Studentam.net.ua
Реферати, курсові та дипломні роботи
Головна arrow Психологія arrow Основи психології і педагогіки (А.В.Семенова, Р.С.Гурін, Т.Ю.Осипова) arrow 4.7. Виховання в умовах інформаційно-освітнього середовища
25.05.2018
Платні роботи
Реферати
Курсові
Дипломні
Онлайн бібліотека підручників
Біологічні науки
Валеологія
Екологія
Економічні науки
Етика та естетика
Землезнавство
Історія
Літературознавство
Педагогіка
Правознавство
Психологія
Соціальна робота
Корисні матеріали
Біографії
Розробки уроків
Статті
Кнопки


4.7. Виховання в умовах інформаційно-освітнього середовища

4.7. Виховання в умовах інформаційно-освітнього середовища

   Молодь сьогодні постійно перебуває в інформаційному середовищі, оперує значною кількістю інформації, що передається з численних джерел: радіо, телебачення, преси, відео, аудіо, комп'ютерних підручників і глобальної мережі Інтернет. Тому специфіка інформаційно-освітнього середовища має трансдисциплінований характер, що випливає з вимог реалізації ідеї універсальності освіти в загальнокультурному контексті.
   Інформаційно-освітнє середовище розглядається на основі інформаційного підходу, що відображає систему поглядів та ідей, які визначають розвиток молоді в адекватних умовах інформаційної реальності.
   З таких позицій інформаційне освітнє середовище (ЮС) є сукупністю умов, що забезпечують діяльність та інформаційну взаємодію з розподіленими інформаційними ресурсами та вилученими користувачами, на підставі сучасних інтерактивних засобів інформаційних і комунікаційних технологій, що орієнтовані на формування високоосвіченої й духовно розвиненої особистості, здатної до соціалізації в сучасних умовах.
   Головною умовою ЮС є реалізація низки переваг: концептування потенціалу найкращих педагогічних кадрів; ефективності технічних засобів навчання; послідовно впровадження авторських програм; забезпечення цілеспрямованого та взаємопов'язаного розвитку студентів.
   З іншого погляду, по-перше, в умовах ЮС студент вільно знайомиться зі всіма типами загальних знань та спеціальними знаннями наукових дисциплін, набуваючи при цьому необхідних йому практичних навичок; по-друге, — організовує різнобічні взаємодії, обмін знань; по-третє, — організовує безперервний процес навчання.
   Інформаційно-освітнє середовище прямо чи опосередковано впливає на процеси становлення особистості в сучасних умовах. Отже, воно виконує інформативну та комунікативну функції; а також сприяє реалізації тих видів діяльності, що пов'язані з використанням комп'ютера і засобами нових інформаційних технологій.
   Структура виховання в ЮС є логічним продовженням та розвитком педагогічної системи, зі зміною лише змісту елементів, що викликає низку проблем:
   1) відсутність теорії навчання в сучасних інформаційно-освітніх середовищах та відсутність її складової як понятійного апарату;
   2) оптимальність складу навчально-методичних комплексів для ефективного навчання в сучасних ЮС і розміщення їх дидактичних елементів на різноманітних носіях, методик навчання тощо;
   3) оптимізацію психолого-ергономічного подання навчального матеріалу, сприйняття його студентом в електронному вигляді та його усвідомлення;
   4) готовність викладачів і студентів до взаємодії в умовах ЮС;
   5) виховні проблеми, що викликані обмеженістю безпосереднього контакту учасників освітнього процесу.
   Культура виховання в умовах інформаційно-освітнього середовища — це не уніфікування системи підготовки молоді, а створення єдиної моделі взаємодії викладачів і студентів з метою всебічного й особистісного розвитку майбутніх фахівців.
   Аналіз інформаційної діяльності студента, пов'язаної з пізнанням довкілля, неминуче призводить до формування проблеми культури обробки, застосування, використання навчальної інформації у таких аспектах:
   - комунікаційному, пов'язаному з синтаксисом і правилами інтерпретації повідомлень;
