Studentam.net.ua
Реферати, курсові та дипломні роботи
Головна arrow Економічні науки arrow Інвестування arrow 2.3.6. Оцінка ймовірності та здійснюваності інвестиційного проекту
15.11.2019
Платні роботи
Реферати
Курсові
Дипломні
Онлайн бібліотека підручників
Біологічні науки
Валеологія
Екологія
Економічні науки
Етика та естетика
Землезнавство
Історія
Літературознавство
Педагогіка
Правознавство
Психологія
Соціальна робота
Корисні матеріали
Біографії
Розробки уроків
Статті
Лічильник


2.3.6. Оцінка ймовірності та здійснюваності інвестиційного проекту

2.3.6. Оцінка ймовірності та здійснюваності інвестиційного проекту

   Фінансова здійснюваність проекту — це ключовий критерій для інвестора. Всі інші цілі, що переслідуються ним, вторинні і не становлять інтересу без досягнення головної мети — достатньо високого прибутку як на сукупний капітал, так і на власний й оплачений акціонерний.
   Оцінка фінансової здійснюваності проекту повинна виконуватися таким чином, щоб усі учасники фінансування одержали вичерпну інформацію про свої частки в загальній сумі майбутнього прибутку від реалізації проекту, а також про можливі втрати внаслідок інвестиційних ризиків.
   Головний інструментарій, що застосовується при оцінці проектів, такий:
- фінансові показники здійснюваності проекту;
- показники економічної ефективності;
- аналіз чутливості;
- аналіз беззбитковості;
- оцінка ймовірності;
- економічна оцінка проекту.
   Якщо проект здійснюється на діючому підприємстві, то джерелами інформації для його оцінки є: балансовий звіт підприємства (компанії), звіт про прибуток і збиток (чистий дохід), звітний і прогнозний грошовий потік (графік надходження реальних коштів).
   Найбільш характерними показниками фінансової здійснюваності проектів є: коефіцієнт співвідношення довгострокових запозичених коштів та акціонерного капіталу; коефіцієнт покриття; коефіцієнт абсолютної ліквідності; коефіцієнт покриття довгострокових зобов’язань; коефіцієнт співвідношення між дебіторською і кредиторською заборгованістю. Аналіз співвідношення дебіторської та кредиторської заборгованості повинен виконуватися в динаміці. Зміна цього показника зумовлюється низкою чинників: зростанням запасів незавершеного будівництва; збільшенням рахунків до сплати; емісією нових позичкових зобов’язань і неповним їх розміщенням; скороченням ліквідних ресурсів; відмовою банків надавати нові позички.
   Показники економічної ефективності вимірюються щодо відповідних вкладень капіталу:
- відношенням чистих потоків реальних грошей до сплати корпоративного податку;
- те саме, але після сплати податку;
- відношенням прибутку (з урахуванням відсотків, що сплачуються по заборгованості);
- відношенням валового чистого прибутку до річного обсягу продаж.
   Індекс дохідності (коефіцієнт чистого дисконтованого доходу) — це співвідношення чистого дисконтованого доходу і дисконтованої вартості інвестицій (дисконтована норма прибутку), що використовується для порівняння альтернативних проектів:

ІД = ЧДД : ДВІ,

де ІД — індекс дохідності;
ЧДД — чистий дисконтований дохід;
ДВІ — дисконтована вартість інвестицій.
   Якщо період будівництва не перевищує одного року, вартість інвестицій не слід дисконтувати.
   Капіталоозброєність (КО) — співвідношення між початковим обсягом інвестицій і кількістю працюючих. Показник характеризує інтенсивність виробництва і тісно пов’язаний з іншим показником — механоозброєністю (МО), тобто вартістю активної частини основних фондів у розрахунку на одного працюючого.
   Ці показники безпосередньо впливають на частку трудовитрат у собівартості продукції:

КО = ОІ : КП;

МО = АФ : КП,

де КО — капіталоозброєність; 
ОІ — початковий обсяг інвестицій;
КП — кількість працюючих;
МО — механоозброєність;
АФ — активні фонди.
   Коефіцієнт оборотності капіталу (КО) обчислюється за формулою:

КО = ОР : ОК,

де ОР — обсяг реалізації продукції;
ОК — середній розмір оборотного капіталу за певний період обігу (рік, квартал).
   Показник характеризує кількість оборотів оборотного капіталу за певний період.
   Головним інструментом, що визначає міру впливу на здійснюваність проекту, є аналіз чутливості. Він виконується за сценарієм, відповідно до якого кожній складовій критичної змінної надаються різні значення параметрів кількості і ціни, що дозволяє виявити міру впливу цих складових на одиницю критичних змінних. Таким чином визначають домінуючі статті витрат в інвестиційних, виробничих і реалізаційних витратах, які справляють найбільший вплив на розмір і структуру грошових потоків і формують масу прибутку або доходу.
   Результатом аналізу чутливості є визначення беззбитковості проекту, яка характеризується рівновагою обсягів продаж і відповідних витрат (інвестиційних і виробничих). Таку рівновагу називають точкою беззбитковості. В цій точці фірма працює беззбитково.
   Беззбитковість досягається за такого рівняння:

(ЦОПВ) · ОВ = ПВрв ,

або

inv7

де ЦО — ціна одиниці продукції;
ПВ — поточні змінні витрати у складі собівартості одиниці продукції;
ОВ — обсяг виробництва в натуральних одиницях;
ПВрв — річна величина постійних витрат.
   Для групи виробів беззбитковість визначається шляхом підсумовування всіх витрат на кожний вид товару і зіставлення їх із сумарним обсягом продаж:

inv8

де i — вид товару в групі n.
   Аналіз чутливості і беззбитковості дозволяє виявити домінуючі змінні і, варіюючи їх складовими, оцінити проект з точки зору доцільності здійснення інвестицій. Передумовами такого аналізу є стабільна соціально-економічна обстановка в країні і цивілізоване конкурентне середовище.
   На будь-якій стадії життєвого циклу інвестицій значення домінуючих змінних можуть суттєво відхилятися від передбачених у проекті. Більше того, можуть виникати нові змінні, які матимуть домінуючий характер. Тому для інвестора набуває першорядного значення аналіз імовірності здійснення проекту.
  
Крім того, інвестиційний проект повинен бути обґрунтований масштабніше — з точки зору національної економіки. Таку оцінку у світовій практиці прийнято називати економічною і вона покликана обґрунтовувати результативність проекту з позицій вигод держави і всіх верств суспільства.

Література
1.
Бланк И. А. Инвестиционный менеджмент. — К.: МП ИТЕМ, 1995.
2. Хавренек П., Беренс В. Руководство по оценке эффективности инвестиций. — М.: АОЗТ Интерэксперт “Инфра-М”, 1995.
3. Пересада А. А. Основы инвестиционной деятельности. — К.: Либра, 1996.
4. Пересада А. А. Инвестиционный процесс в Украине. — К.: Либра, 1998.
5. Финансы капитализма / Под ред. Б. Г. Болдырева. — М.: Финансы и статистика, 1990.

Всі опубліковані на сайті матеріали належать їх авторам. Матеріали розміщено виключно для ознайомлення. Копіювання та використання інформації суворо заборонено.

 
< Попередня   Наступна >
 
Studentam.net.ua © 2019