top_left_1

Studentam.net.ua

Курсові та дипломні роботи
top_right_1
top_left_2
Головна arrow Економічні науки arrow Банківські операції arrow 1.2. Порядок реєстрації комерційного банку
top_right_2
top_left_3
top_right_3
1.2. Порядок реєстрації комерційного банку

1.2. Порядок реєстрації комерційного банку

   Комерційні банки в Україні створюються на акціонерних та пайових засадах з дозволу Національного банку України. Вони мають бути зареєстровані в Республіканській книзі реєстрації банків, валютних бірж та інших фінансово-кредитних установ. Відповідно до ст. 2 Закону України “Про банки і банківську діяльність” суб’єкти підприємницької діяльності без їх реєстрації в НБУ не мають права використовувати у своїх назвах термін “банк” та похідні від нього словосполучення.
   Засновниками комерційного банку можуть бути вітчизняні та іноземні юридичні і фізичні особи за винятком Рад народних депутатів та їхніх виконавчих органів, політичних та профспілкових
організацій, спілок, партій, громадських фондів, а також окремих категорій громадян. Відповідно до ст. 2 Закону України “Про підприємництво” у створенні банку не можуть брати участь військовослужбовці та посадові особи органів суду, прокуратури, держбезпеки, внутрішніх справ, держарбітражу, держнотаріату, а також посадові особи органів державної влади та управління.
   Статутний фонд комерційного банку згідно зі ст. 24 Закону України “Про банки і банківську діяльність” та положенням Національного банку України (НБУ) “Про порядок створення і реєстрації комерційних банків” формується тільки за рахунок власних коштів засновників у грошовій формі. Забороняється використання для формування статутного фонду бюджетних коштів та коштів, отриманих у кредит. Внески засновників банку до статутного фонду робляться тільки в національній валюті. Внески іноземних засновників конвертуються у національну валюту України за офіційним курсом НБУ на дату підписання установчого договору.
   Розмір статутного фонду визначається засновниками банку, але не може бути меншим за нормативні вимоги Національного банку України. Згідно з інструкцією НБУ “Про порядок створення і реєстрації комерційних банків” з 1 січня 1998 р. мінімальний рівень статутного фонду комерційного банку, створеного з участю національного капіталу, повинен відповідати сумі, еквівалентній 1 млн євро. Якщо банк створюється з участю іноземного капіталу, частка якого не перевищує 50% статутного фонду, то величина останнього не може бути нижчою за суму, еквівалентну 5 млн євро. У випадку, коли частка іноземного капіталу становить 50% і більше, мінімальний статутний фонд має бути не меншим за суму, еквівалентну 10 млн євро.
   Для формування статутного фонду в регіональному управлінні НБУ за місцем створення комерційного банку відкривається поточний рахунок, на який кожен засновник вкладає визначену установчими документами частку статутного фонду. Підставою для відкриття такого рахунку є:
·  заява на відкриття рахунку за підписом одного із засновників, якому загальними зборами доручено оформлення документів з організації товариства;
·  копія нотаріально засвідченого установчого договору.
   Кошти на поточний рахунок, відкритий для формування статутного фонду, юридичні особи можуть вкладати тільки шляхом переказування їх з поточних рахунків. Фізичні особи власну частку в статутному фонді формують як шляхом безготівкових перерахувань зі своїх поточних та депозитних рахунків до запитання, так і безпосередньо готівкою.
   До моменту подання в НБУ необхідного для реєстрації пакета документів на цьому рахунку має бути зібрана сума коштів, указана в установчому договорі, але не нижча від рівня мінімальних вимог НБУ до статутних фондів комерційних банків.
   Для реєстрації орган управління банку у двотижневий строк після аудиторської перевірки фінансового стану засновників подає до регіонального управління НБУ за місцем створення банку такі документи:
   1) заява про реєстрацію банку;
   2) установчий договір;
   3) статут банку;
   4) протокол установчих зборів;
   5) економічне обгрунтування та мета створення банку;
   6) висновок аудиторської організації;
   7) бухгалтерська та фінансова звітність засновників;
   8) відомості про наявність професійно придатних перших керівних осіб банку;
   9) копія платіжного документа про внесення плати за реєстрацію;
   10) копія звіту про проведення відкритої підписки на акції;
   11) документ, що підтверджує наявність приміщення;
