Studentam.net.ua
Реферати, курсові та дипломні роботи
Головна arrow Статті arrow Біологічні науки arrow ХРОМОСОМИ СТАВКОВИКІВ (PULMONATA, LYMNAEIDAE) З ЦЕНТРАЛЬНОГО ПОЛІССЯ
20.06.2018
Платні роботи
Реферати
Курсові
Дипломні
Онлайн бібліотека підручників
Біологічні науки
Валеологія
Екологія
Економічні науки
Етика та естетика
Землезнавство
Історія
Літературознавство
Педагогіка
Правознавство
Психологія
Соціальна робота
Корисні матеріали
Біографії
Розробки уроків
Статті
Кнопки


ХРОМОСОМИ СТАВКОВИКІВ (PULMONATA, LYMNAEIDAE) З ЦЕНТРАЛЬНОГО ПОЛІССЯ

УДК 594.381.5:576.316.2

О.В.Гарбар

ХРОМОСОМИ СТАВКОВИКІВ (PULMONATA, LYMNAEIDAE) З ЦЕНТРАЛЬНОГО ПОЛІССЯ

   Дослiджено кiлькiсть i морфологiю хромосом Lymnaea stagnalis та L.patula. Хромосомна формула L.stagnalis: 2n = 6m+10sm+20t = 36. Основне число NF=52. Хромосомна формула L.patula: 2n = 22m+ 12sm = 34. Основне число NF = 68.
   Використання нових методiв дослiдження останнiм часом призвело до перегляду iснуючих таксономiчних груп ставковикiв, що дозволило розмежувати види з дуже подiбними конхiологiчними особливостями. Велике значення при встановленнi видової приналежностi дослiджуваних форм молюскiв має вивчення їх хромосомних наборiв. Вiдмiнностi в карiотипах (виключаючи iндивiдуальнi) дають право зробити висновок про належнiсть порiвнюваних форм до рiзних видiв [1]. Хромосомнi набори ставковикiв пiдроду Lymnaea майже не вивчались, а пiдроду Percgriana не вивчались зовсiм. Тому це питання потребує поглибленого дослiдження.
Матерiал i методика. Дослiджено 15 екз. Lymnaea stagnalis Linne, 1758 та 10 екз. Lymnaea patula Da Costa, 1778. Тварини зiбранi вручну в р. Тетерiв (Житомир) влiтку 1997 року на прибережних мiлинах з послабленою течiєю i пiщаним дном. В окремих мiсцях пiщанi дiлянки змiнюються гравiйно-гальковими. Видову приналежнiсть визначено компараторним методом [2].
   Препарати хромосом готували методом розкапування клiтинної суспензiї за класичною методикою [3], дещо змiненою i модифiкованою стосовно молюскiв [4:5]. Для отримання препаратiв з великою кiлькiстю метафазних пластинок тваринам вводили фiтогемаглютинiн (ФГА). Першу iн`єкцiю ФГА робили за 72 год з розрахунку 0,02мл на 1г. Iн`єкцiю повторювали через 24 год з аналогiчним дозуванням. Введення ФГА розпочинали на 3-4-ий день пiсля аклiмацiї тварин до умов акварiума. Оброблених молюскiв витримували 4-5 год в 0,05%-ному розчинi колхiцину. Дослiджували клiтини гепатопапкреаса. Проби витримували 50-60 хв у дистильованiй водi для гiпотонiї, а потiм фiксували в сумiшi етанолу та льодяної оцтової кислоти у спiввiдношеннi 3:1. Фiксований матерiал мацерували в сумiшi 60%-ної молочної та льодяної оцтової кислот у спiввiдношеннi 1:30 та готували клiтинну суспензiю, яку розкапували на охолодженi предметнi скельця. Фарбували хромосоми азуреозином за Романовським (4%-ний розчин в 0,01М натрiй фосфатному буферi (PH6,8) протягом 40 хв. Препарати заключали в канадський бальзам. Придатними для аналiзу виявились препарати вiд 4-х екз. L. stagnalis та вiд 5-ти L.patula. Для мiкрофотографування вiдбирали метафазнi пластинки з приблизно однаковим ступенем спiралiзацiї хромосом. Дослiджено по 30 метафазних пластинок кожного виду. Морфологiю хромосом визначено у вiдповiдностi до класифiкацiї Левана зі спiвавторами [6].
   Результати дослiдження. Диплоїдний набiр L.stagnalis 2n=36. Хромосоми 1 пари видiляються значним розмiром. Довжина iнших хромосом зменшується поступово. У складi карiотипу виявлено хромосоми трьох морфологiчних типiв. Метацентричними є хромосоми1-2 та 9 пар, 3-4, 10-12 i 15 пари представленi субметацентриками. Решта хромосом (5-8, 13-14, 16-17 пари) - акроцентрики. За вiдносними розмiрами метацентричнi хромосоми становлять 22,7% довжини гаплоїдного набору. Хромосомна формула: 2n=6sm+10sm+20t=36. Основне число NF=52.
   Диплоїдний набiр L.patula 2n=34. Всi хромосоми зменшуються в розмiрах поступово. Карiотип складається з хромосом двох морфологiчних типiв. Метацентричними є хромосоми 1, 3-4, 6-10, 13 та 16-17 пар. Хромосоми iнших пар представленi субметацентриками. За вiдносними розмiрами метацентричнi хромосоми становлять 66,7% довжини гаплоїдного набору. Хромосомна формула:2n=22m+12sm=34. Основне число NF= 68.
   Обговорення. Для L. stagnalis ранiше повiдомлялось лише число хромосом у гаплоїдному наборi (n=18) [7]. Аналогiчне число хромосом у родi Lymnaea мають представники кiлькох iнших пiдродiв. Тому цей параметр не може бути надiйною таксономiчною ознакою. Проведенi нами дослiдження морфологiї хромосом L. stagnalis дозволяють виявити деякi особливостi його карiотипу. А саме, наявнiсть значної кiлькостi акроцентричних хромосом може розглядатись як диференцiююча ознака принаймi на рiвнi пiдроду Lymnaea s. str. Карiотипи кiлькох дослiджених видiв пiдроду Stagnicola (якi також мають у гаплоїдному наборi 18 хромосом) складаються з метацентрикiв та субметацентрикiв [8], що в деякiй мiрi пiдтверджує наше припущення.
   Стосовно карiотипу L.patula нами не виявлено повiдомлень у доступнiй лiтературi. Пiдрiд Peregriana, до якого належить цей вид, ранiше включався в пiдрiд Radix. Для цього останнього вiдомi хромосомнi числа кiлькох видiв [8]. У гаплоїдному наборi всi вони мiстять 17 хромосом, що збігається з результатами наших дослiджень. Вiдсутнiсть вiдомостей про морфологiю хромосом iнших видiв пiдроду не дозволяє зробити висновки про видоспецифiчнiсть карiотипу.

