. — Т. 3.
Монополизм и антимонопольная политика / А. Барышева, Ю. Сухотин, В. Богатырев и др.; Рос. АН Ин-т экономики. — М.: Наука, 1993.
Мочерний С. Власність і особливості її розвитку в розвинених країнах // Економіка України. — 1994. — № 4.
Мочерний С. Моделі трансформаційних процесів в економіці // Економіка України. — 2000. — № 2.
Мочерний С. Проблеми людини в економічній теорії // Економіка України. — 1999. — № 1.
Мочерный С. В., Симоненко В. К., Секретарюк В. В., Устенко А. А. Основы экономической теории. — К.: Т-во «Знання», КОО, 2000.
Наливайченко С. П. Механізм планомірної трансформації перехідної економіки України в соціально орієнтовану. — Сімферополь: Таврія, 2001.
Новиков В., Надточій Б. Соціальна політика у ФРН: оплата праці та пенсійне страхування // Економіка України. — 1994. — № 2.
Овечкин Н., Паламарчук В. Про поєднання економічних інтересів у процесі переходу до ринкової економіки // Економіка України. — 1993. — № 9.
Одинець В. Шляхи удосконалення соціального захисту населення // Економіка України. — 1999. — № 11.
Осадчая Н. Государство в постиндустриальной экономике // Мировая экономика и международные отношения. — 1999. — № 7.
Основи економічної теорії: Підручник / За ред. проф. С. В. Мочерного. — Тернопіль: АТ «Тарнекс», 1993.
Основи економічної теорії: політекономічний аспект: Підручник для студ. екон. спец. вищ. закл. осв. / За ред. Г. Н. Климка, В. П. Нестеренка. — 2-ге вид., перероб. і доп. — К.: Вища шк.: Знання, 1997.
Павловський М. Шлях України: шлях вліво, шлях вправо — хибний шлях. — 2-ге вид., стереотип. — К.: Техніка, 1997.
Палкін Ю. Соціально-економічна справедливість в умовах ринку // Економіка України. — 1997. — № 10.
Пасхавер О. Перспективи приватного підприємства в Україні: приватизація і зростання нового капіталу // Економіка України. — 2000. — № 4.
Петруня Ю. Форми дискримінації акціонерної меншості // Економіка України. — 1999. — № 6.
Петти В., Смит А., Рикардо Д. и др. Классика экономической мысли: Соч. — М.: ЭКСМО-Пресс, 2000.
Политическая экономия: Учебник для вузов / В.А. Медведев (рук. авт. колл.), Л. И. Абалкин, О. Н. Ожерельев и др. — М.: Политиздат, 1990.
Политэкономия: История экономических учений. Экономическая теория. Мировая экономика: Учебник / Под ред. Д. В. Валового. — М.: Бизнес-школа: Интер-Синтез, 1999.
Полуянов В. Монополізованість промисловості України і формування тенденції ринкових суб’єктів господарювання // Економіка України. — 2001. — № 9.
Портер М. Международная конкуренция. — М.: Междунар. отношения, 1993.
Про боротьбу з корупцією: Закон України // Голос України. — 1995. — 16 листоп.
Про власність: Закон Української РСР // Відомості Верховної Ради України. — 1991. — № 20.
Про господарські товариства: Закон України // Відомості Верховної Ради України. — 1991. — № 49.
Про державне прогнозування та розроблення програм економічного і соціального розвитку України: Закон України // Голос України. — 2000. — 5 трав.
Про обмеження монополізму та недопущення недобросовісної конкуренції: Закон України // Відомості Верховної Ради України. — 1992. — № 21.
Про форми власності на землю: Закон України // Відомості Верховної Ради України. — 1992. — № 18.
Про підприємництво: Закон України // Відомості Верховної Ради України. — 1991. — № 14.
Про підприємства в Україні: Закон України // Відомості Верховної Ради України. — 1991. — № 24.
Про порядок вирішення колективних трудових спорів (конфліктів): Закон України // Голос України. — 1998. — 31 берез.
