top_left_1

Studentam.net.ua

Курсові та дипломні роботи
top_right_1
top_left_2
top_right_2
top_left_3
top_right_3
Семінар 6. Здібності

Семінар 6. Здібності

План

Варіант А
1. Загальне уявлення про здібності.
2. Природні (натуральні) і набуті (соціально обумовлені) здібності.
3. Загальні і спеціальні здібності.
4. Розвиток здібностей
5. Взаємозв'язок і взаємокомпенсація різних здібностей.

Варіант Б
1. Тестова контрольна робота № 5 "Соціалізація особистості та періодизація її розвитку" (дод. 6).
2. Визначення IQ (коефіцієнта інтелектуальних здібностей).

Теми рефератів

1. Виховання обдарованих дітей. Умови для розвитку здібностей.
2. Для обраної мною професії необхідно мати такі здібності. Думаю, що я маю... , тому що... Мені здається, потрібно розвивати ..., тому що ...
3. Здібності, задатки й індивідуальні відмінності людей.
4. Я гадаю що N - геній, тому що...
5. Для того, щоб особистість розвивалася гармонійно, необхідно...

Література

1. Айзенк Г. Проверьте свои способности. - М., 1992.
2. Ботин Г.И. Уровни и компоненты речевой способности человека. Уч. пос. - Калинин, 1975.
3. Бодал ев А. А. Психология личности. - М., 1988.
4. Венгер Л.А. Педагогика способностей. - М., 1973.
5. Гиппенрейтер Ю.Б. Введение в общую психологию. Курс лекций. - М., 1995.
6. Готсдинер А.Л. К проблеме многосторонних способностей // Вопросы психологии. - 1991. - №4. - С. 82.
7. Лейгес А.С. Способности и одаренность в детские годы. - М., 1984.
8. Мелхорн Г., Мелхорн X. Гениями не рождаются. Общество и способности Человека. - М., 1989.
9. Новак 3. Вопросы изучения и диагностики развития вербальной способности учащихся // Вопросы психологии. -1983., - № 3. С. 46.
10. Норман Д.А. Память и научение. - М., 1985 Одаренные дети. - М., 1991. Способности и склонности. Комплексные исследования. - М., 1989.
11. Хеллер К.А., Перлет К. Лонгитюдные исследования одаренности // Вопросы психологии. - 1991. - № 2. -С. 120.
12. Чудновский В.Э. Воспитание способностей и формирование личности. - М., 1986.
13. Якиманская И.С. Развивающее обучение. - М., 1979.

Додаток 6

Контрольна робота № 5

на тему: "Структура особистості. Соціалізація особистості та її періодизація"

1. До біологічно обумовленої підструктури особистості відносять:
а) знання;
б) відносини;
в) темперамент;
г) усі відповіді правильні.

2. До соціально обумовленої підструктури особистості відносять:
а) конституцію тіла;
б) переконання;
в) вік і стать;
г) усі відповіді неправильні.

3. Шляхом навчання і виховання можна змінити:
а) тип нервової системи;
б) темперамент;
в) характер;
г) усі відповіді правильні.

4. Стадія індивідуалізації відповідає:
а) підлітковому віку;
б) періоду юності;
в) зрілому віку;
г) усі відповіді правильні.

5. До структури особистості входять:
а) інтереси і схильності;
б) темперамент, задатки і характер;
в) спонукання і мотивація;
г) усі відповіді правильні.

6. Особистість - це:
а) людина яка активно опановує і цілеспрямовано перетворює природу, суспільство і себе;
б) людина, яка має унікальне динамічне співвідношення просторово-часових орієнтацій;
в) людина, яка має потребнісно-вольові переживання, змістовну спрямованість, свободу самовизначення у вчинках і міру відповідальності за їх наслідки;
г) усі відповіді правильні.

7. Творчий потенціал особистості - це:
а) набута нею в процесі соціалізації система ціннісних орієнтацій;
б) набуті нею і самостійно вироблені вміння і навички, здібності до творення або руйнації;
в) міра і форма її товариськості;
г) усі відповіді правильні.

8. У підлітковому віці:
а) відбувається бурхливе фізіологічне зростання і статеве визрівання;
б) наново постають всі критичні минулі моменти;
в) створюється центральна форма егоідентичності;
г) усі відповіді правильні.

9. До великих вікових криз:
а) відносять тільки кризу підліткового віку;
б) відносять стадію переходу до старості;
в) належать всі переходи від одного періоду до іншого;
г) усі відповіді неправильні.

10. Правильно виховувати - це:
а) пильно контролювати все життя дитини;
б) дозволяти рости їй самостійно, абсолютно не втручаючись;
в) карати за провинності, щоб вона боялася зробити помилку;
г) усі відповіді неправильні.

11. Правильно виховувати - це значить:
а) формувати в дитини базову довіру до світу;
б) розвивати в дитині впевненість у своїх силах, самостійність, спокій, активність;
в) допомагати в опануванні нових знань і вмінь, у саморозкритті;
г) усі відповіді правильні.

12. Підлітковий вік характеризується:
а) реакцією групування з ровесниками;
б) реакцією емансипації;
в) реакцією гіперсексуальності;
г) усі відповіді правильні.

13. Юнацький вік характеризується:
а) становленням самосвідомості;
б) формуванням світогляду;
в) прагненням до самостійності;
г) усі відповіді правильні.

14. Усвідомлення і формування ставлення до зароджуваної сексуальності характеризується:
а) реакцією опозиції;
б) реакцією захоплення;
в) реакцією компенсації;
г) усі відповіді неправильні.

15. Становлення самосвідомості включає в себе:
а) відкриття свого внутрішнього світу;
б) усвідомлення незворотності часу, що призводить до пошуків сенсу життя;
в) формування цілісного уявлення про себе: зовнішніх, морально-психологічних, інтелектуальних вольових якостей;
г) усі відповіді правильні.

16. Формування особистості здійснюється у сфері:
а) діяльності;
б) спілкування;
в) самосвідомості;
г) усі відповіді правильні.

17. Рівень розвитку особистості визначається:
а) зрілістю структури "Я";
б) здатністю встановлювати контакти;
в) здатністю до активної діяльності;
г) усі відповіді неправильні.

18. Що об'єднує і відрізняє поняття:
а) "людина" - це...
б) "індивід" - це...
в) "індивідуальність" - це...
г) "особистість" - це...

Всі опубліковані на сайті матеріали належать їх авторам. Матеріали розміщено виключно для ознайомлення. Копіювання та використання інформації суворо заборонено.

 
< Попередня   Наступна >

Замовити реферат, курсову або дипломну роботу

bottom_left
bottom_right
Studentam.net.ua © 2008-2022