ЛІТЕРАТУРА:

1. Старобогатов Я.И. Практические приемы систематики и вопрос о критерии вида // Зоологический журнал. 1968.-т.XLУП, 6.-С.875-886.
2. Старобогатов Я.И., Толстикова Н.В. Моллюски // История озер СССР. Общие закономерности возникновения и развития озер. Методы изучения истории озер. -Л.: Наука, 1986.-С.156-165.
3. Ford R., Hamerton J.L. A colchicine hipotonic citrat squash sequence for mammalian chromosome. // Stain technology.-1956.-31,6. P.247-251.
4. Баршене Я.Я. Изучение хромосомных комплексов // Тр. Зоол. ин-та АН СССР. - 1990.- Т. 219. - С.37-44.
5. Ситникова Т.Я., Островская Р.М., Побережный Е.С., Козлова С.А. Новые результаты исследования полиплоидии у байкальских эндемичных моллюсков рода Benedictia (Castropoda, Pectinibranchia Benedictioidae) // Морфология и эволюция беспозвоночных. -Новосибирск, 1991.-С.266-281.
6. Levan A., Fredga K., Sandberg A.A. Nomenclature for centromeric position on chromosomes // Hereditas.-1964. -V. 52. - P.201-220.
7. Burch J.B. Chromosome numbers and systematics in euthyneuran snails // Proc. first Europ. malacol. Congr.-1965.-P.215-241.
8. Inaba A. Cytotaxonomic studies of Lymnaeid Snails // Malacologia.-1969.-V. 2.- P.143-168.

   Гарбар Олександр Васильович - аспiрант кафедри зоологiї Житомирського державного педагогiчного iнституту iм. I. Франка.
   Науковi iнтереси:
   - карiотипи молюскiв та їх використання в систематизацiї та фiлогенiї;
   - зоологiя.

Всі опубліковані на сайті матеріали належать їх авторам. Матеріали розміщено виключно для ознайомлення. Копіювання та використання інформації суворо заборонено.

 
< Попередня   Наступна >
 
Авторські реферати, курсові та дипломні роботи. Онлайн бібліотека підручників.
Studentam.net.ua © 2018