Про приватизаційні папери: Закон України // Відомості Верховної Ради України. — 1992. — № 24.
Про приватизацію майна державних підприємств: Закон України // Відомості Верховної Ради України. — 1992. — № 24.
Про професійні спілки, їх права та гарантії діяльності: Закон України // Голос України. — 1999. — 5 жовт.
Рибалкін В., Мамічева Л. Акціонерна власність — внутрішня основа формування і функціонування соціального ринкового господарства // Економіка України. — 1998. — № 2.
Рибалкін В., Мамічева Л. Механізм і форми реалізації акціонерної власності // Економіка України. — 1999. — № 4.
Рибалкін В. О., Лазня І. В. Теорія власності. — К.: Логос, 2000.
Рикардо Д. Начала политической экономии // Классика экономической мысли. — ЭКСМО-ПРЕСС, 2000. — С. 403—479.
Робинсон Дж. Экономическая теория несовершенной конкуренции. — М.: Прогресс, 1986.
Розвиток земельних відносин і форм господарювання в сільському господарстві. — К.: УААН, 1996.
Рузовин Г. И. Основы рыночной экономики. — М.: Банки и биржи: ЮНИТИ, 1997.
Саблук П., Крисальний О., Тивончук С. та ін. Основні методологічні положення аграрної реформи в Україні // Економіка України. — 1994. — № 11.
Савчук В. С., Зайцев Ю. К. Глобалізація та соціалізація світової економіки: потреби, шляхи, проблеми // Вчені записки: Наук. зб. — Вип. 3. — К.: КНЕУ, 2001. — С. 250 — 257.
Савчук В. С., Зайцев Ю. К. Об’єктивні потреби розвитку світового господарства та особливості сучасної методології дослідження // Вчені записки: Наук. зб. — Вип. 3. — К.: КНЕУ, 2001. — С. 145 — 150.
Савчук В., Кривенко К. Вітчизняна політична економія: концептуальні засади та предмет // Наукові записки: Вип. 1. — К.: Хрещатик, 1998.
Савчук В. С. Місце політекономії у циклі дисциплін економічної теорії // Університетський рівень освіти: зміст та напрями забезпечення / Матеріали наук.-метод. конф. — К.: КНЕУ, 1998.
Сакс Д., Пивоварський О. Економіка перехідного періоду (уроки для України): Пер. з англ. — К.: Основи, 1996.
Самуэльсон П. Экономика: В 2 т. — М.: МГП АЛГОН ВНИИСН, 1992.
Самуэльсон П. Экономика: Вводный курс / Пер. с англ. — М.: Прогресс, 1964.
Семенов А. Фірмова структура автомобільного ринку // Економіка України. — 2001. — № 9.
Семюелсон П. А., Нордгауз В. Д. Макроекономіка: Пер. з англ. — К.: Основи, 1995.
Семюелсон П. А., Нордгауз В. Д. Мікроекономіка: Пер. з англ. — К.: Основи, 1998.
Смит А. Исследование о природе и причинах богатства народов. — М.: Соцэкгиз, 1961.
Современный бизнес: В 2 т. / Д. Речмен, М. Мексон, К. Боуви, Дж. Тилл. — М.: Республика, 1995. — Т. 1.
Современный бизнес: В 2 т. / Д. Дж. Речмен, М. Х. Мескон, К. Л. Боуви, Дж. В. Тилл. — М.: Республика, 1995. — Т. 2.
Стасовський Ю. Економічні основи організації та функціонування мінізаводів у металургії // Економіка України. — 2001. — № 9.
Стахівський В. І. Власність і її характерні ознаки // Вчені записки: Наук. зб. — Вип. 2. — К.: КНЕУ, 1999. — С. 22 — 26.
Стігліц Дж. Е. Економіка державного сектора: Пер. з англ. — К.: Основи, 1998.
Субботович Ю. А. Прибуток у господарській діяльності підприємницьких структур // Фінанси України. — 1999. — № 12.
Сэй Ж.-Б. Трактат по политической экономии // Ж.-Б. Сэй, Ф. Бастиа. Трактат по политической экономии. Экономические софизмы. Экономические гармонии / Ф. Бастиа. — М.: Дело, 2000.
