Studentam.net.ua
Реферати, курсові та дипломні роботи
Головна arrow Психологія arrow Психофізіологія діяльності (М.С.Корольчук) arrow Методики вивчення якостей уваги
22.04.2018
Платні роботи
Реферати
Курсові
Дипломні
Онлайн бібліотека підручників
Біологічні науки
Валеологія
Екологія
Економічні науки
Етика та естетика
Землезнавство
Історія
Літературознавство
Педагогіка
Правознавство
Психологія
Соціальна робота
Корисні матеріали
Біографії
Розробки уроків
Статті
Кнопки


Методики вивчення якостей уваги

Методики вивчення якостей уваги

   Увага - це зосередження свідомості на визначеному об'єкті, яке забезпечує його особливо якісне відображення. Увага характеризується такими якостями, як об'єм, розподіл, концентрація, стійкість і переключення.
   Об'єм уваги вимірюється тією кількістю об'єктів, які можуть бути охоплені увагою в обмежений відрізок часу.
   Розподіл уваги виражається в тому, що в процесі діяльності людина може утримувати в центрі уваги декілька об'єктів.
   Концентрація уваги - це ступінь зосередження її на об'єкті. Стан глибокої концентрації уваги - необхідна передумова точного, успішного виконання діяльності. Під стійкістю уваги розуміється тривалість зосередження її на об'єкті. Ця якість уваги залежить від цілого ряду причин: характеру діяльності, відношення до професії, від сили нервових процесів. Ефективно утримує увагу людина приблизно 30-40 хв, після чого відмічається коливання уваги, що призводить до довільного відволікання від об'єкта. Переключення уваги являє собою цілеспрямоване перенесення уваги з одного об'єкта на інший.
   Для дослідження якостей уваги використовується досить багато різних методик: коректурні проби Анфімова та кільця Ландольта, переплутані лінії, відшукування чисел з переключенням, розташування чисел, шкали приладів. Ми розглядаємо дві з них - коректурну пробу з кільцями Ландольта та розташування чисел, як найбільш показові та як такі, що використовуються в дослідженнях працездатності.
   Коректурна проба з кільцями Ландольта
   Методика використовується для дослідження інтенсивності, стійкості уваги та швидкості переробки інформації в зоровому аналізаторі. Вона виконується за допомогою спеціального коректурного бланку, на якому зображено 1024 кільця по 32 кільця в кожному з 32 рядків з визначеним напрямком розриву. Орієнтуючись на циферблат годинника, положення розриву може бути на 1, 3, 5, 7, 9, 11 та 12 год. Суть завдання полягає в тому, що обстежуваному пропонується, дивлячись на таблицю зліва направо, зверху вниз (як при читанні) закреслити кільця з визначеним положенням розриву в одному або двох напрямках. Через кожну хвилину за командою експериментатора: "Риска" - ставиться вертикальна риска в місці читання, після чого робота зразу ж продовжується. Кожне пропущене або неправильно закреслене кільце, а також пропущений рядок розцінюється як помилка. Після закінчення роботи фіксується час, витрачений на перегляд таблиці.
   Головні показники, які характеризують ефективність виконання завдання - це час виконання завдання, кількість помилок й швидкість переробки інформації.

Швидкість переробки інформації (А) розраховується за формулою:

pdk13

де N - загальна кількість оброблених кілець;
n - кількість помилок;
Т - час виконання завдання, с;
біт (біміт) - одиниця виміру інформації, що є в повідомленні про результати події, для котрої можливі два однакових вірогідних виходи;
біт/сек - швидкість переробки інформації.
   Якщо обстежуваний закреслює кільця з розривом тільки в одному напрямку (на 9 год), то швидкість переробки інформації коливається від 1,0 ± 0,12 біт/сек. Якщо ж закреслюються кільця з розривом в двох напрямках (на 3 і 11 год), то швидкість переробки інформації - 0,64 ± 0,06.
   Розташування чисел
   Методика використовується для дослідження функції розподілу та переключення уваги. Дослідження проводиться за допомогою бланка, на якому зображені два квадрати на 25 клітин. В клітинах одного квадрату розміщені в випадковому порядку вибіркові числа від 1 до 99. Обстежуваний повинен переписати числа в вільний квадрат і розташувати їх в зростаючому порядку зліва направо за 2 хв.