   12) установчі документи акціонерів (учасників) банку.
   Заява про реєстрацію банку подається за підписом особи, уповноваженої установчими зборами (зборами учасників) укладати угоди і здійснювати інші дії від імені засновників.
   Установчий договір має містити інформацію про вид товариства та мету його діяльності; про склад засновників і особу, уповноважену підписувати документи і здійснювати інші дії від їхнього імені; про розмір, порядок і термін формування статутного фонду; про порядок розподілу прибутку та покриття збитків банку. Крім того, цей документ має передбачати відповідальність сторін за взяті на себе зобов’язання і порядок вирішення спорів, що між ними виникають, а також порядок внесення змін до установчих документів і порядок реорганізації та ліквідації банку.
   Установчий договір підписується засновниками банку. При цьому, якщо засновником є юридична особа, то підпис керівника — суб’єкта господарювання засвідчується печаткою. Підпис фізичної особи — засновника банку засвідчується нотаріально.
   Статут банку має відповідати вимогам Законів України “Про банки і банківську діяльність”, “Про господарські товариства”. У ньому визначаються:
· повна та скорочена назви банку, його місцезнаходження;
·  положення про те, що банк є юридичною особою, набуває цей статус з моменту реєстрації в НБУ, виконує вимоги нормативних актів НБУ, користується єдиними правилами бухгалтерського обліку в банках на базі комплексної автоматизації і комп’ютеризації, подає в НБУ звітність та іншу інформацію в установлених ним формах, обсягах та у визначені строки;
·  відомості про засновників банку та їхню частку в статутному фонді банку;
·  положення про органи управління банком, їх структуру, порядок утворення, повноваження та порядок прийняття рішень;
·  розмір, порядок та термін формування статутного фонду банку, порядок його збільшення чи зменшення;
·  розмір і порядок утворення резервного і страхового фондів банку;
·  перелік і порядок утворення інших фондів банку;
·  перелік операцій, що здійснюються банком на підставі ліцензії НБУ;
· порядок розподілу прибутків і покриття збитків;
· положення про внутрішній та зовнішній аудит;
· положення про органи контролю за діяльністю банку та порядок їх діяльності;
· порядок внесення змін і доповнень до статуту;
· порядок реорганізації та ліквідації банку.
   Статут комерційного банку може містити й інші положення, які не суперечать чинному законодавству України. Статут підписується уповноваженою особою і затверджується установчими зборами (зборами учасників).
   Протокол установчих зборів має містити рішення про створення банку, ухвалення статуту, обрання членів органів управління банку та органів контролю, призначення голови правління, головного бухгалтера та особи, уповноваженої від імені засновників відповідати за реєстрацію банку. Протокол підписується головою та секретарем зборів.
   Економічне обгрунтування та мета створення банку являють собою бізнес-план на перший рік діяльності і включають розрахунковий баланс, розрахунок доходів, витрат та прибутку на кінець першого року діяльності.
   Висновок аудиторської організації включає дані про фінансовий стан та платоспроможність засновників; наявність у них вільних власних коштів у розмірі, який забезпечував би виконання їхніх зобов’язань щодо формування статутного фонду банку; достовірність балансових даних бухгалтерської та фінансової звітності, наданої на дату перед здійсненням внеску до статутного фонду банку, стосовно тих засновників, частка котрих не менше 5% оголошеного статутного фонду банку. Перевірку фінансового стану і платоспроможності засновників комерційного банку можуть здійснювати як аудиторські організації, так і окремі аудитори, але за умови наявності ліцензії Аудиторської палати України. Достовірність висновків про фінансовий стан засновників, частка яких становить не менше 5% оголошеного статутного фонду, перевіряється підрозділами НБУ.
   Бухгалтерська і фінансова звітність подається всіма засновниками — юридичними особами незалежно від розміру їх участі у статутному фонді банку станом на перше число місяця, в якому здійснюється внесок до цього фонду.
   Фізичні особи подають довідки Державної податкової інспекції про наявність доходів, достатніх для внесення коштів відповідно до установчих документів, якщо їх розмір перевищує 100 неоподатковуваних мінімальних заробітних плат (яка діє на день сплати внеску).
  