Теоретическая экономика. Политэкономия / Под ред. Г. И. Журавлевой, Н. Н. Мильчевой. — М.: ЮНИТИ, 1997.
Тивончук І. Про предмет і класифікацію сучасної економічної науки // Економіка України. — 1995. — № 10.
Троцкий Л. Д. К истории русской революции. — М.: Политиздат, 1990.
Трубич С. Особливості сучасного етапу використання трудового потенціалу // Економіка України. — 1996. — № 11.
Туган-Барановский М. И. Основы политической экономии. — М.: РОССПЭН, 1998.
Туган-Барановський М. І. Політична економія: Курс популярний. — К.: Наук. думка, 1994.
Турчинов О. В. Тіньова економіка: закономірності, механізми функціонування, методи оцінки. — К.: Дельта, 1996.
Україна: поступ у ХХІ століття. Стратегія економічної та соціальної політики на 2000—2004 рр.: Послання Президента України до Верховної Ради України, 2000 рік // Голос України. — 2000. — 2 лют.
Управление персоналом в условиях социальной рыночной экономики / Под науч. ред. проф., д-ра Р. Марра, д-ра Т. Шмидта. — М.: Изд-во МГУ, 1997.
Уткин Э. А. Конфликтология: Теория и практика. — М.: ЭКМОС, 1998.
Філіпенко А. Цивілізаційний детермінізм української економічної моделі // Економіка України. — 1994. — № 4.
Фишер С., Дорнбуш Р., Шмалензи Р. Экономика: Пер. с англ. — М.: Дело ЛТД, 1993.
Фукс А. Е. Амортизація й оновлення основного капіталу: теорія і практика. — К.: КДЕУ, 1996.
Фукс А. Е. Розвиток прискореної амортизації основного капіталу в західних країнах та її особливості в Україні // Вчені записки: Наук. зб. — Вип. 2. — К.: КНЕУ, 1999. — С. 172 — 177.
Харвей Дж. Постигаем экономику. — М.: Финансы: ЮНИТИ, 1997.
Харрис Л. Денежная теория. — М.: Прогресс, 1990.
Хейне П. Экономический образ мышления: Пер. с англ. — М.: Новости, 1991.
Хубиев К. А. Собственность в системе производственных отношений. — М.: Изд-во МГУ, 1988.
Чемберлин Э. Х. Теория монополистической конкуренции. Реорганизация теории стоимости. — М.: Прогресс, 1959.
Чухно А. А. Проблеми теорії перехідного періоду ринкової трансформації економіки України // Вісник «Економіка». — К.: Видав. центр «Київський університет», 1999. — Вип. 40.
Шевченко Л. Ринок праці: аналіз економічних концепцій // Економіка України. — 1994. — № 4.
Шишкин А. Ф. Экономическая теория: Учеб. пособие для вузов. — 2-е изд.: В 2 кн. — Кн. 1. — М.: ВЛАДОС, 1996.
Шумпетер И. Капитализм, социализм и демократия. — М.: Экономика, 1995.
Экономическая теория (политэкономия): Учебник / Под. ред. В. И. Видянина и др. — М.: Инфра-М., 1997.
Экономическая теория / Под. ред. В. Д. Камаева. — М.: Владос, 1998.
Экономическая энциклопедия: Политическая экономия: В 4 т. / Под ред. А. М. Румянцева. — М.: Экономика, 1979.
Эрхард Л. Благосостояние для всех. — М.: Начала-Пресс, 1991.
Якуша Ю. Деякі питання реалізації практичної функції політекономії в сучасних умовах // Економіка Рад. України. — 1991. — № 5.

Всі опубліковані на сайті матеріали належать їх авторам. Матеріали розміщено виключно для ознайомлення. Копіювання та використання інформації суворо заборонено.

 
< Попередня
 
Авторські реферати, курсові та дипломні роботи. Онлайн бібліотека підручників.
Studentam.net.ua © 2018