pdk14

   Оцінка результатів проводиться за кількістю чисел, розташованих у вільному квадраті (продуктивність) й кількістю помилок - пропущених чисел або проставлених не в зростаючому порядку (вони обводяться колом). Визначається й відносна частота помилок (відношення кількості помилок до загальної кількості проставлених чисел).
   Оцінка отриманих результатів дослідження виноситься на основі врахування двох перших показників, середня продуктивність досягає при цьому 17 ± 3 при 1-2 помилках. Операційними компонентами мислення є елементи системи мисленнєвих операцій: аналіз, синтез, порівняння, абстрагування, класифікація, систематизація.
   Для оцінки мислення можуть бути використані методики: "Усне складання", "Складання чисел з переключенням", "Встановлення закономірностей", "Кількісні відношення", "Числові ряди".
   Розглянемо більш детально деякі з них.
   Усне складання
   За допомогою цієї методики досліджується здібність до виконання рахункових операцій, активність процесу мислення. Обстежуваному пропонується за хвилину швидко й правильно (усно) додати до одержаних сум одне й те саме число - 18. Перша ж сума одержується при складанні числа 18 з одним із однозначних чисел (З, 5, 7, 9), наприклад 23, 41, 59, 77 і т.д. Для оцінки результатів дослідження враховується кількість сум за 1 хв, кількість помилок та відносна частота помилок (частка від ділення кількості помилок на загальну кількість сум). Отримані суми записуються в рядок.
   При обстеженні рядових виявлено, що середня кількість сум дорівнює 16 ± 2 за хв при 1-2 помилках, а відносна величина помилкових відповідей коливається від 4 до 10%. Для керівників-операторів відповідно ці показники складають 26±3 за хв при одній помилці з відносною величиною помилкових відповідей 2-3%.
   Числові ряди
   Методика застосовується для оцінки продуктивного мислення. Завдання передбачає встановлення логічних зв'язків між числами за визначений час.
   На спеціальному бланкові запропоновано виконати за 5 хв. 30 завдань: виявивши закономірність, продовжити ряд чисел. Наприклад: 2, 4, 6, 8, 10..? В одному рядку кожне наступне число на дві одиниці більше попереднього, тому число в ряду повинно бути 12, його й записуємо в бланк. Обробка результатів проводиться за допомогою ключа, за яким підраховується загальна кількість правильних відповідей. Середні показники правильних відповідей за методикою числових рядів у спеціалістів-операторів рядового складу дорівнює 14 ± 2,3.

   ЧИСЛОВІ РЯДИ

   12 3 4 5 6...
   12 10 8 6 4...
   6 9 12 15 18 21...
   45 39 33 27...
   2 4 8 16 32...
   1 2,5 4 5,5....
   1 4 16...
   54 18 6...
   4 15 2 6 3...
   112 56 28 14...
   8 2 8 3 8 4
   16 17 19 20 22 23...
   19 16 22 19 25 22...
   1 4 9 16 25 36...
   93 90 30 27 9 6...
   0 3 8 15 24...
   25 5 49 7 81
   12 2 2 3 2...
   6 3 18 7 3 21 8...
   6 7 9 13 21...
   18 13 31 19 14...
   1 8 27...
   4 12 16 28 44...
   64 48 40 36 38...
   20 21 19 32 15...
   4 7 9 11 14 15...
   2 4 9 18 23...
   0,5 2 4,5 8 12,5...
   8 4 12 20 10 30...
   1 8 9 64 25...

