top_left_1

Studentam.net.ua

Курсові та дипломні роботи
top_right_1
top_left_2
Головна arrow Економічні науки arrow Економіка праці та соціально-трудові відносини arrow 14.9. Заходи щодо реалізації державної політики зайнятості
top_right_2
top_left_3
top_right_3
14.9. Заходи щодо реалізації державної політики зайнятості

14.9. Заходи щодо реалізації державної політики зайнятості

   Зайнятiсть населення, що проживає на територiї України, держава забезпечує шляхом проведення державної полiтики зайнятостi. Продуктивна зайнятiсть реалiзується в процесi здійснення трудових вiдносин мiж працiвником i роботодавцем. Громадянам належить виключне право вiльно обирати види дiяльностi, не заборонені законодавством, у тому числi не пов’язанi з виконанням оплачуваної роботи, а також професiю та мiсце роботи вiдповiдно до своїх здiбностей. Примушування до пpaцi у будь-якiй формi забороняється, якщо iнше не передбачено законом.
   Вiдносини у сферi зайнятостi регулюються Конституцiєю України, Законом України “Про зайнятiсть населення”, Законом України “Про загальнообов’язкове державне соцiальне страхування на випадок безробіття”, iншими нормативно-правовими актами.
   Основними напрямами державної полiтики зайнятостi є:
- сприяння зайнятостi населення шляхом збереження ефективно функцiонуючих та створення нових робочих мiсць на пiдприємствах, в установах та органiзацiях ycix форм власностi;
- сприяння пiдготовцi робочої сили, професiйний склад i квалiфiкацiйний рiвень якої вiдповiдає потребам ринку працi;
- пiдтримка самостiйної зайнятостi населення, розвитку пiдприємництва;
- сприяння пiдвищенню якостi робочої сили, розвитку системи професiйного навчання кaдpiв упродовж усього життя з урахуванням потреб ринку прaцi;
- посилення мотивацiї i до легальної продуктивної зайнятостi;
- пiдтримка громадян, якi не здатнi на рiвних умовах конкурувати на ринку працi;
- соцiальна пiдтримка безробiтних, зареєстрованих у державнiй службi зайнятості, з метою повернення їх до продуктивної зайнятості;
- забезпечення соціального захисту громадян України, які працюють за кордоном;
- сприяння розвитку системи колективно-договірного забезпечення повної, продуктивної і вільно обраної зайнятості.

Запитання для самоконтролю
1. У чому полягає соціально-економічна суть зайнятості?
2. Якими показниками можна оцінити рівень зайнятості?
3. Чим характеризується економічна та соціальна сутність зайнятості?
4. Які є види зайнятості? Як ви розумієте повну зайнятість населення?
5. Охарактеризуйте форми зайнятості.
6. На яких основних принципах базується державна політика зайнятості?
7. З’ясуйте основні гарантії держави у сфері зайнятості.
8. Що таке безробіття? Хто може бути зарахований до безробітних громадян?
9. З допомогою яких показників розраховується рівень безробіття?
10. Які чинники формують безробіття?
11. Які види безробіття ви знаєте? Які з них потребують особливої уваги?
12. Які основні причини та наслідки безробіття в Україні?
13. Які види безробіття мають особливо яскравий прояв у вашому регіоні (районі, місті, області)?
14. Яка основна мета і завдання програми зайнятості населення? Види програм зайнятості населення.
15. Визначте основні напрямки реалізації державної політики зайнятості.

Література
1. Бараник З. П. Статистика ринку праці: Навч. посібник — К.: КНЕУ, 2005.
2. Брич В. Я. Трансформація ринку праці та проблеми підвищення життєвого рівня населення: методологія, практика, шляхи вирішення. — Тернопіль: Економічна думка, 2003.
3. Васильченко В. С Державне регулювання зайнятості: навч. посібник. — К.: КНЕУ, 2003.
4. Дяків О. П. Формування механізмів регулювання зайнятості населення //Україна: апекти праці. - 1998. - № 5.-С. 20-23.
5. Петюх В. М. Ринок праці: навч. посібник. — К.: КНЕУ, 1999.
6. Про загальнообов’язкове державне страхування на випадок безробіття. Закон України від 02.03.2000 № 1533-ІІІ (зі змінами та доповненнями).
7. Про зайнятість населення. Закон України від 01.02.1991 № 803-ХІІ (зі змінами та доповненнями).

Всі опубліковані на сайті матеріали належать їх авторам. Матеріали розміщено виключно для ознайомлення. Копіювання та використання інформації суворо заборонено.

 
< Попередня   Наступна >

Замовити реферат, курсову або дипломну роботу

bottom_left
bottom_right
Studentam.net.ua © 2008-2023