Відомості про перших керівних осіб (голову правління та головного бухгалтера) подаються у вигляді:
·  витягу з трудової книжки, який засвідчується в установленому порядку регіональним управлінням НБУ за місцезнаходженням банку;
·  нотаріально засвідченої копії диплома про вищу освіту;
·  трьох рекомендацій осіб, які працюють у банківській системі і кандидатури яких погоджено з НБУ і його регіональним управлінням. Одна з рекомендацій обов’язково має бути з попереднього місця роботи особи, що висувається на керівну посаду в новостворюваному банку;
·  інформації регіонального управління НБУ, яке здійснює нагляд за діяльністю банківських установ, у яких працювали зазначені особи, щодо відсутності в їхній роботі зловживань та порушень чинного законодавства та нормативних актів НБУ. Цей документ подається у випадку, коли особи, що висуваються на керівні посади новостворюваного банку, раніше працювали в інших регіонах України.
   Кандидатури перших керівних осіб банку висуваються і затверджуються установчими зборами (зборами учасників), але обов’язково повинні відповідати вимогам Національного банку України:
·  наявність вищої фінансово-економічної або юридичної освіти — для голови правління та економічної або бухгалтерської освіти — для головного бухгалтера;
·  досвід практичної роботи за фахом не менше п’яти років, а також стаж роботи на керівній посаді не менше трьох років;
·  відсутність на їх попередньому місці роботи порушень чинного законодавства та нормативних актів НБУ.
   Плата за реєстрацію банку, його філії та за реєстрацією змін і доповнень до його установчих документів, установлена Національним банком України у розмірі 100 неоподатковуваних мінімумів заробітної плати. Ця плата вноситься платіжним дорученням на спеціальний рахунок в Операційному управлінні Національного банку України.
   Копія звіту про проведення відкритої підписки на акції подається банками, що створюються у формі акціонерного товариства відкритого типу. Звіт має встановлену Міністерством фінансів України стандартну форму. До нього додається перелік акціонерів банку, в якому вказуються:
·  найменування юридичної особи (прізвище, ім’я та по батькові для фізичної особи);
·  місцезнаходження юридичної особи (адреса для фізичної особи);
·  платіжні реквізити юридичної особи (паспортні дані для фізичної особи);
· кількість акцій, на які він підписався;
· загальна вартість акцій;
· частка в статутному фонді банку.
   Документами, що засвідчують наявність приміщення для розміщення банку, можуть бути:
· свідоцтво на право власності на приміщення;
· угода на оренду приміщення з його власником на строк не менше 5 років.
   Ці документи мають бути підписані особою, що уповноважена за установчим договором підписувати документи і здійснювати інші дії від імені засновників банку.
   Установчі документи надаються засновниками юридичними особами, які за організаційною формою діяльності є акціонерними або пайовими товариствами. Це можуть бути як нотаріально засвідчені копії, так і оригінали статутів, установчих договорів та протоколів установчих зборів акціонерних товариств (зборів учасників для пайових товариств).
   Пакет документів передається на розгляд у регіональне управління НБУ за місцем створення комерційного банку, де протягом двох тижнів мають бути підготовлені висновки щодо фінансового стану, платоспроможності, репутації акціонерів (учасників); наявності приміщення, придатного для розміщення банку; професійної придатності і репутації перших посадових осіб майбутнього банку.
   Висновки РУ НБУ разом із пакетом документів передаються в центральний апарат НБУ, де розглядаються управлінням реєстрації і ліцензування комерційних банків, департаментом валютного регулювання, юридичним департаментом, а в разі необхідності й іншими департаментами.
   Остаточне рішення про можливість створення комерційного банку з національним капіталом приймає Комісія з питань нагляду і регулювання діяльності банків. Для банків, що створюються з участю іноземного капіталу таке рішення ухвалюється Правлінням НБУ. Реєстрація банку здійснюється шляхом внесення відповідного запису в Республіканську книгу реєстрації банків, валютних бірж та інших фінансово-кредитних установ у місячний строк з дня отримання документів Національним банком України. У разі зволікання з реєстрацією банків без поважних причин НБУ сплачує засновникам штраф у розмірі 0,01% заявленого статутного фонду за кожен день затримки реєстрації.
   Після реєстрації кошти з поточного рахунку, відкритого для формування статутного фонду, переказуються на відкритий новоствореному комерційному банку кореспондентський рахунок у НБУ у статутний фонд.
   У разі відмови в реєстрації банку кошти, що були акумульовані на поточному рахунку для формування статутного фонду, відповідно до Закону України “Про господарські товариства” повертаються акціонерам (учасникам).
   Процедура реєстрації іноземного і спільного банку (створеного з участю національного та іноземного капіталу) має деякі особливості.
   По-перше, значно ширший пакет документів, що подаються в НБУ. Крім перелічених вище це ще й такі:
·  рішення уповноваженого органу іноземного засновника про створення комерційного банку в Україні;
·  письмова згода контрольного органу держави, резидентом якої є іноземний засновник (акціонер або учасник), на участь у створенні банку;
· копії установчих документів іноземних засновників;
· копії установчих документів засновників іноземних засновників (учасників);
· витяг з торговельного (банківського) реєстру країни, де іноземний засновник (учасник) офіційно зареєстрований;
· висновок аудиторської організації, яка визнана НБУ як така, що має право здійснювати аудиторську перевірку діяльності іноземних засновників;
·  повідомлення керівництва центрального банку іноземної держави або уповноваженого органу про здійснення достатнього контролю за діяльністю своїх комерційних банків, що є засновниками, акціонерами (учасниками) українського банку з участю іноземного капіталу.
   Іноземні громадяни, що є засновниками, акціонерами (учасниками) вітчизняного комерційного банку, повинні мати підтвердження своєї платоспроможності одним із першокласних банків, а також рекомендації не менше двох юридичних або фізичних осіб з відомою платоспроможністю.
   Усі зазначені документи подаються мовою оригіналу з нотаріально засвідченими перекладами українською мовою і мають бути нотаріально засвідчені за місцем їх видачі і легалізовані в консульських установах України.
   По-друге, Національний банк України ставить вищі вимоги до мінімального статутного фонду комерційних банків, що створюються з участю іноземного капіталу — не менше 5 млн євро, якщо частка іноземного капіталу не перевищує 50%, і не менше 10 млн євро, якщо його частка досягає 50 і більше відсотків статутного фонду створюваного банку.
   По-третє, остаточне рішення про створення банку з участю іноземного капіталу приймається Правлінням НБУ.
   Комерційні банки можуть створювати свої філії та представництва як на території України, так і за її межами. Філії та представництва банку є його відособленими підрозділами, розташованими поза межами банку, і функціонують на підставі положень про філію чи представництво. На відміну від представництв, які фінансуються банком і діють від його імені без права виконувати банківські операції, філії виконують усі або деякі його функції. Представництвам відкриваються поточні рахунки в регіональних управліннях НБУ за місцем їх створення, а філії проводять усі операції за субкореспондентськими рахунками.
   Філії банку відкриваються за погодженням з РУ НБУ за місцезнаходженням філії на підставі таких документів:

·  клопотання комерційного банку про відкриття філії;
· рішення зборів акціонерів (учасників) про відкриття філії;
· положення про філію, затверджене в установленому порядку;
· згода регіонального управління НБУ за місцезнаходженням головного банку на відкриття філії банку;
·  копії статуту банку, зареєстрованого Національним банком України;
·  документ, що підтверджує наявність приміщення, в якому буде розташовуватись філія банку;
·  копія платіжного документа про внесення плати за реєстрацію філії.
   Згода РУ НБУ за місцезнаходженням головного банку на відкриття філії надається за умови відповідності статутного фонду банку встановленим вимогам, наявності вільних коштів фонду виробничого розвитку для створення філії, беззбиткової діяльності протягом півріччя, дотримання економічних нормативів. При цьому допускається відвернення коштів у дебіторську заборгованість за господарськими операціями банку в розмірі, що не перевищує 5% статутного фонду банку.
   Філії банку можуть розташовуватись як у приміщеннях, що є власністю банку, так і в орендованих. Наявність приміщення для розташування банку має бути підтверджена документом про право власності на нього або договором оренди з власником на строк не менше 5 років.
   Регіональне управління за місцезнаходженням філії комерційного банку дає згоду на її відкриття за умов:
   1) наявності приміщення, придатного для розміщення філії;
   2) наявності професійно придатних перших керівних осіб філії банку;
   3) забезпечення філії кваліфікованими кадрами.
   У тижневий строк з моменту вирішення питання про відкриття філії РУ НБУ надсилають Національному банку України положення про філію, повідомляють повну і скорочену назву філії банку, дані про субкореспондентський рахунок, поштову адресу, телефони, прізвища керівника та головного бухгалтера філії.
   Представництво комерційного банку відкривається за погодженням з РУ НБУ за місцем розташування представництва на підставі тих самих документів, що і для відкриття філії, до яких додається довіреність керівництву представництва здійснювати представницькі функції від імені комерційного банку відповідно до положення.
   У тижневий строк після погодження відкриття представництва РУ НБУ надсилають до Національного банку України положення про представництво і повідомляють його назву, відомості про поточний рахунок, поштову адресу, телефони, прізвища представників.
   До створення філій і представництв вітчизняних комерційних банків на території інших держав ставляться ті самі вимоги, що і при відкритті їх в Україні, а реєстрація здійснюється згідно з вимогами країни, в якій вони відкриваються.
   У разі відкриття представництв іноземних банків в Україні, крім клопотання про реєстрацію, положення про представництво і довіреності керівникам на здійснення представницьких функцій, в НБУ подаються витяг з банківського (торговельного) реєстру про реєстрацію банку та свідоцтво про реєстрацію представництва Міністерством зовнішньоекономічних зв’язків України. Всі документи оформляються мовою оригіналу з нотаріально завіреними перекладами. Крім того, вони мають бути нотаріально засвідченими за місцем їх видачі і легалізовані в консульських установах України.
   Усі вітчизняні банківські установи, включаючи філії і представництва, зобов’язані згідно з положенням НБУ “Про порядок створення і реєстрації комерційних банків” у місячний строк повідомляти Національному банку України про внесення змін і доповнень в установчі документи, положення про філію, представництво та інші документи, що підтверджують їх реєстрацію.

Всі опубліковані на сайті матеріали належать їх авторам. Матеріали розміщено виключно для ознайомлення. Копіювання та використання інформації суворо заборонено.

 
< Попередня   Наступна >

Замовити реферат, курсову або дипломну роботу

bottom_left
bottom_right
Studentam.net.ua © 2008-2023