   Складання чисел з переключенням
   Методика спрямована на визначення особливостей вироблення й перебудови розумових навичок, пов'язаних з обчислювальною роботою, функції переключення уваги й елементи оперативної пам'яті.
   Зміст цієї методики полягає в тому, що обстежуваному пропонується швидко й точно проводити двома способами, які чергуються, додавання та розташування двох однозначних чисел. Додавання кожним способом проводиться одну хвилину, тривалість роботи 10 хв. Перші 2 числа даються експериментатором і записуються як проста дріб, наприклад 1/5. За першим способом необхідно додати їх усно та записати суму в чисельник, а чисельник першої - в знаменник: 1/5; 6/1; 7/6; 7/6. Коли суму одержали двозначну (13), тоді записуємо тільки одиниці, а десятки відкидаємо. При додаванні за другим способом необхідно записувати суму двох чисел в знаменнику, а в чисельник переносити нижнє число дробу, наприклад 3/4; 4/7; 7/1; 1/8 і т.д. Через хвилину кожний спосіб розділяється рискою за командою експериментатора. Для аналізу результатів дослідження використовують такі показники: продуктивність - кількість додавань двома способами за 10 хв; загальна кількість помилок й відносна частота помилок - частка від ділення кількості помилок на продуктивність.
   За даними досліджень операторів рядового складу середні показники такі: продуктивність - 121 ± 15; кількість помилок - 1,8 ± 0,3%.
   Кількісні відношення
   Методика спрямована на визначення здатності людини до логічного мислення. Зміст її полягає в тому, що із даних кількісних взаємовідносин виводяться нові за допомогою логічного мислення. Під час дослідження необхідно визначити: більшим чи меншим буде одне число (А чи Б) по відношенню до другого (В чи А) й записати результати під рискою. Наприклад:

   А > Б в 3 рази
   Б < В в 4 рази
   А < В

   Для оцінки результатів обстеження враховується час виконання завдання в секундах, кількість помилок й відносна частота помилкових відповідей шляхом ділення помилок на кількість зроблених завдань, а також визначається швидкість виконання завдання (інтегральний показник): як частка від ділення кількості правильних відповідей на час рішення завдань в секундах. Середні показники у спеціалістів такі: 280 ± 22 - час виконання завдань; 0,34 ± 0,2 - відносна частота помилок; 0,068 ± 0,004 - швидкість виконання завдання.

Бланк до методики "Кількісні відношення"

П. І. Б.___Дата___

А менше Б в 3 рази

А більше Б в 4 рази

А більше Б в 3 рази

Б більше В в 2 рази

Б менше В в 7 разів

Б менше В в 5 разів

А  В

Б  А

А  В

А менше Б в 8 разів

А менше Б в 5 разів

А більше Б в 4 рази

Б більше В в 9 разів

Б більше В в 2 рази

Б менше В в 3 рази

В  А

А  В

В  А

А більше Б в 6 разів

А менше Б в 2 рази

А менше Б в 10 раз

Б менше В в 7 разів

Б більше В в 5 разів

Б більше В в 3 рази

А  В

В  А

В  А

А більше Б в 4 рази

А менше Б в 3 рази

А більше Б в 9 раз

В менше В у 2 рази

Б більше В в 5 разів

Б менше В в 12 раз

В  А

А  В

В  А

А менше Б в 2 рази

А менше Б в 3 рази

А більше Б в 2 рази

Б більше В в 7 разів

Б більше В в 4 рази

Б менше В в 5 разів

А  В

В  А

А  В

А більше Б в 7 раз

А менше Б в 10 разів

А більше Б в 3 рази

Б менше В в 4 рази

Б більше В в 3 рази

Б менше В в 6 раз

В  А

А  В

В  А

Всі опубліковані на сайті матеріали належать їх авторам. Матеріали розміщено виключно для ознайомлення. Копіювання та використання інформації суворо заборонено.

 
< Попередня   Наступна >
 
Авторські реферати, курсові та дипломні роботи. Онлайн бібліотека підручників.
Studentam.net.ua © 2018