   - прагматичному, пов'язаному з семантикою повідомлення та його перетворенням у знання-процедури;
   - світоглядному, відображеному в процесах об'єктивізації інформації;
   - кібернетичному, що визначає процеси передачі інформації в умовах певного інформаційного середовища;
   - психологічному, пов'язаному з суб'єктивними процесами сприйняття, розуміння й обробки інформації.
   Використання інформаційно-освітніх засобів у процесі виховання сприяє:
   - підвищенню ефективності навчально-виховного процесу в галузі оволодіння умінням самостійного пошуку та подання знань;
   - оволодінню загальними методами пізнання і стратегіями засвоєння навчального матеріалу;
   - самостійному вибору режиму виховної діяльності, організаційних форм і методів навчання;
   - розвитку творчої особистості, формуванню комунікативних навичок;
   - переходу від традиційно-пасивної форми сприйняття інформації тими, хто навчається, до її активного пошуку й усвідомленого маневрування нею.
   Усі перераховані аспекти є своєрідними засобами на шляху до формування професійно-компетентного фахівця.
   Впровадження засобів нових інформаційних технологій (ЗНІТ) у навчально-виховний процес навчальних закладів надає можливість одержувати додаткову освіту. Реалізація унікальних можливостей ЗНІТ створює передумови розроблення методик, що орієнтовані на розвиток особистості тих, хто навчається. До таких можливостей належать:
   - миттєвий зворотний зв'язок між користувачем та ЗНІТ;
   - архівне збереження досить великого обсягу інформації з можливістю її передачі, а також легкого доступу й звертання користувача до центрального банку даних;
   - автоматизація процесів обчислювальної інформаційно-пошукової діяльності, а також обробки результатів навчального експерименту з можливістю багаторазового повторення фрагменту або самого експерименту;
   - автоматизація процесів інформаційно-методичного забезпечення, організаційного управління навчальною діяльністю й контролю за результатами засвоєння.
   З таких позицій поширюються педагогічні цілі навчально-виховного процесу в умовах інформаційно-освітнього середовища:
   - розвиток мислення (наочно-діяльнісного, наочно-образного, інтуїтивного, творчого, теоретичного видів мислення);
   - естетичне виховання (за рахунок використання можливостей комп'ютерної графіки, технології мультимедіа);
   - розвиток комунікативних здібностей;
   - формування вмінь приймати рішення або пропонувати варіанти рішення складної ситуації (за рахунок використання комп'ютерних ігор, орієнтованих на оптимізацію діяльності щодо прийняття рішення);
   - розвиток умінь здійснювати експериментально-пошукову діяльність (за рахунок реалізації можливостей комп'ютерного моделювання);
   - формування інформаційної культури, умінь здійснювати обробку інформації (за рахунок використання інтегрованих пакетів користувачів, різноманітних графічних та музичних редакторів).
   Напевно, культура виховання в сучасних умовах ЮС є визначальною у навчально-виховному процесі, тому мета виховання і навчання набуває іншого напрямку, а саме:
   - розвиток уявлень про інформаційну картину світу, спільності закономірностей інформаційних процесів у системах різної природи;
   - розвиток здібностей до швидкої адаптації в інформаційному середовищі діяльності, що змінюється;
   - формування уявлень про роль і місце інформаційних технологій, інформаційний зміст трудових процесів у постіндустріальному суспільстві;
   - вироблення стабільних навичок одержання й обробки, орієнтованої на індивідуальні особистісні запити інформації;
   - пропедевтика подальшої інформаційної підготовки протягом усього життя.

Всі опубліковані на сайті матеріали належать їх авторам. Матеріали розміщено виключно для ознайомлення. Копіювання та використання інформації суворо заборонено.

 
< Попередня   Наступна >
 
Авторські реферати, курсові та дипломні роботи. Онлайн бібліотека підручників.
Studentam.net.ua © 2018