top_left_1

Studentam.net.ua

Курсові та дипломні роботи
top_right_1
top_left_2
top_right_2
top_left_3
top_right_3
1.2. ФІНАНСОВІ РЕСУРСИ

1.2. ФІНАНСОВІ РЕСУРСИ

   В процесi розподiлу валового нацiонального продукту у пiдприємств, органiзацiй, держави формуються доходи i грошовi нагромадження, якi називаються фiнансовими ресурсами. В залежностi вiд рiвня, на якому проходить формування i використання фiнансових ресурсiв, їх подiляють (так як i всi фонди грошових коштiв) на:
- централiзованi які утворюються на рівні держави, окремих адміністративно-територіальних одиниць, об’єднань, міністерств;
- децентралiзованi створюються окремими суб’єктами господарювання.
   Обсяг фiнансових ресурсiв залежить вiд ступеня розвитку економiки країни, методiв господарювання. Найважливiшi елементи фiнансових ресурсiв та чинники, що впливають на їх розмiр, наведенi в табл.1.
   Головним джерелом фiнансових ресурсiв є нацiональний дохід, тобто заново створена в суспiльствi вартiсть.
   Напрями використання фiнансових ресурсiв держави:
- значна частина загальнодержавних коштів спрямовується на розвиток народного господарства, будівництво нових підприємств, структурну перебудова галузей, перш за все тих, які потребують оновлення виробничої бази;
- за рахунок централізованих фінансових ресурсів утримується розгалужена сітка соціально-культурних установ: лікувальних, освітніх, культурних, спортивних і т.п. закладів. Держава фінансує дані організації і установи поскільки вони не мають достатніх доходів і у своїй більшості надають послуги, виконують роботи безкоштовно або за символічну плату. Отже соціально-культурна сфера, яка знаходиться на бюджетному фінансуванні, існує за рахунок перерозподілу коштів, який здійснюється за допомогою бюджету, податків, дотацій, субвенцій;
- достатньо великі за обсягами державні кошти спрямовуються на соцiальний захист населення, т.б. виплату пенсій, допомог у випадках втрати працездатності, інвалідності, при догляді за хворою дитиною, при вагітності та пологах, допомог малозабезпеченим верствам населення, багатодітним сім’ям, дітям-сиротам тощо. Важливість використання загальнодержавних коштів на вказані потреби зачно зростає в сучасних умовах перехідної економіки;
- фінансування міжнародної дiяльності передбачає утримання представництв, консульств за кордоном, участь в роботі міжнародних організацій, фондів, союзів тощо, здійснення міжнародного співробітництва, підтримка міжнародних культурних, наукових та інформаційних зв’язків;
- видатки держави по охороні навколишнього середовища включають затрати, пов’язані з раціональним використанням водних, лісових, земельних, мінеральних та інших видів ресурсів. Такі витрати слід розглядати як обов’язкову умову для повноцінного функціонування сучасного індустріального суспільства;
- створення матеріальних та фінансових резервiв, необхідних для забезпечення безперервного процесу суспільного відтворення;
- видатки пов’язані із управлінням країною, т.б. утримання загальнодержавних органів законодавчої, виконавчої і судової влади, апарату Президента України, фінансових, фіскальних, митних та інших органів;
- оборона країни, т.б. утримання Збройних сил, закупівля озброєння та військової техніки, мобілізаційна підготовка галузей народного господарства та iн.
   Напрями використання фiнансових ресурсiв пiдприємств, органiзацiй i установ:
- розширене вiдтворення i розвиток пiдприємств: придбання обладнання та інвентаря, капітальне будівництво, ремонт основних фондів, здійснення реконструкції, оновлення виробництва, автоматизація, механізація виробничих процесів тощо;
- вирiшення соцiальних проблем трудового колективу: утримання соціально-культурних об’єктів (баз відпочинку, будинків культури, дитячих садків, профілакторіїв), будівництво житла;
- матерiальне стимулювання працюючих за досягнення кращих індивідуальних та колективних результатів: премії, персональні надбавки, компенсації;
- створення фiнансових резервiв, необхідних для забезпечення безперервного виробничого процесу на підприємствах; 
- задоволення iнших потреб.
   Актуальним питанням вдосконалення фінансових відносин є питання про встановлення рацiонального спiввiдношення мiж централiзованими i децентралiзованими фiнансовими ресурсами. Високий рiвень податкiв та iнших обов'язкових внескiв приводить до зростання фiнансових ресурсiв держави i зменшення, вiдповiдно, фiнансових ресурсiв пiдприємств, що негативно вiдображається на результатах їхньої дiяльностi, пiдриває матерiальну зацiкавленiсть у досягненнi кращих показникiв, а також сприяє вiдтоку коштiв у тiньовий бiзнес. В сучасних умовах дефiциту фiнансових ресурсiв як на державному рiвнi, так i на рiвнi пiдприємств важливим є пошук нових видiв доходiв (проведення прискореної амортизацiї, випуск цiнних паперiв, приватизацiя, здача майна в оренду та iн).

Таблиця 1. Фінансові ресурси та чинники їх росту

Елементи фінансових ресурсів

Чинники росту

Прибуток

Обсяг реалізованої продукції, робіт, послуг; рівень цін і затрат.

Амортизаційні відрахування

Вартість основних фондів, їх структура, норми амортизаційних відрахувань.

Відрахування на соціальні цілі

Розмір фонду оплати праці.
Тарифи відрахувань на соціальні цілі.

Податок на додану вартість, акцизний збір

Обсяги реалізованої продукції, робіт, послуг, ставки податків, пільги.

Податок на прибуток

Розмір прибутку, ставки оподаткування, пільги.

Ресурсні платежі в бюджет

Обсяг земельних, лісових, водних та інших ресурсів, що залучаються в господарський оборот, ставки податків, пільги.

Доходи від зовнішньоекономічної діяльності

Обсяг зовнішньоторгового обороту, рівень цін і мита.

Резервні фонди

Утворюються згідно законодавства.

Доходи від зовнішніх та внутрішніх позик

Умови проведення позик, наявність тимчасово вільних коштів.

 Питання для закріплення матеріалу та самостійної роботи:
1. Що таке “фінансові ресурси” і які найважливіші їхні елементи Ви знаєте?
2. Чинники, що впливають на абсолютні розміри і динаміку фінансових ресурсів?
3. На задоволення яких потреб спрямовуються централізовані і децентралізовані фінансові ресурси?
4. Як вирішується в сучасних умовах проблема залучення альтернативних джерел фінансових ресурсів держави і окремих суб’єктів господарювання?
5. На основі річного бухгалтерського звіту підприємства проаналізуйте формування, розподіл і використання фінансових ресурсів.

Всі опубліковані на сайті матеріали належать їх авторам. Матеріали розміщено виключно для ознайомлення. Копіювання та використання інформації суворо заборонено.

 
< Попередня   Наступна >

Замовити реферат, курсову або дипломну роботу

bottom_left
bottom_right
Studentam.net.ua © 2008-2023